ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 6 octombrie 2017  Având în vedere prevederile art. 25, 33^2 și 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Contractul de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Fiecare operator economic partener de practică din învățământul dual, împreună cu unitatea de învățământ, încheie contractele individuale de pregătire practică cu elevii din învățământul dual, care includ toate activitățile de practică de care răspunde prin contractul de parteneriat - stagiile de pregătire practică din planul-cadru de învățământ, precum și componenta de pregătire practică săptămânală (instruire practică și laborator tehnologic) din modulele de specialitate pentru calificarea profesională vizată, care au fost convenite prin contractul de parteneriat a se desfășura la acel operator economic sau în alte locații stabilite de acesta pe baza unor convenții/contracte scrise, pe care le încheie în acest scop cu alți operatori economici sau furnizori de formare.(3) Contractul de pregătire practică, încheiat individual pentru fiecare elev poate fi completat și cu alte clauze specifice, cu condiția să nu contravină modelului din anexa nr. 1 și reglementărilor legale.  +  Articolul 2Începând cu anul școlar 2017-2018, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual se va desfășura în baza contractului de pregătire practică în învățământul dual și a anexelor acestuia, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic partener de practică și elevul sau părintele/tutorele/susținătorul legal instituit al acestuia.  +  Articolul 3(1) Se aprobă formatul Certificatului de pregătire practică în învățământul dual, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Certificatul de pregătire practică atestă activitățile desfășurate de elevi în timpul practicii și rezultatele învățării dobândite prin aceste activități, pentru a fi utilizat în cadrul portofoliului personal al elevului.(3) Unitatea de învățământ răspunde de eliberarea certificatului de pregătire practică, după completarea și semnarea acestuia de către operatorul economic partener de practică și unitatea de învățământ.  +  Articolul 4Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală management preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală economică, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 31 august 2017.Nr. 4.798.  +  Anexa nr. 1
  CONTRACT
  de pregătire practică în învățământul dual
   +  Capitolul I Părțile contractantePrezentul contract se încheie între:1. Operatorul economic (denumit în continuare partener de practică) ........................., cu sediul în ................................, str. ...................... nr. ...., județul/municipiul București .................., identificat cu J..................., CUI ..................., telefon ............., fax ................, e-mail .................................., reprezentat legal prin ................................., având funcția de .............................,2. Unitatea de învățământ ...................................., cu sediul în ...................................., str. .............................. nr. ......, județul/municipiul București ........................, telefon ................, fax: ................, e-mail .............................., CUI ....................., reprezentată legal prin ............................................................, având funcția de director,și3. Elevul/Eleva ................................................. [(denumit(ă) în continuare practicant)], având codul numeric personal (CNP) ..........................., înscris(ă) în anul școlar .................... în clasa ......, domeniul de pregătire profesională ........................, calificarea .........................................., nivelul de calificare^1 ..., reprezentat(ă) prin^2 ..................................., în calitate de părinte/ tutore/susținător legal, cu domiciliul în localitatea ........................, str. ........................ nr. ...., județul/municipiul București ................. Notă
  ^1 Se completează nivelul de calificare, conform Cadrului Național al Calificărilor.
  ^2 Se completează - numai în cazul elevului minor - cu numele și prenumele părintelui/tutorelui/susținătorului legal al elevului.
   +  Capitolul II Obiectul contractului, scopul și durata acestuia  +  Articolul 1(1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților privind pregătirea practică organizată la operatorul economic partener de practică sau în alte locații stabilite de acesta și menționate în anexa pedagogică la prezentul contract, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ dual.(2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevului în calificarea de ..............................................., în vederea pregătirii lui pentru angajare după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.(3) Prezentul contract se încheie pentru anul școlar^3 ................. Notă
  ^3 Contractul individual de pregătire practică se încheie, de regulă, pentru fiecare an de pregătire, la începutul anului școlar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
  (4) Pregătirea practică este organizată în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017, și în aplicarea prevederilor convenite prin contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, încheiat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ, denumit în continuare contract de parteneriat.(5) Pregătirea practică vizează dobândirea rezultatelor învățării menționate în anexa pedagogică ce face parte integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul în vigoare pentru calificarea menționată la art. (1) alin. (2). Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezentul contract și în anexa pedagogică.(6) În cazul accesării unor proiecte pentru susținerea financiară a pregătirii practice care face obiectul prezentului contract se va evita dubla finanțare din fonduri publice interne sau externe.
   +  Capitolul III Statutul practicantului  +  Articolul 2(1) Practicantul păstrează pe toată durata pregătirii teoretice și practice statutul de elev al unității de învățământ.(2) Operatorul economic partener de practică poate organiza, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă.(3) În afara situațiilor prevăzute la alin. (2), se pot organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, pe baza unui contract de muncă încheiat cu respectarea prevederilor legislației muncii^4 și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului. Notă
  ^4 În cazul contractelor de muncă în perioada vacanțelor școlare angajatorii pot beneficia de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare.
  (4) Pentru situațiile menționate la alin. (3), partenerul de practică se obligă să înștiințeze unitatea școlară și să convină împreună cu aceasta cu privire la modalitățile de corelare a programului de lucru cu programul de pregătire al elevului.
   +  Capitolul IV Drepturile și obligațiile practicantului  +  Articolul 3Practicantul are dreptul:a) la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii;b) la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;c) de a învăța, inclusiv în cadrul pregătirii la partenerul de practică, într-un mediu care sprijină libertatea de expresie, fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de personalul partenerului de practică și față de colegi, denigrarea în orice fel a partenerului de practică sau a angajaților acestuia, utilizarea invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;d) să își desfășoare activitatea practică în condiții care respectă normele de igienă, de sănătate și securitate în muncă, de protecție civilă și de pază contra incendiilor;e) la educație și formare profesională de calitate în timpul pregătirii la partenerul de practică, prin asigurarea condițiilor materiale adecvate pentru aplicarea corectă și parcurgerea integrală a curriculum-ului și prin utilizarea de către tutorele de practică în colaborare cu cadrul didactic coordonator a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor-cheie și profesionale în conformitate cu activitățile și rezultatele învățării precizate în anexa pedagogică;f) de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate de partenerul de practică și/sau unitatea de învățământ pentru recuperarea absențelor motivate sau pentru remedierea rezultatelor obținute la pregătirea teoretică și practică; recuperarea prin aceste programe de pregătire suplimentară a absențelor nemotivate se poate realiza doar cu acordul operatorului economic partener de practică, în condițiile stabilite de acesta:g) de a primi informații cu privire la planificarea activităților de pregătire practică și modul de evaluare;h) de a beneficia de o evaluare obiectivă și corectă și de a fi informat privind notele acordate, inclusiv la pregătirea practică;i) de a-i fi consemnată în evidențele de practică și în catalog absența doar în cazul în care nu este prezent la programul de pregătire; este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție;j) să beneficieze de „bursa profesională“ și/sau alte forme de sprijin acordate din fonduri publice în baza reglementărilor legale în vigoare;k) să beneficieze de susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente acordate de operatorul economic partener de practică, precizate la art. 5 din prezentul contract;l) de a beneficia de tratament nediscriminatoriu la locul de practică. Partenerul de practică și unitatea de învățământ se vor asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situație socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potențial discriminatoriu; Contractul individual de pregătire practică se poate încheia și pentru întreaga durată de pregătire în învățământul dual, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor din primul an școlar, cu condiția actualizării în funcție de eventuale modificări. În cazul în care contractul se încheie pentru întreaga durată de pregătire se înlocuiește anul școlar cu perioada care acoperă întreaga durată de pregătire.m) să beneficieze de toate drepturile conferite prin statutul elevului^5; Notă
  ^5 Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016.
  n) să fie informat în legătură cu reglementările legale în vigoare din care decurg drepturile și obligațiile sale.
   +  Articolul 4Practicantul este obligat:a) să respecte toate îndatoririle care îi revin prin statutul elevului și regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;b) să respecte reglementările de ordine interioară ale operatorului economic partener de practică, în acord cu statutul său de elev practicant;c) să respecte prevederile contractului de pregătire practică și ale anexei pedagogice, care face parte integrantă din prezentul contract;d) să frecventeze programul stabilit pentru activitățile de pregătire teoretică și practică;e) să se pregătească în mod corespunzător pentru a dobândi competențele și a-și însuși cunoștințele, deprinderile și atitudinile prevăzute de standardul de pregătire profesională și programele școlare pentru calificarea respectivă;f) să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în anexa pedagogică, după o prealabilă instruire;g) să își însușească și să respecte, în acord cu statutul său de elev practicant, normele de securitate și sănătate în muncă, normele de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de protecție a mediului;h) să utilizeze echipamentul de lucru/protecție exclusiv la locul de practică;i) în caz de îmbolnăvire pe timpul practicii la operatorul economic, să anunțe tutorele și cadrul didactic coordonator de practică, direct sau prin intermediul părinților/tutorelui/ susținătorului legal, în termen de maximum 48 ore, să se prezinte la cabinetul medical și, în funcție de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. La solicitarea operatorului economic partener de practică va efectua examinările suplimentare de medicină a muncii conform prevederilor art. 6 lit. d);j) să recupereze activitățile de practică la care a absentat, inclusiv din motive medicale, conform unui program de pregătire convenit cu tutorele și coordonatorul de practică;k) să utilizeze și să completeze un caiet de practică; acesta va cuprinde informații privind activitățile desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de lucru realizate, precum și observațiile personale privitoare la activitatea depusă. Caietul de practică este verificat periodic de către tutore și cadrul didactic coordonator de practică și furnizează dovezi privind desfășurarea pregătirii practice, luate în considerare la evaluarea pregătirii dobândite de practicant;l) să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul practicii despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar după terminarea pregătirii, decât cu acordul respectivului partener de practică.
