ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 22 noiembrie 2017  În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 34^1 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize în baza prevederilor art. 34^1 din Legea nr. 422/2001, fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și/sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, pentru tipurile de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate, care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare, în condițiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) În baza prezentului ordin se vor aviza numai lucrările care nu aduc modificări componentelor artistice ale monumentelor istorice clasate în categoria monument. (2) În cazul în care emitenții avizelor au rezerve în privința intervențiilor, vor putea supune respectivele documentații consultării comisiilor de specialitate. (la 15-11-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.807 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 15 noiembrie 2018 )  +  Articolul 3(1) În vederea emiterii avizului de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, condițiile din prezentul ordin se completează, de drept, cu cele din legislația specifică.(2) Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale și direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4(1) Prevederile prezentului ordin se aplică și dosarelor depuse, în vederea obținerii avizului pentru intervenții la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate, dar nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dacă intervenția pentru care se solicită avizul se încadrează în tipurile de intervenții și îndeplinește condițiile prevăzute în anexă. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  București, 14 noiembrie 2017.Nr. 2.797.  +  ANEXĂ
  Tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora
  sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare
  și condițiile în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice,
  respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
  Nr. crt.Tip de intervențieCondițiile cumulative pentru fiecare tip de intervenție asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate pentru care Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
  1.Schimbări ale funcțiunii sau ale destinației monumentelor istoriceIntervențiile nu modifică aspectul existent la momentul solicitării avizului al obiectivului.
  2.Organizările de șantierSe vor amplasa astfel încât să afecteze cât mai puțin vizibilitatea monumentelor istorice.
  3.Lucrări de reparații la ziduri de sprijin, terase, terasamente- cu folosirea unor materiale compatibile cu cele istorice și a acelorași materiale de finisaj
  4.Reparații curente la împrejmuiria) utilizarea de materiale compatibile ce cele existente;b) evitarea materialelor plastice.
  5.Realizarea unor împrejmuiri noia) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument, grupa A;b) utilizarea de materiale compatibile cu cele existente;c) evitarea materialelor plastice.
  6.Amenajări, în spațiul public, cu durată de maximum 30 de zile, inclusiv echipamente luminoase de sărbători, pentru spectacole, târguri, terase sau alte construcții temporare, instalații temporare, bannere stradaleIntervenția să fie reversibilă, fără afectarea monumentelor istorice categoria „m“ - monument.
  7.Amplasarea de firme, plăci memoriale sau alte însemne- cu respectarea regulamentelor în materie, avizate în prealabil de Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz
  8.Amplasarea de antene GSM și alte rețele de telecomunicațiia) cu excepția situațiilor în care acestea se amplasează direct asupra monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument sau categoriei IV Monumente memoriale și funerare, categoria „m“ - monument;b) se vor amplasa discret, cu evitarea fațadelor principale și laterale, în zone puțin sau deloc perceptibile din spațiul public.
  9.Montarea indicatoarelor de circulație și structurilor de susținere a acestoraDacă nu se montează pe clădire.
  10.Amenajări peisagistice- cu respectarea regulamentelor, planurilor de gestiune și management sau planurilor de amenajare, avizate în prealabil de Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz
  11.Lucrări de modernizări, reparații, reabilitări, reconfigurări la căi de comunicație, alei, trotuare, pasarele, piste pentru biciclete, parcări, insule în carosabil, alveole sau rețele- existența în documentația supusă avizării a unor fotomontaje sau prezentări 3D care să ilustreze intervențiile propuse, astfel cum urmează a fi percepute vizual, în condiții de utilizare normală a spațiului public.
  12.Branșamente, racorduri pentru utilități, reparații și înlocuiri de rețele pe același amplasamenta) cu indicarea în documentația supusă avizării a amplasării branșamentelor, racordurilor sau rețelelor, raportat la construcții/limitele de proprietate, după caz;b) cu indicarea în documentația supusă avizării a suprapunerii între planurile actuale și cele istorice, dacă există;c) fără ridicarea nivelului de călcare la sol și fără piese supraterane vizibile din spațiul public.
  13.Realizarea de lucrări de extindere sau reparații la monumente funerarea) cu excepția intervențiilor la monumente istorice care aparțin categoriei IV - monumente memoriale și funerare, categoria „m“ - monument;b) nu se modifică imaginea generală existentă.
  14.Lucrări de întreținere și reparații curente la fațade și finisaje a) se vor utiliza materiale originare sau înlocuitori compatibili;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului și/sau relevee fotografice, precum și montaje fotorealiste ale propunerii;c) fără îndepărtarea straturilor istorice de zugrăveli, cu păstrarea tipului de finisaj și a culorii existente.
