ORDIN nr. 1.352 din 7 septembrie 2017privind organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 22 septembrie 2017  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome „Administrația română a serviciilor de trafic aerian“ - ROMATSA, ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență și cele ale Strategiei naționale de comunicare și informare publică pentru situații de urgență, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2008, precum și ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Centrul operativ pentru situații de urgență, denumit în continuare centru operativ, este organizat și funcționează în cadrul Serviciului situații de urgență, sub formă de compartiment, cu activitate permanentă, în ture, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Centrul operativ își desfășoară activitatea în spațiul special destinat acestui scop din cadrul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 2Centrul operativ asigură managementul informațiilor privind riscurile pentru care Ministerul Transporturilor este autoritate responsabilă cu rol principal și secundar, precum și al celor referitoare la alte riscuri pentru care ministerul asigură funcțiile de sprijin conform anexei nr. 2 și transmiterea acestora cu operativitate către decidenți și conducerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 3(1) În vederea gestionării eficiente a situațiilor de urgență, unitățile prevăzute în anexa nr. 3 vor comunica imediat centrului operativ toate informațiile complete privind producerea și evoluția evenimentelor prevăzute la art. 2, precum și măsurile aplicate.(2) Acestea vor executa activitățile prevăzute în regulamentele pentru gestionarea riscurilor repartizate Ministerului Transporturilor, precum și cele specific funcțiilor de sprijin repartizate, potrivit capabilităților asumate și difuzate în Registrul Național de Capabilități întocmit de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau Centralizatorului cu Capabilitățile entităților din subordine și sub autoritate, elaborate la nivelul ministerului.  +  Articolul 4În perioada 1 octombrie anul în curs-31 martie anul următor, prin ordin al ministrului transporturilor, se constituie și funcționează în cadrul Centrului operativ Comandamentul central de iarnă, structură operațională cu activitate temporară destinată realizării managementului integrat al situațiilor de urgență pe timp de iarnă. Comandamentul central de iarnă își desfășoară activitatea în incinta dispeceratului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.  +  Articolul 5Dotările centrului operativ, prevăzute în anexa nr. 3, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor și poate fi completat și din fonduri externe, în funcție de necesități.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Pentru asigurarea activităților specifice care trebuie îndeplinite în cadrul gestionării riscurilor repartizate și asigurării funcțiilor de sprijin privind situațiile de urgență prevăzute în anexa nr. 2, centrul operativ și unitățile prevăzute în anexa nr. 3 - pct. I vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.611/2014 privind organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, se abrogă.
  p. Ministrul transporturilor,
  Ninel Cercel,
  secretar de stat
  București, 7 septembrie 2017.Nr. 1.352.  +  Anexa nr. 1REGULAMENT
  privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea
  Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  activităților specifice care se îndeplinesc în cadrul funcțiilor de sprijin
  repartizate conform Hotărârii Guvernului nr. 557/2016,
  de către Ministerul Transporturilor și entitățile din subordine/sub autoritate
  1. Înștiințare, avertizare și alarmareReprezintă totalitatea activităților de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice, de informare, înștiințare și alarmare a autorităților publice centrale și/sau locale, precum și a populației, privind posibilitatea producerii unor situații de urgență.Rol secundar– asigurarea monitorizării pericolelor și riscurilor specifice de către toate autoritățile responsabile;– asigurarea transmiterii avertizărilor de furtună și a avizelor de navigație pentru zona maritimă de responsabilitate a României: Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ - S.A. și Autoritatea Navală Română prin Serviciul VTMIS (Vessel Traffic Management and Information Services - maritime navigation/Servicii de informații și gestionarea traficului - navigație maritimă).2. Recunoaștere și cercetareReprezintă totalitatea activităților întreprinse atât de structurile de intervenție aflate în serviciu, în vederea identificării și evaluării consecințelor unei situații de urgență, cât și de structurile specializate ale autorităților responsabile pentru cercetarea zonelor afectate de o situație de urgență.Rol principal– recunoaștere, evaluare și cercetarea consecințelor unei situații de urgență produse pe apele interioare, mare, inclusiv căutarea și salvarea de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul Transporturilor