ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017  Având în vedere:– analiza execuției bugetare pe primul semestru al anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu gradul de colectare a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe primele luni ale anului;– necesitatea asigurării plății integrale și la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării în bune condiții a activității agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și caselor județene de pensii până la finele anului;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,și ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– neachitarea în totalitate a drepturilor de pensie pe anul 2017;– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și caselor județene de pensii, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 17 februarie 2017, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2Influențele asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole și subcapitole, și asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului fondurilor externe nerambursabile detaliate pe capitole și titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 606.949 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 1.203.512 mii lei și diminuarea subvenției acordată de la bugetul de stat cu suma de 596.563 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 606.949 mii lei.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 10.310 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 17.649 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 27.959 mii lei.  +  Articolul 4Influențele asupra veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, detaliate pe capitole și subcapitole, și asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului fondurilor externe nerambursabile detaliate pe capitole și titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 44.695 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 139.000 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 183.695 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 883 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă în bugetul fondurilor externe nerambursabile credite bugetare aferente sumelor primite de bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare.(2) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă în anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare și să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“.  +  Articolul 8(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele fondurilor externe nerambursabile, precum și să efectueze virări de credite bugetare în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2017 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se repartizează sumele reținute în proporție de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017:a) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, este de 57.394,8 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 1.002,0 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor de stat este de 309,6 milioane lei, al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.226,1 milioane lei;c) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 211,5 milioane lei și din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 108,0 milioane lei.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 13 septembrie 2017.Nr. 64.  +  Anexa nr. 1*Font 8*                                                                                     - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                                      │            ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│                  Denumire indicator                  │ Influențe  ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                                      │            ││    │tol │    │tlu │   │at │                                                      │            │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│             A             │                          B                           │      1     │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│0001  03                   │VENITURI - TOTAL                                      │     617.259││0002  03                   │I. VENITURI CURENTE                                   │   1.213.822││2000  03                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                           │   1.223.359││2003                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                           │     812.074││      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │     801.764││                           │angajatori                                            │            ││      04                   │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │      10.310││                           │boli profesionale datorate de angajatori              │            ││2103                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                            │     411.285││      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │     414.011││                           │asigurați                                             │            ││      04                   │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │      31.414││                           │asigurate pe bază de contract de asigurare            │            ││      07                   │Contribuția la fondul de pensii, administrat privat   │    -171.227││                           │(se scade)                                            │            ││      10                   │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri  │       7.806││                           │de natură profesională, altele decât cele de natură   │            ││                           │salarială, plătite de angajatori                      │            ││      11                   │Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor      │     132.262││                           │pentru perioadele și care acestea nu au avut calitatea│            ││                           │de asigurat în sistemul de pensii                     │            ││      12                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │     -19.915││                           │persoane care realizează venituri din activități      │            ││                           │independente, activități agricole și asocieri fără    │            ││                           │personalitate juridică                                │            ││      13                   │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │       4.316││                           │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│            ││                           │proprietate intelectuală                              │            ││      14                   │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │            ││                           │de persoanele care realizează venituri din            │            ││                           │activități desfășurate în baza contractelor/          │      12.618││                           │convențiilor civile incheiate potrivit Codului civil, │            ││                           │precum și a contractelor de agent                     │            ││2900  03                   │C. VENITURI NEFISCALE                                 │      -9.537││3300  03                   │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                     │      -9.537││3303                       │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI  │     -15.685││      08                   │Venituri din prestări de servicii                     │          18││      11                   │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă      │     -15.703││3603                       │DIVERSE VENITURI                                      │       6.148││      01                   │Venituri din aplicarea prescripției extinctive        │       9.444││      50                   │Alte venituri                                         │      -3.296││4100  03                   │IV. SUBVENȚII                                         │    -596.563││4200  03                   │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│    -596.563││4203                       │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT                       │    -596.563││      24                   │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale     │    -596.563││                           │de stat                                               │            ││4903  01                   │Venituri sistem public de pensii                      │     606.949││4903  02                   │Venituri sistem accidente de muncă și boli            │      10.310││                           │profesionale                                          │            ││5000                       │TOTAL GENERAL                                         │     589.300││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     604.662││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      24.885││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │     -67.115││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │      -3.700││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     650.000││                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI            │            ││                           │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI              │            ││                           │FINANCIAR 2014-2020                                   │         592││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │     -15.362││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     -15.362││5003                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                  │     589.300││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     604.300││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      25.000││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │     -67.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │      -3.700││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     650.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │     -15.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     -15.000││6800  03                   │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE            │     589.300││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     604.300││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      25.000││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │     -67.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │      -3.700││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     650.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │     -15.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     -15.000││6803                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                        │     606.949││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     621.949││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      24.665││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │     -67.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │      -3.700││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     667.984││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │     -15.