ORDIN nr. 6.783 din 14 noiembrie 2017privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 "Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție" și obiectivul specific 6.3 "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.586/2017
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017    Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat,ținând cont de Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile,având în vedere prevederile Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4.823 din 9.07.2015,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare,potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020,luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,în conformitate cu Avizul Consiliului Concurenței nr. 13.240 din 18.10.2017 referitor la proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului nr. 2.586/2017 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), Axa prioritară 6, Obiectivul specific 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție și Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor,în temeiul art. 12 alin. (3) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (2) și (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:  +  Articolul ISchema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“ și obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.586/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 26 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiții în infrastructură energetică în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile, denumit în continuare Regulament.2. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Ajutorul de stat acordat în cadrul Obiectivului specific 6.1. Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție, nu poate depăși 5.000.000 EUR/proiect.(2) Ajutorul de stat acordat în cadrul Obiectivului specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor nu poate depăși 5.000.000 EUR/proiect.(3) În cazul unui solicitant care depune mai multe aplicații de finanțare, valoarea cumulată a ajutorului de stat nu va depăși pragul de notificare de 50.000.000 euro/întreprindere.(4) Furnizorul ajutorului de stat se va asigura că un proiect pentru care se solicită finanțare în cadrul schemei nu este divizat în mod artificial în mai multe părți/subproiecte pentru a beneficia de niveluri superioare de ajutor.3. În cuprinsul prezentei scheme de ajutor, toate referirile la Regulamentul nr. 651/2014 se înlocuiesc cu sintagma „Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare“.  +  Articolul IIMinisterul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Direcția generală programe europene Infrastructură mare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
    Marius Nica
    București, 14 noiembrie 2017.Nr. 6.783.----