prin autoritățile și agențiile din subordine/sub autoritate, conform domeniului de competență.3. Comunicații și informaticăReprezintă pachetul de măsuri și acțiuni necesar asigurării, planificării, coordonării necesarului de comunicații pentru elementele de răspuns în situații de urgență de la nivel local, județean și/sau național, inclusiv gestionarea informațiilor din domeniu.Rol secundar– asigurarea funcționării rețelelor de comunicații și informatică din competență în vederea monitorizării pericolelor și riscurilor specifice, precum și pentru realizarea fluxurilor informaționale de către toate autoritățile responsabile prin centrele operative/operaționale, centrele de conducere și coordonare a intervențiilor, dispeceratele/punctele de comandă, cu respectarea regimului informațiilor clasificate.4. Căutare-salvareReprezintă totalitatea activităților desfășurate în scopul salvării persoanelor și a animalelor înainte, pe timpul și imediat după producerea unei situații de urgență, inclusiv gestionarea informațiilor din domeniu.Rol principal– căutare și salvare de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Navală Română (ANR) și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM;– căutare aeronave civile: Ministerul Transporturilor prin Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).Rol secundar– căutare-salvare a persoanelor în zone greu accesibile: serviciile specializate SALVAMONT, METROREX și alte servicii de profil, serviciile publice constituite în baza Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, republicată.5. Descarcerare, deblocare căi de accesReprezintă totalitatea activităților desfășurate de structurile de intervenție pentru deblocarea căilor de acces și descarcerarea persoanelor aflate în medii ostile vieții.Rol secundar– planificarea, asigurarea capacităților operaționale necesare deblocării căilor de acces în zona afectată de o situație de urgență, în scopul salvării de vieți omenești și facilitării accesului structurilor de urgență la locul evenimentului: toate autoritățile responsabile, agenții guvernamentale și neguvernamentale și operatori economici.6. Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)Reprezintă totalitatea activităților desfășurate pentru scoaterea temporară sau definitivă a persoanelor, animalelor și bunurilor din zonele de risc și asigurarea condițiilor minime de subzistență, inclusiv activitățile de gestionare a datelor și informațiilor privind desfășurarea acestor acțiuni, precum și cele de asigurare a populației și animalelor cu apă și hrană.Evacuare - rol principal– fundamentarea deciziei privind evacuarea populației: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor și alte instituții care au competența fundamentării deciziei privind evacuarea populației.7. Asistență medicală de urgență (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală, asistență medicală de urgență în unitățile de primire urgențe și compartimentele de primire urgențe)Reprezintă totalitatea măsurilor și acțiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care vizează intervenția structurilor de acordare a asistenței medicale de urgență la locul producerii situației de urgență.Rol secundar– acordarea asistenței medicale de urgență: Ministerul Sănătății prin personalul medical stabilit, serviciile publice de ambulanță, alte ministere și organe centrale, prin unitățile spitalicești proprii.8. Asistență medicală în faza spitaliceascăReprezintă totalitatea măsurilor și acțiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care vizează menținerea în limitele normale a sănătății în contextul producerii unor situații de urgență sau ca urmare a manifestării epidemiilor și pandemiilor.Rol secundar– acordarea asistenței medicale: prin rețele sanitare proprii, aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informații, spitale ale administrației publice locale.9. Localizarea și stingerea incendiilorReprezintă pachetul de măsuri și acțiuni specifice gestionării și coordonării misiunilor care vizează stingerea incendiilor.Rol secundar– sprijinul structurilor specializate în stins incendii: Ministerul Apărării Naționale, autoritățile publice locale prin serviciile voluntare pentru situații de urgență, operatorii economici prin serviciile private pentru situații de urgență (indiferent de domeniul de activitate), Ministerul Transporturilor prin instituțiile aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonare (pentru infrastructura feroviară, navală și aeriană din administrare);– localizarea și stingerea incendiilor pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră: Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordonare/coordonare/sub autoritate și operatorii economici de profil, Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.10. Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactiveVizează coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situația producerii evenimentelor care implică substanțe chimice, biologice, radiologice, poluanți, mijloace explozive (substanțe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip de misiuni se asigură coordonarea forțelor și mijloacelor specializate, potrivit competențelor, și managementul situațiilor de urgență care implică activarea acestei funcții de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor și acțiunilor subsecvente.Rol secundar– stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordine/coordonare/ sub autoritate, Ministerul Sănătății;– aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în zona afectată: Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin operatorii economici care produc substanțe ce pot produce poluări și care au obligația realizării măsurilor de decontaminare, Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordonare/coordonare/sub autoritate și operatorii economici de profil;– intervenția operativă pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase și decontaminarea mijloacelor și materialelor utilizate: toate autoritățile responsabile care au în coordonare/subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de structuri.11. Asigurarea transportuluiSe referă la gestionarea informațiilor, punerea la dispoziție a resurselor și coordonarea acțiunilor care implică asigurarea transportului, altul decât cel în folos propriu. Prin această funcție se asigură inclusiv gestionarea informațiilor despre infrastructura de transport rutieră, maritimă/fluvială, feroviară și aeriană.Rol principal– asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării populației, resurselor necesare pentru intervenție și asistență de primă necesitate în situații de urgență: Ministerul Transporturilor (prin operatori economici, regii autonome și companii naționale) și autoritățile administrației publice locale.Rol secundar– elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor;– realizarea graficului de transport și asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgență: Ministerul Transporturilor, autoritățile administrației publice locale;– sprijinirea autorităților locale pentru realizarea evacuării populației, precum și pentru transportul resurselor necesare pentru intervenție și asistență de primă necesitate în situații de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale;– asigurarea transportului pentru animalele și bunurile evacuate: Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Afacerilor Interne.12. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilitățiPresupune gestionarea informațiilor despre rețelele de utilități (canal, apă, energie, gaze etc.), poduri, viaducte de interes local/național, precum și alocarea de forțe specializate și coordonarea acestora pentru realizarea lucrărilor specifice. Rol secundar– nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de primă urgență: Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale.13. Efectuarea depoluării și decontaminării CBRNReprezintă totalitatea activităților desfășurate de structurile de intervenție pentru efectuarea depoluării și decontaminării mediului, populației, clădirilor și tehnicii de intervenție.Rol secundar– depoluarea și decontaminarea CBRN: Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordonare/coordonarea/sub autoritate, pentru infrastructura feroviară, navală și aeriană pe care o are în administrare;– depoluarea fluviului Dunărea în context transfrontalier: Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române“ (pentru produse și derivate petroliere), Ministerul Transporturilor prin operatori economici, regii autonome și companii naționale responsabile cu navigația (pentru alte tipuri de poluanți), agenții poluatori;– depoluarea marină la Marea Neagră: Ministerul Transporturilor prin ANR și ARSVOM, operatori economici, regii autonome și companii naționale aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonare, Ministerul Mediului prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Cercetării și Inovării prin institutele de cercetare de specialitate;– depoluarea sau decontaminarea CBRN, după caz, în zona costieră: Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Transporturilor prin ANR, ARSVOM și operatorii economici de profil, Ministerul Mediului prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române“, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin autoritățile publice județene și locale;– efectuarea depoluării: Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin operatorii economici de specialitate, Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordonare/coordonarea/sub autoritate, pentru obiectivele aflate în administrare, Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române“, pentru obiectivele aflate în administrare;– supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor și depoluarea, în caz de poluare marină și costieră: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin autoritățile publice județene și locale.14. Restabilirea stării provizorii de normalitatePresupune asigurarea pachetului de măsuri și acțiuni și sprijinul tehnic de specialitate în situații care vizează sectoarele afectate.
