DECIZIE nr. 597 din 17 octombrie 2017privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017
EMITENT
  • CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2017    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,conform dispozițiilor art. 10 și art. 66-78 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 696/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale și ale Hotărârii Guvernului nr. 697/2017 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) și ale art. 26^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Campania electorală pe posturile de radio și de televiziune, publice și private, se desfășoară în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și cu respectarea dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentei decizii.(2) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 697/2017 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe duminică 22 octombrie 2017 și se încheie în ziua de sâmbătă 4 noiembrie 2017 ora 7,00.  +  Articolul 2Candidații și reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți, denumiți în continuare competitori electorali, au acces gratuit la posturile de radio și de televiziune, publice și private, în condițiile art. 66-68 din Legea nr. 115/2015.  +  Articolul 3Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toți competitorii electorali, respectând următoarele principii: a) echitate - toți candidații trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuți electoratului;b) echilibru în prezentarea activităților de campanie ale competitorilor electorali;c) corectitudine - toți competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv și echidistant.  +  Capitolul II Proceduri preliminare  +  Articolul 4(1) Posturile de radio și de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, au obligația să comunice Consiliului Național al Audiovizualului, denumit în continuare CNA, implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum și intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în ziua de 19 octombrie 2017, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexă.(2) Lista radiodifuzorilor care au notificat CNA intenția de reflectare a campaniei electorale, în condițiile prevăzute la alin. (1), va fi comunicată public pe pagina de internet a CNA.(3) În situațiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul în condițiile prevăzute la art. 68 din Legea nr. 115/2015.  +  Capitolul III Emisiuni electorale  +  Articolul 5(1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015, în care pot fi difuzate informații privind sistemul electoral, tehnica votării și activitățile de campanie ale candidaților; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică;b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, în care competitorii electorali își pot prezenta programele politice și activitățile de campanie electorală; în situația transmiterii în direct a unor activități de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puțin doi candidați sau reprezentanții lor; în cazul neparticipării unui candidat sau al unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menționat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală“, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.(2) Serviciile de video-text, datorită specificului lor, nu pot difuza emisiunile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6(1) În perioada campaniei electorale candidații și reprezentanții competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c) difuzate de posturile de radio și televiziune, publice și private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală.(2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidați și de reprezentanți declarați ai competitorilor electorali.  +  Articolul 7(1) Emisiunile informative se supun obligației de obiectivitate, echitate și de informare corectă a publicului.(2) În emisiunile informative, prezentarea activităților de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activitățile de campanie, realizate sau puse la dispoziția radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum și difuzarea de interviuri acordate de către candidați sau reprezentanți ai competitorilor electorali. (3) Candidații care dețin funcții publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcției lor; în aceste situații radiodifuzorii au obligația să asigure echidistanța și pluralismul de opinii.(4) Difuzarea unor informații privind sistemul electoral și tehnica votării care nu corespund realității este interzisă.  +  Articolul 8(1) Emisiunile electorale și cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 71 și 72 din Legea nr. 115/2015; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiții echitabile în ceea ce privește libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și echidistanța.(2) Emisiunile electorale se realizează în direct sau se înregistrează, în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui competitor electoral, în proporțiile stabilite de aceștia.(3) Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.  +  Articolul 9În cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.  +  Articolul 10(1) Radiodifuzorii privați pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale, cu respectarea dispozițiilor art. 67 alin. (5) și (6) din Legea nr. 115/2015, precum și a cerințelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate și marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spațiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali. (3) Conținutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerințe:a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor;b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice;c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie. (4) În cazul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale ale serviciilor publice de radio și televiziune pot fi difuzate și spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordați competitorilor electorali.(5) La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor fi inserate spoturi de interes public, cu caracter informativ privind legislația electorală, puse la dispoziție de către Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă, cu acordul CNA.  +  Articolul 11(1) Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi difuzate în condițiile prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015.(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.  +  Articolul 12Radiodifuzorii trebuie să asigure exercitarea dreptului la rectificare sau, după caz, la replică în condițiile prevăzute de art. 76 din Legea nr. 115/2015.  +  Articolul 13Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise: a) prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;b) difuzarea de spoturi de publicitate electorală;c) invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 76 alin. (4) din Legea nr. 115/2015; d) comentarii privind desfășurarea campaniei, precum și cele privind candidații și competitorii electorali.  +  Articolul 14În ziua votării sunt interzise: a) activitățile prevăzute la art. 13;b) prezentarea de sondaje realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării;c) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;d) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 15(1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 și a spoturilor publicitare electorale în condițiile stabilite în Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune, cu modificările și completările ulterioare. (2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor și vor fi puse la dispoziția CNA, la cererea acestuia.(3) Radiodifuzorii au obligația să furnizeze datele solicitate de personalul de control al CNA privind desfășurarea campaniei electorale, în termenul și condițiile comunicate.  +  Articolul 16Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 18Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
    Laura Georgescu
    București, 17 octombrie 2017.Nr. 597.  +  ANEXĂ CătreCONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUIBucurești, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706e-mail: cna@cna.ro, fax: 021.305.53.54Subsemnatul/Subscrisa, …………..............., cu domiciliul/sediul în localitatea ...................., str. ............... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., județul/sectorul ………, în vederea aplicării dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 597/2017 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, în calitate de titular de licență audiovizuală nr. …/….., vă comunicăm că postul nostru de radio/televiziune/televiziune prin cablu, cu denumirea ………………..., intenționează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale pentru alegerile locale:[] Emisiuni electorale, cu denumirea din grila de programe: …………………………[] Emisiuni de dezbateri electorale, cu denumirea din grila de programe: ……………………[] Emisiuni informative - în care vor fi difuzate:[] informații privind sistemul electoral și tehnica votării;[] activități de campanie ale candidaților.Estimăm că difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la data ……………… .În conformitate cu dispozițiile art. 68 alin. (7) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în funcție de volumul solicitărilor, aceste emisiuni vor fi programate după cum urmează:[] luni, emisiune electorală ............../emisiune de dezbateri electorale ………….……..;(se precizează fiecare tronson orar)[] marți, emisiune electorală …............/emisiune de dezbateri electorale ….……………..;(se precizează fiecare tronson orar)[] miercuri, emisiune electorală ….............../emisiune de dezbateri electorale ………..………;(se precizează fiecare tronson orar)[] joi, emisiune electorală ................./emisiune de dezbateri electorale ………………..;(se precizează fiecare tronson orar)[] vineri, emisiune electorală ……............./emisiune de dezbateri electorale .......……..;(se precizează fiecare tronson orar)[] sâmbătă, emisiune de dezbateri electorale ....................................;(se precizează fiecare tronson orar)[] duminică, emisiunea de dezbateri electorale ................................. .(se precizează fiecare tronson orar)Persoanele învestite cu responsabilități directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt …………………… și pot fi contactate la telefon .................., fax: ................., e-mail ……….. ......................................................... (Semnătura titularului de licență audiovizuală)NOTĂ:Pentru societățile care dețin mai multe licențe audiovizuale, această comunicare se face pentru fiecare post de radio/televiziune în parte.-----