ORDIN nr. 6.509 din 17 octombrie 2017privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activități din cadrul priorităților de investiții 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 7/c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile și 8/b - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 1 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 12.651 din 28.09.2017,în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Dispoziții generale(1) Prezentul ordin stabilește o schemă de ajutor de minimis care instituie o măsură de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de minimis în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, denumită în continuare măsură, vizând implementarea anumitor activități din cadrul priorităților de investiții 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 7/c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile și 8/b - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, denumită în continuare schemă.(2) Schema se aplică în cele 8 județe eligibile ale Programului Interreg V-A România-Ungaria și va fi implementată până la data de 31 decembrie 2023. Conform Programului Interreg V-A România-Ungaria, județele eligibile sunt următoarele:a) patru județe din România - Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș;b) patru județe din Ungaria - Bekes, Csongrad-Csanad, Hajdu-Bihar și Szabolcs-Szatmar-Bereg. (la 16-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013.(4) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor de acordare privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013. (la 16-12-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 2 Baza legalăPrezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;c) Decizia CE nr. 9.112 din 9.12.2015 privind aprobarea Programului Interreg V-A România-Ungaria.  +  Articolul 3 Scopul și obiectivele schemei(1) Schema are ca scop sprijinirea dezvoltării ariei eligibile Programului Interreg V-A România-Ungaria prin sprijin acordat pentru patrimoniul cultural, transportul local care respectă mediul și dezvoltarea forței de muncă, în aria eligibilă a Programului Interreg V-A România-Ungaria.(2) Această schemă are ca obiectiv principal stimularea și susținerea proiectelor în domeniile patrimoniului natural și cultural, al transportului și în domeniul ocupării forței de muncă.  +  Articolul 4 DefinițiiÎn sensul prezentei scheme, în contextul Programului Interreg V-A România-Ungaria, se aplică următoarele definiții relevante: a) ajutor - orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE;b) beneficiar al finanțării nerambursabile - entitate care se încadrează în una dintre următoarele categorii așa cum este aceasta definită în Ghidul solicitantului aferent acestor priorități de investiții, care participă la implementarea unui proiect finanțat în cadrul acestor priorități de investiții. În acest sens, beneficiarii finanțării nerambursabile pot fi:(i) instituții publice;(ii) organisme de drept public;(iii) companii de stat;(iv) ONG;(v) grupări europene de cooperare teritorială;c) beneficiar principal al finanțării nerambursabile - partenerul care răspunde de implementarea generală a proiectului comun finanțat din cadrul priorităților de investiții aferente Programului Interreg V-A România-Ungaria. Beneficiarul principal va încheia Acordul de parteneriat cu partenerii de proiect și Contractul de finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională cu Autoritatea de management a Programului Interreg V-A România-Ungaria. Beneficiarul principal răspunde de transferul către partenerii de proiect a contribuțiilor FEDR corespunzătoare acestora;d) beneficiar de cofinanțare națională - partenerul român din cadrul proiectului comun finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria (beneficiarul principal al finanțării nerambursabile sau partenerii acestuia);e) beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere care beneficiază în cadrul unui proiect finanțat prin prioritățile de investiții prevăzute la art. 1 alin. (1) de ajutor de minimis, pentru activitățile descrise în continuare în prezenta schemă;f) Contract de finanțare - actul juridic semnat între Autoritatea de management a Programului Interreg V-A România-Ungaria, pe de o parte, și beneficiarul principal al finanțării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria;g) Acord de parteneriat - acordul semnat de toți partenerii din cadrul proiectului care reglementează drepturile și obligațiile partenerilor în raport cu activitățile proiectului și alte aspecte necesar a fi reglementate în vederea implementării corespunzătoare a acestuia;h) Contract de cofinanțare - actul juridic semnat între Autoritatea de management a Programului Interreg V-A România-Ungaria, pe de o parte, și beneficiarul român al cofinanțării naționale, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria; i) Contract de acordare a ajutorului de minimis - actul administrativ de transferare a avantajului economic către beneficiarul de ajutor de minimis, încheiat fie între AM și beneficiarul de finanțare nerambursabilă, atunci când acesta este și beneficiar de ajutor de minimis (caz în care contractul de acordare a ajutorului îmbracă forma contractului de finanțare/contractului de cofinanțare), fie între beneficiarul de finanțare nerambursabilă și beneficiarul de ajutor de minimis, după caz;j) rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web www.ajutordestat.ro; k) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate economică;l) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;m) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; (ii) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) întreprinderea are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) întreprinderea care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective; Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate „întreprinderi unice“; n) furnizorul de ajutor de minimis - Autoritatea de management a Programului Interreg V-A România-Ungaria (AM) pentru finanțarea din FEDR acordată beneficiarilor din România și Ungaria, respectiv AM și instituții publice locale și centrale pentru finanțarea acordată din cofinanțarea națională (buget de stat și local) beneficiarilor din România. AM este structura care asigură, în principal, gestionarea programului în numele celor două țări partenere. AM are competențe și atribuții în selecția operațiunilor, managementul și controlul financiar al Programului, inclusiv certificarea plăților. La nivelul programului, AM este reprezentată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA); (la 16-12-2020, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a fost înlocuită de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) o) administratorul schemei - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria (BRECO). BRECO contribuie la implementarea curentă a programului și sprijină Autoritatea de management în activitățile sale de coordonare și implementare;p) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/28.12.2013; q) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;r) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.s) ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat; (la 16-12-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) t) ajutor indirect - este atunci când o terță parte (care nu este inclusă în parteneriatul de proiect) ajunge să primească un avantaj economic din proiect, acest avantaj reprezentând ajutor de stat; (la 16-12-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) u) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condițiilor de acordare. (la 16-12-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 5 Domeniul de aplicare(1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepția: a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 717/2014 al Parlamentului European și Consiliului; b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoarelor pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate societăților care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost.(2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alin. (1) lit. a)-c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme de minimis, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.  +  Articolul 6 Durata schemei de ajutor de minimis(1) Perioada de valabilitate a schemei, în care se acordă ajutoare de minimis, este de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023. (la 16-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (2) Plățile rambursate de furnizor către beneficiari, aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, se vor efectua până cel târziu la data de 31 decembrie 2024. (la 16-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 7 Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis(1) Activitățile eligibile pentru a beneficia de finanțare în condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:a) prioritatea de investiție 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, care include:(i) îmbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac parte din patrimoniul natural sau cultural al zonei (de exemplu, biserici, castele, muzee, teatre, parcuri naturale, arii naturale protejate);(ii) conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural intangibil;(iii) digitizarea și aducerea patrimoniului cultural on-line, reutilizarea patrimoniului cultural digitizat pentru conținutul său educațional, documentare, aplicații pentru turism, jocuri etc. pentru a stimula industriile creative;(iv) dezvoltarea, reconstrucția și promovarea facilităților culturale care protejează patrimoniul cultural al zonei eligibile;(v) crearea de rute tematice;(vi) promovarea și utilizarea potențialului patrimoniului cultural prin investiții în infrastructura turistică sustenabilă;b) prioritatea de investiție 7/c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile:(i) dezvoltarea unui sistem de transport transfrontalier inteligent, a unui sistem de informare pentru pasageri, program online, sistem de tarifare electronic, aplicații mobile, sistem de tarifare comun; (ii) dezvoltarea și integrarea unor servicii de transport public transfrontalier;(iii) soluții inovatoare pentru a îmbunătăți transportul public transfrontalier și a reduce emisiile legate de transport;c) prioritatea de investiție 8/b - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, care include:(i) implementarea unor inițiative de ocupare a forței de muncă în zonele transfrontaliere, colaborarea transfrontalieră între părțile interesate de pe piața forței de muncă (de exemplu, centre de ocupare a forței de muncă, instituții de formare, parteneri sociali, întreprinderi și ONG-uri);(ii) acțiunile specifice care să faciliteze crearea de produse/servicii locale și a infrastructurilor conexe, bazate pe potențialul local;(iii) creșterea ocupării forței de muncă, prin îmbunătățirea mediului de afaceri prin măsuri de dezvoltare integrată;(iv) suport pentru schimbările climatice și de atenuare a acestora, prin dezvoltarea competențelor conexe domeniului ecologic și oportunități de angajare în sectoarele cu legături în domeniul ecologiei pe baza potențialului local.(2) Activitățile menționate la alin. (1) sunt indicative. Alte activități eligibile în cadrul proiectelor aferente priorităților de investiții 6/c, 7/c și 8/b care nu sunt incluse în Ghidul solicitantului și/sau în fișa tehnică aferentă priorităților de investiții 6/c, 7/c și 8/b vor fi evaluate și, în consecință, vor fi clasificate de către evaluatorul extern de ajutor de stat, după caz.  +  Articolul 8 Beneficiarii eligibili(1) Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:a) nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;b) nu înregistrează datorii publice și și-au plătit la timp taxele, impozitele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip definitiv pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări definitiv în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic – profesionale;e) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;f) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la art. 5, cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;g) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;h) alocarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în contul terților sau contra cost); i) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.j) nu sunt rezidente în scopuri fiscale sau înmatriculate în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene^1 a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.^1 Recomandarea CE nr. 4.885 final din data de 14.07.2020 (la 16-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (2) Plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.(3) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanțare există cel puțin una dintre relațiile menționate la art. 4 lit. m), respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“.(4) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.(5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(7) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.  +  Articolul 9 Condiții de finanțareÎn cadrul schemei de ajutor de minimis se vor finanța numai proiectele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:a) nu sunt și nu au fost finanțate înainte din alte fonduri publice naționale sau comunitare, inclusiv din măsuri de sprijin de natura ajutorului de minimis, pentru aceleași costuri eligibile (în concordanță cu declarațiile pe propria răspundere ale beneficiarilor); b) principii generale necesar a fi respectate de proiecte: sustenabilitate, eficiența costurilor:(i) să justifice contribuția la obiectivul specific;(ii) să aibă valoare adăugată, impact transfrontalier;(iii) să respecte principiile orizontale.  +  Articolul 10 Cheltuielile eligibile Abrogat  +  Articolul 10 Cheltuieli eligibileCheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt cele menționate în ghidurile solicitantului aferente priorităților de investiții menționate în cadrul schemei, respectiv: cheltuieli de pregătire, cheltuieli cu personalul, cheltuieli de birou și cheltuieli administrative; costuri de deplasare și de cazare; costuri de consultanță și servicii externe; cheltuieli cu echipamentele, cheltuieli cu infrastructura și lucrări. (la 16-12-2020, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 11 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis(1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează apel de propuneri de proiecte. (2) Beneficiarul principal al finanțării nerambursabile trebuie să transmită Programului o propunere de proiect, în conformitate cu cerințele apelului pentru propuneri de proiecte, propunere care să fie selectată de către Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria, în conformitate cu ghidurile solicitantului aferente priorităților de investiții menționate în prezenta schemă.(3) Propunerile de proiect sunt evaluate din punct de vedere administrativ și al eligibilității de către administratorul schemei de minimis. Evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ și al ajutorului de minimis se realizează de către evaluatori externi, în baza unor criterii de evaluare aprobate de către Comitetul de monitorizare a programului. (la 16-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (4) Comitetul de monitorizare aprobă lista proiectelor propuse pentru finanțare, iar Autoritatea de management semnează contracte de finanțare cu beneficiarii principali de finanțare nerambursabilă din fonduri FEDR și de cofinanțare națională cu beneficiarii de cofinanțare români.(5) Din punctul de vedere al ajutorului de minimis, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, beneficiarul de finanțare nerambursabilă se poate afla în una dintre următoarele situații: (la 16-12-2020, Partea introductivă a Alineatului (5) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) a) beneficiarul de finanțare nerambursabilă este și beneficiar final de ajutor de minimis;b) beneficiarul de finanțare nerambursabilă este beneficiar de ajutor de minimis pentru o parte din finanțare, dar și transmite o parte a ajutorului/avantajului printr-o modalitate transparentă către un alt beneficiar de ajutor de minimis având în vedere procedura descrisă în continuare;c) beneficiarul de finanțare nerambursabilă este doar un intermediar și transferă integral ajutorul/avantajul printr-o modalitate transparentă către beneficiarul final de ajutor de minimis, având în vedere procedura descrisă în continuare.(6) În fiecare dintre cazurile menționate la alin. (5), modalitatea de acordare a ajutorului de minimis vizează următoarele aspecte:a) îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de minimis, în vederea obținerii ajutorului de minimis, este verificată de către:(i) Autoritatea de management, în cadrul procesului de evaluare a cererilor de finanțare, în cazul în care beneficiarul de ajutor de minimis este și beneficiar al finanțării nerambursabile, respectiv când beneficiarul de minimis poate fi identificat în faza de aplicare. În acest caz, beneficiarii de ajutor de minimis vor atașa cererii de finanțare și declarația de minimis;(ii) beneficiarul de finanțare nerambursabilă în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis, în cazul în care beneficiarul de finanțare nerambursabilă transferă parțial sau integral ajutorul/avantajul către un beneficiar de ajutor de minimis care nu poate fi identificat în faza de aplicare. În continuare, respectarea condițiilor acordării ajutorului de minimis în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis, între beneficiarul finanțării nerambursabile și beneficiarul de ajutor de minimis, face obiectul verificării de către Autoritatea de management, pe parcursul implementării și al rambursării cheltuielilor. Semnarea contractului de acordare a ajutorului de minimis între beneficiarul de ajutor de minimis și cel al finanțării nerambursabile este condiție obligatorie prevăzută în contractul de finanțare dintre beneficiarul finanțării nerambursabile și Autoritatea de management și este monitorizată în timpul perioadei de implementare și sustenabilitate a proiectului. Semnarea contractului de acordare a ajutorului va fi condiționată de furnizarea de către beneficiarul de ajutor de minimis a declarației de minimis; (la 16-12-2020, Punctul (ii) din Litera a) , Alineatul (6) , Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) b) relațiile dintre beneficiarul de ajutor de minimis și Program, cu privire la obligațiile ce decurg din acordarea, monitorizarea și recuperarea ajutorului de minimis, sunt reglementate prin contractele de acordare a ajutorului de minimis încheiate atât între:(i) Autoritatea de management și beneficiarul finanțării nerambursabile, în cazul în care beneficiarul de ajutor de minimis este și beneficiar al finanțării nerambursabile, iar în această situație contractul de acordare îmbracă forma contractului de finanțare (inclusiv acordul de parteneriat)/contractului de cofinanțare; (la 16-12-2020, Punctul (i) din Litera b) , Alineatul (6) , Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (ii) Beneficiarul finanțării nerambursabile și beneficiarul de ajutor de minimis, în cazul în care beneficiarul finanțării nerambursabile transferă parțial sau integral ajutorul obținut prin contractul de finanțare/cofinanțare. (7) Contractul prin care se acordă ajutorul de minimis, încheiat fie între AM și beneficiarul finanțării nerambursabile, fie între beneficiarul finanțării nerambursabile și fiecare beneficiar final de ajutor de minimis în baza prezentei scheme, conform situațiilor menționate anterior, cuprinde clauze prin care se asigură îndeplinirea funcțiilor de monitorizare a ajutorului de minimis de către furnizorul/administratorul schemei, inclusiv pentru cazurile de transfer al ajutorului de minimis sau de ajutor indirect. (la 16-12-2020, Alineatul (7) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (8) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului final de ajutor de minimis (declarația de minimis) va privi următoarele aspecte: (la 16-12-2020, Partea introductivă a Alineatului (8) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) a) ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare);b) structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;c) eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de prezenta schemă;d) faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;e) faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă.(9) În situația în care beneficiarii finali ai ajutorului de minimis nu pot fi identificați la momentul depunerii propunerii de proiect, ca urmare a specificului activităților descrise, beneficiarul principal/beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a colecta declarațiile de minimis, conform contractului încheiat cu AM/Acordului de parteneriat. Administratorul schemei de minimis va urmări îndeplinirea acestei cerințe, prin intermediul monitorizării și controlului de prim nivel. (la 16-12-2020, Alineatul (9) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (10) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de acordare a ajutorului de minimis.(11) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.(12) Beneficiarul finanțării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii (declarația de minimis), faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali și anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei. (la 16-12-2020, Alineatul (12) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (13) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.(14) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.(15) Ajutorul se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă din fonduri comunitare FEDR și fonduri naționale. În cazul în care ajutorul se acordă în tranșe, tranșele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata de actualizare va fi rata de referință aplicată la momentul acordării ajutorului.(16) Obligația beneficiarului de finanțare nerambursabilă de a verifica condițiile de eligibilitate a beneficiarului de ajutor de minimis este prevăzută în contractul de finanțare/cofinanțare încheiat între Autoritatea de management și beneficiarul de finanțare nerambursabilă și in contractul de acordare a ajutorului de minimis între beneficiarul de ajutor de minimis și cel al finanțării nerambursabile. Normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8) reglementează mecanismul prin care se asigură recuperarea ajutorului de minimis de la beneficiarul final. (la 16-12-2020, Articolul 11 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 12 Notificarea beneficiarului final de ajutor de minimisÎn cazul în care beneficiarul final al ajutorului de minimis nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis (atunci când beneficiarul final de ajutor de minimis este și beneficiar al finanțării nerambursabile, respectiv când beneficiarul final al ajutorului de minimis poate fi identificat în faza depunerii cererii de finanțare) sau, după caz, beneficiarul finanțării nerambursabile (atunci când acesta transferă parțial sau integral ajutorul/avantajul către un beneficiar de ajutor de minimis care nu poate fi identificat în faza depunerii cererii de finanțare) îi comunică în scris acest lucru beneficiarului final de ajutor de minimis.  +  Articolul 13Bugetul schemei de ajutor de minimis (la 16-12-2020, Titlul Articolului 13 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (1) Bugetul schemei este constituit din fonduri FEDR și din cofinanțare națională.(2) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este Programul Interreg V-A România-Ungaria.(3) Valoarea estimativă a bugetului schemei de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 6.779.058,75 euro, defalcată după cum urmează:a) axa prioritară 1 (prioritatea de investiție 6/c): fonduri FEDR: 1.723.306,25 euro, cofinanțare națională: 152.056,50 euro;b) axa prioritară 2 (prioritatea de investiție 7/c): fonduri FEDR: 995.337,50 euro, cofinanțare națională: 87.823,75 euro;c) axa prioritară 3 (prioritatea de investiție 8/b): fonduri FEDR: 3.510.761,75 euro, cofinanțare națională: 309.773,00 euro.Pentru echivalentul în lei al bugetului schemei se utilizează cursul InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv 3.11.2017. (la 16-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (4) Bugetul estimat privind valoarea ajutorului de minimis poate fi modificat conform solicitărilor de proiecte, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria.(5) Împărțirea bugetului pe categorii de cheltuieli conform categoriilor de ajutor de minimis poate suferi modificări în funcție de propunerile de proiecte, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria.  +  Articolul 14 Numărul beneficiarilorNumărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis este de 200 de beneficiari eligibili. (la 16-12-2020, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 15 Notificarea solicitantului de ajutor de minimisÎn cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 16 Raportarea și monitorizarea(1) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează de către administratorul schemei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și cu prevederile normelor metodologice prevăzute la alin. (8). (la 16-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (2) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat. (3) Beneficiarul finanțării nerambursabile și beneficiarul ajutorului de minimis păstrează evidența detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.(4) Beneficiarul are obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenței nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.(5) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta beneficiarului finanțării nerambursabile toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei. Beneficiarul finanțării nerambursabile pune datele și informațiile respective la dispoziția administratorului schemei, în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor de raportare și monitorizare prevăzute la alin. (1). (la 16-12-2020, Alineatul (5) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (6) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui întreaga valoare a ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a notifica furnizorul/administratorul schemei cu privire la necesitatea recuperării ajutorului de minimis.(7) Furnizorii de ajutor de minimis au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. Acestea se vor realiza în conformitate cu prevederile din contractul încheiat în condițiile descrise în art. 11 alin. (6) lit. b).(8) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de minimis elaborează norme metodologice, aprobate prin acte administrative cu caracter normativ, pentru stoparea/recuperarea ajutoarelor. Dobânda se calculează conform prevederilor art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999. (la 16-12-2020, Alineatul (8) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (9) Abrogat. (la 16-12-2020, Alineatul (9) din Articolul 16 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (10) Deciziile furnizorului de ajutor de minimis de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.(11) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis. (12) Administratorul prezentei scheme are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de minimis, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.(13) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.(14) În cazul în care furnizorul de ajutor de minimis nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.(15) Erorile constatate de furnizorul de ajutor de minimis și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.(16) Abrogat. (la 16-12-2020, Alineatul (16) din Articolul 16 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (17) Abrogat. (la 16-12-2020, Alineatul (17) din Articolul 16 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 17 Informarea Consiliului ConcurențeiFurnizorul de ajutor de minimis va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18 Transmiterea informațiilor prin intermediul Registrului electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS)(1) Furnizorul de ajutor de minimis sau, după caz, administratorul schemei de minimis, în acest caz, BRECO, are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia. (la 16-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 18 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 ) (2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se încarcă în RegAS de către administratorul schemei de ajutor de minimis în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații. (la 16-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 18 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 19 Recuperarea ajutorului de stat Abrogat  +  Articolul 19 Recuperarea ajutorului de minimis(1) În situația în care se constată nerespectarea criteriilor de acordare prevăzute în prezenta schemă se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare. Recuperarea ajutorului de minimis de la beneficiarii români se realizează de către furnizorul de ajutor de minimis, pe baza monitorizării efectuate de administratorul schemei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale normelor metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8) și celelalte prevederi legale aplicabile contractului de finanțare. Recuperarea ajutorului de minimis de la beneficiarii statului partener se realizează de către furnizorul de ajutor de minimis, pe baza prevederilor Memorandumului de implementare - Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România - Ungaria (denumit în continuare Memorandum de implementare) și a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanțare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.(2) În situația în care beneficiarul de ajutor de minimis este similar cu beneficiarul finanțării nerambursabile, recuperarea ajutorului de minimis prevăzut în actuala schemă se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8), respectiv în baza prevederilor Memorandumului de implementare în cazul beneficiarilor din Ungaria. Recuperarea se realizează în baza contractului de finanțare încheiat între Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și beneficiarul finanțării nerambursabile, în conformitate cu regulile Programului și în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8).(3) În situația în care beneficiarul de finanțare nerambursabilă este diferit de cel de ajutor de minimis, revine obligația beneficiarului de finanțare nerambursabilă să asigure această recuperare de la beneficiarul ajutorului de minimis, în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis. Recuperarea se realizează în conformitate cu regulile programului și în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8), precum și cu prevederile Memorandumului de implementare, în funcție de statul membru în care este locat beneficiarul de ajutor de minimis.(4) În situația în care beneficiarul de finanțare nerambursabilă este beneficiar de ajutor de minimis pentru o parte din finanțare, dar și transmite o parte a ajutorului/avantajului către un alt beneficiar de ajutor de minimis, revine obligația beneficiarului de finanțare nerambursabilă să asigure această recuperare de la beneficiarul ajutorului de minimis, în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis. Recuperarea ajutorului de minimis/avantajului transferat se realizează în conformitate cu regulile programului și în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8), precum și cu prevederile Memorandumului de implementare, în funcție de statul membru în care este locat beneficiarul de ajutor de minimis.(5) În toate situațiile prevăzute la alin. (1)-(4) se va urmări recuperarea ajutorului de minimis și a dobânzilor aferente, astfel încât să se asigure reinstaurarea situației existente anterior. (la 16-12-2020, Articolul 19 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 19^1 Nereguli și restituirea finanțării care nu incumbă regulile de ajutor de minimis(1) În situația în care se constată nereguli în cadrul proiectelor aferente priorităților de investiții 6/c, 7/c și 8/b finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis, acestea se analizează prin prisma regimului neregulilor și/sau fraudelor și se va dispune recuperarea sumelor plătite necuvenit.(2) În situația existenței unei suspiciuni de nereguli sau fraude, după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă/de cofinanțare națională/de acordare a ajutorului de minimis, Autoritatea de management efectuează verificări în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români ai schemei de ajutor de minimis pe parcursul implementării tehnice și financiare a proiectelor (utilizarea bugetului schemei de ajutor de minimis aprobat), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Activitatea de constatare a neregulilor sau fraudelor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare rezultate din neregulile identificate în decursul implementării proiectelor sau ulterior finalizării implementării acestora se desfășoară conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli de la beneficiarii români ai schemei de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, iar de la beneficiarii ungari, în conformitate cu prevederile Memorandumului de implementare. (la 16-12-2020, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 20 Dispoziții finale(1) Având în vedere faptul că acest ajutor de minimis se acordă pentru proiecte de cooperare teritorială europeană, România, în calitate de stat membru pe teritoriul căruia este localizată Autoritatea de management, așa cum a fost definită aceasta în art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, este considerată ca fiind furnizorul de ajutor de minimis pentru partea de finanțare FEDR și, ca urmare, Autoritatea de management se conformează acestor prevederi.(2) Fiecare stat membru furnizează informația necesară către Autoritatea de management în vederea conformării la nivel național cu prevederile respective.(3) Fiecare stat membru este considerat ca fiind furnizor de ajutor de minimis cu privire la cofinanțarea națională aferentă proiectelor de cooperare teritorială europeană și răspunde de conformarea cu respectivele proceduri.(4) Fiecare furnizor (Autoritate de management, respectiv stat membru) răspunde de monitorizarea proiectelor sau părților de proiecte finanțate prin schema de ajutor de minimis, în conformitate cu regulile naționale ale fiecăruia stabilite în acord cu prevederile prezentului articol.(5) Textul prezentei scheme, Ghidurile solicitantului, precum și alte documente relevante ale programului se publică integral pe site-ul Programului Interreg V-A România-Ungaria, la adresa http://interreg-rohu.eu/ro/home/. (la 16-12-2020, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 4.214 din 3 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 16 decembrie 2020 )
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  București, 17 octombrie 2017.Nr. 6.509.-----