ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017  Având în vedere:– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor 7 luni ale anului 2017;– evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2017;– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;– necesitatea alocării fondurilor pentru Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation-România";– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului pentru: implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018 a Programului pentru școli al României, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, plata indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, funcționarea sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;– riscul neasigurării fondurilor necesare plății majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2017;– riscul blocării Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation-România";– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului, în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 și nr. 127 bis din 17 februarie 2017, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017, pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2017 se diminuează la venituri cu suma de 1.328,8 milioane lei, la cheltuieli se diminuează cu suma de 350,0 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 978,8 milioane lei.  +  Articolul 3 Se autorizează Camera Deputaților, în anexa nr. 3/03/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparații capitale aferente activelor fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 19.432 mii lei.  +  Articolul 4 Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să diminueze creditele de angajament cu suma de 7.770 mii lei.  +  Articolul 5 Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile cu suma de 4.500 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.02 "Taxe consulare".  +  Articolul 6 Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 35.567 mii lei, la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu (POS Mediu) și pentru Programul operațional de asistență tehnică (PO AT), să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, în anexele nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" și nr. 3/15/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" cu încadrarea în valoarea totală a programului și cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) aprobate de ordonatorul principal de credite se comunică la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 8(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", să majoreze creditele de angajament la componenta 0202 "Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" cu suma de 360 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare", să majoreze cu suma de 360 mii lei creditele de angajament aferente anului 2017, reprezentând cofinanțare publică de la bugetul de stat, la articolul 58.22 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020", alineatul 58.22.02 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020".  +  Articolul 9 Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru finanțarea programelor/proiectelor finanțate din titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".  +  Articolul 10 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile cu suma de 10 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii".  +  Articolul 11 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" următoarele modificări:a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 10659 "Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice, în vederea implementării Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice" cu suma de 2.415 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională" și cu suma de 12.571 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă";b) să diminueze creditele de angajament la proiectul 10656 "Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate" cu suma de 24 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională";c) să introducă proiectul "Creșterea performanței activității vamale pentru facilitarea comerțului legitim" la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.02 "Programe din Fondul Social European (FSE)", cu credite de angajament în sumă de 14.393 mii lei, din care: suma de 1.825 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională", suma de 9.568 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și suma de 3.000 mii lei la alineatul 58.02.03 "Cheltuieli neeligibile";d) să introducă proiectul "Facilitarea formalităților vamale în contextul Codului Vamal al Uniunii Europene", la titlul 58 "Proiecte cu finanțare fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.02 "Programe din Fondul Social European (FSE)", cu credite de angajament în sumă de 10.584 mii lei, din care: suma de 1.695 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională" și suma de 8.889 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă".  +  Articolul 12 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 astfel:a) la fișa cod obiectiv 789 "Modernizarea și securizarea punctelor de trecere a frontierei" cu suma de 198 mii lei;b) la fișa cod obiectiv 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările" cu suma de 44.575 mii lei;c) la fișa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege" cu suma de 6.957 mii lei.  +  Articolul 13 Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:a) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 109 mii lei;b) să majoreze veniturile la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri din învățământ" cu suma de 137 mii lei.  +  Articolul 14(1) Se autorizează Ministerul Justiției ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să diminueze veniturile cu suma de 2.007 mii lei, din care la capitolul 42.08 "Subvenții de la bugetul de stat", subcapitolul 42.08.61 "Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian" cu suma de 301 mii lei și capitolul 45.08 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul 45.08.18 "Mecanismul financiar norvegian" cu suma de 1.706 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Justiției, în anexa nr. 3/17/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", la fișa cod obiectiv 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 3.429 mii lei.  +  Articolul 15 Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:a) să diminueze veniturile cu suma de 996 mii lei la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri";b) să majoreze veniturile cu suma de 3.318 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", din care: la subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 2.718 mii lei și la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 600 mii lei;c) să majoreze veniturile cu suma de 20 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri";d) să majoreze veniturile cu suma de 34.699 mii lei la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice".  +  Articolul 16(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate" să introducă obiectivul nou de investiții "Cimitirul militarilor români din Apșeronsk, ținutul Krasnodar, Federația Rusă" cu credite de angajament în sumă de 316 mii lei și credite bugetare în sumă de 14 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate" să introducă obiectivul nou de investiții "Însemne comemorative de război pentru înhumarea militarilor români morți în prizonierat pe teritoriul Federației Ruse" cu credite de angajament în sumă de 250 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale" să introducă obiectivul nou de investiții "Extinderea pavilion B1 și realizarea rețelelor de utilități aferente în cazarma 383 Galați" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 300 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 2.898 mii lei.  +  Articolul 17 Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.  +  Articolul 18 Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate de la bugetul de stat)", să introducă următoarele modificări:a) să diminueze cheltuielile cu suma de 400 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv";b) să diminueze cheltuielile cu suma de 300 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.26 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului".  +  Articolul 19(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă următoarele modificări:a) să majoreze veniturile, cu suma de 6.907 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii";b) să diminueze veniturile, cu suma de 10.656 mii lei la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare".(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", să introducă următoarele modificări:a) la fișa cod 2 "Dotări independente", la capitolul 66.10 "Sănătate", la titlul 71 "Active nefinanciare", la alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", să suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 775 mii lei;b) la fișa cod 5 "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 18 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările";c) la fișa cod 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările", la capitolul 80.10 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 6.169 mii lei și creditele bugetare cu suma de 99 mii lei;d) la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 80.10 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparații capitale aferente activelor fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 39.470 mii lei și să diminueze creditele bugetare cu suma de 10.755 mii lei;e) la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 65.10 "Învățământ", la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament anul 2017 cu suma de 5.521 mii lei și creditele bugetare cu suma de 200 mii lei.  +  Articolul 20 Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 "Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă obiectivele de investiții noi - "Centrul local de tip modular A.P.I.A. MURGENI - județul Vaslui", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.046 mii lei și "Centrul local de tip modular A.P.I.A. GURA HUMORULUI - județul Suceava", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.032 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 21(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.  +  Articolul 22(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Lucrări de punere în siguranță pod pe DN72, km 20+422, peste râul Dâmbovița, la Viișoara" cu credite de angajament în sumă de 21.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Pod pe DN 64, km 35+900 peste râul Negrișoara" cu credite de angajament în sumă de 2.876 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Pod pe DN 64, km 103+887 peste râul Govora" cu credite de angajament în sumă de 4.037 mii lei.  +  Articolul 23 Se autorizează Ministerul Educației Naționale să încheie, în limita sumei de 1.717 mii lei, angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 57 "Asistența socială", pentru organizarea Olimpiadei Internaționale de Matematică, ediția 2018, din municipiul Cluj-Napoca.  +  Articolul 24(1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" cu suma de 327 mii lei;b) să diminueze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" cu suma de 97.725 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 36.10 "Diverse venituri" cu suma de 20.000 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile" cu suma de 5.435 mii lei;e) să diminueze capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri" cu suma de 6.800 mii lei;f) să suplimenteze capitolul 42.10 "Subvenții de la bugetul de stat" cu suma de 16.123 mii lei;g) să diminueze capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" cu suma de 41.600 mii lei;h) să suplimenteze capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 78.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă la partea de venituri capitolul 34.10 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise" cu suma de 240 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă la partea de venituri capitolul 35.10 "Amenzi, penalități și confiscări" cu suma de 1.000 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă la partea de venituri capitolul 40.10 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate" cu suma de 25.000 mii lei.(5) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze sumele prevăzute la alin. (1)-(4), inclusiv prin redistribuiri între subcapitole sau introducerea de subcapitole noi.(6) Din sumele aprobate Ministerului Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" la partea de cheltuieli se plătesc cu prioritate diferențele de drepturi salariale pentru personalul didactic din învățământul universitar de stat stabilite potrivit Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011.(7) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2017-2020", la partea de cheltuieli, la capitolul 53.10 "Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare", să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 3.722 mii lei;b) să introducă titlul 55 "Alte transferuri" în sumă de 22 mii lei;c) să introducă titlul 59 "Alte cheltuieli" în sumă de 3.700 mii lei.  +  Articolul 25 Se autorizează Ministerul Educației Naționale să aprobe ca Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării să încheie, în limita sumei de 30.000 mii lei, angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate acestei instituții, pentru contractarea de proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul Ministerului Cercetării și Inovării.  +  Articolul 26 Se autorizează Ministerul Sănătății să încheie în limita sumei de 25.333 mii lei angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate prin buget, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.08 "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" pentru încheierea de contracte conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitățile de transfuzie - din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 27 Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să introducă în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", la venituri, suma de 1 mii lei, la capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile", subcapitolul 37.10.01 "Donații și sponsorizări".  +  Articolul 28 Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să modifice anexa nr. 3/27/27 "Fișa programului" cod 128 "Restaurarea monumentelor istorice", după cum urmează:a) să diminueze creditele bugetare cu suma de 10.200 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", sumă ce se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat;b) să majoreze creditele de angajament cu suma de 15.800 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".  +  Articolul 29 Se autorizează Ministerul Public, în anexa nr. 3/29/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 la fișa cod obiectiv 1 "a. Achiziții de imobile" cu suma de 50.000 mii lei.  +  Articolul 30 Se autorizează Serviciul Român de Informații să efectueze, în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", următoarele modificări:a) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări și alte activități", subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" cu suma de 161 mii lei;b) să majoreze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități", cu suma de 161 mii lei.  +  Articolul 31 Se autorizează Serviciul Român de Informații în anexa nr. 3/31/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", să diminueze creditele de angajament neutilizate în sumă de 23.076 mii lei.  +  Articolul 32 Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/28 "Programul de investiții publice", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 40.232 mii lei.  +  Articolul 33 Se autorizează Serviciul de Informații Externe, în anexa nr. 3/32/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate din bugetul de stat)", la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", să introducă subcapitolul 08 "Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare" cu suma de 180 mii lei.  +  Articolul 34 Se autorizează Serviciul de Informații Externe în anexa nr. 3/32/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare":a) la fișa cod obiectiv 471 "Obiective (proiecte) de investiții în continuare" să majoreze creditele de angajament cu suma de 6.000 mii lei;b) la fișa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", să majoreze creditele de angajament cu suma de 4.000 mii lei.  +  Articolul 35 Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază în anexa nr. 3/33/28 "Programul de investiții publice", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 7.000 mii lei.  +  Articolul 36 Se autorizează Ministerul Economiei în anexa nr. 3/35/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții" să introducă în programul de investiții publice obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 754 "Menținerea siguranței în exploatare și alinierea la exigențele actuale, aferente funcționării instituțiilor publice centrale, a imobilului din București, Calea Victoriei nr. 152 - sediul Ministerului Economiei și Comerțului", cu credite de angajament în sumă de 7.000 mii lei.  +  Articolul 37 Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să majoreze, în anexa nr. 3/38/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte venituri", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 60 mii lei.  +  Articolul 38 Se autorizează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca în cadrul anexei nr. 3/55/27 "Fișa programului", la programul cod 639 "Soluționarea dosarelor de despăgubiri acordate în baza prevederilor Legii nr. 165/2013 și Legii nr. 164/2014", să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 20 "Bunuri și servicii".  +  Articolul 39(1) Se autorizează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 "Fișa programului", să introducă programul bugetar cod 1424 "Programul Național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural", cu credite bugetare în sumă de 125 mii lei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", și să diminueze creditele bugetare aferente programului bugetar cod 1426 "Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii" cu suma de 125 mii lei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri".(2) Se autorizează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 "Fișa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 "Stimularea exporturilor" cu suma de 30.000 mii lei, la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 40 "Subvenții".  +  Articolul 40 Sumele cuprinse în anexa nr. 3/61/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" la bugetul Ministerului Cercetării și Inovării, includ și veniturile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.  +  Articolul 41 Se autorizează Ministerul Apelor și Pădurilor să majoreze, în anexa nr. 3/62/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 5.248 mii lei.  +  Articolul 42 Se autorizează Ministerul Apelor și Pădurilor, în anexa nr. 3/62/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod obiectiv 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările" la capitolul 83.01 "Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei.  +  Articolul 43 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 "Fișa programului" programul "Evaluarea riscului de țară", capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 03 "Stabilirea riscului de țară", credite de angajament în sumă totală de 5.000 mii lei pentru anul 2017.  +  Articolul 44 Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 638.000 mii lei, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale în anexa nr. 3/65/27 "Fișa programului" la programul bugetar cod 721 "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții", capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri".  +  Articolul 45(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2017 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 680.112 mii lei, astfel:a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 255.073 mii lei, potrivit anexei nr. 3;b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 420.992 mii lei, potrivit anexei nr. 4, astfel:b1)  se majorează cu suma de 320.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special de la nivelul sectoarelor municipiului București și ale Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;b2) se majorează cu suma de 110.882 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare acordate în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b3)  se majorează cu suma de 15.786 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării următoarelor cheltuieli descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București: susținerea sistemului de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, implementarea, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;b4)  se diminuează cu 7.548 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;b5)  se diminuează cu 18.128 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Legea nr. 92/2017, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 4.047 mii lei, din care suma de 1.677 mii lei se alocă bugetului propriu al județului Giurgiu pentru punerea în executare a Sentinței civile nr. 210/05.05.2015, pronunțată de Tribunalul Giurgiu, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.566/17.03.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, în Dosarul nr. 1.810/122/2009, iar suma de 2.370 mii lei se alocă pentru finanțarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: suma de 1.340 mii lei - municipiului Constanța pentru stațiunile Constanța și Mamaia, suma de 630 mii lei - municipiului Mangalia pentru stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn și Mangalia, iar suma de 400 mii lei - orașului Eforie pentru stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, potrivit prevederilor art. 51 alin. (5^2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018;c) finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special și din centrele județene de resurse și asistență educațională.(3) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (2) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:a) finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special de la nivelul sectoarelor municipiului București și ale Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: susținerea sistemului de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, implementarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu asistență tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.(6) Economiile înregistrate la plata drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016 în unitățile de învățământ special, în centrele de resurse și asistență educațională și în unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de personal.(7) Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor, cu excepția celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.  +  Articolul 46 Detalierea influențelor, asupra veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și titluri de cheltuieli pe anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 47 Influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul 21.05 "Contribuțiile asiguraților", subcapitolul 21.05.03 "Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurați", cuprind și suma de 122 mii lei cu semnul minus care va fi utilizată pentru restituirea diferențelor reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate neîncasate de către titularii drepturilor de pensii în perioadele reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 87/2013.  +  Capitolul II Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 48 Numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se majorează cu un post, respectiv de la 732 de posturi la 733 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziția "Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop", aferent funcției de consilier eparhial.  +  Articolul 49(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2017, să efectueze virări de credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.(2) Creditele de angajament aferente influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 50 Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice".  +  Articolul 51(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investiții în continuare" și "Obiective/proiecte de investiții noi" la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiții cuprinse în programele de investiții publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 52Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 și 127 bis din 17 februarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să încheie în limita sumei de 3.091.222 mii lei angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate în buget pentru servicii medicale și medicamente, inclusiv cele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.2. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2017, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.55 «Întreținerea infrastructurii feroviare publice», este cuprinsă suma de 897.857 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) plata fondului de risc și a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate «CFR» - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013;c) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.3. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 55 «Alte transferuri» să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Internațional «George Enescu», ediția a XXIII-a, din anul 2017, precum și a cheltuielilor necesare lansării Centenarului Marii Uniri de la 1918 - prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată.4. La articolul 59 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) cu sumele aferente orelor suplimentare prognozate a se efectua în condițiile creșterii volumului de activitate și cu luarea în considerare a acestora la calculul productivității muncii.5. Articolul 63 se abrogă.  +  Articolul 53 Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu se mai rețin sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 54 Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -14.065,5 milioane lei.  +  Articolul 55 Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 5/2017:a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2017 de 8,2%;b) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 259.316,1 milioane lei, bugetul de stat este de 130.687,3 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 72.587,5 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 28.892,5 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 19.620,6 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 3.792,5 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -24.744,4 milioane lei, al bugetului de stat este de -34.091,9 milioane lei și al bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 2.667,2 milioane lei;d) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 68.990,2 milioane lei, din bugetul de stat este de 23.837,5 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 32.327,4 milioane lei, din bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate de 281,0 milioane lei, din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 11.740,0 milioane lei și din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 484,8 milioane lei.  +  Articolul 56 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 13 septembrie 2017. Nr. 63.  +  Anexa nr. 1TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2017
  detaliate pe capitole și subcapitole
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -1.328.857││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ -794.065││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -2.996.895││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL │ -1.638.415││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ -1.864.133││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ -1.784.929││ 01 │Impozit pe profit de la agenții economici │ -2.069.420││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 284.491││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ -79.204││ 02 │Impozitul pe profit obținut din activități comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția │ ││ │consumatorului │ 130││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ -38.179││ 04 │Impozitul pe reprezentanțe │ -278││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ -40.880││ 50 │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din │ ││ │capital de la persoane juridice │ 3││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 298.417││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ ││ 01 │Impozit pe venituri din activități independente │ -100.264││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 74.376││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor │ 5.237││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 304.251││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ -62.357││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 417.367││ 07 │Impozit pe veniturile din premii │ -3.150││ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de │ ││ │dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de │ ││ │persoane fizice române rezidente fiscal în România │ -656││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ ││ │valoare │ -18.096││ 10 │Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare- │ ││ │cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, │ ││ │precum și orice alte operațiuni similare │ -413││ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ ││ │proprietate intelectuală │ -22.919││ 15 │Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză │ ││ │contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară │ -5.891││ 16 │Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza│ ││ │contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit │ ││ │Codului civil precum și a contractelor de agent │ -63.110││ 17 │Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici │ -111││ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților │ ││ │imobiliare din patrimoniul personal │ -187.527││ 21 │Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole │ -23.149││ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ -2.731││ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 18.896││ 60 │Regularizări │ -329.753││0401 │COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT │ ││ │(SE SCAD) │ 298.417││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ 298.417││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ -72.699││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ -72.699││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ ││ │nerezidente │ -72.712││ 50 │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din │ ││ │capital │ 13││0700 01 │A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ 5.500││0701 │IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ 5.500││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ ││ │activitatea notarială și alte taxe de timbru │ 5.500││1000 01 │A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │ -1.397.468││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ -1.296.291││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -680.112││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │județelor (se scad) │ -255.073││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și │ ││ │Municipiului București (se scad) │ -420.992││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -4.047││1201 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII │ 10.601││ 02 │Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei │ ││ │electrice și termice - Restanțe anii anteriori │ 172││ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ ││ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a │ ││ │cafelei │ -14││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a │ ││ │dereglementării prețurilor din sectorul gazelor │ ││ │naturale. │ -6.302││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 6.009││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a│ ││ │gazului metan │ 10.736││1401 │ACCIZE │ 587.200││1501 │TAXE PE SERVICII SPECIFICE │ 34││ 50 │Alte taxe pe servicii specifice │ 34││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI │ -18.900││ 03 │Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și │ ││ │autorizații de funcționare │ 3.348││ 04 │Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și │ ││ │exploatare a resurselor minerale │ -21.535││ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ -15││ 07 │Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea│ ││ │autorizațiilor de transport în trafic internațional │ -525││ 11 │Taxe de licență datorate pentru eliberarea │ ││ │frecvențelor MAPN │ -57││ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități │ -116││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE │ ││ │INTERNAȚIONALE │ -5.667││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ -5.667││ 01 │Taxe vamale │ -6.386││ 03 │Contribuții în sectorul zahărului │ 719││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │ 39.155││1801 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │ 39.155││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ ││ │taxelor agricole și taxelor antidumping │ -53.779││ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ ││ │31.12.2006 │ -1.218││ 03 │Venituri cu destinație specială din comisionul │ ││ │pentru servicii vamale │ 13││ 07 │Impozitul specific │ 93.757││ 50 │Alte impozite și taxe │ 382││2000 01 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 164.164││2001 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 192.750││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane │ ││ │cu handicap neîncadrate │ 191.323││ 50 │Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de │ ││ │angajatori (+restanțe anii anteriori din contribuția │ ││ │agenților economici pentru persoane cu handicap) │ 1.427││2101 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ -28.586││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate │ ││ │de asigurați │ 332││ 50 │Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de │ ││ │asigurați │ -28.918││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 2.038.666││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 2.259.965││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 2.291.536││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 377.450││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a │ ││ │României │ -224.906││ 05 │Venituri din concesiuni și închirieri │ -57.269││ 08 │Venituri din dividende │ 2.144.421││ 11 │Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de │ ││ │gaze cu efect de seră │ 56.066││ 50 │Alte venituri din proprietate │ -4.226││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -31.571││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -31.571││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ -221.299││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ -111.988││ 02 │Taxe consulare │ -12.053││ 03 │Venituri din taxe pentru prestații vamale │ 168││ 04 │Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate │ ││ │de laboratoare │ -176││ 05 │Taxe și alte venituri în învățământ │ -20││ 06 │Venituri din expertiza tehnică judiciară și │ ││ │extrajudiciară │ -95││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ -106.315││ 09 │Taxe și alte venituri din protecția mediului │ 508││ 16 │Venituri din valorificarea produselor obținute din │ ││ │activitatea proprie sau anexă │ 191││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare și │ ││ │conversie profesională, specializare și perfecționare │ 14││ 20 │Venituri din cercetare │ -4││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ -21││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ ││ │avansate de stat │ 2.892││ 26 │Venituri din despăgubiri │ 1.019││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale │ ││ │individuale anticipate și pentru emiterea sau │ ││ │modificarea unui acord de preț în avans │ -1.698││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii și alte │ ││ │activități │ 3.602││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 64││ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise și │ ││ │certificate │ -56││ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ ││ │permise │ 120││3501 │AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI │ -65.345││ 01 │Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ -90.219││ 02 │Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu │ ││ │întârziere declarației de impozite și taxe │ 1││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ ││ │abandonate și alte sume constatate odată cu │ ││ │confiscarea potrivit legii │ -21.283││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la │ ││ │termen │ -1.289││ 05 │Amenzi judiciare │ -704││ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ ││ │confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la │ ││ │regimul drogurilor și precursorilor │ 620││ 07 │Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata │ 45.889││ 08 │Penalități de nedeclarare │ 3.697││ 50 │Alte amenzi, penalități și confiscări │ -2.057││3601 │DIVERSE VENITURI │ -44.030││ 01 │Venituri din aplicarea prescripției extinctive │ 1.913││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, │ ││ │imputații și despăgubiri │ 1.866││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ ││ │drepturile necuvenite │ -3.101││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ -62││ 05 │Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile │ ││ │instituțiilor publice │ -15.392││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 11.278││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în │ ││ │cursul procesului de executare silită │ -418││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ ││ │laptelui, produselor lactate și a fructelor în │ ││ │instituțiile școlare │ -38.269││ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ ││ │disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate│ -59││ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ ││ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ ││ │neexecutate de proprietarii de păduri │ 7││ 19 │Venituri din recuperarea creanțelor fiscale │ -340││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate │ 26││ 24 │Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri │ -399││ 27 │Venituri din comisionul perceput de către │ ││ │inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la │ ││ │data de 31 decembrie 2010 │ -1.882││ 28 │Comision de risc aferent programului de stimulare a │ ││ │cumpărării de autoturisme │ -2││ 29 │Sume aferente contribuțiilor proprii ale │ ││ │beneficiarilor finali ai proiectelor │ -173││ 32 │Sume reținute de statul membru de înregistrare din │ ││ │sumele transferate statelor membre de consum │ 977││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ -32.499││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ -32.499││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ ││ │instituțiilor publice │ -13.742││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ ││ │stat și de mobilizare │ -678││ 03 │Venituri din vânzarea locuințelor construite din │ ││ │fondurile statului │ -29.807││ 06 │Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor│ ││ │bugetare │ 35.420││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităților │ ││ │administrativ-teritoriale │ 1.168││ 09 │Venituri rezultate din garanțiile acordate și │ ││ │plătite instituțiilor de credit în cadrul programului │ ││ │"Prima casă" │ 1.495││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ -26.355││4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI îN CONTUL │ ││ │PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI │ -8.967││4801 │SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI îN CONTUL │ ││ │PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ -493.326│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  Anexa nr. 2  +  TOTAL Tit: 00
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -88.696││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.351.068││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.487.321││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 301.201││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500.010││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -312.511││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -22.519││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -1.373.753││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.014.388││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -696.201││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 2.533.426││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.450.220││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 589.856││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -219.930││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.530.264││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.530.964││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 700││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 90.500││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -9.500││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 100.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -350.045││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.138.682││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.342.706││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 321.004││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500.010││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -312.511││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -22.519││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -1.372.253││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 971.573││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -697.118││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 2.529.758││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.480.298││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 578.260││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -219.930││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.579.227││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.579.227││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 90.500││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -9.500││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 100.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 2.895.446││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.954.109││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 437.812││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -42.999││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -3.468││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 990.211││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -150.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.672.525││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 58.028││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -8.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -58.663││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -58.663││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ -321.681││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -317.531││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.050││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.900││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -95.081││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -220.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.150││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 197.093││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 197.093││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 205││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -22.519││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 226.407││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ 600.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 100.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 100.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -720.504││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -720.504││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -720.504││ │PUBLICE │ ││6001 │APĂRARE │ -582.073││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 845.424││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 520.334││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 302.458││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 22.743││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -111││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.427.497││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.427.497││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 989.296││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.009.940││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.062.513││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -9.809││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -650││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -52││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -99.911││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 57.848││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.644││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.644││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ -193.891││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -162.476││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.255││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -9.048││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 29.391││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 176││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -250.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 53.750││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31.415││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31.415││6601 │SĂNĂTATE │ 402.799││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 398.117││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 332.886││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 101.901││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -36.670││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.682││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.682││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 136.561││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 117.876││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -398││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.267││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 36.941││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -23.070││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -14.154││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 149.220││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -31.930││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 18.685││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 18.685││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 2.429.854││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.431.938││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.226││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.523││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -73││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 2.529.692││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -51.583││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.395││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -25.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.084││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.084││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -482.359││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450.824││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.220││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -98.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -184.250││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -53.354││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -8.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -105.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31.535││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31.535││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -235.315││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -222.315││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.039││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.773││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -469││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -42.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -200.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 13.342││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.000││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -159.876││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -158.860││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -706││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -10.100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 4.