ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016  Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug", prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Procedura privind modulul "Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice", prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor", prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă Procedura privind modulul «Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 5. (la 26-07-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 )  +  Articolul 2Se aprobă formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 26-07-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 )  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și entitățile publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 13 aprilie 2016.Nr. 517.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂ pentru modulul „Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug”  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂ privind modulul „Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice”  +  Anexa nr. 3PROCEDURĂ privind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”  +  Anexa nr. 4CătreTrezoreria ................................Nr. ........../dată................******)
  CERERE
  privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea
  accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)
  Nr. ...................../data ................
  Entitatea (denumire) .............................., cod de identificare fiscală: ..........................,pentru domnul/doamna .......(numele și prenumele)......... având funcția de .................la ........(direcția/serviciu/birou/compartiment)....., CNP .................., având adresa de e-mail ............................., solicită următoarele*): Notă
  *) Se bifează o singură opțiune din cele enumerate.
  - accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug- reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug- actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug- revocarea accesului la sistemul Forexebug
  Persoana menționată mai sus va deține următorul/următoarele rol/roluri pentru funcționalitățile sistemului Forexebug**): Notă
  **) Operatorii economici sau alte entități bifează rolurile de la pct. 1 și/sau pct. 4.
  1. [] vizualizare rapoarte2. [] acces la aplicația control angajamente bugetare***) Notă
  ***) Acest rol include și vizualizarea informațiilor din aplicația control angajamente bugetare și se atribuie doar entităților publice.
  3. [] vizualizare informații din aplicația control angajamente bugetare4. [] semnare și transmitere documente electronice5. [] semnare și transmitere documente electronice pentru:
  Nr. crt.Denumire entitate publică din subordineCod de identificare fiscală
  1
  2
  ...
  Atașăm prezentei:[] copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;[] fișierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menționate), pe suport electronic****). Notă
  ****) Pentru actualizarea rolurilor și revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fișier.
  Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menționate în prezenta cerere:- are calitatea de conducător al entității;- are atribuții delegate/este împuternicit, potrivit prevederilor legale în vigoare.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Data:Conducătorul entității(nume/prenume și semnătură)(ștampilă)*****) Notă
  *****) Ștampila nu se aplică de operatorii economici sau alte entități care se încadrează în prevederile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015.
  Rubrică destinată unității teritoriale a Trezoreriei Statului ******) Notă
  ******) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
  Numele și prenumele administratorului/ numele și prenumele persoanei care a efectuat verificareaFuncțiaData înrolării/modificării/revocăriiData verificăriiSemnătură
  X
  X
  NOTĂ: Cererea completată care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se listează față-verso. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entității un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia. (la 13-10-2017, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.744 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 5PROCEDURĂprivind modulul „Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice” (la 26-07-2017, Anexa nr. 5 a fost introdusă de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 ) -------