  15.Lucrări de întreținere și reparații curente la învelitori, lucrări de întreținere și reparații curente la terase-acoperiș- cu păstrarea structurii, formei, materialelor și elementelor decorative ale învelitorii și a culorilor istorice, cu păstrarea maximului posibil de materie istorică ce se poate reutiliza
  16.Mansardări a) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) realizate în volumul existent al acoperișului.
  17.Lucrări de întreținere și reparații curente la sistemul de drenare a apelor pluviale-
  18.Lucrări de întreținere și reparații curente la tâmplării, înlocuiri de tâmplării- fără modificarea formei și dimensiunilor golurilor și tâmplăriei, atestate prin existența tabloului de tâmplării, releveu și propunere în documentația înaintată spre avizare
  19.Lucrări la rețele și instalații, inclusiv instalarea aparatelor individuale de climatizare, sisteme de pază și supraveghere, sisteme de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu, paratrăsnet și înlocuirea/montarea de centrale termice, boilere, radiatoare, aparate de contorizare, alte obiecte parte a unor sisteme locale de utilităția) se vor amplasa astfel încât să afecteze cât mai puțin vizibilitatea elementelor valoroase din punct de vedere cultural;b) cu indicarea, în fotografii, în documentația supusă avizării și a traseelor amplasării rețelelor, instalațiilor și aparatelor;c) în cazul înlocuirilor de centrale termice, boilere, radiatoare, cu includerea în documentații a unor fotografii ale obiectelor la care urmează a se renunța.
  20.Lucrări de compartimentare interioarăa) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului;c) fără modificarea structurii de rezistență.
  21.Alte lucrări de reparații sau modernizări a) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului și/sau relevee fotografice, precum și montaje fotorealiste ale propunerii;c) nu se modifică structura de rezistență, caracteristicile construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora.
  22.Desființare anexe realizate după anul 1960, construcții parazitare sau provizoriia) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului și/sau relevee fotografice, precum și montaje fotorealiste ale propunerii, pentru zonele asupra cărora se solicită intervenții.
  23.Extindere construcții realizate după anul 1960 a) cu excepția monumentelor istorice care aparțin categoriei II - Arhitectură, categoria „m“ - monument;b) documentația tehnică supusă avizării conține releveul și un documentar fotografic al existentului, precum și montaje fotorealiste ale propunerii;c) doar dacă există un edificabil în care noua construcție se încadrează în documentații de urbanism de tip PUZ Zonă construită protejată sau PUZ Zonă de protecție a monumentului istoric, în vigoare și cu respectarea prevederilor acestora.
  24.Intervenții la locuri de joacă construcții provizorii (chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, copertine, pergole)a) cu respectarea regulamentelor avizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz, care prevăd funcțiunile admise, materialele acceptate sau interzise, precum și gama cromatică;b) construcțiile sezoniere și provizorii să fie demontabile în întregime.
  25.Montarea de panouri termice solare și panouri fotovoltaicea) cu excepția imobilelor aflate în obiective înscrise în Lista patrimoniului mondial, lista indicativă pentru Lista patrimoniului mondial și în zonele de protecție a acestora; b) panourile nu se montează în elevația principală a construcției; c) suprafața panourilor nu depășește 25% din suprafața învelitorii; d) panourile se vor monta la același unghi cu învelitoarea existentă anterior intervenției; e) panourile nu sunt vizibile din spațiul public, atunci când lățimea construcției este percepută integral la un unghi de 54° măsurat în plan orizontal și când distanța măsurată de la construcția pe care sunt montate panourile este cuprinsă între o dată și de trei ori înălțimea construcției; f) panourile nu sunt vizibile din puncte de belvedere pentru care documentațiile de urbanism în vigoare stabilesc reguli de protejare a unor valori culturale; g) documentația tehnică depusă spre avizare conține piese desenate din care rezultă îndeplinirea condițiilor de la lit. b)-f); h) potrivit documentației tehnice depuse spre avizare, din memoriul tehnic de specialitate pentru descrierea lucrărilor de structură trebuie să rezulte că pot fi montate panouri termice solare și panouri fotovoltaice. În cazul intervențiilor asupra monumentelor istorice, memoriul tehnic de specialitate pentru descrierea lucrărilor de structură trebuie asumat de un specialist/expert atestat de Ministerul Culturii.
  (la 17-05-2024, ANEXA a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.863 din 8 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 17 mai 2024 )
  ------