LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Societățile comerciale, regiile autonome, societățile și companiile naționale, instituțiile din sectorul bugetar, unitățile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.  +  Articolul 2(1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, precum și pentru cheltuieli sociale.(2) Angajații care beneficiază de tichetele cadou pot beneficia și de tichetele de creșă.  +  Articolul 3(1) Tichetele de creșă se acordă angajaților din cadrul unităților prevăzute la art. 1.(2) Suma individuală acordată pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sub forma tichetelor de creșă se asigură integral din costuri de către angajator.  +  Articolul 4(1) Tichetele de creșă se acordă la cerere, unuia dintre părinți sau, opțional, tutorelui, celui căruia i s-au încredințat copii spre creștere și educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie.(2) Tichetele de creșă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar și, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.(3) Tichetele de creșă se acordă angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.(4) Valoarea tichetelor de creșă se cumulează cu alocația de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, și cu stimulentul care se acordă la reluarea activității în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Tichetele cadou și tichetele de creșă se emit de către unitățile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unități emitente.(2) Unitățile emitente desfășoară activitatea prevăzută la alin. (1) numai pe baza autorizației de funcționare acordate de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.(3) Unitățile care emit tichete cadou și tichete de creșă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației acestora în condiții de siguranță.  +  Articolul 6Fiecare tichet cadou sau tichet de creșă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și dacă cuprinde cel puțin următoarele:a) numele și adresa emitentului;b) valoarea nominală a tichetului;c) date referitoare la perioada de valabilitate;d) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă;e) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul a fost utilizat.  +  Articolul 7(1) Valoarea nominală a tichetelor de creșă, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este în sumă de 430 lei (RON) pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă.*)------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 699 din 12 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014.(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.(3) Valoarea unui tichet cadou, precum și a unui tichet de creșă este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).  +  Articolul 8Angajatorul care achiziționează direct de la o unitate emitentă necesarul de tichete cadou/tichete de creșă achită prin transfer bancar atât contravaloarea nominală a tichetelor cadou, respectiv a tichetelor de creșă, cât și prețul imprimatului reprezentând tichetul cadou sau tichetul de creșă, înainte de livrare.  +  Articolul 9Angajatorul distribuie salariaților tichete de creșă lunar.  +  Articolul 10(1) Tichetele de creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul salariatului.(2) Tichetele de creșă pot fi utilizate în relația cu creșele cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.(3) Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul cadou/tichetul de creșă.  +  Articolul 11(1) Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaților stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare și a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajatorilor lista unităților corespunzătoare rețelei utilizate, la care salariații pot folosi tichete cadou și tichete de creșă. La stabilirea acestor unități va fi avută în vedere calitatea serviciilor.(3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de creșă între magazine, creșe sau alte unități educaționale, organizate potrivit prevederilor legale, și unitățile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de creșă se face numai prin intermediul unităților bancare. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitentă.(4) Sumele corespunzătoare valorii nominale a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă trebuie derulate în conturi bancare specifice, cu garanție de disponibilitate imediată.  +  Articolul 12(1) Sumele corespunzătoare tichetelor de creșă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 7, se încadrează în categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate, în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial*).  +  Articolul 13Comercializarea de către salariați și de către unitățile educaționale a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă contra unei fracțiuni de preț sau a altor servicii decât cele stabilite prin prezenta lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON).  +  Articolul 14Constatarea contravenției prevăzute la art. 13, precum și aplicarea amenzilor contravenționale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii și Justiției Sociale*) și al direcțiilor de muncă și protecție socială teritoriale, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 15Prevederile art. 13 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 17 mai 2006.Nr. 193.------