   +  Capitolul V Susținerea financiară și alte forme de sprijin material și stimulente acordate de operatorul economic partener de practică^6 Notă
  ^6 Formele de sprijin acordat elevilor de către partenerul de practică vor respecta principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu față de criteriile menționate la art. 3 lit. l). Eventuale forme de sprijin acordate școlii de către operatorul economic, în afara celor asumate prin acordul de parteneriat încheiat între operatorul economic, școală și unitatea administrativ-teritorială, vor fi evidențiate separat, de exemplu prin introducerea la sfârșitul articolului 5 a unui alineat distinct.
   +  Articolul 5(1) Elevul practicant beneficiază de susținerea financiară și alte forme de sprijin material și stimulente acordate de operatorul economic partener de practică^7, după cum urmează: Notă
  ^7 Se completează selectând, după caz, doar formele de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat.
  a) bursă în valoare de ...... lei/lună, pentru un număr de .... luni^8; Notă
  ^8 Cuantumul bursei se stabilește cel puțin la nivelul bursei profesionale acordate din fonduri publice și se acordă pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică din anul școlar/anii școlari pentru care se încheie contractul de practică, în funcție de durata contractului menționată la art. 1. Este o componentă obligatorie în învățământul dual, prevăzută în contractul de parteneriat.
  b) alte forme de sprijin material și stimulente acordate de operatorul economic partener de practică^9:^9 Se completează selectând, după caz, doar formele de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat.– asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii;– transport la și de la locul de practică;– asigurarea unei mese/zi la locul de practică;– rechizite necesare pe perioada practicii;– premii pentru stimularea performanței;– (altele) ........
  (2) Susținerea financiară, stimulentele și alte forme de sprijin prevăzute la alin. (1) se acordă în următoarele condiții:a) condiții pentru acordarea bursei lunare^10: Notă
  ^10 Se completează în conformitate cu condițiile care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat. Se detaliază, după caz, și se precizează situațiile în care se suspendă sau încetează acordarea bursei lunare oferite de operatorul economic partener de practică.– frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică):..........................................................................................................– promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ:..................................................................................................................................................................................................– rezultate la evaluări teoretice și practice:..................................................................................................................................................................................................– rezultate la evaluarea comportamentală și de atitudine:..................................................................................................................................................................................................;
  b) condiții pentru alte forme de sprijin material și stimulente acordate elevului de către operatorul economic partener de practică^11: Notă
  ^11 Se completează selectând, după caz, doar formele de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat. Se completează și se detaliază, după caz, condițiile prevăzute în anexa nr. 2 a contractului de parteneriat.– asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii:...............................................................................................;– transport la și de la locul de practică:..............................................................................................;– asigurarea unei mesei/zi la locul de practică:..............................................................................................;– rechizite necesare pe perioada practicii:................................................................................................;– premii pentru stimularea performanței:...............................................................................................;– (altele):............................................................................................. .
   +  Capitolul VI Drepturile și obligațiile operatorului economic partener de practică  +  Articolul 6Operatorul economic partener de practică are dreptul:a) să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, ce se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;b) să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;c) să fie informat în scris de către unitatea de învățământ, în primele ... zile^12 lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică; Notă
  ^12 Se completează cu numărul de zile convenit între operatorul economic și unitatea de învățământ.
  d) să solicite examinări suplimentare de medicină a muncii pentru verificarea situației medicale a elevului, în legătură cu motivarea absențelor la practică și eventuale incompatibilități medicale cu specificul activității la locul de practică. Examinările suplimentare de medicină a muncii se asigură și se suportă de operatorul economic partener de practică;e) să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. b), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;f) să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;g) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițiile asumate prin prezentul contract și contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială.
   +  Articolul 7Operatorul economic partener de practică se obligă:a) să încheie, cu unitatea de învățământ și cu elevul sau părintele/tutorele/susținătorul legal al acestuia, contractul individual de pregătire practică, la începutul fiecărui an școlar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor^13, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017; Notă
  ^13 În cazul în care, în conformitate cu durata contractului prevăzută la art. 1, contractul se încheie pentru întreaga durată de pregătire se adaptează formularea de la lit. a) după cum urmează: „să actualizeze prezentul contract, împreună cu unitatea de învățământ, elevul sau părintele/tutorele/susținătorul legal al acestuia, în funcție de eventuale modificări, la începutul fiecărui an școlar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor“.
  b) să asigure cheltuielile cu echipamentul de lucru/de protecție, asumate prin contractul de parteneriat, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017, conform cerințelor și riscurilor specifice la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;c) să asigure cheltuielile cu examinările de medicină a muncii și analize medicale, în cazul în care sunt solicitate de operatorul economic, sau analizele obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică, asumate prin contractul de parteneriat (în funcție de domeniul de activitate), în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017;d) să asigure condițiile materiale adecvate - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru toate activitățile de practică de care răspunde prin contractul de parteneriat, în conformitate cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare pentru calificarea precizată la art. 1 alin. (2);e) să desemneze tutorele de practică responsabil pentru formarea elevului pe parcursul pregătirii practice și să asigure îndeplinirea responsabilităților acestuia, prezentate în anexa pedagogică la prezentul contract, în conformitate cu precizările din anexa nr. 4 la contractul de parteneriat încheiat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială;f) să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017;g) să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017. Activitățile desfășurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Repartizarea la practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani^14; Notă
  ^14 Activitățile din timpul practicii vor respecta condițiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la încadrarea în muncă a minorilor - art. 13 alin. (2) și (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  h) să asigure instruirea elevului practicant cu privire la regulile de organizare și funcționare internă și normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a elevului, în conformitate cu legislația în vigoare. Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligația de realiza informarea cu privire la regulile de organizare și funcționare internă și de a asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu legislația în vigoare. Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a practicanților, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor motivate sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă; j) să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta, urmând ca rezultatele să fie discutate cu elevul pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestuia;k) să acorde la timp susținerea financiară și celelalte forme de sprijin material și stimulente, în condițiile prevăzute la art. 5;l) să comunice unității școlare absențele și abaterile disciplinare înregistrate de elev pe parcursul practicii;m) să se consulte cu unitatea școlară cu privire la măsurile de remediere a rezultatelor pregătirii practice, inclusiv cu privire la îndreptarea/sancționarea unor abateri, pe baza prevederilor din regulamentele de ordine interioară ale operatorului economic, statutului elevului și regulamentului intern de organizare și funcționare a unității de învățământ.
   +  Articolul 8(1) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligația de a asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a practicanților, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în funcție de dispozițiile legale și reglementările în vigoare. Această dispoziție nu se aplică partenerilor de practică scutiți prin statutul lor de această asigurare.(4) Partenerul de practică are obligația de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale conform legislației în vigoare.(5) Partenerul de practică completează secțiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică, în conformitate cu modelul din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.798/2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, prin care se atestă activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și rezultatul obținut în urma evaluării. Certificatul de pregătire practică, completat și semnat de partenerul de practică, este transmis unității de învățământ pentru a fi eliberat elevilor.
   +  Capitolul VII Drepturile și obligațiile unității de învățământ  +  Articolul 9Unitatea de învățământ are dreptul:a) să își exercite atribuțiile care îi revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;b) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică, precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfășurată în unitatea de învățământ;c) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;d) să inițieze măsuri de pregătire pentru remedierea situației elevilor cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;e) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor;f) să fie informată în scris cu privire la absențele și abaterile disciplinare înregistrate de elev pe parcursul practicii;g) să fie consultată cu privire la măsurile propuse de operatorul economic, de remediere a rezultatelor pregătirii practice, inclusiv cu privire la îndreptarea/sancționarea unor abateri, pe baza prevederilor din regulamentele de ordine interioară ale operatorului economic, statutului elevului și regulamentului intern de organizare și funcționare a unității de învățământ.  +  Articolul 10Unitatea de învățământ se obligă:a) să încheie, împreună cu operatorul economic partener de practică, elevul sau părintele/tutorele/susținătorul legal al acestuia, contractul individual de pregătire practică, la începutul fiecărui an școlar, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017;b) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;c) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, convenită în anexa nr. 1 a contractului de parteneriat;d) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;e) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;f) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;g) să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;h) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator de practică sunt detaliate în anexa pedagogică a prezentului contract;i) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;j) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici parteneri de practică, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017;k) să planifice, împreună cu operatorul economic, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017;l) să asigure, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;m) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;n) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare;o) să elibereze certificatul de pregătire practică, în urma completării și semnării acestuia de către partenerul de practică și unitatea de învățământ, conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.798/2017.  +  Articolul 11În cazul în care elevului i se reziliază contractul individual de pregătire practică, unitatea de învățământ și, după caz, inspectoratul școlar vor identifica soluțiile aplicabile pentru a-i asigura condițiile de finalizare a învățământului obligatoriu și a formării profesionale, în aceeași sau în altă unitate de învățământ.  +  Capitolul VIII Persoane responsabile desemnate de partenerul de practică și unitatea de învățământ  +  Articolul 12(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică) esteDomnul/Doamna ...................................................Funcția ......................................................Tel.: ................ fax: ................. e-mail: .....................................(2) Cadrul didactic - coordonator de practică, responsabil cu monitorizarea derulării stagiului de pregătire practică din partea unității de învățământ, este:Domnul/Doamna ....................................................Funcția ....................................................Tel.: ................ fax: ................. e-mail: .....................................  +  Capitolul IX Evaluarea stagiului de pregătire practică  +  Articolul 13(1) Evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic este realizată prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a rezultatelor învățării, cât și comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică etc.), utilizând în acest scop fișe de observație, teste/probe de evaluare, caietul de practică.(2) Cadrul didactic coordonator de practică răspunde de înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică.(3) Activitățile realizate în timpul practicii la operatorul economic și rezultatele învățării dobândite de practicant sunt consemnate în Certificatul de pregătire practică eliberat la sfârșitul fiecărui an școlar, conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.798/2017.  +  Capitolul X Răspunderea părților  +  Articolul 14Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părții în culpă, în afară de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.  +  Capitolul XI Modificarea contractului  +  Articolul 15(1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.(2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.(3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.  +  Capitolul XII Forța majoră  +  Articolul 16(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial) a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celorlalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celorlalte părți.(3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  +  Capitolul XIII Încetarea contractului  +  Articolul 17(1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen.(2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu .... luni^15 înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celorlalte părți. Notă
  ^15 Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.
  (3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.(4) Sunt asimilate prevederilor alin. (3) și situațiile în care, ulterior încheierii prezentului contract, se constată incompatibilități în legătură cu situația medicală a elevului față de specificul activității și riscurile profesionale la locurile de practică, pentru care, în mod obiectiv, independent de voința părților, nu pot fi identificate soluții pentru continuarea executării obligațiilor contractuale.(5) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului.(6) În cazul în care elevul nu respectă obligațiile asumate prin prezentul contract, decizia de reziliere a contractului se adoptă de comun acord între partenerul de practică și unitatea de învățământ.(7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) și (6), în prealabil, operatorul economic partener de practică informează în scris unitatea de învățământ cu privire la intenția și motivele de reziliere a contractului de practică, însoțite de dovezi în acest sens, iar unitatea de învățământ are la dispoziție 5 zile de răspuns în scris în urma evaluării situației, iar în cazul unui dezacord să propună modalități de rezolvare pe cale amiabilă a litigiului.(8) În cazul unui dezacord între operatorul economic partener de practică și unitatea de învățământ în situațiile prevăzute la alin. (7), se aplică prevederile art. 19 alin. (1) privind soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, care implică și dialogul instituțional cu elevul sau părinții/tutorele/susținătorul legal al elevului minor.(9) În aplicarea prevederilor prezentului articol, operatorul economic partener de practică și unitatea de învățământ vor acționa cu bună-credință, într-un efort comun de identificare a măsurilor pedagogice și organizatorice, inclusiv a sancțiunilor alternative aplicabile, în conformitate cu reglementările legale privind statutul elevului și regulamentele interne ale celor doi parteneri instituționali, pentru continuarea executării contractului, în toate situațiile în care abaterile constatate ale elevilor pot fi prevenite sau corijate, cu atât mai mult în cazul elevilor minori aflați în învățământul obligatoriu.
   +  Capitolul XIV Comunicări  +  Articolul 18(1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.(2) Documentele scrise menționate la alin. (1), transmise sau primite de operatorul economic partener de practică sau de unitatea de învățământ, trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.(4) Comunicările către elevi sau părinții/tutorele/susținătorul legal al elevului minor, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se pot realiza și prin modalități de comunicare directă, orală, cu condiția utilizării unui mijloc probator pentru luarea la cunoștință.(5) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maximum 5 zile, celorlalte părți.  +  Capitolul XV Soluționarea litigiilor  +  Articolul 19(1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.(2) Dacă după ....... zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.  +  Capitolul XVI Limba care guvernează contractul  +  Articolul 20Limba care guvernează contractul este limba română.  +  Capitolul XVII Legea aplicabilă contractului  +  Articolul 21Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  +  Capitolul XVIII Clauze finale  +  Articolul 22(1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.(2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.(3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.(4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la scopul contractului definit la art. 1 alin. (2) și bunacredință a părților în îndeplinirea prezentului contract.  +  Articolul 23Anexa pedagogică face parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 24Prezentul contract a fost încheiat la data de ........., în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Notă
  ^16 Se completează cu datele referitoare la practicant și se semnează de către acesta doar în cazul elevului major.
  Notă
  ^17 În cazul elevului minor se completează doar datele referitoare la părinte/tutore/susținător legal, precizat la capitolul I - Părțile contractante, care va semna prezentul contract.
  Unitatea de învățământReprezentant legal, directorNumele și prenumele ...............................Semnătura ...........................Data ............................Cadrul didactic-coordonator de practică:Numele și prenumele ...............................Semnătura ...........................Data ............................Elev practicant^16: Notă
  ^16 Se completează cu datele referitoare la practicant și se semnează de către acesta doar în cazul elevului major.
  Numele și prenumele ...............................Semnătura ...........................Data ............................
  Partener de practicăReprezentant legal, funcția ..................Numele și prenumele ...............................Semnătura ...........................Data ............................Tutore de practică:Numele și prenumele ...............................Semnătura ...........................Data ............................Părinte/Tutore/Susținător legal^17: Notă
  ^17 În cazul elevului minor se completează doar datele referitoare la părinte/tutore/susținător legal, precizat la capitolul I - Părțile contractante, care va semna prezentul contract.
  Numele și prenumele ...............................Semnătura ...........................Data ............................
   +  ANEXA PEDAGOGICĂa Contractului de pregătire practică nr. ........1. Durata totală a pregătirii practice organizate în răspunderea operatorului economic (nr. de săptămâni, nr. de zile/săptămână, nr. total de ore): ...................2. Calendarul pregătirii practice organizate în răspunderea operatorului economic, timpul de lucru și orarul (de precizat perioadele și zilele de pregătire pentru practica săptămânală și pentru cea comasată; în cazul unor secvențe de instruire derulate la puncte de lucru din locații diferite, se vor preciza distinct perioadele și zilele de pregătire pentru fiecare dintre acestea): ........3. Adresa unde se va derula pregătirea practică organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia (în cazul mai multor puncte de lucru cu locații diferite se va indica adresa fiecărui punct de lucru; în cazul în care practica se desfășoară în alte locații stabilite de operatorul economic partener de practică pe baza unor convenții/contracte scrise pe care le încheie în acest scop cu alți operatori economici sau furnizori de formare, se vor indica denumirea și adresa acestora și precizări relevante privind organizarea și desfășurarea practicii în acele locații): ......4. Precizarea locațiilor, dacă este necesară, deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul: ........5. Condiții de primire a elevului la pregătirea practică organizată în răspunderea operatorului economicPrecizări privind condițiile prealabile (exemple: examinări/avize medicale obligatorii, instructajul de securitate și sănătate a muncii, eventuale condiționări referitoare la promovarea prealabilă a unor teme/module din curriculum etc.): .......NOTĂ: Se vor evita orice condiții discriminatorii (de gen, etnie, socială sau personală), în afara celor justificate prin legislația în vigoare sau prin condițiile specifice de lucru.În cazul practicanților cu cerințe educative speciale (în particular al celor cu dizabilități), se vor preciza măsurile (organizatorice și pedagogice) prevăzute pentru integrarea acestora pe perioada stagiului..............................................................................................................................6. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev în școală și la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia:De exemplu, precizări cu privire la conținutul și obiectivele activităților organizate în atelierele și laboratoarele școlii și nivelul achizițiilor dobândite anterior de elevi (de dorit, prezentate sub forma de tabel similar cu pct. 11). Prin precizările oferite privind complementaritatea urmărită prin practica la partenerul de practică pot fi avute în vedere, de exemplu: rezultatele învățării pentru care școala nu dispune singură de resursele necesare (de precizat în corelare cu pct. 11); exersarea în condiții reale a unor abilități de lucru inițiate în școală (idem), valoarea adăugată pentru orientarea carierei (de precizat în ce constă) etc. Se va menționa și modul de coordonare între parteneri pentru asigurarea complementarității pregătirii..........................................................................................................................7. Numele și prenumele cadrului didactic coordonator de practică, responsabil pentru monitorizarea pedagogică a practicantului pe perioada pregătirii la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia: .......8. Responsabilități ale cadrului didactic coordonator de practică, pe perioada pregătirii la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia: ........9. Numele și prenumele tutorelui desemnat de operatorul economic, care va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobândirea de către practicant a rezultatelor învățării planificate pentru perioada pregătirii practice la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia: ......10. Responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică: .......11. Definirea rezultatelor învățării vizate și activităților planificate pentru dobândirea acestora pe perioada pregătirii practice la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul aprobate prin ordinele ministrului educației naționale, în vigoare pentru calificarea care face obiectul contractului de pregătire practică și curriculumul în dezvoltare locală (CDL) pentru stagiile de practică:Calificarea profesională ...........................┌─────────────────────┬───────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬──────────┐│Unitatea de rezultate│Rezultate ale învățării│Modulul de│Posturile│  Activități   │Observații││    ale învățării    │   vizate*)            │pregătire/│  de     │planificate***)│          ││                     │                       │    CDL   │lucru**) │               │          │├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤│                     │                       │          │         │               │          │├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤│                     │                       │          │         │               │          │└─────────────────────┴───────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴──────────┘12. Modalități de evaluare și reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada de pregătire practică la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia┌─────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┐│     Subiectul       │ Metoda/Instrumentul  │Evaluatorul│  Data  │Observații││evaluării/reevaluării│de evaluare/reevaluare│           │        │          │├─────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤│                     │                      │           │        │          │├─────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤│                     │                      │           │        │          │└─────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┘Am luat cunoștință de:┌──────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────┐│                              │Cadru didactic│Tutore de practică│Practicant│├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┤│Numele și prenumele           │              │                  │          │├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┤│Data                          │              │                  │          │├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┤│Semnătura                     │              │                  │          │└──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────┘NOTĂ:Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de practică și practicantului sau părintelui/tutorelui/susținătorului legal al acestuia. Notă
  * Se menționează toate rezultatele învățării relevante, planificate a fi dobândite pe parcursul pregătirii de practice care face obiectul contractului de pregătire practică.
  ** Se menționează modulele din planul de învățământ pentru care practica săptămânală se organizează la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, precum și CDL pentru stagiile de practică.
  *** Se vor menționa distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasați/rotiți practicanții.
   +  Anexa nr. 2
  CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                              1. ACEST CERTIFICAT SE ACORDĂ:                             │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│     Nume                     Prenume                           CNP                      ││   ┌──────────────┐         ┌───────────────────┐             ┌───────────────────┐      ││(1)│              │      (2)│                   │          (3)│                   │      ││   └──────────────┘         └───────────────────┘             └───────────────────┘      ││                                                                                         ││     Adresa (număr, stradă, cod poștal, oraș, țară)             Fotografie               ││    ┌────────────────────────────────────────────────────┐    ┌───────────────────┐      ││(4) │                                                    │    │                   │      ││    │                                                    │    │                   │      ││    │                                                    │    │                   │      ││    │                                                    │    │                   │      ││    │                                                    │    │                   │      ││    │                                                    │    │                   │      ││    │                                                    │    │                   │      ││    └────────────────────────────────────────────────────┘    └───────────────────┘      ││                                                                                         ││      Data nașterii            Cetățenia                      Semnătura titularului      ││    ┌─────┬─────┬─────┐      ┌────────────────────────┐     ┌────────────────────────┐   ││(5) │     │     │     │   (6)│                        │  (7)│                        │   ││    └─────┴─────┴─────┘      └────────────────────────┘     │                        │   ││      zz    ll    aaaa                                      │                        │   │├────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───┤│                                                                                         │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                      2. ACEST CERTIFICAT SE ELIBEREAZĂ DE CĂTRE:                        │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    Denumirea instituției emitente (unitatea de învățământ de unde provine elevul)       ││    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   ││(8) │                                                                                │   ││    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   ││                                                                                         ││     Numărul certificatului                                 Data eliberării              ││    ┌──────────────────────────────────────────────┐       ┌──────┬───────┬──────────┐   ││(9) │                                              │   (10)│      │       │          │   ││    └──────────────────────────────────────────────┘       └──────┴───────┴──────────┘   ││                                                              zz     ll       aaaa       │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                              3. INSTITUȚIILE PARTENERE                                  │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│     UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT de unde provine elevul      Ștampila și semnătura (se        ││     Denumire și adresa                                 menționează în clar numele și    ││                                                        prenumele reprezentantului legal ││                                                        și funcția acestuia)             ││    ┌─────────────────────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┐ ││(11)│                                             │ (12)│                              │ ││    │                                             │     │                              │ ││    │                                             │     │                              │ ││    │                                             │     │                              │ ││    └─────────────────────────────────────────────┘     └──────────────────────────────┘ ││     Numele și prenumele cadrului didactic               Titlu/funcție                   ││     coordonator de practică, responsabil din                                            ││     partea unității școlare cu monitorizarea                                            ││     pedagogică a elevului pe perioada pregătirii                                        ││     practice                                                                            ││    ┌─────────────────────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┐ ││(13)│                                             │ (14)│                              │ ││    └─────────────────────────────────────────────┘     └──────────────────────────────┘ ││     Telefon                                             E-mail                          ││    ┌─────────────────────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┐ ││(15)│                                             │ (16)│                              │ ││    └─────────────────────────────────────────────┘     └──────────────────────────────┘ ││                                                                                         ││     PARTENERUL DE PRACTICĂ (operatorul economic/instituția publică unde s-a desfășurat  ││     pregătirea practică)                                                                ││     Denumire și adresa                                 Ștampila și semnătura (se        ││                                                        menționează în clar numele și    ││                                                        prenumele reprezentantului legal ││                                                        și funcția acestuia)             ││    ┌─────────────────────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┐ ││(17)│                                             │ (18)│                              │ ││    │                                             │     │                              │ ││    │                                             │     │                              │ ││    │                                             │     │                              │ ││    └─────────────────────────────────────────────┘     └──────────────────────────────┘ ││                                                                                         ││     Numele și prenumele tutorelui - persoanei           Titlu/funcție                   ││     responsabile din partea operatorului economic                                       ││     pentru îndrumarea elevului pe perioada                                              ││     pregătirii practice                                                                 ││    ┌─────────────────────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┐ ││(19)│                                             │ (20)│                              │ ││    └─────────────────────────────────────────────┘     └──────────────────────────────┘ ││                                                                                         ││     Telefon                                             E-mail                          ││    ┌─────────────────────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┐ ││(21)│                                             │ (22)│                              │ ││    └─────────────────────────────────────────────┘     └──────────────────────────────┘ ││                                                                                         ││     NB: Acest tabel nu este valabil fără semnăturile reprezentanților legali și ale     ││     persoanelor menționate ca responsabile pentru practica elevilor din partea celor    ││     două instituții partenere. Ștampila din partea școlii este obligatorie.             │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│            4. DESCRIEREA PRACTICII ORGANIZATĂ LA OPERATORUL ECONOMIC SAU ÎN             ││                             ALTE LOCAȚII ÎN RĂSPUNDEREA ACESTUIA                        ││     Obiectivul pregătirii practice                                                      ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(23) │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Inițiativa/proiectul în cadrul căreia se derulează pregătirea practică              ││     (se completează numai dacă este cazul]                                              ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(24) │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Calificarea corespunzătoare programului de formare profesională în cadrul căruia    ││     se derulează pregătirea practică și nivelul de calificare                           ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(25) │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Programul comunitar sau de mobilitate implicat [se completează numai dacă           ││     este cazul)                                                                         ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(26) │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Durata stagiului                                                                    ││         ┌──┬──┬────┐            ┌──┬──┬────┐                                            ││(27) Din │  │  │    │ (28)  Până │  │  │    │                                            ││         │  │  │    │       în   │  │  │    │                                            ││         └──┴──┴────┘            └──┴──┴────┘                                            ││          zz ll aaaa              zz ll aaaa                                             ││                                                                                         │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│   5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ȘI A REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII DOBÂNDITE DE ELEV ││         PE PERIOADA PRACTICII ORGANIZATE LA OPERATORUL ECONOMIC SAU ÎN ALTE LOCAȚII     ││                                   ÎN RĂSPUNDEREA ACESTUIA                               ││     Activități/sarcini efectuate de elev                                                ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(29) │                                                                                 │ ││     │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Rezultatele învățării dobândite de elev                                             ││     (se adaugă rânduri suplimentare dacă este necesar)                                  ││     Unitatea de rezultate ale învățării din Standardul de Pregătire Profesională        ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(30) │                                                                                 │ ││     │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Rezultate ale învățării - cunoștințe, abilități, atitudini, formate în cadrul       ││     pregătirii                                                                          ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(31) │                                                                                 │ ││     │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Alte cunoștințe, abilități, atitudini dobândite de elev (altele decât cele          ││     prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională)                                  ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(32) │                                                                                 │ ││     │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Evaluarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dobândite de elev             ││     (se precizează tipul evaluării și calificativul sau nota obținută de elev)          ││     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││(33) │                                                                                 │ ││     │                                                                                 │ ││     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││     Data                  Semnătura              Semnătura            Semnătura         ││                           tutorelui              cadrului             titularului (elev)││                                                  didactic                               ││     ┌───┬───┬─────┐      ┌───────────────┐      ┌──────────────┐      ┌───────────────┐ ││(35) │   │   │     │ (35) │               │ (36) │              │ (37) │               │ ││     └───┴───┴─────┘      └───────────────┘      └──────────────┘      └───────────────┘ ││      zz  ll  aaaa                                                                       ││  NB: Acest tabel nu este valabil fără semnătura tutorelui și cadrului didactic          ││responsabili cu îndrumarea elevului pe perioada stagiului și a titularului               ││certificatului. Pentru descrierea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dobândite  ││se inserează rânduri suplimentare, dacă este necesar.                                    │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                      6. ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII                            ││                                                                                         ││     Se completează de către unitatea de învățământ unde este înscris elevul             ││                                  ┌────────────────────────────────────────────────────┐ ││(38) Numărul matricol al elevului │                                                    │ ││                                  └────────────────────────────────────────────────────┘ ││                                                                                         ││┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │││(39)                 │(40)                                                            │ │││Unitatea de rezultate│ Rezultate ale învățării                                        │ │││ale învățării        │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │││                     │                                                                │ ││└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││                 Adăugați sau eliminați rânduri dacă este necesar                        ││                                                                                         ││     Numele și prenumele cadrului didactic responsabil        Semnătura                  ││     cu recunoașterea rezultatelor învățării                                             ││     ┌────────────────────────────────────────────────┐      ┌─────────────────────────┐ ││(41) │                                                │ (42) │                         │ ││     │                                                │      │                         │ ││     └────────────────────────────────────────────────┘      └─────────────────────────┘ ││      Data validării     Directorul unității de învățământ        Ștampila               ││      ┌──┬───┬────┐      ┌───────────────────────────────┐      ┌──────────────────────┐ ││(43)  │  │   │    │ (44) │                               │ (45) │                      │ ││      └──┴───┴────┘      │                               │      │                      │ ││       zz ll  aaaa       │                               │      │                      │ ││                         └───────────────────────────────┘      └──────────────────────┘ ││                                                                                         │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  -----