   +  Anexa nr. 3I. Unitățile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și alte unități care păstrează permanent legătura cu Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și au obligația raportării evenimentelor┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                                                                         ││crt.│                   Unitatea                                              │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Autoritatea Feroviară Română - AFER                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. -         ││    │Călători" - S.A.                                                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A.│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  6.│Societatea Comercială "Telecomunicații CFR" - S.A.                       │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  7.│Autoritatea pentru Reformă Feroviară - ARF                               │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  8.│Societatea Comercială "Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R."-S.A. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  9.│Agenția de Investigare Feroviară Română - AGIFER                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier             │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Regia Autonomă "Registrul Auto Român"                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"                   │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Autoritatea Metropolitană de Transport București                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile-CIAS │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian -    ││    │ROMATSA"                                                                 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu -     ││    │Constanța" - S.A.                                                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia"  ││    │- S.A.                                                                   │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române ││    │TAROM" - S.A.                                                            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Școala Superioară de Aviație Civilă                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Aeroclubul României                                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Autoritatea Navală Română                                                │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.│Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.           │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.│Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța  │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26.│Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"                 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27.│Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28.│Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29.│Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30.│Agenția Română de Salvarea a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31.│Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A.          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32.│Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București                       │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33.│Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București                               │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34.│Spitalul General Căi Ferate Pașcani                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35.│Spitalul General Căi Ferate Simeria                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 36.│Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea                                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 37.│Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara                                     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 38.│Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța                                     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 39.│Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca                                   │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 40.│Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova                                       │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 41.│Spitalul Clinic Căi Ferate Iași                                          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 42.│Spitalul Clinic Căi Ferate Brașov                                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 43.│Spitalul Clinic Căi Ferate Galați                                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 44.│Spitalul Clinic Căi Ferate Ploiești                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 45.│Spitalul Clinic Căi Ferate Sibiu                                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 46.│Spitalul Clinic Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 47.│Alte entități de stat sau private (administratori de aerodromuri sau alte││    │infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate  ││    │modurile de transport)                                                   │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II. Lista cuprinzând dotările principale necesare desfășurării activității Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│Nr. │                                                                  │  Nr. ││crt.│            Mijloace și materiale                                 │bucăți│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│  1.│Mobilier: birouri, scaune, fișet, masă de consiliu                │ 1 set│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│  2.│Aparat radio                                                      │ 1    │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│  3.│Aparat TV color                                                   │ 1    │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│  4.│Mijloace de comunicații:                                          │      ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │a) telefoane fixe                                                 │ 5    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │b) telefoane mobile                                               │ 6    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │c) fax                                                            │ 1    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │d) radiotelefoane fixe                                            │ 4    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │e) radiotelefoane portabile                                       │ 3    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │f) modem internet                                                 │ 1    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │g) echipament de videoconferință                                  │      │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 5. │Mijloace informatice:                                             │      ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │a) stații de lucru                                                │ 2    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │b) software                                                       │ 1    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │c) servere                                                        │ 1    │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│  6.│ Hărți ale:                                                       │      ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │a) României cu materializarea infrastructurii modurilor de        │      ││    │transport și a unor riscuri specifice gestionate de Ministerul    │      ││    │Transporturilor                                                   │ 7    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │b) județelor și municipiului București                            │ 1    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │c) Europei                                                        │ 1    ││    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│    │d) zonei economice exclusive a României                           │      │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│  7.│Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță         │ 1    │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│  8.│Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim ajutor și │      ││    │de p.s.i.                                                         │ 2    │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│  9.│Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice     │ 2    ││    │prevenirii și gestionării situațiilor de urgență                  │seturi│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 10.│Planuri, programe și proceduri specifice privind situațiile de    │      ││    │urgență                                                           │ 1 set│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 11.│Aparatură de multiplicat documente                                │ 1    │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 12.│Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare    │ 2    │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘------