LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 26 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, în valoare de 160,1 milioane de euro, pentru finanțarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori".  +  Articolul 2(1) Aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1 va fi realizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții, în calitate de agenție de implementare.(2) În acest scop, în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor se va înființa prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor o unitate de coordonare a proiectului, iar în cadrul Companiei Naționale de Investiții - o unitate de management al proiectului.(3) Ministerul Economiei și Finanțelor va încheia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și cu Compania Națională de Investiții un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților.(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar și cuprinde drepturile și obligațiile părților în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.-----------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 3Sumele necesare acoperirii contribuției părții române la finanțarea proiectului se vor asigura după cum urmează:a) echivalentul în lei al sumei de 8 milioane de euro, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;b) echivalentul în lei al sumei de 40 de milioane de euro, din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate în proiect, în condițiile legii.  +  Articolul 4Sumele prevăzute la art. 3 se vor majoră cu valoarea taxelor și impozitelor datorate și plătibile pe teritoriul României și se vor acoperi din următoarele surse:a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, pentru partea aferentă împrumutului și contribuției părții române, prevăzută la art. 3 lit. a);b) din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii, pentru partea aferentă contribuției părții române la finanțarea proiectului, prevăzută la art. 3 lit. b).  +  Articolul 4^1Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumut și a contribuției părții române la finanțarea proiectului, inclusiv taxele și impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) și art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 5Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Compania Națională de Investiții vor încheia cu unitățile administrativ-teritoriale beneficiare convenții de implementare necesare, pentru a se asigura că acestea din urmă:a) vor contribui la finanțarea proiectului, conform prevederilor art. 3 lit. b) și art. 4 lit. b);b) vor sprijini agenția de implementare pe tot parcursul implementării proiectului;c) vor lua măsurile ce se impun pentru asigurarea funcționării la parametri normali a investițiilor finanțate prin proiect, inclusiv transferarea dreptului de prestare a serviciilor de operare a acestor investiții către operatori selectați în condițiile legii.  +  Articolul 6Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor și altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, să convină pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a acestuia, amendamente la acordul-cadru de împrumut prevăzut la art. 1, de natură să nu majoreze obligațiile financiare ale României față de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să determine condiționalități suplimentare față de cele convenite inițial între părți.(2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut convenite potrivit alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 4 iulie 2007.Nr. 224.ACORD - CADRU DE ÎMPRUMUTdintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori"