ORDIN nr. 4.772 din 28 august 2017privind aprobarea modelului "Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor"
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017    În baza Hotărârii Guvernului nr. 461/2017 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar și a art. art. 34 din Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.564/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul „Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.  +  Articolul 3Direcția generală management preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și furnizorii de programe de formare continuă acreditați vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Liviu-Marian Pop
    București, 28 august 2017.Nr. 4.772.  +  ANEXĂ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                               ANTET FURNIZOR                                 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Anexa la Atestatul de formare continuă a personalului didactic                  seria ........... nr. ....................                       PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ:    .......................................................................                 FIȘA COMPETENȚELOR ȘI A DISCIPLINELOR/TEMELOR    D. ................................... a urmat programul de formare continuăacreditat/echivalat prin Ordinul ministrului .............. nr. ................din ...................., categoria ......., cu durata de ............ (ore), înperioada .......................................................................                      Competențe generale dobândite:● ..............................................................................● ..............................................................................● ..............................................................................● ..............................................................................● ..............................................................................                Disciplinele/Temele parcurse și nr. de credite                    profesionale transferabile alocate:┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│                        Discipline/Teme                   │    Nr. credite    │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│                                                          │                   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│                                                          │                   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│                                                          │                   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│                                                          │                   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│    Total credite                                         │                   │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    (L.S.) Director/Președinte/Decan,                        Data eliberării: anul ......, luna ........, ziua .....----