ORDIN nr. 6.795 din 14 noiembrie 2017privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 21 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 13.429 din 25.10.2017, menținut potrivit Adresei nr. 14.914 din 8.11.2017,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), (3) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (2) și (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin instituie o măsură de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumită în continuare măsură, pentru implementarea axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii“, prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“ - 2.1.B Incubatoare de afaceri.(2) Această măsură este alcătuită din două componente, a căror complementaritate asigură atingerea obiectivului menționat la art. 2, după cum urmează:a) ajutor de stat regional pentru investiții, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, denumit în continuare ajutor de stat regional;b) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(3) Acordarea ajutoarelor în cadrul acestei măsuri se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013;b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările ulterioare;c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările și completările ulterioare;d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările și completările ulterioare;e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;g) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale;h) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.(4) Prezenta măsură este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 și ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.  +  Capitolul II Obiectiv  +  Articolul 2Obiectivul prezentei măsuri de sprijin îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și planurile regionale de dezvoltare, prin sprijinirea structurilor-suport de incubare a afacerilor.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei măsuri, următorii termeni se definesc astfel:a) întreprindere este orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.c) întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;(ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia.d) microîntreprindere este o întreprindere care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.Stabilirea caracterului de microîntreprindere al solicitantului se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia.e) furnizor și administrator al ajutorului de stat regional și al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorității de management pentru programul operațional regional, denumită în continuare AMPOR; f) regiunile de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanțat;g) mediul urban reprezintă ansamblul orașelor și municipiilor, definite ca unități administrativ-teritoriale, care include atât localitățile componente, cât și satele aparținătoare acestora;h) mediul rural reprezintă localități de rang IV și V, respectiv sate reședință de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția satelor aparținând municipiilor sau orașelor incluse în mediul urban;i) investiție inițială înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea (crearea) unei unități noi;j) ajutor regional pentru investiții înseamnă un ajutor regional acordat pentru o investiție inițială;k) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:(i) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare.] În cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;(ii) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare.] În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. (EBITDA = profit net + cheltuieli cu impozitele + cheltuieli cu dobânzile + cheltuieli cu amortizarea).l) Programul operațional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru și aprobat de Comisia Europeană, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;m) Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului POR 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;n) Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică și financiară a informațiilor necesare potențialilor solicitanți, pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 și aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene;o) contract de finanțare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, Organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare și beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare, în cadrul POR 2014-2020, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare și selecție, în anumite condiții;p) incubator de afaceri reprezintă structura de sprijin a afacerilor, organizată în infrastructura incubatorului de afaceri într-un spațiu adecvat, în care sunt localizați rezidenții incubatorului, gestionată de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate, stimulându-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar;q) incubatorul de afaceri sectorial, în sensul acestei măsuri, reprezintă incubatorul de afaceri în cadrul căruia toate firmele incubate activează în unul dintre următoarele sectoare economice: turism și ecoturism, textile și pielărie (și încălțăminte), lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, sănătate, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii, construcții, cercetare-dezvoltare;r) rezident al incubatorului de afaceri este orice operator economic, întreprindere mică și mijlocie, persoană juridică română și/sau străină, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice în interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obținerii calității de rezident;s) fondator reprezintă autoritatea publică a administrației publice locale, instituția sau consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț sau persoana juridică de drept privat care înființează un incubator de afaceri;ș) titlul de incubator de afaceri este documentul emis de autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, prin care se emite fondatorului titlul de incubator de afaceri;t) relocare înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European.  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 4Prezenta măsură de sprijin se aplică investițiilor realizate în regiunile de dezvoltare mai puțin dezvoltate Nord- Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, precum și pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiției teritoriale integrate Delta Dunării, denumit în continuare ITI Delta Dunării, respectiv arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera „Delta Dunării“, județul Tulcea și nordul județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării.  +  Articolul 5(1) Măsura se adresează entităților individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri care solicită finanțare pentru investiții în sectoarele de activitate eligibile enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;b) domeniul producției primare de produse agricole;c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoarelor regionale de exploatare acordate întreprinderilor ale căror activități principale se încadrează în secțiunea K „Intermedieri financiare și asigurăriˮ din NACE Rev. 2 sau întreprinderilor care desfășoară activități în interiorul grupurilor și ale căror activități principale se încadrează în categoriile 70.10 „Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizateˮ sau 70.22 „Activități de consultanță pentru afaceri și managementˮ din NACE Rev. 2.(3) Prezenta măsură se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.(4) Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare eligibile, cât și în sectoare neeligibile, așa cum sunt menționate la alin. (1) și (2), poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități. (5) Investiția finanțată prin ajutor de stat regional trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin cinci ani sau trei ani, în cazul IMM-urilor, de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.  +  Capitolul V Beneficiarii măsurii și condiții de eligibilitate  +  Articolul 6Beneficiarii ajutorului de stat regional, respectiv ajutorului de minimis sunt: a) fondatorul incubatorului de afaceri:(i) autoritate a administrației publice locale - unități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural: județele, municipiile, orașele, comunele;(ii) instituție sau consorțiu de instituții de învățământ superior acreditate (universități, institute, academii de studii) înființate de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, acreditate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;(iii) institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare (înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare);(iv) camere de comerț (înființate în baza Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare);(v) societate (înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare), societate cooperativă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată); (vi) asociații și fundații constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;(vii) patronate sau sindicate înregistrate conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.b) parteneriat între fondatori, din mediul urban sau din mediul rural.  +  Articolul 7Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (unde este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Articolul 8La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:a) se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile enumerate la lit. a);c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, așa cum a fost definită la art. 3 lit. k);d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată.  +  Articolul 9Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află în una dintre situațiile de mai jos:a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului; b) se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de management, Organismul intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare prin POR;c) se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de management/Organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 10La data depunerii cererii de finanțare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de minimum 3 sau 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, solicitantul:a) deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren și/sau clădiri: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul trebuie să aibă, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare); b) trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/superficie, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de durabilitate a proiectului.  +  Articolul 11Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații, la momentul contractării:a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:(i) recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepția situației prevăzute la art. 8 lit. e);(ii) a contestat în instanță notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;b) și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare;c) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.  +  Articolul 12(1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) investiția să fie realizată în mediul urban sau rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare;b) incubatorul de afaceri este sectorial, respectiv toate firmele incubate activează în unul dintre sectoarele economice identificate în anexă;c) activitățile propuse prin proiect se încadrează în tipurile de investiții eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional și de minimis stabilite prin art. 22 și 23;d) proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, o investiție inițială în active corporale, finanțabilă prin ajutor de stat regional, în condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis;e) proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate lucrările, respectiv fie nu au fost demarate lucrările de construcții în cadrul investiției, fie nu a fost încheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2);f) pentru proiecte care implică investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, imobilul (teren și/sau clădiri) trebuie:(i) să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;(ii) să nu facă obiectul unor litigii, având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;(iii) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;g) proiectul propus prin cererea de finanțare trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;h) perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 48 de luni, cu posibilitatea extinderii în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, fără a depăși data de 31 decembrie 2023;i) valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 200.000 euro și maximum 7.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro^1 valabil la data lansării apelului de proiecte; Notă
  ^1 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
  j) solicitantul a selectat administratorul incubatorului de afaceri până la data depunerii cererii de finanțare. Entitatea solicitantă (individual) sau oricare din membrii parteneriatului pot avea și calitatea de administrator al incubatorului de afaceri;k) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea.
  (2) Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și/sau investiții finanțabile prin ajutor de minimis.
