ORDIN nr. 2.856 din 2 octombrie 2017privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 3 octombrie 2017  Notă
  Reproducem mai jos dispozițiile art. II din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019:
  ”Articolul II
  Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare a riscului fiscal nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.”
  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 316 alin. (8), (9), alin. (11) lit. h) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7, 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346 și art. 352 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Dispozițiile generale la prezentul ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 6^1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului ”Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, prevăzut în anexa nr. 7.(2) Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF. (la 01-02-2019, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 )  +  Articolul 7(1) Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.(2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care fac obiectul anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, este aplicabilă procedura de evaluare anterioară intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA.(3) Prin procedură de evaluare nefinalizată se înțelege situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referatul cu propunerea de aprobare/respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv de anulare/menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unității fiscale.(4) Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse prevederilor anexelor nr. 2 și 3. În cazul acestor persoane impozabile criteriile pentru evaluarea riscului fiscal sunt cele prevăzute în anexa nr. 5.(5) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pot depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni - formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 6^1. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (6) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la alin. (5), însoțită de dovada depunerii declarației pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 6^1, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (7) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (5) nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat dacă depun declarația pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 6^1, fără erori de validare. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (8) În alte situații decât cele de la alin. (7) se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 2. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (9) În soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzută la alin. (5), depusă de persoanele impozabile în condițiile prevăzute la alin. (7), sunt aplicabile, în mod corespunzător, reglementările în vigoare privind Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (10) Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la alin. (7), se emite în ziua depunerii solicitării. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (11) În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (12) În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condițiile prevăzute la alin. (7), compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (13) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (12), compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) (14) Compartimentul de evaluare anexează la adresa menționată la alin. (13) solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la alin. (5), precum și declarația pe propria răspundere. (la 01-02-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 )  +  Articolul 8(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 01-02-2019, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 )  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna octombrie 2017.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 februarie 2017.  +  Articolul 12Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 2 octombrie 2017.Nr. 2.856.  +  Anexa nr. 1
  Dispoziții generale
  1. Organ fiscal central este Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate acesteia. 2. Organ fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.3. Direcția regională antifraudă fiscală competentă este direcția regională antifraudă fiscală care are sediul în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.4. Evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se efectuează de către compartimentul cu atribuții în evaluarea riscului fiscal, din cadrul organului fiscal competent, respectiv structurile de informații fiscale de la nivel județean/regional, denumit în continuare compartiment de evaluare.5. Înregistrarea, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat se efectuează de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.5^1. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, care depun, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 6^1 din ordin, împreună cu declarația de mențiuni - formularul 010, se efectuează de către compartimentul de specialitate. (la 01-02-2019, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 ) 6. În sensul procedurilor, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;b) șeful administrației județene a finanțelor publice;c) șeful administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;d) șeful serviciului fiscal municipal;e) șeful serviciului fiscal orășenesc;f) șeful biroului fiscal comunal;g) șeful administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii.7. În sensul procedurilor, prin conducătorul adjunct al unității fiscale se înțelege, după caz:a) directorul general adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;b) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației județene a finanțelor publice, după caz;c) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;d) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației pentru contribuabili mijlocii.8. În sensul procedurilor, persoana impozabilă este cea definită la art. 269 din Codul fiscal.
