ORDIN nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 10 decembrie 2007  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociații, fundații sau alte organizații de acest fel, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și pentru alte persoane juridice înființate în baza unor legi speciale, în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale.(3) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se referă în principal la activitățile fără scop patrimonial, inclusiv activitățile cu destinație specială, desfășurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial, și în subsidiar la activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 , cu modificările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 939 din 12 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015.  +  Articolul 2Se aprobă Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 și 66 bis din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare;- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.329/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2002;- orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I._________*) Anexele nr. 1 și 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 9 noiembrie 2007.Nr. 1.969.  +  Anexa nr. 1REGLEMENTĂRIcontabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial  +  Anexa nr. 2REGLEMENTĂRIprivind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial