HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 11 decembrie 2013privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 și al art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, denumit în continuare Institutul, ca urmare a reorganizării în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii.(2) Institutul este instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii.(3) Institutul are sediul în municipiul București, Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3. (la 02-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 779 din 26 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 02 noiembrie 2017 ) (4) În subordinea Institutului funcționează două filiale, cu personalitate juridică:a) filiala Maramureș, cu sediul în comuna Repedea;b) filiala Mehedinți, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin.  +  Articolul 2Institutul are ca obiective de activitate:a) îndeplinirea strategiei Ministerului Culturii în domeniile formării profesionale continue, educației permanente, managementului cultural și cercetării;b) realizarea activităților specifice formării profesionale continue, educației permanente și managementului în domeniul culturii, în beneficiul instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural și al persoanelor fizice, prin elaborarea și implementarea de programe și proiecte;c) elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice din sectorul cultural;d) acordarea asistenței tehnice în domeniul programelor europene cu incidență în domeniul culturii, potrivit prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Institutul are următoarele atribuții principale:1. În domeniul formării profesionale continue și al educației permanente:a) determină nevoile de formare profesională ale angajaților instituțiilor publice și persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural;b) elaborează, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Calificări, cu Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și cu alte autorități și organisme în domeniu, standardele de pregătire profesională și standardele ocupaționale, tematici și programe specifice domeniului culturii;c) propune Ministerului Culturii proiecte de formare a specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice;d) gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii;e) oferă servicii de educație recurentă sau compensatorie, formare profesională și educație civică, prin organizarea și desfășurarea de programe, cursuri și alte activități specifice;f) oferă servicii de orientare profesională în colaborare cu entitățile educaționale din sistemul educațional național;g) organizează și desfășoară activități de evaluare și atestare a competențelor profesionale dobândite pe cale nonformală și informală;h) organizează și desfășoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală și postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, în condițiile legii;i) elaborează și realizează aplicații practice pentru programele, cursurile și celelalte activități organizate;j) organizează și desfășoară, în colaborare cu direcțiile de specialitate ale Ministerului Culturii și cu alte instituții ale acestuia, atestarea specialiștilor și experților în domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituțiile de spectacole;k) sprijină activitatea și colaborează cu instituțiile de învățământ artistic și cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu;l) eliberează, în condițiile legii, diplome educaționale și certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate;m) dezvoltă, perfecționează și pune la dispoziția persoanelor interesate aplicații informatice necesare formării profesionale și educației permanente specifice domeniului culturii;n) organizează și desfășoară programe, cursuri și alte activități de formare profesională a personalului instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum și a persoanelor fizice;o) participă la organizarea de programe și activități de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, în ceea ce privește conservarea, evidența și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil deținut de unitățile de cult;p) asigură îndrumarea metodologică pentru activitățile de formare profesională desfășurate de așezămintele culturale;q) asigură atestarea în domeniul managementului și formarea profesională a managerilor și operatorilor culturali, conform legii.2. În domeniul managementului cultural:a) elaborează și pune la dispoziția persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management și marketing cultural;b) elaborează studii, lucrări și metodologii cu aplicabilitate în domeniul culturii;c) dezvoltă aplicații informatice specifice managementului cultural;d) asigură consultanță și asistență metodologică și de specialitate în domeniul managementului și marketingului cultural instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, și persoanelor juridice de drept privat;e) elaborează și propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, sistemul multianual de planificare și management al pregătirii profesionale a personalului din instituțiile publice de cultură;f) colaborează cu alte instituții publice care au atribuții și dezvoltă programe în domeniul cultural.3. În domeniul dezvoltării instituționale:a) acordă consultanță la solicitarea persoanelor juridice de drept privat și realizează examinări pentru evaluarea caracteristicilor profesionale și de personalitate ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilităților pentru activitatea de conducere;b) pregătește și perfecționează specialiști în domenii care sunt solicitate de economia de piață, pentru sectorul culturii - legislație, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, informatică etc.;c) elaborează proiectele metodologiilor și criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate în domeniul culturii, precum și modalitățile de examinare finală și de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii.4. În domeniul cercetării sectorului cultural:a) efectuează studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru programele și politicile Ministerului Culturii;b) colectează, gestionează și analizează date statistice despre sectoarele culturale și creative din România;c) fundamentează politicile publice în domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii, și elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale, în corelare cu alte strategii și programe ale instituțiilor publice românești care au același obiectiv;d) efectuează studii despre audiențele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piața forței de muncă în sectorul cultural, precum și despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;e) identifică, evaluează și prognozează nevoile culturale și cercetează tendințele de consum cultural;f) efectuează, la cerere, studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele și programele operatorilor publici și privați din sectorul cultural;g) furnizează, la cerere, date și analize solicitate Ministerului Culturii de către organismele internaționale preocupate de sectorul cultural;h) efectuează studii privind monitorizarea inserției socioprofesionale pe piața muncii;i) realizează studii privind cultura antreprenorială și propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizațional al operatorilor culturali pentru îmbunătățirea eficacității organizaționale;k) valorifică studiile, analizele, cercetările;l) dezvoltă programe și proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă privind conservarea, restaurarea, managementul, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural;m) realizează activități privind educarea la locul de muncă și formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică în cadrul instituției sau al instituțiilor partenere.5. În domeniul asistenței tehnice și promovării programelor culturale europene, până la finalizarea actualului cadru financiar:a) asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale și creative, facilitează participarea la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale și creative a unui număr cât mai mare de operatori, asigură comunicarea la nivel național și regional dintre operatorii culturali și realizează schimbul de informații cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale și creative;b) diseminează informații privind licitațiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale și creative și face cunoscute mecanismele de finanțare;c) elaborează evaluări, sinteze și metodologii cu aplicabilitate în domeniul dezvoltării de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural;d) asigură funcționarea birourilor de asistență tehnică, informare și promovare ale Uniunii Europene în România pentru programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013, Europa pentru Cetățeni 2007-2013, până la finalizarea actualului cadru financiar;----------Lit. d) a pct. 5 al art. 3 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.069 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014.e) întreține și dezvoltă portalul web www.eurocult.ro;f) sprijină Comisia Europeană prin acordarea de asistență tehnică privind sectoarele culturale și creative prin furnizarea datelor referitoare la aceste sectoare;g) realizează și editează publicații specifice pe orice tip de suport;h) colaborează cu instituții similare din țară și din străinătate;i) asigură, la cerere, asistență metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile și structurale, inclusiv prin încheierea de contracte.6. Alte atribuții:a) editează și comercializează publicații de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor și altele;b) propune Ministerului Culturii, în vederea aprobării prin ordin, tarife pentru serviciile oferite;c) organizează și întreține o bază de date, precum și un centru de documentare specifice obiectului său de activitate;d) organizează manifestări științifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare documentară - în domeniile sale de competență;e) desfășoară activități de cazare și masă în spațiile pe care le are în administrare.  +  Articolul 4Institutul stabilește și realizează programul de activitate, proiectele și programele educaționale și de formare profesională proprii, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 5Funcționarea Institutului se asigură prin activitatea personalului angajat în baza contractului individual de muncă și prin colaborarea cu formatori și instructori.  +  Articolul 6(1) Institutul este condus de un manager, pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de management, potrivit legii.(2) Managerul Institutului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu terții.(3) Managerul Institutului poate delega personalului de conducere din subordine sarcini și responsabilități, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.(4) Managerul Institutului este ordonator secundar de credite.(5) Managerul Institutului numește, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, managerul Institutului emite decizii.  +  Articolul 7(1) Managerul Institutului este asistat în activitatea sa de următoarele organisme colegiale:a) Consiliul administrativ - organ consultativ;b) Consiliul de specialitate - organ consultativ care are misiunea de a stabili, documenta, implementa, menține și îmbunătăți sistemul de management al calității din Institut și care asigură coordonarea științifică a acestuia.(2) Înființarea, organizarea și funcționarea consiliilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii.(3) Numărul membrilor consiliului de specialitate prevăzut la alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului culturii și nu poate depăși 5 membri.  +  Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi se aprobă prin ordin al ministrului culturii și se stabilește în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare.(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare internă, precum și organigrama Institutului, prin ordin al ministrului culturii care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10(1) Patrimoniul Institutului este format din patrimoniul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, care se completează cu activul și pasivul Centrului de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, conform ultimei situații financiare întocmite, și este preluat pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde:a) prevederile bugetare pe anul 2013, execuția bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate;b) structurile de personal preluate;c) patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite de fiecare instituție; bunul imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Centrului de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre;d) bazele de date, precum și orice documente și informații referitoare la Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, de la Institutul Național al Patrimoniului.  +  Articolul 11(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:a) activități de evaluare a competențelor profesionale;b) activități de formare profesională;c) activități de consultanță;d) tarife percepute pentru activitățile prestate;e) contracte de cercetare științifică;f) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor, în condițiile legii;g) organizarea de congrese, seminare, conferințe;h) editarea pe orice tip de suport și comercializarea de materiale de specialitate din domeniile proprii de activitate, inclusiv privind inițierea, desfășurarea și finalizarea programelor europene specifice;i) realizarea de studii, analize și cercetări, precum și derularea de programe și proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv în parteneriat public-privat;j) furnizarea de servicii de consultanță și expertiză, în beneficiul altor persoane juridice, prin încheierea de contracte;k) valorificarea drepturilor de autor pe care le deține în raport cu alte persoane fizice sau juridice;l) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;m) închirierea bunurilor imobile pe care le are în administrare, în condițiile legi;n) cursuri și programe de formare profesională;o) participarea în proiecte cu finanțare externă;p) servicii de cazare și masă în spațiile pe care le are în administrare;q) alte activități specifice realizate de Institut, în conformitate cu atribuțiile sale legale.(3) Tarifele pentru serviciile și activitățile Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii.(4) Institutul poate accesa fonduri comunitare, inclusiv structurale, cu excepția programelor comunitare pe care le promovează prin birourile de informare ale Uniunii Europene în România.  +  Articolul 12(1) Personalul existent în Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, în Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, precum și personalul aferent activității de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici din Institutul Național al Patrimoniului se preiau de Institut și vor fi încadrate în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Institut, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul instituției, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, filialele cu personalitate juridică ale Centrului de Pregătire Profesională în Cultură trec în subordinea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.(3) Pentru activitățile de formare profesională și de evaluare a competențelor profesionale, Institutul va utiliza în continuare marca înregistrată a Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.  +  Articolul 13Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:31. participă în comitetele de management ale programelor comunitare Europa Creativă 2014-2020 și Europa pentru Cetățeni 2014-2020, asigură pregătirea pentru derularea acestora și constituirea birourilor de asistență tehnică, informare și promovare ale Uniunii Europene în România pentru aceste programe.2. La anexa nr. 2, punctul II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice de cultură de importanță națională finanțate din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat" se modifică și se completează după cum urmează:a) numărul curent 43 se abrogă;b) după numărul curent 45 se introduce un nou număr curent, numărul curent 46, cu următorul cuprins:
  "46. Institutul Național pentru    Cercetare și Formare Culturală Venituri proprii și subvenții  acordate de la bugetul de stat" 
  3. La anexa nr. 2 punctul III "Instituții publice finanțate din venituri proprii", nr. crt. 2 se abrogă.
   +  Articolul 14În termen de 30 de zile de la încheierea raportărilor specifice finalizării cadrului financiar 2007-2013 pentru programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013 și Europa pentru Cetățeni 2007-2013, Ministerul Culturii preia de la Institut, pe bază de proces-verbal, arhiva corespunzătoare acestor programe.----------Art. 14 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.069 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înființarea Centrului de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru
  învățământ superior,
  cercetare științifică
  și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 11 decembrie 2013.Nr. 1.069.  +  AnexaDATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil, proprietate publică a statului, care trece dinadministrarea Centrului de Cercetare și Consultanță înDomeniul Culturii în administrareaInstitutului Național de Cercetare și Formare Culturală
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite    Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală
  Nr. MFPCod de clasi- ficare   Denu- mirea    Datele de identificare
  Descrierea tehnică (pe scurt)   Adresa   Valoarea de inventar - lei - Anul dobân- dirii Situația juridică  
  153326 8.29.08          Sediu         Construcție compusă din subsol, parter - ap. 2, et. 1 - ap.3, et. 2 - ap. 4, mansardă - ap. 5, Suprafața utilă = 672,56 mp Teren în indiviziune 188,82 mp din terenulocupat de construcțieMunicipiul București, sectorul 1, str. Barbu Delavranceanr. 57        4,000,000          2006          În administrare         
  _________