ORDIN nr. 4.764 din 24 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 9 octombrie 2017    Luând în considerare Adresa Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu nr. 11.190 din 10.07.2017,în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) și art. 115 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 8 martie 2017, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Viabilitatea manualelor este de 4 ani școlari, începând cu primul an școlar de după încheierea sesiunii de evaluare.2. La anexa nr. 1, articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Contractele de achiziție publică pentru completarea necesarului de manuale școlare, având ca obiect completarea stocului de manuale școlare prin reeditare, se încheie între CNEE și ofertanții interesați, în concordanță cu prevederile acordului-cadru de furnizare a manualelor școlare și în condițiile prevăzute de Procedura de achiziție a manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018, cuprinsă în anexa nr. 2 la ordin.3. La anexa nr. 2, la articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:b) acord-cadru de furnizare a manualelor școlare - înțelegere scrisă intervenită între un ofertant și CNEE, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care stau la baza contractelor de achiziție publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de 4 ani;4. La anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor școlare se încheie pe o perioadă de 4 ani.  +  Articolul IIDirecția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală economică și Centrul Național de Evaluare și Examinare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Liviu-Marian Pop
    București, 24 august 2017.Nr. 4.764.-----