ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 5 octombrie 2017privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 12 octombrie 2017  Având în vedere creșterea frecvenței evenimentelor negative generate de manifestarea fenomenelor meteo periculoase, dar și a altor situații de urgență, soldate în ultima perioadă cu pierderi de vieți omenești și pagube materiale importante,ținând cont că măsurile de răspuns luate în situații de urgență de instituțiile abilitate ale statului trebuie precedate de informarea rapidă a cetățenilor aflați în zonele cu risc major, pentru adoptarea unui comportament adecvat necesar asigurării autoprotecției în caz de urgență,având în vedere faptul că sistemele de alarmare publică existente în prezent, în marea lor majoritate, au în componență sirene de generație veche, ce pot transmite doar semnale acustice, fără posibilitatea particularizării mesajelor în funcție de tipul de risc produs, iar gradul de audibilitate este scăzut, acoperind doar în mică măsură teritoriul național,luând în considerare beneficiul public generat de implementarea unui sistem de avertizare rapidă a populației în situații de urgență, prin utilizarea oportunităților pe care le conferă echipamentele moderne din domeniul comunicațiilor și tehnologiei informațiilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă implementarea pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT“, denumit în continuare Sistemul „RO-ALERT“.(2) Se desemnează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ca lider al asocierii, conform art. 44 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, dintre Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Serviciul de Telecomunicații Speciale, ca autoritate contractantă pentru achiziția în regim de urgență a echipamentelor hardware, aplicațiilor software și serviciilor de instalare și punere în funcțiune aferente acestora, necesare pentru implementarea Sistemului „RO-ALERT“.(3) Se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale, responsabil din punct de vedere tehnic, având drept de folosință asupra echipamentelor de infrastructură din componența Sistemului „RO-ALERT“, realizarea canalelor securizate necesare funcționării acestuia și implementarea mecanismelor de securitate la nivelul echipamentelor și pentru utilizatorii Sistemului „RO-ALERT“.(4) Achiziția prevăzută la alin. (2) se realizează în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.  +  Articolul 2(1) În vederea realizării achiziției prevăzute la art. 1 alin. (2), prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă alocarea sumei de 30.400 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“.(2) Diferența dintre suma de 30.400 mii lei alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în vederea realizării achiziției prevăzute la art. 1 alin. (2) și valoarea contractului de achiziție publică încheiat în urma procedurii de atribuire se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la finele anului.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2017.  +  Articolul 3(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură suportul tehnic Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în procesul de realizare a achiziției prevăzute la art. 1 alin. (2), de implementare, punere în funcțiune și mentenanță.(2) În sensul prevederilor alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale întocmește un document prin care stabilește valoarea estimată și potențialii ofertanți, precum și documentul descriptiv, inclusiv specificațiile tehnice, pe care le transmite Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, și participă totodată cu specialiști în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, în calitate de membri în comisia de evaluare a ofertelor, respectiv de recepție a echipamentelor hardware, aplicațiilor software și serviciilor de instalare și punere în funcțiune aferente achiziționate.(3) Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări care vizează documentul descriptiv menționat la alin. (2) se formulează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în baza argumentelor tehnice formulate în scris de Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 4Se desemnează secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, responsabil de coordonarea tuturor activităților care privesc finanțarea, derularea procedurii de achiziție, livrarea și punerea în funcțiune a Sistemului „ROALERT“.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorinel Vasilca
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Istrate Stetco,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 72.-----