NORME TEHNICE din 27 aprilie 2017privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 16 mai 2017    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 448 din 27 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, denumită în continuare Hotărâre.  +  Articolul 2Nomenclatura stradală este definită la art. 2 lit. b) din Hotărâre.  +  Articolul 3Adresa administrativă este definită la art. 2 lit. a) din Hotărâre.  +  Articolul 4Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale, denumit în continuare Registru, este definit la art. 1 alin. (1) din Hotărâre.  +  Articolul 5Sistemul informatic aferent Registrului este realizat, actualizat și administrat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, informațiile cuprinse în acesta fiind de interes public.  +  Articolul 6Sistemul informatic care gestionează Registrul respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.  +  Articolul 7Toate datele din Registru trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.  +  Articolul 8Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale oferă posibilitatea:a) căutării după diverse criterii intuitive care să faciliteze identificarea drumurilor și adreselor pe întreg teritoriul României;b) actualizării informațiilor la nivel centralizat în funcție de modificările și completările efectuate de către autoritățile publice locale;c) gestiunii în mod unitar și utilizării informațiilor de nomenclatură stradală de către toate instituțiile publice, atât în documente, cât și în sistemele informatice proprii.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 9În înțelesul prezentelor norme tehnice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) unitate administrativ-teritorială - comună, oraș, municipiu;b) localitate - denumire generică pentru așezare omenească stabilă, parte componentă a unei unități administrativ-teritoriale;c) drum - cale de comunicație terestră special amenajată pentru circulația vehiculelor și a pietonilor;d) imobil - terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale;e) codul unic al adresei - CUA, generat în mod automat de RENNS, pentru fiecare adresă administrativă - este constituit din cod SIRUTA, cod stradă, cod adresă, în vederea identificării/localizării mai facile a adresei;f) cod adresă format din nr. administrativ, bloc, scară, etaj, apartament, după caz;g) număr administrativ - cifră, succesiune de cifre sau succesiune de cifre și litere, care identifică în mod unic locația unui imobil în raport cu imobilele localizate pe același drum;h) clădire - orice construcție, indiferent de denumirea ori de folosința sa, care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul;i) construcție - structură fixată în sau pe pământ.  +  Articolul 10În sensul prezentelor norme, sintagma „număr administrativ“ este similară cu:a) „număr poștal“, utilizat în majoritatea procedurilor și a documentelor administrative, formularelor etc.b) „număr de identificare“, utilizat în cuprinsul art. 453 lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;c) „număr de ordine“, utilizat în cuprinsul pct. 10 alin. (1) al titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Reguli de acordare a denumirilor de drumuri  +  Articolul 11Fiecărui drum i se atribuie o denumire.  +  Articolul 12O denumire nouă de drum nu poate fi atribuită atunci când aceeași denumire ori una aproape identică sau care se pronunță la fel a fost deja atribuită altui drum din cadrul aceleiași localități.  +  Articolul 13Două nume de drumuri sunt considerate identice în cazul în care acestea diferă doar prin:a) diferențele de ortografie, care nu corespund diferențelor în pronunție;b) prezența sau absența genitivelor;c) articularea cu articol hotărât sau nehotărât;d) scrierea aceluiași nume într-un singur cuvânt sau în mai multe cuvinte;e) scrierea completă sau abreviată a numelui;f) scrierea diferită a aceluiași cuvânt sau variante asemănătoare ori derivate ale aceluiași cuvânt.  +  Articolul 14Fiecărui drum dintr-o localitate care are o denumire îi este atribuit un cod stradă unic în sistemul informatic.  +  Articolul 15În cazul în care se modifică denumirea drumului, codul stradă atribuit inițial se păstrează. În cazul în care se schimbă denumirea drumului pentru o parte a acestuia, se alocă câte un cod pentru fiecare parte nou-creată a drumului.  +  Capitolul IV Reguli de atribuire a numărul administrativ  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 16Fiecărui imobil din intravilanul localității i se atribuie un număr administrativ.  +  Articolul 17Fiecare imobil situat în intravilanul localităților se identifică prin adresa administrativă a acestuia.  +  Articolul 18Pentru imobilele cu clădiri/construcții situate în extravilan adresa administrativă se identifică prin denumirea drumului și numărul administrativ atribuit de autoritatea publică locală competentă, care reprezintă poziția kilometrică față de originea drumului. Denumirea drumului este alcătuită din categoria și indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice.  +  Articolul 19Numărul administrativ se atribuie de către autoritatea publică locală.  +  Secţiunea a 2-a Codificarea numerelor administrative  +  Articolul 20Un număr administrativ este întotdeauna compus dintr-un număr, care poate fi suplimentat cu o literă mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii, literele Ă, Â, I, Î, O, Q, Ș și Ț nu vor fi folosite. (la 30-10-2017, Articolul 20 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.333 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 30 octombrie 2017 )  +  Articolul 21Într-o serie de numere administrative, un număr administrativ fără literă este considerat mai mic decât același număr care are o literă.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de numerotare  +  Articolul 22Numerele administrative sunt atribuite consecutiv în ordine crescătoare astfel încât numerele impare sunt folosite pe partea stângă a drumului dinspre centrul localității, iar numerele pare sunt folosite pe partea dreaptă a drumului.  +  Articolul 23Pentru drumurile care se înfundă, atribuirea numerelor administrative trebuie să înceapă la capătul drumului care este conectat la rețeaua stradală.  +  Articolul 24În cazul piețelor, imobilele se numerotează începând de la drumul principal și se continuă în sensul invers al mișcării acelor de ceasornic.  +  Articolul 25Imobilul situat pe colț, la intersecția a două drumuri, primește un singur număr, și anume la drumul spre care este situată intrarea principală.  +  Articolul 26În cazul în care un imobil se modifică prin dezmembrare și următorul număr administrativ este alocat, imobilele nou-create primesc același număr administrativ la care se adaugă o literă majusculă diferită de cea existentă în cuprinsul numărului, în ordine alfabetică, începând cu litera A și cu partea stângă a acestuia, în sensul invers mișcării acelor de ceasornic.  +  Articolul 27În cazul în care un imobil se modifică prin comasare, numărul administrativ atribuit acestui nou imobil este cel constituit din numărul administrativ cel mai mic înainte de alipire. În cazul în care sunt supuse alipirii imobile având numere administrative care cuprind și litere se va păstra numărul administrativ cel mai mic care nu conține și litere.  +  Articolul 28Atribuirea numerelor administrative poate fi făcută cu întreruperi în numerotare, astfel încât în cazul unor dezvoltări, concentrări viitoare de a lungul străzii, numere administrative să poată fi adăugate fără a disturba numerele deja atribuite.  +  Articolul 29În situația în care regulile de numerotare prevăzute în acest capitol nu pot fi aplicate din cauza complexității situației existente, se va proceda la renumerotarea imobilelor pe respectivul drum.  +  Capitolul V Localizarea geospațială a adresei administrative  +  Articolul 30Fiecare adresă administrativă este legată de un punct-adresă, poziționat geografic, localizat prin coordonate în sistemul național de referință.  +  Articolul 31Dacă adresa administrativă este atribuită unei clădiri, punctul-adresă trebuie poziționat la intrarea acesteia.  +  Articolul 32Pentru clădiri cu mai multe intrări, care comunică între ele, punctul-adresă trebuie poziționat astfel încât acesta să corespundă locației intrării principale în clădire.  +  Articolul 33Pentru clădiri cu mai multe intrări care nu comunică între ele, punctul se poziționează la fiecare intrare.  +  Articolul 34Dacă adresa administrativă este atribuită unui imobil - teren fără construcții, punctul-adresă trebuie poziționat în interiorul imobilului, cât mai aproape de drumul principal de acces.  +  Capitolul VI Înregistrarea și actualizarea adresei administrative în Registru  +  Articolul 35Persoana desemnată de către primar înregistrează denumirea drumurilor.  +  Articolul 36Sunt înregistrate și actualizate în Registru informații cu privire la localizarea geospațială a drumurilor și a numerelor administrative într-o localitate.  +  Articolul 37Înregistrarea denumirii drumurilor se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii consiliului local.  +  Articolul 38Persoana desemnată de către primar înregistrează și actualizează toate adresele administrative în Registru, prin verificarea, completarea, validarea și actualizarea datelor existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidențele proprii.  +  Articolul 39Pentru fiecare adresă administrativă se înregistrează: UAT-ul, localitatea, numele drumului de care aparține adresa, numărul administrativ atribuit, blocul și scara, după caz, precum și istoricul adresei administrative.  +  Articolul 40Pentru fiecare adresă administrativă persoana desemnată de către primar marchează în sistemul informatic poziția punctului-adresă pe suportul grafic disponibil în aplicație.  +  Articolul 41Pentru fiecare drum, persoana desemnată de către primar trasează în sistemul informatic, pe suportul grafic disponibil în aplicație, axul drumului.----