   +  Anexa nr. 2
  Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile
  care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit
  art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  1. (1) Persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, precum și persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse evaluării riscului fiscal potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.(2) Persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, sunt supuse analizei pentru a stabili dacă au încetat situațiile care au condus la anularea codului de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.(3) Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.2. (1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.3. La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică dacă administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare.4. (1) Situația prevăzută la pct. 3 se referă la:a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține părți sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societății.(2) În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, definiți la alin. (1), nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare.5. (1) În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexată declarația prevăzută la pct. 4 alin. (2), compartimentul de specialitate notifică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentației.(2) În situația în care persoana impozabilă nu transmite declarația prevăzută la pct. 4 alin. (2) în termenul stabilit prin notificare, compartimentul de specialitate îi transmite, în termen de 3 zile lucrătoare, o înștiințare cu privire la imposibilitatea soluționării cererii.(3) Compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal care au anexată, după caz, declarația prevăzută la pct. 4 alin. (2), în vederea evaluării riscului fiscal, respectiv analizării încetării situației care a condus la anularea codului de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.(4) Pentru soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică și dacă persoana impozabilă nu se regăsește în altă situație de anulare dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal.(5) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă de compartimentul de specialitate dacă:a) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 4 alin. (1), sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 4alin. (1), care nu sunt înregistrați fiscal în România, prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;c) persoana impozabilă care solicită înregistrarea conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se regăsește într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) - e) din Codul fiscal.(6) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.6. (1) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, precum și al persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, compartimentul de evaluare procedează la analiza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute la anexa nr. 5 la ordin, în vederea determinării nivelului riscului fiscal.(2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de evaluare procedează la analiza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute la anexa nr. 6 la ordin, în vederea stabilirii încetării situației care a condus la anularea codului de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat.(3) Fiecărui criteriu prevăzut la anexele nr. 5 și 6 la ordin îi corespunde un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.(4) Persoana impozabilă prevăzută la alin. (1) și (2) prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte.7. (1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c), precum și solicitările de înregistrare depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care nu se află în situațiile de la pct. 5 alin. (5), sunt supuse analizei prevăzute la pct. 6.(2) Analiza se efectuează de către compartimentul de evaluare și are ca scop:a) evaluarea riscului fiscal al persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România;b) stabilirea încetării situațiilor care au condus la anularea codului de TVA, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat(3) După efectuarea analizei prevăzute la alin. (1), dacă:a) persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se află în situația prevăzută la pct. 6 alin. (4), înainte de transmiterea către compartimentul de specialitate a referatului cu propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare asigură persoanei impozabile posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la decizia ce va fi adoptată conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală;b) persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal nu se află în situația prevăzută la pct. 6 alin. (4), compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.8. (1) În situația prevăzută la pct. 7 alin. (3) lit. a), compartimentul de evaluare transmite persoanei impozabile o notificare prin care invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile. Notificarea cuprinde data, ora și locul la care reprezentantul legal al persoanei impozabile este obligat să se prezinte, precum și motivele care au condus la soluția care urmează să fie adoptată. În cadrul audierii reprezentantul legal al persoanei impozabile are dreptul să își exprime, în scris, punctul de vedere și să prezinte documente cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei sau să notifice despre renunțarea la acest drept.(2) La stabilirea termenelor înscrise în notificarea prevăzută la alin. (1) se vor avea în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.(3) Persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramată audierea. Persoana impozabilă va fi informată și în cazul în care nu se admite cererea de amânare.(4) Termenul de soluționare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungește cu perioada cuprinsă între data comunicării notificării și data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.(5) Procedura de audiere se consideră îndeplinită în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Codul de procedura fiscală.(6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la locul și data stabilite prin notificare, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.(7) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin notificare, furnizează date și informații, precum și documente relevante în susținerea cauzei din care să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, respectiv a încetat situația care a condus la anulare, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.(8) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin notificare, dar nu furnizează date și informații, precum și documente sau acestea nu sunt relevante în susținerea cauzei astfel încât să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, respectiv a încetat situația care a condus la anularea codului de TVA, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.(9) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin notificare, furnizează date și informații, precum și documente, dar acestea nu sunt concludente pentru reevaluarea nivelului riscului fiscal, respectiv pentru a justifica încetarea situației care a condus la anularea codului de TVA, compartimentul de evaluare transmite motivat solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA și documentația care a stat la baza analizei direcției regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.(10) În urma verificărilor efectuate, direcția regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt și de drept care stau la baza propunerii de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare întocmește, în baza raportului primit de la direcția regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de aprobare sau respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă sau se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.(11) Referatul întocmit în situațiile prevăzute la alin. (6), (8) și (10) care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA conține motivele de fapt și de drept care stau la baza propunerii.9. Pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. a)-d) sunt aplicabile reglementările aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.10. (1) Soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. Decizia va cuprinde, în concret, motivele de fapt și de drept care au stat la baza soluției adoptate.(2) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.(3) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termenele prevăzute la alin. (1), dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerțului.11. Împotriva deciziei privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3
  Procedura de înregistrare, la cerere,
  în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit
  art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  1. Persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, întrucât prezentau risc fiscal ridicat, precum și persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.2. După primirea cererii de înregistrare, corect completată, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) a)-e) din Codul fiscal.3. Compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerțului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor și ale asociaților persoanei impozabile, precum și ponderea deținută de aceștia din urmă în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.4. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) a)-e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.5. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.6. Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.7. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate transmite cererea de înregistrare, însoțită, după caz, de declarația prevăzută la pct. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, către compartimentul de evaluare, în vederea aplicării procedurii de evaluare a riscului fiscal, respectiv de stabilire a încetării situației care a condus la anularea codului de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Ca urmare a aplicării procedurii, compartimentul de evaluare întocmește referatul motivat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, în baza căruia compartimentul de specialitate întocmește proiectul de decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.8. În cazul în care, la data primirii referatului prevăzut la pct. 7 cu propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate constată că, între timp, persoana impozabilă se încadrează într-o situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, acesta întocmește referatul și decizia de respingere a cererii de înregistrare în scopuri de TVA. Modelul și conținutul referatului și deciziei sunt stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.9. Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 7, se avizează de șeful compartimentului de evaluare și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.10. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 7 și 8, precum și referatul prin care se propune respingerea cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 8, se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.11. (1) Deciziile prevăzute la pct. 7 și 8 se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.(2) Deciziile cuprind, în concret, motivele de fapt și de drept care au stat la baza soluției adoptate.12. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 7 și 8 se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.13. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA și emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.14. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.15. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum și cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
   +  Anexa nr. 4
  Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării
  în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile
  care prezintă risc fiscal ridicat potrivit
  art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  1. Organul fiscal competent anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate, cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat.2. (1) Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, în urma selecției efectuate periodic, în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.(2) Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la ordin au alocat un punctaj negativ. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc, la care se adaugă 100 de puncte.(3) Persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte.(4) Selecția prevăzută la alin. (1) nu cuprinde persoanele impozabile care se regăsesc în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicației informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, și nici persoanele impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal.3. (1) Dacă pe parcursul procedurii de evaluare au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de scoatere din evidență prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, compartimentul de evaluare procedează la sistarea procedurii și transmiterea către compartimentul de specialitate a listei cuprinzând persoanele impozabile respective.(2) Compartimentul de evaluare procedează potrivit dispozițiilor alin. (1) și în situația în care la nivelul organului fiscal au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc condițiile de scoatere din evidență prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. f) și g) din Codul fiscal.(3) Înainte de luarea deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.4. (1) Persoanele impozabile aflate în situația prevăzută la pct. 2alin. (1), care nu se regăsesc într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, sunt invitate de către compartimentul de evaluare la sediul organului fiscal pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la decizia de anulare ce va fi adoptată.(2) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), compartimentul de evaluare aplică dispozițiile pct. 8 alin. (1)-(5) din anexa nr. 2 la ordin.(3) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la locul și data stabilite prin notificare, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.(4) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin notificare, furnizează date și informații, precum și documente relevante în susținerea cauzei din care să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de menținere a calității de persoana înregistrată în scopuri de TVA.(5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin notificare, dar nu furnizează date și informații, precum și documente sau acestea nu sunt relevante în susținerea cauzei din care să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.(6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin notificare, furnizează date și informații, precum și documente, dar acestea nu sunt concludente pentru reevaluarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare transmite motivat documentația care a stat la baza analizei direcției regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.(7) În urma verificărilor efectuate, direcția regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt și de drept care stau la baza propunerii de anulare sau de menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcția regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de anulare sau de menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.5. În urma aplicării dispozițiilor pct. 4, compartimentul de evaluare transmite către:a) compartimentul de specialitate referatul cu propunere de anulare, în vederea emiterii de către acesta a deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul trebuie să cuprindă motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri;b) persoana impozabilă analizată înștiințarea cu privire la menținerea calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.6. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmește următoarele documente:a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă identificată potrivit pct. 3 alin. (1) și pct. 3 alin. (2), anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA;b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare. Decizia se întocmește pe baza referatului elaborat potrivit lit. a), respectiv pct. 5 lit. a), cu menționarea motivelor de fapt și de drept care au stat la baza deciziei adoptate. Modelul și conținutul deciziei sunt stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care se aprobă procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.7. Documentele prevăzute la pct. 6 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.8. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeași dată se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.9. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmește în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.10. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.11. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată și aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.
   +  Anexa nr. 5
  Criterii pentru evaluarea riscului fiscal
  în cazul persoanelor impozabile
  care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit
  art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  1.SEDIU
  1.1.Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul profesional al avocatului și este utilizat în cadrul unui contract de asistență juridică, iar persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare.
  1.2.Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale (exclusiv avocat), unei persoane fizice autorizate(PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare.
  1.3.Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale, unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată deține sediu/sedii secundare în cadrul unor contracte de comodat/ închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an.
  1.4.Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale, unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată deține sediu/sedii secundare în cadrul unor contracte de comodat/ închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mare de 1 an.
  2.INSOLVENȚĂ/FALIMENT
  2.1.Cel puțin unul dintre asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizatedeține sau a deținut calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2)/titular*3)/ membru*4) la cel puțin o persoană impozabilă*5) la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați și persoana impozabilă înregistrează obligații fiscale principale restante.
  *1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații. *2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI). *4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF). *5) Prin persoană impozabilă se înțelege: - societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/ administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%),respectiv de administrator, la data la care a fost declanșată procedura insolvenței/ falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; - PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv membri la data la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, conform Legii nr. 85/2014privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; - persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  3.INACTIVATE FISCALĂ
  3.1.Cel puțin unul dintre asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizatedeține calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2)/titular*3)/membru*4) la cel puțin o persoană impozabilă*5) declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivate.
  3.2.Cel puțin unul dintre asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizatea deținut calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2)/titular*3)/membru*4) la cel puțin 3 persoane impozabile*5) declarate inactive fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați
  *1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată înbaza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații. *2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI). *4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF). *5) Prin persoană impozabilă se înțelege: - societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/ administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%),respectiv de administrator, la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală; - PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv de membri, la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală.
  4.INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
  4.1.Cel puțin unul dintre asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizatedeține calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2)/titular*3)/membru*4) la cel puțin două persoane impozabile*5) la care a expirat termenul legal de inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului fără ca acestea să fie reactivate.
  *1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată înbaza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritorialedețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%. *2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI). *4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF). *5) Prin persoană impozabilă se înțelege: - societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/ administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator, la data la care inactivitatea temporară a fost înscrisă la registrul comerțului; - PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de titulari, respectiv de membri, la data la care inactivitatea temporară a fost înscrisă la registrul comerțului.
  5.RESPINGERE/ANULARE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
  5.1.Cel puțin unul dintre asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizatedeține sau a deținut calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2)/titular*3)/ membru*4) la cel puțin o persoană impozabilă*5) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiați.
  *1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată înbaza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritorialedețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%. *2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI). *4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF). *5) Prin persoană impozabilă se înțelege: - societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/ administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%),respectiv de administrator, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. - PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv de membri, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.
  5.2.Cel puțin unul dintre asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizatedeține sau a deținut calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2) la cel puțin o persoană impozabilă*3) pentru care începând cu 01.02.2015 a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șicompletările ulterioare, în urma aplicării procedurii de evaluare, situație care se mențineîn prezent.
  *1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritorialedețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabileeste ≥ 25%. *2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *3) Prin persoană impozabilă se înțelege: - societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/ administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%),respectiv de administrator, la data la care a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. Din categoria persoanelor impozabile este exclusă persoana impozabilă analizată.
  6.OBLIGAȚII FISCALE RESTANTE
  6.1.Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante*6) înregistrate de persoanele impozabile*5) la care asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizatedețin calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2)/titular*3)/membru*4) și de asociații*1) (persoane juridice) și/sau administratorii*2) (persoane juridice) persoanei impozabile analizate este mai mare sau egală cu 50.000 lei.
