ORDONANȚĂ nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 31 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice de interes județean sau local, denumite în continuare unități sanitare publice, sunt parte integrantă a domeniului public al județelor, comunelor, orașelor și municipiilor și se dau în administrarea unităților sanitare publice prin hotărâre a consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, în condițiile legii. Componentele bazei materiale achiziționate cu finanțare de la bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern sunt proprietate privată a statului și sunt administrate de unitățile sanitare publice. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privată a statului și sunt administrate de unitățile sanitare publice.(2) Schimbarea destinației sau înstrăinarea bazei materiale a unităților sanitare publice se poate face în condițiile legii și numai cu aprobarea Ministerului Sănătății. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinației bazei materiale a unităților sanitare publice, fără aprobarea Ministerului Sănătății, sunt nule. Nulitatea se constată de instanța de judecată, la solicitarea Ministerului Sănătății. În cazul în care unitățile sanitare publice prevăzute la alin. (1), inclusiv cabinetele medicale, sunt concesionate sau scoase la licitație în vederea vânzării, medicii au dreptul de preemțiune.(3) Îndrumarea, coordonarea și monitorizarea activității desfășurate în unitățile sanitare publice se exercită de către Ministerul Sănătății, ca autoritate centrală în domeniul asistenței de sănătate publică, și de direcțiile de sănătate publică, unități descentralizate care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local.(4) Ministerul Sănătății exercită controlul asupra activității unităților sanitare publice, precum și asupra modului de aplicare de către acestea a dispozițiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.(5) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea spitalele clinice și spitalele universitare sunt parte integrantă a domeniului public al județelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București și se dau în administrarea unităților sanitare respective prin hotărâre a consiliului județean, municipal sau local al sectoarelor municipiului București, după caz. Consiliile județene, municipale sau locale ale sectoarelor municipiului București nu pot percepe taxe și chirii asupra terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea spitalele clinice și spitalele universitare.-------------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 471 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 78 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe Ministerul Sănătății, ca autoritate centrală în domeniul sănătății, are următoarele atribuții:a) elaborează normativele de personal, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății;b) aprobă structura organizatorică a unităților sanitare publice cu personalitate juridică;c) centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale ale unităților sanitare publice, potrivit reglementărilor legale în domeniu;d) asigură repartizarea și redistribuirea echilibrată a medicilor în unitățile sanitare publice, pe baza comunicării de către autoritățile administrației publice locale a posturilor neocupate și a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora în acest scop în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(2) Responsabilitatea și atribuția prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu avizul consiliilor județene sau al consiliilor locale, după caz.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe direcțiile de sănătate publică au următoarele atribuții:a) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare publice;b) aprobă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, statele de funcții pentru unitățile sanitare publice cu personalitate juridică și le încadrează în normativele de personal aprobate prin ordin al ministrului sănătății, precum și în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate;c) centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale transmise de unitățile sanitare publice și înaintează situațiile centralizatoare Ministerului Sănătății;d) înaintează Ministerului Sănătății propuneri privind înființarea, reorganizarea sau desființarea unităților sanitare publice, după caz, precum și pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unități.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 4În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe președinții consiliilor județene și primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții:a) asigură sumele necesare pentru cheltuielile de întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere și modernizare a unităților sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale;b) avizează, în cel mult 10 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli, trimise de unitățile sanitare publice;c) avizează, în termen de 5 zile de la data primirii, statele de funcții pentru unitățile sanitare publice.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 5(1) Consiliile județene și consiliile locale pot înființa, cu avizul Ministerului Sănătății, Ministerului Administrației și Internelor și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, unități de asistență medico-socială, prin reorganizarea unor unități sanitare publice.(2) Unitățile de asistență medico-socială se organizează ca instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetele locale, în funcție de subordonare.(3) Veniturile proprii ale unităților de asistență medico-socială se constituie din:b) contribuții personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susținătorilor legali ai acestora, aprobate în condițiile legii prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz;c) donații, sponsorizări și alte venituri.(4) Finanțarea unor cheltuieli pentru repararea și amenajarea clădirilor în care vor funcționa unitățile de asistență medico-socială poate fi susținută de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, iar alocarea sumelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(5) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Administrației și Internelor vor elabora norme privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(6) Unitățile de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum și cele înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașele care au mai puțin de 5.000 de locuitori trec în responsabilitatea administrativă și financiară a consiliilor județene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel.-------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de subpct. 