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 247.076││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -149.630││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -249.500││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.016││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.016││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ -9.853││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.853││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -9.840││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -13││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ -33.796││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -33.796││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 840││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.961││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -29.675││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 1.489.927││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.504.427││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -24.220││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -12.007││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 2.203││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -245.483││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.006││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.770.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 19.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -9.500││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -9.500││8401 │TRANSPORTURI │ -6.449.083││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.446.723││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -197.614││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -288.043││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -77.648││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -335.488││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5.500.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.440││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -50.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.360││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.360││8501 │COMUNICAȚII │ -303.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -700││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -300.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000││8601 │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 15.540││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.540││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 14.540││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000││8701 │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE │ -14.730││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -2.500││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.230││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.230││9901 │DEFICIT │ -978.812││5006 │CREDITE EXTERNE │ -1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││6106 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -7.852││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.852││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.824││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.028││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -1.387││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.387││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.052││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 665││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││7408 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -6.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.500││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 228││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -193││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 270.301││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220.238││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 144.615││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -19.803││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -1.500││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 42.815││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.741││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 3.668││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 34.106││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 11.596││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50.063││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 49.363││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 700││5110 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 4.518││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.518││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 18││6010 │APĂRARE │ -577││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -427││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -452││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150││6110 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 6.935││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.935││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 137││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.798││6510 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 225.088││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 161.819││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 139.373││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -35.965││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.741││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 3.668││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 34.106││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 13.896││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 63.269││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 62.569││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 700││6710 │CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE │ 3.898││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.298││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 9.798││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -1.500││ │PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.400││7010 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 35.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.567││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.567││8010 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -10.636││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.656││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.656││8110 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 5.308││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.308││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 60││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.248│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ Tit: 01
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 7.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 4.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 600││ │PUBLICE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 7.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 4.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 600││ │PUBLICE │ ││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 6.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 4.600││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200││6701 │CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE │ 600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 600││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  SENATUL ROMÂNIEI Tit: 02
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 25.526││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.526││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.296││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 730││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 6.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 25.526││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.526││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.296││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 730││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 6.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 19.526││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.526││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.296││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 730││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 6.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CAMERA DEPUTAȚILOR Tit: 03
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 56.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 47.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 300││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 12.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 56.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 47.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 300││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 12.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 44.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 47.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.000││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 12.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 12.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE Tit: 04
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 18.676││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.676││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 441││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -65││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 18.676││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.676││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 441││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -65││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 18.776││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.776││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 441││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -65││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ Tit: 05
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 649││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 705││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -395││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 649││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 705││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -395││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 649││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 705││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -395││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CONSILIUL LEGISLATIV Tit: 06
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 486││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -28││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 28││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 486││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -28││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 28││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 486││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -28││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 28││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CURTEA DE CONTURI Tit. 07
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -14.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -14.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -14.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CONSILIUL CONCURENȚEI Tit. 08
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.100││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 3.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  AVOCATUL POPORULUI Tit. 09
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 787││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 787││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 787││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII Tit. 10
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 490││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 490││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 490││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI Tit. 11
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -62││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 32││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -118││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -94││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -94││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -62││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 32││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -118││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -94││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -94││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -62││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 32││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -118││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -94││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -94│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Tit. 13
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2016
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 181.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 184.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 10.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 15.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 150.700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 181.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 184.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 10.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 15.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 150.700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 29.691││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.691││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 10.691││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 10.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 150.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 150.700││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -3.311││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -311││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -311││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 4.620││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.620││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -380││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Tit. 14
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 15.523││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.523││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -2.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 11.023││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.023││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -2.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 16.798││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.698││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.198││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -9.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.900││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.900││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -7.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 1.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.325││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.802││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -100││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 4.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││5110 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 4.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Tit. 15
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.944.481││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.912.946││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -98.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -196.448││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.903││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -339.402││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -1.200.193││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 32.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -105.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31.535││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31.535││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.980.083││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.948.548││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -98.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -196.448││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -42.470││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -339.630││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -1.200.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 32.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -105.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31.535││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31.535││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -899.698││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -899.698││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -12.198││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -150.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -770.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 32.000││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -468.885││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -437.350││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -98.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -184.250││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -50.100││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -105.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31.535││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31.535││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -220.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -220.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -40.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -180.000││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -391.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -391.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.630││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -149.630││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -249.500││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 228││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -193││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 228││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -193││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 35.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.567││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.567││7010 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 35.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.567││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.567│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Tit. 16
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 426.640││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 446.640││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 295.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -47.982││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 140││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 227.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -8.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 426.622││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 446.622││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 295.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -48.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 140││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 227.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -8.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 199.140││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 219.140││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 295.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -48.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 140││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -8.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 227.482││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 227.482││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 227.482││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 18││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 18││5110 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 18││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 18│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL JUSTIȚIEI Tit. 17
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 356.015││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 366.015││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 330.137││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -25.109││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -408││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.052││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -7││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 2.454││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 61.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 357.374││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 367.374││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 330.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -408││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -7││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.789││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 61.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 357.381││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 367.381││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 330.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -408││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.789││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 61.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -7││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -1.387││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.387││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.052││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 665││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -1.387││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.387││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.052││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 665││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 28││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 137││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -109││6110 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 28││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 137││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -109│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Tit. 18
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.426.070││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 553.675││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 306.596││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ 126.504││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -370││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 438.311││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.354││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.426.070││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.426.070││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.425.920││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 553.630││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 306.491││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 126.504││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -370││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 438.311││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.354││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.425.920││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.425.920││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -420││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 494││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 848││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 16││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -370││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -914││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -914││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 430││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 430││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 425││6001 │APĂRARE │ -582.073││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 845.424││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 520.334││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 302.458││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 22.743││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -111││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.427.497││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.427.497││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 27.838││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28.064││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.813││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.250││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -226││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -226││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 31.281││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.349││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.375││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -159││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 27.907││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 176││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 50││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -68││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -68││6601 │SĂNĂTATE │ 69.923││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.138││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.886││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 901││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 63.351││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.785││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.785││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 12.308││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.308││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 12.308││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 440.713││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 440.713││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 374││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.020││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 195││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 438.245││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 879││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 45││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 105││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150││6010 │APĂRARE │ -577││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -427││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -452││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150││6710 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 557││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 557││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 557││8010 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 20││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Tit. 19
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.155.151││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.206.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 390.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 26.907││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -10.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 900.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -100.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -51.756││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -51.756││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.160.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.200.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 390.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 20.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -10.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 900.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -100.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 16.591││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.909││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.909││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 244.657││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 281.345││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 364.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 19.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -2.155││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -100.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -36.688││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -36.688││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 2.089││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.422││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -4.578││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -333││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -333││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -2.967││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.967││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -2.967││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 901.149││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 901.203││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.503││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -300││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 900.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -54││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -54││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -1.519││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -503││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -503││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.016││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.016││5006 │CREDITE EXTERNE │ -1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││6106 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -3.749││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.907││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.907││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.656││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.656││6010 │APĂRARE │ 6.907││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.907││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.907││8010 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -10.656││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.656││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.656│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Tit. 20
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 95.980││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 97.980││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -596.563││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 795.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -51.583││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.274││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -25.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 95.980││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 97.980││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -596.563││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -20.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 795.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -51.583││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.274││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -25.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ ││ │NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI │ -596.563││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -596.563││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -596.563││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 692.543││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 694.543││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -20.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 795.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -51.583││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.274││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -25.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  Tit. 21