  6.2.Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante*7) înregistrate de persoanele impozabile*5) la care asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizateau deținut, în ultimii 5 ani fiscali încheiați, calitatea de acționar*1)/asociat*1)/ administrator*2)/titular*3)/membru*4) este mai mare sau egală cu 50.000 lei.
  *1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată înbaza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritorialedețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabileeste ≥ 25%. *2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI). *4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF). *5) Prin persoană impozabilă se înțelege: - societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/ administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator; - PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de titulari, respectiv de membri; - persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru situația prevăzută la pct. 6.1. *6) În categoria obligațiilor fiscale principale restante sunt incluse obligațiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost achitate până la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA. *7) În categoria obligațiilor fiscale principale restante sunt incluse obligațiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost achitate până la sfârșitul perioadei în care asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizate au deținut calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2)/titular*3)/membru*4) în cadrul persoanelor impozabile*5) respective.
  7.CONTRAVENȚII
  7.1.Cel puțin unul dintre asociații*1) și/sau administratorii*2) persoanei impozabile analizateși/sau cel puțin una dintre persoanele impozabile*5) la care aceștia dețin sau au deținut calitatea de acționar*1)/asociat*1)/administrator*2)/titular*3)/membru*4) au înscrise în prezent în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare.
  *1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritorialedețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabileeste ≥ 25%. *2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI). *4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF). *5) Prin persoană impozabilă se înțelege: - societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/ administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%),respectiv de administrator; - PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de titulari, respectiv de membri; - persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Faptele de natură contravențională înscrise în cazierul fiscal sunt cele constatate și sancționate înainte de data retragerii asociaților/administratorilor din cadrul persoanei impozabile respective.
  8.INFRACȚIUNI
  8.1.Cel puțin unul dintre asociații*1) persoanei impozabile analizate și/sau cel puțin una dintre persoanele impozabile*6) la care asociații*2) și/sau administratorii*3) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de acționar*2)/asociat*2)/ administrator*3)/titular*4)/membru*5) au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuniși/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.
  *1) Prin asociat se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuexcepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile analizate este < 50%. *2) Prin asociat/acționar se înțelege atât persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, indiferent de cota de participare la capitalul social al persoanei impozabile și indiferent de forma de organizare a asociaților/acționarilor. *3) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *4) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI). *5) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF). *6) Prin persoane impozabile se înțelege: - societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/ administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (indiferent de cota de participare la capitalul social), respectiv de administrator; - PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin calitatea de titulari, respectiv de membri. Infracțiunile și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, sunt cele constatate și sancționate înainte de data retragerii asociaților/administratorilor din cadrul persoanei impozabile respective.
  9.VENITURI
  9.1.Administratorii*1) persoanei impozabile analizate nu au obținut venituri în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv în anul fiscal precedent, după caz.
  9.2.Administratorii*1) persoanei impozabile analizate au obținut, în ultimele 12 luni anterioare solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, venituri exclusiv salariale preponderent ca valoare, din ocupații corespunzătoare grupei majore 9 (conform COR ISCO08)
  *1) Prin administrator se înțelege persoana fizică rezidentă.
  10.REZIDENȚĂ FISCALĂ
  10.1.Cel puțin unul dintre administratorii*1) persoanei impozabile analizate este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România și capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei.
  *1) Prin administrator se înțelege persoana fizică.
  11.CONT BANCAR
  11.1.Persoana impozabilă analizată nu deține cont bancar*1) sau cel puțin una dintre persoanele împuternicite*2) de persoana impozabilă analizată pentru a desfășura operațiuni pe conturile bancare*1) ale acesteia nu au calitatea de administrator/asociat/salariat.
  *1) Sunt excluse conturile bancare dedicate încasării și plății TVA potrivit Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. *2) Prin împuternicit se înțelege persoana fizică care are dreptul de a desfășura operațiuni pe conturile bancare ale persoanei impozabile analizate.
  12.ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ
  12.1.Persoana impozabilă analizată nu desfășoară activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora.
  13.TERȚI
  13.1.Persoana impozabilă analizată desfășoară exclusiv activități economice în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru).
  14.SERVICII CONTABILE
  14.1.Persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă compartimentul decontabilitate sau are desemnată o persoană care nu îndeplinește prevederile art. 10 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă în compartimente distincte, inclusiv situația în care persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări de servicii cu persoane fizice/juridice membre active CECCAR, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității.