1 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.(6^1) Pentru asigurarea finanțării, unitățile de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașe cu peste 5.000 de locuitori pot trece în responsabilitatea administrativă și financiară a consiliilor județene, dacă consiliile locale respective și consiliile județene hotărăsc de comun acord acest lucru. (la 06-12-2017, Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 06 decembrie 2017 ) (7) Pentru susținerea cheltuielilor pe care le implică preluarea de către consiliile județene a centrelor medico-sociale care fac obiectul prezentei ordonanțe, la propunerea consiliilor județene și a prefectului din județele respective, Ministerul Finanțelor Publice va promova până la data de 15 aprilie 2007 o hotărâre a Guvernului prin care se vor aloca fondurile necesare pentru anul 2007.-------------Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de subpct. 2 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.(8) Începând cu anul 2008, consiliile județene își vor realiza prevederi bugetare care să permită finanțarea necesară pentru desfășurarea corespunzătoare a activității în centrele medico-sociale preluate.-------------Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de subpct. 2 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 5^1Beneficiarii serviciilor acordate în unitățile de asistență medico-socială sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 5^2(1) Centrele de sănătate multifuncționale se pot înființa, în condițiile legii, la propunerea autorităților care dețin managementul spitalicesc, ca unități fără personalitate juridică, în structura spitalelor județene, municipale sau orășenești, pentru a asigura un pachet de servicii medicale adaptat nevoilor comunităților locale.(2) Centrele de sănătate multifuncționale prevăzute la alin. (1) se pot înființa și prin reorganizarea unităților sanitare publice cu paturi existente, ulterior desființării acestor unități prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.(3) Autoritățile administrației publice locale pot înființa și centre de sănătate multifuncționale, ca unități sanitare cu personalitate juridică, prin act administrativ al conducătorului autorității administrației publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și al Ministerului Administrației și Internelor.(4) Desființarea centrelor de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorității administrației publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și al Ministerului Administrației și Internelor.(5) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (2) se preia de către spitalele județene, municipale sau spitalele orășenești în structura cărora se înființează centrele de sănătate multifuncționale conform necesarului de resurse umane, în limita posturilor aprobate potrivit legii. Personalul care nu a fost preluat se redistribuie la alte unități sanitare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(6) Centrele de sănătate multifuncționale cu sau fără personalitate juridică pot avea în structură:a) cabinete despecialitate;b) între 5 și 20 de paturi de spitalizare de zi;c) laboratoare de analize medicale, de radiologie și de imagistică medicală;d) alte structuri medicale fără paturi de spitalizare continuă.---------Lit. d) a alin. (6) al art. 5^2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 35 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 8 august 2012.(7) Structura organizatorică a spitalelor județene, municipale sau orășenești, care includ și centre de sănătate multifuncționale reglementate de prezenta ordonanță, se aprobă potrivit prevederilor art. 174 alin. (4) sau (5) din Legea nr. 95/2006 , cu modificările și completările ulterioare.(8) Structura organizatorică și modificarea structurii centrelor de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorității administrației publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătății.(9) Centrul de sănătate multifuncțional este condus de un director, personal contractual, funcție ocupată prin concurs sau examen și salarizată în condițiile legii.(10) Finanțarea centrelor de sănătate multifuncțională fără personalitate juridică se face în conformitate cu dispozițiile cap. IV din titlul VII al Legii nr. 95/2006 , cu modificările și completările ulterioare.(11) Finanțarea centrelor de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică se face în condițiile stabilite prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și normele de aplicare a acestuia.(12) Autoritățile administrației publice locale asigură sumele necesare pentru cheltuielile de administrare și funcționare, reparații, consolidare, extindere și modernizare a centrelor de sănătate multifuncționale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.(13) Pentru centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică autoritățile administrației publice locale asigură sumele necesare pentru cheltuielile prevăzute la alin. (12), la care se adaugă și sume pentru dotări cu aparatură și echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.(14) Centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică pot realiza venituri suplimentare din:a) donații și sponsorizări;b) legate;c) coplata pentru unele servicii medicale;d) alte surse, conform legii.---------Art. 5^2 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 6(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe conducerea unităților sanitare publice are următoarele atribuții:a) elaborează, în termen de 5 zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, statul de funcții și îl înaintează spre aprobare direcției de sănătate publică;b) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;c) elaborează situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe care le înaintează spre avizare, după caz, președintelui consiliului județean sau primarului și direcției de sănătate publică, în vederea centralizării;d) urmărește încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri și cheltuieli; elaborează și aplică măsuri de utilizare eficientă a bazei materiale și a fondurilor în vederea creșterii calității actului medical.(2) Conducerea unităților sanitare publice are obligația de a dimensiona, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, numărul de personal, în limita statului de funcții și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobate.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 9(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 octombrie 2002.(2) Pe data prevăzută la alin. (1) orice dispoziție contrară prezentei ordonanțe se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  p. Ministrul administrației publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 august 2002.Nr. 70.-----