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 16.631││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.031││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.031││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 14.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 8.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -8.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 16.631││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.631││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -169││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 16.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 8.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.000││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 4.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 4.000││ │PUBLICE │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 4.631││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.631││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -169││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 12.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.000││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 8.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 8.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -1.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.400││6710 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -1.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Tit. 22
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.501.240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.515.740││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -5.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 2.203││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -229.963││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.775.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -9.500││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -9.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.501.240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.515.740││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -5.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 2.203││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -229.963││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.775.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -9.500││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -9.500││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -10.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 1.496.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.511.200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -5.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 2.203││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -244.503││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.775.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -9.500││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -9.500││8601 │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 14.540││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.540││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 14.540││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL MEDIULUI Tit. 23
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -17.685││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.685││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.773││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -24.500││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 13.342││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -11.185││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.185││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.773││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 13.342││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -11.635││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.635││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.350││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.773││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 13.342││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 450││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 450││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -6.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.500││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││7408 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -6.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.500││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL TRANSPORTURILOR Tit. 24
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -6.249.104││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.246.744││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -197.614││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -288.064││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -77.648││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -335.488││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 200.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5.500.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.440││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.360││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.360││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -6.249.104││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.246.744││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -197.614││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -288.064││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -77.648││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -335.488││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 200.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5.500.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.440││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.360││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.360││6601 │SĂNĂTATE │ -21││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -21││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 200.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 200.000││8401 │TRANSPORTURI │ -6.449.083││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.446.723││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -197.614││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -288.043││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -77.648││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -335.488││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5.500.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.440││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.360││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.360│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Tit: 25
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -13.912││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -46.181││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 139.373││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -43.965││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.741││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 3.668││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -215.894││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 63.896││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.269││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 31.569││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 700││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -239.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -208.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -8.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -250.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31.000││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ -239.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -208.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -8.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -250.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 225.088││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 161.819││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 139.373││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -35.965││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.741││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 3.668││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 34.106││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 13.896││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 63.269││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 62.569││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 700││6510 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 225.088││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 161.819││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 139.373││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -35.965││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.741││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 3.668││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 34.106││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 13.896││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 63.269││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 62.569││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 700│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Tit: 26
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 207.059││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 207.059││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 330.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 101.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ -223.941││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 207.059││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 207.059││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 330.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 101.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ -223.941││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -123.941││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -123.941││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -123.941││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 331.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 331.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 330.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 101.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ -100.000││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE Tit: 27
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.487││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -17.313││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.041││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 15.000││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.930││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -14.154││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -31.930││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 18.800││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 18.800││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.854││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20.654││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 15.000││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.930││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -14.154││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -31.930││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 18.800││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 18.800││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -1.854││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20.654││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 15.000││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.930││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -14.154││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -31.930││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 18.800││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 18.800││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 3.341││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.341││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.041││6710 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 3.341││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.341││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.041│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Tit: 28
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -303.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -700││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -300.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -303.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -700││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -300.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000││8501 │COMUNICAȚII │ -303.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -700││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -300.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL PUBLIC Tit: 29
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 203.544││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 210.044││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 228.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -15.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 133││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.087││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 203.544││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 210.044││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 228.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -15.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 133││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.087││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.500││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 203.411││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 209.911││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 228.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -15.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.087││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.500││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 133││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 133││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 133│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE Tit: 30
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.100││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII Tit: 31
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 298.953││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 265.286││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 85.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 3.577││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 358││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 169.351││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.667││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.667││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 298.953││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 265.286││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 85.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 3.577││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 358││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 169.351││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.667││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.667││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 125.633││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 93.863││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 85.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.505││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 358││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 31.700││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 2.062││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.062││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 2.062││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 1.897││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.897││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.897││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 169.361││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 169.361││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 10││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 169.351│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE Tit: 32
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.220││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 20││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.220││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 20││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 400││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 2.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.800││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 420││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 420││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 20││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ Tit: 33
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ │ 5.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE Tit: 34
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.472││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.472││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 2││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 170││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.700││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.472││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.472││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 2││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 170││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.700││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.700││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 172││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 172││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 2││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 170│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL ECONOMIEI Tit: 35
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -48.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -39.381││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.894││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 900││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -1.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.387││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -30.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.619││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.619││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -48.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -39.381││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.894││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 900││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -1.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.387││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -30.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.619││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.619││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -10.697││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.078││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.894││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 141││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -325││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.619││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.619││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -1.654││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.654││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -1.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -554││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ -13││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -13││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ -33.636││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -33.636││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.961││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -29.675││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││8601 │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -2.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL ENERGIEI Tit: 36
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -5.140││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -340││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -340││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -5.340││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -340││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -340││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 1.660││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -340││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -340││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ -9.840││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.840││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -9.840││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ -160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -160││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -160││8601 │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││8110 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  ACADEMIA ROMÂNĂ Tit: 37
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -18.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.700││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -18.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.700││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ -18.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.700││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Tit: 38
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.140││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.140││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.840││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -980││ │PUBLICE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.780││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -980││ │PUBLICE │ ││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ -2.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.780││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -980││ │PUBLICE │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 60││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 60││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 60││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 60│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945 - 1989 Tit: 39
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.030││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.030││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -1.030││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Tit: 40
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 441││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 221││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 221││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 220││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 220││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 441││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 221││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 221││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 220││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 220││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 441││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 221││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 221││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 220││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 220│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT Tit: 41
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -102││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -64││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -264││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -38││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -38││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -102││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -64││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -264││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -38││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -38││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -102││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -64││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -264││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -38││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -38│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII Tit: 42
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 550││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 550││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 550││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 550││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 550││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 550│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES Tit: 43
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN Tit: 44
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.281││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.266││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.264││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -202││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.281││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.266││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.264││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -202││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -3.281││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.266││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.264││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -202││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE Tit: 45
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -25.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -25.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -25.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -25.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -25.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -25.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Tit: 47
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* -mii lei-┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 9.956││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3.700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 9.956││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3.700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 4.279││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.309││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.420││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.111││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 5.677││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.691││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.880││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -889││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3.700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ Tit. 48
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -7.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -1.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL CONSULTĂRII PUBLICE ȘI DIALOGULUI SOCIAL Tit: 49
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.300││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL Tit: 51
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -755││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -787││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -745││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -42││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 32││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -755││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -787││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -745││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -42││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 32││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -755││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -787││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -745││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -42││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 32│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR Tit: 52
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 150││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 150││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 150│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI Tit: 53
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -24││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -397││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -27││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -27││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -24││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -397││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -27││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -27││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -24││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -397││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -27││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -27│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR Tit: 55
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 25.632││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.647││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -353││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 26.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 25.632││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.647││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -353││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 26.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 25.632││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.647││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -353││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 26.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA Tit: 56
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL TURISMULUI Tit: 59
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -15.650││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -2.500││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -650││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -15.650││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.150││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -2.500││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -650││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -920││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -650││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -650││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -270││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -270││8701 │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE │ -14.730││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -2.500││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.230││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.230│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT Tit: 60
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 247.926││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 248.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 250.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -74││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -74││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 247.926││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 248.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 250.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -74││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -74││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 7.926││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -74││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -74││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 240.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 240.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 250.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Tit: 61
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -303.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -303.450││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -95.450││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -200.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -303.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -303.450││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -95.450││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -200.000││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ -303.081││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -303.081││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -95.081││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -200.000││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -369││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -369││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -369│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR Tit: 62
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -13.072││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.072││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -5.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.072││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -13.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -18.320││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.320││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -5.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -8.320││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -13.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.000││7001 │LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -13.474││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.474││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.220││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.254││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -8.000││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -273││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -273││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -273││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ -4.573││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.573││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.507││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.066││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -5.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 5.248││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.248││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.248││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 5.248││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.248││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.248│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL Tit: 63
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -80││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -80││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 170││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -250││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -80││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -80││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 170││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -250││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -80││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -80││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 170││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -250│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI Tit: 64
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.093││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.001││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -801││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -92││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.093││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.001││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -801││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -92││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -292││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -92││6701 │CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE │ -801││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -801││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -801│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE-ACȚIUNI GENERALE Tit: 65
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 4.031.481││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.931.481││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -22.519││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 990.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.464.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 100.000││ 81 │TITLUL XVIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 100.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 4.031.481││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.931.481││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -22.519││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 990.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.464.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 100.000││ 81 │TITLUL XVIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 100.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 3.454.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.454.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 990.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.464.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -22.519││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -22.519││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -22.519││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ 600.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 100.000││ 81 │TITLUL XVIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 100.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  Anexa nr. 3
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
  cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2017
  *Font 7* mii lei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care, pentru finanțarea cheltuielilor cu: ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care: ──────────────────── Nr. Județul TOTAL susținerea susținerea "Programul învățământul Salarii, sporuri crt. sistemului centrelor pentru școlari special și indemnizații și de protecție publice al României" centrele alte drepturi a copilului pentru conform județene de salariale în bani persoane prevederilor resurse și stabilite prin adulte cu HG nr. 640/ asistență lege, precum și handicap 2017 educațională contribuțiile aferente acestora───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL 255.073 71.716 84.221 69.136 30.000 30.000 1 ALBA 5.838 1.543 3.058 1.237 0 2 ARAD 4.230 1.562 1.117 1.551 0 3 ARGEȘ 6.784 2.021 2.456 2.307 0 4 BACĂU 9.038 2.390 4.194 2.454 0 5 BIHOR 6.730 1.808 2.647 2.275 0 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.714 1.202 1.267 1.245 0 7 BOTOȘANI 5.181 1.542 1.889 1.750 0 8 BRAȘOV 4.922 1.990 793 2.139 0 9 BRĂILA 2.901 1.119 660 1.122 0 10 BUZĂU 5.232 2.468 1.086 1.678 0 11 CARAȘ-SEVERIN 3.335 1.468 868 999 0 12 CĂLĂRAȘI 3.716 1.391 1.120 1.205 0 13 CLUJ 5.504 1.412 1.864 2.228 0 14 CONSTANȚA 7.972 2.373 2.819 2.780 0 15 COVASNA 2.389 1.337 170 882 0 16 DÂMBOVIȚA 3.877 1.411 633 1.833 0 17 DOLJ 6.628 1.982 2.469 2.177 0 18 GALAȚI 4.708 1.659 1.063 1.986 0 19 GIURGIU 2.442 740 651 1.051 0 20 GORJ 4.186 1.317 1.620 1.249 0 21 HARGHITA 4.064 1.918 805 1.341 0 22 HUNEDOARA 4.231 881 1.994 1.356 0 23 IALOMIȚA 2.725 909 802 1.014 0 24 IAȘI 11.949 5.635 2.962 3.352 0 25 ILFOV 3.616 578 1.594 1.444 0 26 MARAMUREȘ 5.340 1.419 2.137 1.784 0 27 MEHEDINȚI 3.107 1.324 762 1.021 0 28 MUREȘ 8.860 1.624 5.012 2.224 0 29 NEAMȚ 7.069 2.191 3.016 1.862 0 30 OLT 5.182 1.445 2.239 1.498 0 31 PRAHOVA 9.893 2.292 4.869 2.732 0 32 SATU MARE 4.559 1.258 2.004 1.297 0 33 SĂLAJ 3.991 1.278 1.790 923 0 34 SIBIU 6.450 1.362 3.490 1.598 0 35 SUCEAVA 9.701 2.352 4.384 2.965 0 36 TELEORMAN 2.910 1.198 582 1.130 0 37 TIMIȘ 7.878 2.731 2.830 2.317 0 38 TULCEA 4.902 1.230 2.883 789 0 39 VASLUI 8.357 4.001 2.652 1.704 0 40 VÂLCEA 6.300 1.824 3.193 1.283 0 41 VRANCEA 4.662 1.531 1.777 1.354 0 Sume rezervate care se 42 repartizează pe județe prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Ministerul Educației Naționale 30.000 30.000 30.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 4
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
  descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor
  și Municipiului București, pe anul 2017
  *Font 7* mii lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care pentru: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care: ─────────────────── plata Nr. Județul TOTAL stimulentelor finanțarea de salarii, sporuri drepturile educaționale acordarea bază a indemnizații și asistenților acordate suplimentului unităților de alte drepturi personali ai copiilor din alimentar învățământ salariale în bani persoanelor cu familii din unitățile preuniversitar stabilite prin handicap grav defavorizate pilot, potrivit de stat lege precum și sau în scopul prevederilor contribuțiile Indemnizațiile stimulării O.U.G. aferente lunare participării nr. 72/2016 acestora în învățământul preșcolar, potrivit prevederilorLg. 248/2015───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL 420.992 320.000 320.000 110.882 -7.548 -18.128 1 ALBA 3.037 0 3.397 -360 0 2 ARAD -80 0 182 -70 -192 3 ARGEȘ 2.943 0 3.826 -290 -593 4 BACĂU -224 0 261 -190 -295 5 BIHOR -2.446 0 -1.485 -280 -681 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 2.192 0 2.535 -90 -253 7 BOTOȘANI 2.108 0 2.817 -220 -489 8 BRAȘOV 2.849 0 2.986 -30 -107 9 BRĂILA 2.283 0 2.801 -360 -158 10 BUZĂU 1.986 0 2.990 -290 -714 11 CARAȘ-SEVERIN 860 0 1.411 -120 -431 12 CĂLĂRAȘI 4.865 0 5.263 -310 -88 13 CLUJ 1.402 0 2.243 -180 -661 14 CONSTANȚA -421 0 592 235 -1248 15 COVASNA 526 0 1.054 -140 -388 16 DÂMBOVIȚA -2.806 0 -2.328 -360 -118 17 DOLJ 2861 0 3.194 -80 -253 18 GALAȚI 6.575 0 7.647 -900 -172 19 GIURGIU 2.422 0 2.883 -140 -321 20 GORJ 1.578 0 2.042 -370 -94 21 HARGHITA 1.343 0 1.732 -250 -139 22 HUNEDOARA 3.122 0 3.281 -80 -79 23 IALOMIȚA 1.846 0 2.303 283 -740 24 IAȘI -416 0 1.016 -510 -922 25 ILFOV 6.513 0 7.320 -40 -767 26 MARAMUREȘ 5.340 0 6.274 -20 -914 27 MEHEDINȚI -458 0 -327 -10 -121 28 MUREȘ -1.842 0 -968 -330 -544 29 NEAMȚ -4.289 0 -3.561 -230 -498 30 OLT 3.347 0 3.870 -360 -163 31 PRAHOVA 7.717 0 8.178 -200 -261 32 SATU MARE 1.933 0 2.304 -240 -131 33 SĂLAJ -1.089 0 -557 -140 -392 34 SIBIU 730 0 2.525 -230 -1.565 35 SUCEAVA 2.107 0 2.561 -280 -174 36 TELEORMAN 1.703 0 2.115 -80 -332 37 TIMIȘ 2.506 0 3.645 -130 -1.009 38 TULCEA 1.651 0 1.909 -180 -78 39 VASLUI 1.860 0 2.058 320 -518 40 VÂLCEA -1.768 0 -1.559 -30 -179 41 VRANCEA 1.104 0 1.854 -290 -460 42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 35.522*1) 0 *2) 20.598 24 -886 43 Sume rezervate care se repartizează pe județe și municipiul București prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Ministerul Educației Naționale 320 000 320.000 320 000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă
  *1) din care: 6.284 mii lei pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului, 3.597 mii lei pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap și 5.905 mii lei pentru implementarea Programului pentru școli, potrivit prevederilor HG nr. 640/2017
  *2) include și cheltuielile cu salariile aferente învățământului special și Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
   +  Anexa nr. 5CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  Detalierea influențelor asupra veniturilor și cheltuielilor
  alocate pe surse și titluri de cheltuieli pe anul 2017
  *Font 8* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ ││0002 05 │I. VENITURI CURENTE │ 124.414││1205 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII │ ││ 10 │Venituri din contribuția datorată pentru medicamente │ ││ │finanțate din Fondul național unic de asigurări │ ││ │sociale de sănătate până la data de 30 septembrie 2011│ 5.242││ 14 │Venituri din contribuția datorată pentru contractele │ ││ │cost-volum/cost-volum rezultat │ -121.235││ 15 │Venituri din contribuția datorată pentru volume de │ ││ │medicamente consumate care depășesc volumele stabilite│ ││ │prin contracte │ 115.993││2000 05 │B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 113.006││2005 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 54.745││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate │ ││ │de angajatori │ -456.871││ 07 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 511.616││2105 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 58.261││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorat │ ││ │de asigurați │ 51.926││ 16 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ ││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri din drepturi de proprietate intelectuală │ 5.819││ 17 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ ││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri din activități desfășurate în baza │ ││ │contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit │ ││ │Codului civil, precum și a contractelor de agent │ -1.802││ 18 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ ││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri din activitatea de expertiză contabilă și │ ││ │tehnica, judiciară și extrajudiciară │ -13││ 19 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ ││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venitul obținut dintr-o asociere cu o │ ││ │microîntreprindere care nu generează o persoană │ ││ │juridică │ 8││ 20 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ ││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri, în regim de reținere la sursa a impozitului │ ││ │pe venit, din asocierile fără personalitate juridică │ 11││ 21 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ ││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri, în regim de reținere la sursa a impozitului │ ││ │pe venit, din activități agricole │ 88││ 22 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ ││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri din arendarea bunurilor agricole │ -22.954││ 24 │Regularizări │ 24.265││ 25 │Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate │ ││ │de asigurați │ 916││ 50 │Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de │ ││ │asigurați │ -3││2900 05 │C.VENITURI NEFISCALE │ 11.408││3000 05 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ -387││3005 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ -22││ 50 │Alte venituri din proprietate │ -22││3105 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -365││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -365││3600 05 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 11.795││3605 │DIVERSE VENITURI │ 11.795││ 50 │Alte venituri │ 11.795││4100 05 │IV SUBVENȚII │ -124.414││4200 05 │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI │ ││ │PUBLICE │ -124.414││4205 │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT │ -124.414││ 23 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane │ ││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ -400││ 26 │Subvenții primite de bugetul fondului național unic de│ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare │ -123.941││ 27 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele│ ││ │aflate în concediu pentru creșterea copilului │ -73││5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.338││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.960││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII I │ -1.395.046││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.400.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 424││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.338││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.338││5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.395.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.400.000││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000││6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.395.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.400.000││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000││6605 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.395.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.400.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 338││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -40││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -46││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 424││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -338││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -338││6608 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 338││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -40││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -46││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 424││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -338││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -338│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  -----