  15.SALARIAȚI
  15.1.Persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte individuale de muncă*1) la data efectuării analizei.
  *1) Din cadrul contractelor de muncă sunt excluse contractele încheiate cu persoanele angajate în funcția de director economic, contabil-șef.
  NOTE:În cazul în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, se vor avea în vedere asociații și/sau administratorii care dețineau această calitate la data declanșării procedurii insolvenței.Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse evaluării riscului fiscal potrivit criteriilor prevăzute în prezenta anexă.
   +  Anexa nr. 6
  Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal
  în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit
  art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
  precum și pentru evaluarea riscului fiscal
  în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit
  art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  1.SEDIU
  1.1.Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul profesional al avocatului și este utilizat în cadrul unui contract de asistență juridică, iar persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare (puncte de lucru).
  1.2.Sediul social al persoanei impozabile este utilizat în cadrul unui contract de comodat pe operioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare (puncte de lucru).
  2.SALARIAȚI
  2.1.Media numărului de salariați este mai mică de 1 salariat*1).
  *1) Prin salariat se înțelege persoana pentru care au fost declarate cel puțin 20 de ore efectiv lucrate în lună, indiferent de tipul de asigurat din punctul de vedere al contractului de muncă. Din cadrul contractelor de muncă sunt excluse contractele încheiate cu persoanele angajate în funcția de director economic, contabil-șef.
  3.SERVICII CONTABILE
  3.1.Persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă compartimentul decontabilitate, inclusiv situația în care persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări de servicii cu persoane fizice/juridice membre active CECCAR, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări deservicii în domeniul contabilității.
  4.NECONCORDANȚE
  4.1.Persoana impozabilă analizată înregistrează neconcordanțe semnificative1) între informațiile înscrise în declarațiile fiscale/informative/recapitulative proprii, respectivîntre informațiile înregistrate în declarațiile fiscale/informative/recapitulative proprii în relația cu partenerii săi (furnizori/clienți), inclusiv neconcordanțe semnificative constatate în urma analizării informațiilor furnizate de terți, altele decât cele care privesc declarațiile fiscale/informative/recapitulative.
  5.REZIDENȚĂ FISCALĂ
  5.1.Cel puțin unul dintre administratorii*1) persoanei impozabile analizate este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România și capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei.
  *1) Prin administrator se înțelege persoana fizică.
  NOTE:Perioada ce face obiectul analizei criteriilor 2.1, 3.1, 4.1 și 5.1, precum și parametrii utilizați pentru determinarea neconcordanțelor și pragurile de semnificație în cazul criteriului 4.1 se aprobă de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.În cazul persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1 alin. (2) din cadrul anexei nr. 2 la ordin care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, analiza criteriilor 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 și 5.1 se face la data solicitării înregistrării.
   +  Anexa nr. 7
  DECLARAȚIE^1)
  pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA,
  potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  ^1) Perioada de valabilitate a declarației pe propria răspundere în evidențele organului fiscal este de 30 de zile de la data transmiterii acesteia prin mijloace electronice. În cazul în care se transmit mai multe declarații pe propria răspundere aferente unei singure declarații de mențiuni (formular 010), organul fiscal va considera valabilă ultima declarație transmisă. Orice declarație pe propria răspundere transmisă după data la care a fost demarată procedura de înregistrare în scopuri de TVA nu se consideră validă.I. Date de identificare a persoanei impozabileDenumire ..........................................................Forma de organizare .........................................Cod de identificare fiscală ................................II. Domiciliul fiscalJudeț ..............................., sector .........., localitate ....................................., str. .................................. nr. ........., bl. .........., sc. ........., et. ........., ,ap. ........., cod poștal .........., telefon ......................., fax.........................., e-mail .........................III. Declarație pe propria răspundere1. Date privind administratorii^2)/asociații^3) persoane fizice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVASubsemnatul, ...................................... (numele și prenumele), cetățean .........., născut la data de .......... în localitatea .........., domiciliat în .........., str. ....................... nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., sectorul/județul ........................, țara de rezidență fiscală ..............., tip act de identitate .........., seria și nr. act de identitate ........................., data emiterii .........., autoritatea emitentă .........., țara autorității emitente ...................., CNP/NIF^4) ..........................., în calitate de administrator/asociat al persoanei impozabile, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.^3) Prin asociat se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.