   +  Capitolul VI Tipuri de ajutoare și modalități de acordare  +  Articolul 13(1) În cadrul prezentei măsuri, valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional și ajutor de minimis, după caz, este de minimum 200.000 euro și maximum 7.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.(2) Ajutor de stat regional se acordă pentru crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale.(3) Ajutor de minimis se acordă pentru dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri sectoriale.(4) Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși 50% din valoarea eligibilă totală a proiectului, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.(5) Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.(6) Beneficiarul proiectului trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 27, respectiv contribuția proprie la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de stat regional, în funcție de intensitatea maximă aplicabilă, conform art. 14 alin. (4), precum și finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul).  +  Articolul 14(1) În cadrul prezentei măsuri de sprijin, finanțarea nerambursabilă pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanțare se acordă eșalonat, în una sau mai multe tranșe, sub forma ajutorului de stat regional, pentru investiții inițiale, și a ajutorului de minimis, după caz. (2) Este obligatorie realizarea prin proiect a unei investiții inițiale, așa cum a fost definită la art. 3 lit. i), cu respectarea condițiilor prevăzute de Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.(3) Ajutorul de stat regional se acordă în limita intensităților maxime stabilite pentru perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale prin Hotărârea Guvernului nr. 517/2014.(4) Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul și de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarul, respectiv:
  Finanțarea nerambursabilă maximă, calculată ca procent din valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului
  Categoria IMM/Regiunea de dezvoltareNord-EstSud-EstSud MunteniaSud-Vest OlteniaVestNord-VestCentru
  Întreprinderi mari50%50%50%50%35%50%50%
  Întreprinderi mijlocii60%60%60%60%45%60%60%
  Întreprinderi mici și microîntreprinderi70%70%70%70%55%70%70%
  (5) Pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.
   +  Articolul 15În cazul în care proiectul conține atât investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensității maxime admise se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional.  +  Articolul 16În cadrul prezentei măsuri de sprijin, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, pentru categoriile de cheltuieli eligibile menționate în art. 27. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, întreprindere unică, așa cum este definită aceasta la art. 3 lit. b), nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru activitatea de transport rutier de mărfuri;c) plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse cu originea în Uniune.  +  Articolul 17Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care aceste ajutoare se plătesc.  +  Articolul 18Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.  +  Articolul 19În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la art. 16 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei măsuri nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.  +  Articolul 20În cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.  +  Articolul 21În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  +  Articolul 22(1) Categoriile de investiții finanțabile prin ajutor de stat regional se referă la:a) investiții în active corporale respectiv:(i) lucrări de construire a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);(ii) achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“, subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare“, Clasa 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“ enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte;(iii) achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților derulate în cadrul incubatorului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea b) investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, achiziționarea semnăturii electronice, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor rezidenților incubatorului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, achiziții publice, e-licitație, facturare electronică. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;(ii) să fie amortizabile;(iii) să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;(iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 5 ani sau 3 ani în cazul IMM-urilor, de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.(2) Sunt eligibile inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin imobil neutilizat se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în doi ani calendaristici consecutivi, anteriori anului depunerii cererii de finanțare.  +  Articolul 23Categoriile de investiții eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis se referă la achiziționarea de servicii-suport de afaceri și capital, altele decât cele oferite de administrator, în funcție de cerințele rezidenților, respectiv:a) servicii de contabilitate, juridice și financiare;b) servicii de marketing și mentorat, coaching direct;c) servicii-suport de afaceri și capital: consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente; planificarea afacerii și formarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; cumpărare colectivă de servicii și produse; studii de piață, vânzări și marketing; consultanță export: piețe și căutare de parteneri; asistență IT și e-business; consultanță - dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță - obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels, fonduri cu capital de risc; consultanță - recrutare de personal; consultanță privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare, furnizarea de ajutor în ceea ce privește contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaționalizarea IMM-urilor, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor etc.;d) servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;e) networking (de exemplu, cu alți antreprenori și clienți);f) stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului.  +  Articolul 24Solicitantul și proiectul propus spre finanțare îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.
