ORDONANTA nr. 83 din 28 august 2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din tari terte **)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003  **) Titlul Ordonantei a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constitutie, precum și al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță reglementează:a) modul de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;b) condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe.-----------Art. 1 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanțe se aplică la frontiera României, în punctele de trecere a frontierei în care se vor constitui viitoarele posturi de inspecție la frontieră Uniunii Europene.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) post de inspecție la frontieră, denumit în continuare PIF - orice post de inspecție responsabil pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor situat în imediata vecinătate a unui punct de intrare pe teritoriul României, într-o zonă desemnată de autoritățile vamale în conformitate cu reglementările vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, introduse în România și a căror listă se aprobă prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, controlul vamal, silvicultură, protecția mediului și transport;-----Lit. a) a art. 3 a fost modificată prin pct. 3 al art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.b) țară terță - orice alt stat decat statele cu care România a încheiat acorduri, convenții sau alte înțelegeri internaționale privind eliminarea controlului la frontieră;c) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;d) administrator - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.-----Lit. d) a art. 3 a fost modificată prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 4(1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspecție la frontieră aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor alimentare, hranei pentru animale și al altor produse supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, PIF trebuie să corespundă condițiilor generale și speciale stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin ordin al președintelui acesteia.------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat prin pct. 4 al art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.(2) În functie de asigurarea condițiilor prevăzute de reglementarile veterinare, un PIF poate fi agreat numai pentru anumite tipuri de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și, în consecință, poate avea în structura unul sau mai multe centre de inspecție.-------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat prin art. II din ORDONANTA nr. 38 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005, prin modificarea unei sintagme.(3) Spatiile, facilitatile, echipamentele și instalatiile PIF trebuie mentinute în stare de curățenie permanenta. Spatiile de inspecție trebuie să fie igienizate și dezinfectate permanent, în functie de necesități, medicul veterinar inspector responsabil de post având posibilitatea de a solicita igienizari și dezinfectii suplimentare.  +  Articolul 5(1) Închiderea temporară sau permanentă a PIF sau a unui centru de inspecție din structura acestuia, precum și reactualizarea listei punctelor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare se fac prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, de domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, silvicultură, protecția mediului și transport.------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situații deosebite privind apararea sănătății publice, sănătății animale, precum și datorită altor riscuri majore, autoritatea veterinară centrală a României poate dispune, prin decizie, închiderea temporară a unui PIF sau a unui centru de inspecție.  +  Articolul 6Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului sanitar-veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, de domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, silvicultură, protecția mediului și transport.------Art. 6 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 7Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează și funcționează în cadrul PIF, în structura direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene. (la 10-10-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 8Sediile centrale ale PIF sunt stabilite în punctele de lucru cu traficul cel mai crescut la data emiterii prezentei ordonanțe.  +  Articolul 9Atribuțiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.-----Art. 9 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 10Coordonarea și controlul activității tehnice și administrative a PIF, competențele și responsabilitățile pe linie de comandă sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.------Art. 10 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 11(1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Directia Generală a Vamilor vor propune spre dezbatere Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei strategia de implementare a prevederilor prezentei ordonanțe.(2) Strategia de implementare va fi supusă dezbaterii altor instituții, inclusiv asociațiilor profesionale interesate, în principal celor ce desfășoară activități legate de comerțul internațional cu mărfuri specifice.(3) După realizarea dezbaterilor menționate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională a Vămilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanțe, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului și vor cuprinde răspunderile și termenele, încadrate în strategia națională privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea și asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes național.-----Alin. (3) al art. 11 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 12(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este responsabilă pentru finanțarea proiectării și construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung.(2) În funcție de necesitatea asigurării controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate încheia contracte de parteneriat public-privat, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectarea, finanțarea, construcția și exploatarea posturilor de inspecție la frontieră, altele decât cele prevăzute la alin. (1).(3) În aplicarea alin. (2), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va elabora norme metodologice care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----Art. 12 a fost modificat prin pct. 5 al art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 13Imobilele necesare funcționării PIF sunt, în condițiile legii, în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu excepția celor prevăzute la art. 12 alin. (2). (la 10-10-2017, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 14La data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 15Prezenta ordonanță va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Ilie Sarbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administratia publică,
  Gabriel Oprea
  București, 28 august 2003.Nr. 83.------------