^4) În situația în care persoana respectivă deține mai multe NIF-uri se va alege unul dintre ele.2. Date privind administratorii^2)/asociații^3) persoane juridice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVASubscrisa, ................................... (denumirea), cod de identificare fiscală (CUI/CIF) .........., cu sediul social în localitatea .................., str. .................................. nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., sectorul/județul ......................., țara ................., reprezentată de .................................................. (numele și prenumele), în baza actului de împuternicire nr. și data .........., cetățean .........., născut la data de .........., în localitatea ........................., domiciliat în ..........................., str. ............................. nr. ......., bl. ......., sc ........, et. ......., ap. ......., sectorul/județul ......................, tip act de identitate .........., seria și nr. act de identitate ...................., data emiterii ..................., autoritatea emitentă ........................, țara autorității emitente ......................, CNP/NIF^4) ........................., în calitate de administrator/asociat persoană juridică al persoanei impozabile, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. Persoana impozabilă are sediul social stabilit în baza actului de constituire a dreptului de proprietate/contractului de comodat/închiriere nr. ...................... din data de ........................., încheiat cu nume și prenume/denumire ..........................., CNP/NIF^4)/CUI/CIF ..........................., dată început contract ............................... dată sfârșit contract ............................... .2. Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) la care a fost finalizată procedura^9) insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați, ale cărei obligații fiscale principale restante, la data încheierii procedurii, sunt mai mari de 50.000 lei.^5) Prin acționar se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.^6) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).^7) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).^8) Prin persoană impozabilă se înțelege:– societatea înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societății la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul căreia asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar, respectiv de administrator;– PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv membri.^9) Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost finalizată procedura insolvenței/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenței/falimentului.3. Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) declarată inactivă^10) fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată.^10) Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă declarată inactivă.4. Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) la care a fost anulată^11) înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiați.^11) Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost anulat codul de TVA.5. Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante^12) înregistrate de persoanele impozabile^8) la care dețin calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) nu este mai mare de 50.000 lei.^12) În categoria obligațiilor fiscale principale restante sunt incluse obligațiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost achitate până la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.6. Nu am înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și nu dețin calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) care au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare.7. Nu am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) care au avut înscrise în cazierul^13) fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, la data la care am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7).^13) Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data înscrierii în cazierul fiscal a infracțiunilor și/sau faptelor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă care avea fapte înscrise ȋn cazierul fiscal.8. Persoana/persoanele împuternicită(e) pentru a desfășura operațiuni pe contul/conturile bancare ale persoanei impozabile are/au calitatea de administrator sau asociat al persoanei impozabile.9. Persoana impozabilă:a) are desemnată o persoană care îndeplinește prevederile art. 10 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă în compartimente distincte, respectiv dl/dna ..........................., CNP/NIF^4).................., în baza Contractului individual de muncă nr. ............ din data de ...............;saub) are încheiat Contractul de prestări servicii nr. .......... din data de .............. cu persoana fizică/juridică ........................, numele și prenumele/denumirea .........., CNP/NIF4)/CUI/CIF .........., membră activă CECCAR, având Legitimația/Autorizația .........., în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității.Pe lângă consecințele de natură penală, falsul în declarații atrage încadrarea persoanei fizice/juridice în categoria de risc ridicat, în contextul evaluării riscului fiscal al persoanelor impozabile la care aceasta deține calitatea de administrator, asociat/acționar.Acuratețea datelor cuprinse în cadrul prezentei declarații se evaluează, în termen de 15 zile de la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA, pe baza datelor deținute de organul fiscal.Nu fac obiectul prezentei declarații persoanele impozabile care se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.Informațiile din prezenta declarație sunt furnizate de:a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asociați, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, și administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. SubsemnatulNumele și prenumele ..........Semnătura ..........SubscrisaDenumirea ..........Numele și prenumele reprezentantului ..........SemnăturaData ............ (la 01-02-2019, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019 )
  ----