REGULAMENT din 7 septembrie 2017privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 22 septembrie 2017    Notă
    Conținut de Ordinul nr. 1.352 din 7 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 758 din 22 septembrie 2017.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în vederea restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes național, având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice și ecologice care pot fi cauzate de calamități naturale, accidente majore și/sau de alte evenimente care afectează infrastructura de transport.  +  Articolul 2(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuțiile, funcționarea și dotarea Centrului operativ pentru situații de urgență cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare centru operativ.(2) Centrul operativ și Comitetul ministerial pentru situații de urgență, denumit în continuare comitetul ministerial, din cadrul Ministerului Transporturilor sunt parte integrantă a Sistemului național de management al situațiilor de urgență.  +  Articolul 3Organizarea, atribuțiile, modul de funcționare și dotările centrului operativ sunt în conformitate cu prevederile legale privind managementul situațiilor de urgență.  +  Capitolul II Structuri organizatorice și funcționare  +  Articolul 4În cadrul Serviciului situații de urgență funcționează ca structură organizatorică Centrul operativ pentru situații de urgență al Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 5Serviciul situații de urgență este condus de șeful de serviciu.  +  Articolul 6Serviciul situații de urgență este coordonat de ministrul transporturilor sau de un demnitar (secretar de stat sau subsecretar de stat) din cadrul Ministerului Transporturilor, care este șeful centrului operativ pe perioada de manifestare a situațiilor de urgență, numit prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 7În perioada 1 octombrie anul curent până la 31 martie anul următor, pentru desfășurarea normală a activității de transport în scopul de a se interveni operativ în cazurile de blocare a circulației și de a asigura o informare corectă asupra stării infrastructurii de transport pe timp de iarnă, prin ordin al ministrului transporturilor, se constituie și funcționează în cadrul centrului operativ Comandamentul central de iarnă, structură operațională cu activitate temporară destinată realizării managementului integrat al situațiilor de urgență pe timp de iarnă.  +  Articolul 8Coordonarea tehnică și de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care asigură și menținerea permanentă a fluxului informațional.  +  Capitolul III Atribuții  +  Articolul 9Centrul operativ are următoarele atribuții:a) primește și monitorizează informațiile cu privire la evenimentele care reprezintă situații de urgență sau care sunt potențial generatoare de situații de urgență în domeniul transporturilor, precum și alte evenimente și informează operativ conducerea Ministerului Transporturilor;b) asigură legătura permanentă cu comandamentele operative și/sau cu celulele de criză de la unitățile din subordine sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin intermediul dispeceratelor specializate sau prin intermediul reprezentanților desemnați ai acestora;c) aplică regulamentele și procedurile privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și cooperare specifice;d) primește, centralizează și transmite operativ la Centrul de comandă al Guvernului și Centrul operațional al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență specifice;e) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor primite în cadrul centrului operativ, prin menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele specializate proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;f) centralizează solicitările primite cu scopul de a asigura resursele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin privind situațiile de urgență;g) asigură convocarea comitetului ministerial și transmiterea ordinii de zi a ședințelor;h) solicită și primește materialele de la direcțiile generale, direcțiile și serviciile din Ministerul Transporturilor, de la unitățile din subordine sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și de la instituțiile cu atribuții în domeniu, conform ordinii de zi, în vederea pregătirii documentelor pentru ședințele comitetului ministerial, și le prezintă președintelui și membrilor acestuia;i) execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor; asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de ordine sau dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare și, după caz, le diseminează către structurile interesate;j) difuzează către componentele Sistemului național de management al situațiilor de urgență, la autoritățile și entitățile interesate documentele emise de comitetul ministerial privind activitatea preventivă și de intervenție (cu avizul președintelui comitetului ministerial sau al înlocuitorului legal al acestuia);k) întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;l) urmărește realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor comitetului ministerial;m) gestionează documentele comitetului ministerial și documentele referitoare la situațiile de urgență specifice;n) este punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;o) îndeplinește atribuțiile specifice din domeniul protecției civile;p) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini privind managementul situațiilor de urgență;q) coordonează activitatea Comandamentului central de iarnă;r) pe timpul situațiilor de urgență, după convocarea comitetului ministerial, centrul operativ va fi coordonat direct de către președintele comitetului ministerial.  +  Capitolul IV Raportarea evenimentelor  +  Articolul 10Raportarea tuturor evenimentelor către centrul operativ se face, conform procedurilor, din momentul producerii acestora, pe toată durata lor și ori de câte ori există evoluții ale acestora sau atunci când sunt luate decizii majore de către entitățile implicate în evenimente, până la încheierea tuturor operațiunilor declanșate cu ocazia producerii evenimentului.  +  Articolul 11Centrul operativ stabilește canale de comunicare cu unitățile raportoare ale evenimentelor, în cazul în care acestea nu au dispecerate cu activitate permanentă.  +  Articolul 12Unitățile raportoare au obligația desemnării unui reprezentant și al unui supleant al acestuia, care să transmită informații centrului operativ cu privire la orice eveniment raportat. Desemnarea se va face imediat după aprobarea prezentului regulament.  +  Articolul 13Din momentul producerii evenimentelor pe modurile de transport, relația și comunicarea cu media se vor face exclusiv prin purtătorul de cuvânt sau prin biroul de presă al Ministerului Transporturilor, în baza proiectelor de comunicate de presă elaborate de către unitățile implicate.  +  Articolul 14În situațiile în care unitățile cu atribuții în monitorizarea, coordonarea sau gestionarea unei situații de urgență raportate consideră că este necesară adoptarea unor decizii sau luarea unor măsuri care depășesc nivelul lor de competență, acestea transmit imediat centrului operativ propunerea fundamentată pentru convocarea comitetului ministerial.  +  Capitolul V Dotarea  +  Articolul 15(1) Activitățile centrului operativ se desfășoară la sediul ministerului (parter, intrarea principală), în spații special destinate, amenajate și echipate prin grija Ministerului Transporturilor.(2) În imposibilitatea utilizării sediului propriu, conducerea acțiunilor centrului operativ se realizează din punctul de comandă amenajat la subsolul clădirii „Palat C.F.R.“ sau din altă locație amenajată corespunzător, prevăzută în planul de evacuare în situații de urgență al Ministerului Transporturilor.(3) Echipamentele de comunicații și de informatică fac parte din sistemul de comunicații, de prelucrare automată și stocare a datelor necesare funcționării Sistemului național de management al situațiilor de urgență și se asigură potrivit legii.(4) Dotările prevăzute pentru spațiile de lucru ale centrului operativ și mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de către Ministerul Transporturilor, potrivit legii.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 16Personalul care asigură funcționarea permanentă a centrului operativ va beneficia de cursuri de pregătire și perfecționare specifică situațiilor de urgență conform prevederilor legale.  +  Articolul 17Finanțarea cheltuielilor materiale, de servicii și a cheltuielilor de capital ale centrului operativ, precum și ale comitetului ministerial se asigură de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, alocat cu această destinație, precum și din alte surse interne și externe, constituite potrivit legii.  +  Articolul 18În situații de urgență sau potențial generatoare de situații de urgență se suplimentează tura în centrul operativ cu o persoană din cadrul Serviciului situații de urgență.  +  Articolul 19În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Serviciul situații de urgență va elabora structura-cadru a procedurii de raportare a situațiilor de urgență de către entitățile din anexa nr. 3 la ordin către centrul operativ.----