ORDIN nr. 587 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016  Având în vedere prevederile art. 101, art. 105 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, prevăzut în anexa nr. 1;b) 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 2.(2) Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 2(1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 4.(2) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 6.  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se utilizează pentru declararea impozitelor și taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2016, prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihai Gogancea-Vătășoiu
  București, 1 februarie 2016.Nr. 587.  +  Anexa nr. 1 (la 13-10-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 )  +  Anexa nr. 2 (la 13-10-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 )  +  Anexa nr. 3Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea creanței fiscale │ Temeiul legal │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Plăți anticipate, în contul impozitului pe │art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015 privind ││ │profit anual, datorate de instituții de credit, │Codul fiscal, cu modificările și completările ││ │persoane juridice române, și de sucursalele din │ulterioare ││ │România ale instituțiilor de credit, persoane │ ││ │juridice străine │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Impozit pe profit/plăți anticipate în contul │art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │impozitului pe profit anual datorat/datorate de │modificările și completările ulterioare ││ │persoane juridice române, altele decât cele de │ ││ │la pct. 1, precum și de persoane juridice cu │ ││ │sediul social în România, înființate potrivit │ ││ │legislației europene │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │Impozit pe profit/plăți anticipate în contul │art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, 41,││ │impozitului pe profit anual datorat/datorate de │art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din ││ │persoane juridice străine, altele decât cele │Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │prevăzute la pct. 1 │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Impozit pe dividende distribuite/plătite │art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările ││ │persoanelor juridice │și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor │art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Impozit pe veniturile din dividende distribuite │art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │persoanelor fizice │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │Impozit pe veniturile din dobânzi │art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │Impozit pe veniturile din lichidarea unei │art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │persoane juridice │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │Impozit pe veniturile din premii │art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │Impozit pe veniturile din transferul │ ││ │proprietăților imobiliare din patrimoniul │art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările ││ │personal │și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │Impozit pe veniturile din alte surse │art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │Impozit pe veniturile din dividende obținute │art. 223 alin. (1) lit. a), art. 224 din Legea ││ │din România de persoane nerezidente │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei ││ │ │impuneri încheiate de România cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din │art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 ││ │România de persoane nerezidente │și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și││ │ │completările ulterioare, sau convențiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │Impozit pe veniturile din redevențe obținute │art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 ││ │din România de persoane nerezidente │și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și││ │ │completările ulterioare, sau convențiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 16 │Impozit pe veniturile din comisioane obținute │art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, ││ │din România de persoane nerezidente │art. 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare, sau ││ │ │convențiile de evitare a dublei impuneri ││ │ │încheiate de România cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │Impozit pe veniturile obținute din România de │art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 și││ │persoane nerezidente din activități sportive și │234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │de divertisment │completările ulterioare, sau convențiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │Impozit pe veniturile reprezentând remunerații │art. 223 alin. (1) lit. j), art. 224 din Legea ││ │primite de persoane juridice nerezidente care │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │acționează în calitate de administrator, │ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei ││ │fondator sau membru al consiliului de │impuneri încheiate de România cu alte state ││ │administrație al unei persoane juridice române │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │Impozit pe veniturile din servicii prestate de │art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l), art. 224, ││ │persoane nerezidente │233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare, sau ││ │ │convențiile de evitare a dublei impuneri ││ │ │încheiate de România cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │Impozit pe veniturile obținute de persoane │art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 ││ │fizice nerezidente din premii acordate la │din Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │concursuri organizate în România │completările ulterioare, sau convențiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │Impozit pe veniturile obținute la jocuri de │art. 223 alin. (1) lit. n), art. 224 din Legea ││ │noroc practicate în România de persoane fizice │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │nerezidente │ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei ││ │ │impuneri încheiate de România cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane│art. 223 alin. (1) lit. o), art. 224 din ││ │juridice române realizate de persoane │Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │nerezidente │completările ulterioare, sau convențiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 23 │Impozit pe veniturile realizate din transferul │art. 223 alin. (1) lit. p), art. 224 din ││ │masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la │Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │beneficiarul nerezident │completările ulterioare, sau convențiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 24 │Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru │Legea nr. 448/2006 privind protecția și ││ │persoanele cu handicap neîncadrate │promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ││ │ │republicată, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 25 │Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare, │Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și ││ │exploatare a resurselor minerale │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 26 │Redevențe miniere │Legea nr. 85/2003, cu modificările și ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │Redevențe petroliere │Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome│Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind ││ │ │repartizarea profitului la societățile naționale,││ │ │companiile naționale și societățile comerciale cu││ │ │capital integral sau majoritar de stat, precum și││ │ │la regiile autonome, aprobată cu modificări prin ││ │ │Legea nr. 769/2001, cu modificările și ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │Dividende de virat la bugetul de stat de către │Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu ││ │autoritățile publice centrale │modificări prin Legea nr. 769/2001, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │Accize pentru bere │art. 346 și 349 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │Accize pentru vinuri liniștite │art. 346 și art. 350 alin. (1) lit. a) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │Accize pentru vinuri spumoase │art. 346 și art. 350 alin. (1) lit. b) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 33 │Accize pentru băuturi fermentate liniștite, │art. 346 și art. 351 alin. (1) lit. a) din ││ │altele decât bere și vinuri │Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │Accize pentru băuturi fermentate spumoase, │art. 346 și art. 351 alin. (1) lit. b) din ││ │altele decât bere și vinuri │Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 35 │Accize pentru produse intermediare │art. 346 și 352 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 36 │Accize pentru alcool etilic │art. 346 și 353 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 37 │Accize pentru țigarete │art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. a) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 38 │Accize pentru țigări și țigări de foi │art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. b) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 39 │Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, │art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 1 din││ │destinat rulării în țigarete │Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 40 │Accize pentru alte tutunuri de fumat │art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 2 din││ │ │Legea nr. 227/2015, cu modificările și ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 41 │Accize pentru benzină cu plumb │art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. a) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 42 │Accize pentru benzină fără plumb │art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. b) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 43 │Accize pentru motorină │art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. c) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 44 │Accize pentru kerosen │art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. d) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 45 │Accize pentru gaz petrolier lichefiat │art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. e) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 46 │Accize pentru gaz natural │art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. f) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 47 │Accize pentru păcură │art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 48 │Accize pentru cărbune și cocs │art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. h) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 49 │Accize pentru energie electrică │art. 346 și 358 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 50 │Accize pentru produse din tutun încălzit │art. 439 alin. (2) lit. a) și 446 din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 51 │Accize pentru lichidele cu conținut de nicotină │art. 439 alin. (2) lit. b) și 446 din Legea ││ │destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv │nr. 227/2015, cu modificările și completările ││ │electronic tip Țigareta electronică │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 52 │Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ││ │de sănătate din activități publicitare la │sănătății, republicată, cu modificările ││ │produsele din tutun și băuturi alcoolice │ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății ││ │ │publice și al ministrului finanțelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de ││ │ │aplicare a prevederilor titlului XI "Finanțarea ││ │ │unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/ ││ │ │2006 privind reforma în domeniul sănătății │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 53 │Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ││ │de sănătate pentru produsele din tutun din │ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății ││ │producția internă │publice și al ministrului finanțelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 54 │Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ││ │de sănătate pentru produsele din tutun din │ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății ││ │achiziții intracomunitare/import │publice și al ministrului finanțelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 55 │Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ││ │de sănătate pentru băuturile alcoolice din │ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății ││ │producția internă │publice și al ministrului finanțelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 56 │Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ││ │de sănătate pentru băuturile alcoolice din │ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății ││ │achiziții intracomunitare/import │publice și al ministrului finanțelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 57 │Contribuție trimestrială datorată pentru │art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a ││ │medicamentele suportate din Fondul național unic│Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei ││ │de asigurări sociale de sănătate și din bugetul │contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în ││ │Ministerului Sănătății │domeniul sănătății, aprobată prin Legea ││ │ │nr. 184/2015 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 58 │Contribuție trimestrială datorată pentru │art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a ││ │contractele cost-volum/cost-volum-rezultat │Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea ││ │ │nr. 184/2015 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 59 │Contribuție datorată pentru volume de │art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a ││ │medicamente consumate care depășesc volumele │Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea ││ │stabilite prin contracte │nr. 184/2015 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 60 │Redevențe rezultate din contractele de │Legea nr. 268/2001 privind privatizarea ││ │concesiune, arendă și alte contracte de │societăților comerciale ce dețin în administrare ││ │exploatare eficientă a terenurilor cu destinație│terenuri proprietate publică și privată a ││ │agricolă │statului cu destinație agricolă și înființarea ││ │ │Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 61 │Impozit pe monopolul natural din sectorul │Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind ││ │energiei electrice și al gazului natural │stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a ││ │ │activităților cu caracter de monopol natural din ││ │ │sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │natural, cu modificările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 62 │Impozit pe veniturile din activitățile de │Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind ││ │exploatare a resurselor naturale, altele decât │instituirea unor măsuri speciale pentru ││ │gazele naturale │impozitarea exploatării resurselor naturale, ││ │ │altele decât gazele naturale, aprobată cu ││ │ │modificări și completări prin Legea nr. 261/2013,││ │ │cu modificările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 63 │Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute│Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind ││ │ca urmare a dereglementării prețurilor din │instituirea impozitului asupra veniturilor ││ │sectorul gazelor naturale │suplimentare obținute ca urmare a dereglementării││ │ │prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 64 │Abrogat                                         │                                                 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 65 │Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, │art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a ││ │regularizată periodic, în funcție de realizări │Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu ││ │ │modificări și completări prin Legea nr. 246/2010,││ │ │cu modificările și completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 66.│Taxa pentru obținerea licenței de organizare a │art. 14 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență││ │jocurilor de noroc │a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări ││ │ │și completări prin Legea nr. 246/2010, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare; art. 13 ││ │ │alin. (1) lit. b) și c) din Normele metodologice ││ │ │de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a ││ │ │Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin ││ │ │Hotărârea Guvernului nr. 111/2016├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 67.│Taxa anuală pentru obținerea autorizației de │art. 14 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență││ │exploatare a jocurilor de noroc │a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări ││ │ │și completări prin Legea nr. 246/2010, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare; art. 13 ││ │ │alin. (1) lit. b) și c) din Normele metodologice ││ │ │de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a ││ │ │Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin ││ │ │Hotărârea Guvernului nr. 111/2016├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 68.│Taxa de acces pentru jocurile de noroc │art. 13 alin. (4) și art. 14 alin. (2) lit. d) ││ │ │din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009│ │ │aprobată cu modificări și completări prin ││ │ │Legea nr. 246/2010, cu modificările și ││ │ │completările ulterioare; art. 13 alin. (1) ││ │ │lit. a) din Normele metodologice de punere în ││ │ │aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului ││ │ │nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea ││ │ │jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea ││ │ │Guvernului nr. 111/2016 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 69 │Contribuție individuală la bugetul de stat │art. 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile ││ │ │militare de stat, cu modificările și completările││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 70.│Taxa de viciu │pct. 3 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a││ │ │Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și││ │ │completări prin Legea nr. 246/2010, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare; art. 13 ││ │ │alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de ││ │ │punere în aplicare a Ordonanței de urgență a ││ │ │Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin ││ │ │Hotărârea Guvernului nr. 111/2016├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 71.│Taxa pentru videoloterie │pct. 3 lit. A din anexa la Ordonanța de urgență a││ │ │Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și││ │ │completări prin Legea nr. 246/2010, cu ││ │ │modificările și completările ulterioare; art. 13 ││ │ │alin. (3) din Normele metodologice de punere în ││ │ │aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului ││ │ │nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea ││ │ │jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea ││ │ │Guvernului nr. 111/2016 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 72.│Impozit specific unor activități                │art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind       ││    │                                                │impozitul specific unor activități               │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 73.│Impozit pe veniturile din pensii                │art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul    ││    │                                                │fiscal,cu modificările și completările ulterioare│└────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ (la 10-03-2017, Poziția 64 a tabelului din anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul I ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) (la 10-03-2017, Tabelul din anexa nr. 3 a fost completat de Articolul I ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 )  +  Anexa nr. 4
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 100 "Declarație privind
  obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs
  I. Depunerea declarațieiDeclarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune de către contribuabilii/plătitorii cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative și de plată pentru impozitele și taxele cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care șia încetat existența. (la 13-10-2017, Capitolul I din Anexa nr. 4 a fost completat de Litera a), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 ) 1. Termenul de depunere a declarației:– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 și 1.2;– la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3.1.1. Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice, impozit pe veniturile din pensii; (la 10-03-2017, Lit. a) a subpct. 1.1 al pct. 1 de la cap. I din anexa 4 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) b) accize, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 1.3;c) impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice;d) impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane fizice/juridice, respectiv obținute de persoane nerezidente care fac parte dintr-o asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, conform titlului VI din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau conform convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;e) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa pentru videoloterie;----------Lit. f) a subpct. 