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     -15.000││6903                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE    │            ││                           │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE                            │     -17.649││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     -17.649││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │         335││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     -17.984││9903                       │EXCEDENT/DEFICIT                                      │      27.959││9903  11                   │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli    │      27.959││                           │profesionale                                          │            ││5008                       │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                        │            ││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │         362││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │        -115││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │        -115││                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI            │            ││                           │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI              │            ││                           │FINANCIAR 2014-2020                                   │         592││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │        -362││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │        -362││6808                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                        │            ││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │         362││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │        -115││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │        -115││                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI            │            ││                           │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI              │            ││                           │FINANCIAR 2014-2020                                   │         592││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │        -362││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │        -362│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘  +  Anexa nr. 2*Font 9*                                                                         - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                            │            ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│         Denumire indicator                 │ Influențe  ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                            │            ││    │tol │    │tlu │   │at │                                            │            │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤│             A             │                          B                 │      1     │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤│0001  04                   │VENITURI - TOTAL                            │      45.578││0002  04                   │I. VENITURI CURENTE                         │      45.578││2000  04                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                 │      42.700││2004                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                 │      21.261││      02                   │Contribuții de asigurări pentru șomaj       │            ││                           │datorate de angajatori                      │      21.261││2104                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                  │      21.439││      02                   │Contribuții de asigurări pentru șomaj       │            ││                           │datorate de asigurați                       │      21.177││      09                   │Contribuții de la persoane care realizează  │            ││                           │venituri de natură profesională cu          │            ││                           │caracter ocazional                          │          -1││      10                   │Contribuții ale persoanelor care realizează │            ││                           │venituri de natură profesională, altele     │            ││                           │decât cele de natură salarială, plătite     │         263││                           │de angajatori                               │            ││2900  04                   │C. VENITURI NEFISCALE                       │       2.878││3000  04                   │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI                │       2.045││3104                       │VENITURI DIN DOBÂNZI                        │       2.045││      03                   │Alte venituri din dobânzi                   │       1.132││      04                   │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │            ││                           │pentru plata creanțelor salariale           │         913││3600  04                   │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII           │         833││3604                       │DIVERSE VENITURI                            │         833││      12                   │Alte venituri la fondul de garantare pentru │            ││                           │plata creanțelor salariale                  │         -30││      50                   │Alte venituri                               │         863││4904  01                   │Venituri sistem asigurări pentru șomaj      │      44.695││4904  02                   │Venituri fond garantare pentru plata        │            ││                           │creanțelor salariale                        │         883││5000                       │TOTAL GENERAL                               │    -139.000││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │    -135.716││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │         967││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │      -9.040││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                          │        -400││                56         │TITLUL  VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN      │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        │            ││                           │POSTADERARE                                 │       2.400││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │     -30.000││                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN          │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            ││                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │     -99.643││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │      -3.284││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │      -3.284││5004                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ           │    -139.000││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │    -136.000││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │       1.000││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │      -9.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                          │        -400││                56         │TITLUL  VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN      │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        │            ││                           │POSTADERARE                                 │       2.400││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │     -30.000││                58         │TITLUL  X PROIECTE CU FINANȚARE DIN         │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            ││                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │    -100.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │      -3.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │      -3.000││6400  04                   │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  │     -11.400││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │      -8.400││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │       1.000││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │      -9.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                          │        -400││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │      -3.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │      -3.000││6504                       │ÎNVĂȚĂMÂNT                                  │          10││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │          10││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │          10││6804                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ              │     -11.410││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │      -8.410││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │         990││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │      -9.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                          │        -400││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │      -3.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │      -3.000││8000  04                   │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE              │    -127.600││8004                       │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI   │            ││                           │DE MUNCĂ                                    │    -127.600││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │    -127.600││                56         │TITLUL  VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN      │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        │            ││                           │POSTADERARE                                 │       2.400││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │     -30.000││                58         │TITLUL  X PROIECTE CU FINANȚARE DIN         │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            ││                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │    -100.000││8904  01                   │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj    │    -139.000││9904                       │EXCEDENT/DEFICIT                            │     184.578││9904  10                   │Excedent/Deficit sistem asigurări pt. șomaj │     183.695││9904  11                   │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│            ││                           │creanțelor salariale                        │         883││5008                       │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE              │            ││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │         284││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │         -33││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │         -40││                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN          │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            ││                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │         357││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │        -284││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │        -284││8008                       │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI   │            ││                           │DE MUNCĂ                                    │            ││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │         284││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │         -33││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │         -40││                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN          │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            ││                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │         357││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │        -284││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │        -284│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────┘----