ORDIN nr. 3.411 din 3 martie 2017privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017    În temeiul prevederilor art. 69 și art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, și prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de achiziție a manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, se aplică doar pentru elaborarea, evaluarea, achiziția și distribuirea manualelor pentru ciclul primar din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Centrul Național de Evaluare și Examinare și inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Pavel Năstase
    București, 3 martie 2017.Nr. 3.411.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂ de achiziție a manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018  +  Anexa nr. 3METODOLOGIE de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a