   +  Capitolul VII Cheltuieli eligibile  +  Articolul 25Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor, pentru ambele componente ale măsurii, respectiv pentru ajutorul de stat regional și ajutorul de minimis, sunt:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta, în condițiile legii, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilită prin contractul de finanțare, cu excepția cheltuielilor stabilite prin art. 27 alin. (2), cu condiția ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;c) să fie în conformitate cu prevederile programului;d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare;e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;f) să respecte prevederile legislației Uniunii europene și naționale aplicabile;g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;h) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor;i) investiția în active corporale și/sau necorporale trebuie să fie legată de înființarea unei noi unități în conformitate cu prevederile referitoare la investițiile inițiale ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 și ale Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.  +  Articolul 26(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutor de stat regional, cu respectarea condițiilor menționate în prezentul ordin și în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare, sunt:a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;b) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;c) cheltuieli pentru investiția de bază;d) alte cheltuieli.(2) Cheltuielile pentru amenajarea terenului au în vedere următoarele categorii:a) amenajarea terenului - include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări de materiale rezultate, devieri de rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă;b) amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.(3) Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, alte utilități.(4) Cheltuielile pentru investiția de bază au în vedere următoarele categorii:a) construcții și instalații - cheltuieli aferente activităților de construire a incubatoarelor de afaceri, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului. Sunt eligibile inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin imobil neutilizat se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în 2 ani calendaristici consecutivi, anteriori anului depunerii cererii de finanțare;b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări) - cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora:(i) cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“, subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare“, clasa 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“ enumerate în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;(ii) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;c) active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, achiziționarea semnăturii electronice; cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor proprii ale solicitantului. Activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;(ii) să fie amortizabile;(iii) să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;(iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 5 ani sau 3 ani în cazul IMM-urilor, de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.(5) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. d), includ:a) organizarea de șantier (conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare) - cheltuieli cu lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării de șantier;b) cheltuieli diverse și neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (4) lit. a).(6) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.(7) Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.  +  Articolul 27(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea condițiilor menționate în prezentul ordin și în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare, sunt:a) cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;b) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;c) cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern;d) cheltuieli specifice priorității de investiție.(2) Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică au în vedere următoarele categorii:a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției;b) obținere avize, acorduri, autorizații - se includ cheltuielile pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea acordului de mediu; obținerea avizului P.S.I.; comisioane, cote și taxe, cuprinzând cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare; alte avize, acorduri și autorizații;c) proiectare și inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;d) consultanță - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia (inclusiv realizarea planului de afaceri), plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului, plata serviciilor de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;e) asistență tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.(3) Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 lei, fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.(4) Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern sunt eligibile în limita a 5.000 lei, fără TVA, trimestrial - aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit trebuie să confirme următoarele aspecte referitoare la cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare:a) sumele au fost verificate și sunt necesare pentru realizarea proiectului;b) sumele sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;c) sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;d) sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;e) sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;f) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului, având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale;g) sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate.(5) Cheltuielile specifice priorității de investiție includ achiziționarea de servicii-suport pentru rezidenții incubatorului de afaceri.  +  Articolul 28Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 29Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;b) achiziționarea de terenuri și/sau construcții;c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;d) costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării; salariile personalului general de administrație, chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație;f) costuri de personal;g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor; h) contribuția în natură; i) amortizarea;j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;k) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3. „Mijloace de transport“ menționată în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția clasei 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat“;l) cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a proiectului tehnic;m) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor stabilite prin art. 27 alin. (2).  +  Capitolul VIII Durata și bugetul măsurii  +  Articolul 30(1) Prezenta măsură de sprijin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat.(2) Plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat. (la 28-12-2020, Articolul 30 din Capitolul VIII a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 4.439 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1298 din 28 decembrie 2020 )  +  Articolul 31(1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii“, prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“, pentru investițiile realizate în regiunile de dezvoltare mai puțin dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, precum și pe teritoriul ITI Delta Dunării.(2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 129,36 milioane euro, aproximativ 595,09 milioane lei, respectiv 109,95 milioane euro, aproximativ 505,80 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și 19,41 milioane euro, aproximativ 89,29 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat (BS).(3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 125,76 milioane euro, aproximativ 578,53 milioane lei, reprezentând atât finanțare FEDR, cât și contribuția națională prin bugetul de stat.(4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 3,60 milioane euro, aproximativ 16,56 milioane lei, reprezentând atât finanțare FEDR, cât și contribuția națională prin bugetul de stat.(5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate și surse de finanțare este următoarea:- milioane euro -
  Tip ajutor acordatAnul2017201820192020Total
  Ajutor de stat regionalBuget total, din care:37,7337,7337,7312,57125,76
  FEDR32,0732,0732,0710,69106,90
  Buget de stat5,665,665,661,8818,86
  Ajutor de minimisBuget total, din care:1,081,081,080,363,60
  FEDR0,9180,9180,9180,3063,06
  Buget de stat0,1620,1620,1620,0540,54
   +  Articolul 32Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 18.
   +  Capitolul IX Efectul stimulativ  +  Articolul 33Se consideră că ajutorul de stat regional acordat prin prezenta schemă are un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de finanțare, conținând informații privind denumirea și dimensiunea întreprinderii, descrierea proiectului, data începerii și finalizării acestuia, locul de implementare a proiectului, lista cheltuielilor, tipul de ajutor, precum și valoarea finanțării nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, înainte de demararea investiției.  +  Capitolul X Reguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 34(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la articolul 16 lit. a).(2) Ajutoarele de stat regionale acordate în baza acestei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 35Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, în etapa de contractare, o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de stat de care a beneficiat sau dacă este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat, pentru aceleași cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, respectiv informații referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, în care se depune cererea de finanțare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.  +  Capitolul XI Procedura de implementare a schemei  +  Articolul 36Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, este furnizorul ajutorului de stat regional, respectiv ajutorului de minimis și instituția responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin.  +  Articolul 37Pentru a beneficia de ajutorul prevăzut de acest ordin, solicitanții vor depune o cerere standard de finanțare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecție și contractare detaliată în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după caz.  +  Articolul 38Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se vor acorda dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta schemă și în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.  +  Articolul 39MDRAPFE își rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.  +  Articolul 40MDRAPFE va informa în scris, prin contractul de finanțare, întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potențială a ajutorului de stat regional acordat și, după caz, a ajutorului de minimis acordat (exprimată ca echivalent brut al finanțării nerambursabile), precum și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia din urmă, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.  +  Capitolul XII Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 41MDRAPFE are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși plafoanele și intensitatea maxime admise și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezentul ordin sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.  +  Articolul 42În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european și național, MDRAPFE are obligația să păstreze evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului ordin pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis.  +  Articolul 43(1) MDRAPFE, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin sub forma ajutorului de stat regional și ajutorului de minimis, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MDRAPFE, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. (3) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.(4) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când din informațiile deținute rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de stat sau ajutoarelor de minimis. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.  +  Articolul 44Informațiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina națională www.ajutordestat.ro  +  Articolul 45În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAPFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 46MDRAPFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezentul ordin, în termen de 15 zile de la data adoptării acestuia, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 47(1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția MDRAPFE, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.(2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.  +  Capitolul XIII Recuperarea ajutoarelor acordate  +  Articolul 48(1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MDRAPFE, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.  +  Capitolul XIV Dispoziții finale  +  Articolul 49Textul prezentului ordin, precum și Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent priorității de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“ - 2.1.B Incubatoare de afaceri vor fi publicate integral pe site-ul Programului operațional regional, la adresa www.inforegio.ro  +  Articolul 50Lista sectoarelor economice pentru care se acordă ajutoare de stat regionale și de minimis este detaliată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 51Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  București, 14 noiembrie 2017.Nr. 6.795.  +  ANEXĂ
  LISTA
  sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale și de minimis
  în cadrul priorității de investiție 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice
  a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“ - 2.1.B Incubatoare de afaceri
  Turism și ecoturismTextile și pielărie (și încălțăminte)Lemn și mobilăIndustrii creativeIndustria auto și componenteTehnologia informațiilor și comunicațiilorSănătateEnergie și management de mediuBioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologiiConstrucțiiCercetare-dezvoltare
  ------