1.1 al pct. 1 de la cap. I din anexa 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016.g) contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;h) impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare;i) impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare;j) impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;k) contribuție individuală la bugetul de stat.1.2. Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:a) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine;b) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de către contribuabilii care au optat, potrivit legii, pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial;c) impozitul pe profit datorat de persoane juridice române și persoanele juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), precum și de către persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene (trimestrele I-III);d) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;e) redevențe miniere și petroliere;f) redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă.1.3. Alte termene:a) până la data de 25 decembrie, pentru plățile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară și plătesc impozit pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, și care determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, potrivit art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, termenele de plată sunt:– până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului din anul fiscal modificat, pentru trimestrele I-III, pentru obligațiile de plată reprezentând impozitul pe profit, respectiv plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual;– 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat, pentru obligația de plată reprezentând plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru situațiile în care plățile anticipate trimestriale se determină în sumă de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, potrivit art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, cu excepțiile prevăzute de lege;d) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligațiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziția nr. 25 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare sau fără lichidare; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale; impozit specific unor activități în cazul în care contribuabilii încetează să existe în cursul anului; (la 10-03-2017, Lit. e) a subpct. 1.3 al pct. 1 de la cap. I din anexa 4 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) f) până la termenul prevăzut la art. 346 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situațiile prevăzute la situațiile prevăzute la art. 340 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (4)-(7) din aceeași lege;g) până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuțiile, pentru obligațiile de plată reprezentând contribuțiile trimestriale datorate de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015; (la 10-03-2017, Lit. h) a subpct. 1.3 al pct. 1 de la cap. I din anexa 4 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) 1.4. Semestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând impozitul specific unor activități, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, conform prevederilor Legii nr. 170/2016. (la 10-03-2017, Anexa 4 a fost completata de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) Atenție! Obligațiile de plată prevăzute în nomenclatorul din anexa nr. 3 pentru care, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau altor legi care le reglementează, scadența și/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente și/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale sunt scadente și/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. (la 10-03-2017, Anexa 4 a fost completata de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) 2. Organul fiscal competentDeclarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.3. Modul de depunereDeclarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență.Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Pentru declararea unei obligații de plată, pentru aceeași perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor fiscale.În situația în care plătitorul de impozite sau taxe a utilizat pentru aceeași obligație de plată și aceeași perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii.În situația în care, în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat depusă la organul fiscal, pentru o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligația declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeași perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate inițial. Data depunerii acestui formular se stabilește în conformitate cu prevederile legale.II. Completarea declarației1. Perioada de raportareÎn rubrica «Luna» se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie, 3 pentru trimestrul I sau 6 pentru semestrul I). (la 10-03-2017, Primul paragraf al pct. 1 de la cap. II din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) În cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimei luni a perioadei de raportare, respectiv a trimestrului din anul fiscal modificat (de exemplu: în cazul anului fiscal modificat 1 august 2016-31 iulie 2017 se va înscrie: pentru trimestrul I, luna 10 anul 2016, iar pentru trimestrul II, luna 01 anul 2017).Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).2. Secțiunea A "Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/plătitorului de impozite și taxe.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozite și taxe.3. Secțiunea B "Date privind creanța fiscală"Pentru fiecare impozit și taxă prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, cuprins în anexa nr. 3 la ordin, pentru care există obligații declarative în perioada de raportare, se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, corespunzător tipului de impozit sau taxă, înscriindu-se sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de restituit pentru impozitele și taxele cuprinse în vectorul fiscal atașat contribuabilului/plătitorului, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit ori taxă din secțiunea B, respectiv a tabelului de la pct. I sau II, după caz, pentru impozitul ori taxa pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.Corectarea obligațiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale în vigoare.Coloana "Denumire creanță fiscală": se înscrie denumirea obligației de plată, conform Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată în perioada de raportare.3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72 și 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. (la 10-03-2017, Primul paragraf al pct. 3 de la cap. II din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.Rândul "Total obligații de plată" - se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 "Suma de plată", pentru fiecare impozit/taxă declarată în perioada de raportare.3.1.1. Pentru plățile anticipate în contul impozitului pe profit anual, prevăzute la poziția 1 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate de contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, instituții de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine, formularul se completează pentru trimestrele I-IV, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate, calculată în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, plățile anticipate trimestriale se efectuează în sumă de o pătrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, fără a lua în calcul influența ce provine din aplicarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nou-înființați, înființați în cursul anului precedent sau care la sfârșitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăți anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I-III. În aceste situații, formularul nu se completează, pentru trimestrul IV, pentru impozitul pe profit.