HOTĂRÂRE nr. 358 din 11 mai 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 14 alin. (3) și art. 16 alin. (1) și (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate poate deține, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, un număr maxim de 10 autoturisme, cu un consum normat de carburant de 175 litri pe lună pentru fiecare autoturism.(2) Cheltuielile rezultate din utilizarea parcului auto se suportă din bugetul anual aprobat al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.(3) Autoturismele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate exclusiv în interes de serviciu de către personalul contractual angajat în acest scop. În situații excepționale, temeinic justificate, autoturismele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu și de către funcționarii publici cu statut special detașați în funcția de inspector de urmărire și administrare bunuri, dacă aceștia își exprimă acordul în acest sens și îndeplinesc condițiile pentru a conduce autoturisme, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, prevăzute de reglementările care le stabilesc drepturile și obligațiile. (la 11-10-2017, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 732 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017 ) (4) Autoturismele din parcul auto al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate se repartizează prin decizie a directorului general al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. (la 11-10-2017, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 732 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 36^1 se introduce un nou articol, articolul 36^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^2Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate funcționează în subordinea Ministerului Justiției, în temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.2. În anexa nr. 3, la punctul III, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:3. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - 50.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Florin Aurel Moțiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 11 mai 2016.Nr. 358.  +  Anexa nr. 1REGULAMENT de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate  +  Anexa nr. 2ORGANIGRAMAAgenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate                                                                               Număr total de posturi: 50                        ┌─────────────────────────┐                        │ Director general │                        └────────────┬────────────┘           ┌─────────────────────────┼───────────────────────┬───────────────────────────────┐┌──────────┴─────────┐┌──────────────┴───────┐┌──────────────┴──────────────┐ ┌────────┴───────┐│Biroul identificare ││Serviciul administrare││Serviciul juridic, comunicare│ │Director general││ și urmărire bunuri ││și valorificare bunuri││ și registratură │ │ adjunct │└────────────────────┘└──────────────────────┘└─────────────────────────────┘ └────────┬───────┘                                                                                 ┌───────────┴─────────┐                                                                      ┌──────────┴─────┐ ┌──────┴───────┐                                                                      │Serviciul suport│ │Compartimentul│                                                                      │ operațional │ │plăți │                                                                      └────────────────┘ └──────────────┘---------