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.3.1.2. (1) Pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 2 și 3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru trimestrele I-III, formularul se completează astfel:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculată ca diferență între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârșitul perioadei precedente celei de raportare, în situația în care cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.În situația în care, în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.În situația contribuabililor care au optat pentru declararea și plata impozitului anual cu plăți anticipate efectuate trimestrial și care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, formularul se completează pentru trimestrele I-IV, potrivit instrucțiunilor de la pct. nr. 3.1.1.Contribuabilii care în primul an al perioadei obligatorii, prevăzute la art. 41 alin. (3), înregistrează pierdere fiscală, pentru cel de-al doilea an al perioadei obligatorii nu datorează plată anticipată aferentă trimestrului IV.În situația în care, în anul precedent, contribuabilii au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează și se efectuează plățile anticipate nu mai beneficiază de facilitățile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declarației privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul și impozitul pe profit scutit.(2) Formularul nu se completează și nu se depune pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili plătitori de impozit pe profit:– persoanele juridice române prevăzute la art. 15 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură.(3) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obținute de persoanele juridice străine din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România și din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română se efectuează de către persoana juridică străină care obține veniturile, conform art. 38 din Legea nr. 227/2015.(4) Asociatul/Participantul nerezident, ce desfășoară activitate în România prin intermediul unui sediu permanent/sediu permanent desemnat, respectiv obține venituri pentru care România are drept de impunere, precum și asociatul/participantul persoană juridică, rezident în România are obligația de a declara impozitul pe profit pentru profitul impozabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe baza veniturilor și cheltuielilor determinate de operațiunile asocierii.3.1.3. (1) Pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de la poziția 5 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, formularul se completează după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.(2) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau a căror pondere a veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv ori care încep să desfășoare activități de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre limitele prevăzute de lege sau începând cu trimestrul în care au început să desfășoare activitățile respective. (la 10-03-2017, Alineatul (2) , subpct. 3.1.2 al pct. 3 de la cap. II din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozit pe profit, luând în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.3.1.4. La pozițiile 13-23 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară impozitul pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente, potrivit titlului VI din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.În cazul persoanelor nerezidente care fac parte dintr-o asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, impozitul se declară de către persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal, conform art. 233 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-10-2017, Subpunctul 3.1.5 din Punctul 3, Anexa nr. 4 a fost abrogat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 ) 3.1.6. Obligația de la poziția 28 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către regiile autonome, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.3.1.7. Obligația de la poziția 72 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de persoanele juridice române în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. (la 10-03-2017, Pct. 3 de la cap. II din Anexa 4 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) 3.1.8. Obligația de la poziția 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de plătitorii de venituri din pensii în conformitate cu prevederile art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-03-2017, Pct. 3 de la cap. II din Anexa 4 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) 3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-63 și 65-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. (la 10-03-2017, Primul paragraf al subpct. 3.2, pct. 3 de la cap. II din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa/contribuția datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.Rândul 2 "Suma deductibilă/datorată anterior" - se înscrie suma reprezentând suma deductibilă sau suma datorată anterior potrivit legii.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2, după caz.Rândul 4 "Suma de restituit" - se înscrie suma de restituit sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 2 și suma înscrisă la rândul 1, rezultată în perioada de raportare.Rândul "Total obligații de plată" - se înscrie suma reprezentând totalul obligațiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând obligații care nu se plătesc în contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".3.2.1. Obligația de la poziția 29 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către autoritățile publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (44) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.3.2.2. Obligațiile prevăzute la pozițiile 30-51 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare.Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declarație accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declarația vamală.Rândul 2 "Suma deductibilă" - se completează, dacă este cazul, înscriindu-se, după caz:a) contribuțiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, datorate Ministerului Sănătății, cuprinse în accizele datorate în perioada de raportare, înscrise la rândul 1;b) suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru țigarete, țigări și țigări de foi, precum și băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferența dintre suma datorată și suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2.Rândul 4 "Suma de restituit" - se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.3.2.3. (1) Obligația prevăzută la poziția 65 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația recalculării taxei anuale de autorizare, în funcție de încasările efective, după cum urmează:Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, datorată pentru perioada de raportare, prevăzută la poziția 65 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se completează de către operatorii economici, în situația în care în cursul anului de autorizare încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare, reprezentând taxa de autorizare stabilită în funcție de încasările efective, în conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 2 "Suma datorată anterior" - se completează cu suma reprezentând taxa de autorizare datorată de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferența dintre suma datorată și suma datorată anterior, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2.(2) Obligațiile prevăzute la pozițiile 66-68 și 70-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016.Pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 66-68 și 70-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completarea declarației se face astfel:Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa de viciu, respectiv taxa pentru videoloterie, datorate în perioada de raportare.Rândul 3 «Suma de plată» - se preia suma înscrisă la rândul 1 «Suma datorată».----------Alin. (2) al subpct. 3.2.3 de la pct. 3 al cap. II a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016.3.2.4. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la poziția 11 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, se stabilește de notarii publici, în conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Se va avea în vedere și procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările ulterioare .3.2.5. Obligațiile prevăzute la pozițiile 57-59 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către plătitorii de contribuții, prevăzuți la art. 4 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând contribuțiile trimestriale datorate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015.În funcție de rezultatul regularizărilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare, diferențele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se înscriu, după caz, la rândul 1 "Suma datorată", majorând obligația datorată în perioada de raportare curentă, sau la rândul 2 "Suma deductibilă".Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie, după caz, suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2, în funcție de rezultatul regularizării.Rândul 4 "Suma de restituit" - se completează, dacă este cazul, în funcție de rezultatul regularizării, înscriindu-se diferența dintre suma înscrisă la rândul 2 și suma înscrisă la rândul 1. (la 10-03-2017, Subpct. 3.2.6, pct. 3 de la cap. II din Anexa 4 , Anexa 3 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 )
   +  Anexa nr. 5
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 710 "Declarație rectificativă",
  cod 14.13.01.00/r
  I. Depunerea declarațieiDeclarația rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitelor și taxelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, declarate în formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".În cazul în care se corectează mai multe obligații fiscale care se referă la aceeași perioadă de raportare, pentru fiecare obligație se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență. Pentru obligații fiscale care privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular pentru obligațiile fiscale aferente fiecărei perioade de raportare.Declarația nu poate fi depusă după anularea rezervei verificării ulterioare, cu următoarele excepții:a) situația în care corecția se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiții prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impozitare și/sau a creanței fiscale aferente;b) situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru corectarea creanței fiscale, în rubrica prevăzută în acest scop.În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența. (la 13-10-2017, Anexa nr. 5 a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 ) Declarația rectificativă se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe.Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență.Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.II. Completarea declarației1. Perioada de raportareÎn rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II). Anul la care se referă declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2016).2. Secțiunea A "Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/plătitorului de impozit și taxe.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozite și taxe.3. Secțiunea B "Date privind creanța fiscală"Denumire creanță fiscală" - se completează denumirea impozitului sau taxei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligației de plată din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.Coloana "Suma inițială":Rândurile 1-4 se completează după caz, înscriindu-se suma care s-a completat eronat în declarația care se rectifică, respectiv formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", sau, după caz, formularul 710 "Declarație rectificativă".Coloana "Suma corectată":Rândurile 1-4 se completează după caz, înscriindu-se suma corectă reprezentând impozitul sau taxa datorat/datorată în perioada la care se referă declarația corectată.
   +  Anexa nr. 6
  CARACTERISTICI
  de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și
  de păstrare a formularelor
  1. Denumire: 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs1.1. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.1.2. Se utilizează la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.1.3. Se completează și se depune de contribuabilii/plătitorii care au obligația declarării impozitelor și taxelor.1.4. Circulă:– 1 exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii;– 1 exemplar la contribuabil/plătitor.1.5. Se arhivează la organul fiscal:– formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului/ plătitorului;– formatul electronic, în arhiva de documente electronice.2. Denumire: 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r2.1. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.2.2. Se utilizează la corectarea impozitelor și taxelor declarate în formular, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă.2.3. Se completează și se depune de către contribuabilii/ plătitorii de impozite și taxe.2.4. Circulă:– 1 exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii;– 1 exemplar la contribuabil/plătitor.2.5. Se arhivează la organul fiscal:– formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului/ plătitorului;– formatul electronic, în arhiva de documente electronice.
  -------