HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017  Notă
  Art. III din HOTĂRÂREA nr. 881 din 19 august 2021, publicată în monitorul Oficial nr. 808 din 23 august 2021, prevede:
  ”Articolul III
  În anul școlar 2021-2022, disponibilul de produse achiziționate în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, dar neconsumate din motive obiective se redistribuie în cadrul colectivului, astfel încât instituțiile de învățământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate.”
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 2 și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde și distribuția de produse de panificație.(2) Prezenta hotărâre stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2017-2018, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1.792 final de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2018, precum și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2018- 31 iulie 2019, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792. (la 20-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul 2Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz;b) finanțarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate.  +  Articolul 3(1) Pentru anul școlar 2017-2018, limita valorică zilnică/preșcolar/elev este după cum urmează:a) 0,6 lei pentru porția de fructe și legume;b) 0,88 lei pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf;c) 0,57 lei pentru porția de produse de panificație.(1^1) Începând cu anul școlar 2022-2023, limita valorică zilnică/preșcolar/elev este după cum urmează:a) 0,70 lei pentru porția de fructe și legume;b) 1,11 lei pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf; (la 16-11-2022, Litera b) din Alineatul (1^1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 16 noiembrie 2022 ) c) 0,65 lei pentru porția de produse de panificație. (la 11-08-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) Notă
  Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 prevede:
  Articolul(1) Acordurile-cadru/Contractele de furnizare a fructelor și legumelor și a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condițiile legii.(2) Limitele valorice zilnice/preșcolar/elev prevăzute la art. 3 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și acordurilor-cadru/ contractelor de furnizare prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 16 noiembrie 2022 prevede:Articolul III(1) Acordurile-cadru/Contractele de furnizare a fructelor și legumelor, a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.(2) Limitele valorice zilnice/preșcolar/elev prevăzute la art. 3 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și acordurilor-cadru/ contractelor de furnizare prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.
  (2) Produsele care se pot distribui preșcolarilor și elevilor în anul școlar 2017-2018 și gramajele porțiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe și/sau legume, 2 porții de lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinații. (la 08-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (4) Pentru asigurarea diversității, porția de fructe și/sau legume va fi însoțită de o porție de biscuiți și/sau covrigi uscați, iar porția de lapte și produse lactate va fi însoțită de corn și/sau baton, conform anexei nr. 1.(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor conform prevederilor Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, porția de corn și/sau baton poate să fie înlocuită cu o porție de biscuiți și/sau covrigi uscați, iar decizia luată conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. a) poate prevedea ca porția de produs lactat să fie înlocuită cu o porție de lapte, cu respectarea numărului de porții pe parcursul unei săptămâni așa cum este prevăzut la alin. (3), sub rezerva ca aceste informații/opțiuni să fie prevăzute în documentele achiziției, anterior inițierii procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice. (la 03-03-2021, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (4^2) Prin excepție de la prevederile alin. (4), porția de fructe și/sau legume, precum și porția de lapte și produse lactate pot fi distribuite și fără porția de biscuiți și/sau covrigi uscați, respectiv corn și/sau baton, dacă, la data începerii distribuirii, procedura de atribuire a acordului-cadru pentru produsele de panificație:a) nu a fost finalizată; saub) a fost finalizată, dar nu s-a încheiat acordul-cadru; sauc) nu a fost inițiată, din motive obiective, independente de voința autorității contractante. (la 11-08-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (5) În cazul în care unitățile de învățământ nu dispun de spații de depozitare conform prevederilor art. 9 alin. (5), porția de produse lactate poate fi înlocuită cu o porție de lapte.(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică și pentru perioada 2018-2023. (la 20-07-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )
   +  Articolul 4(1) Măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anii școlari din perioada Programului pentru școli al României se implementează la nivelul fiecărui an școlar și sunt următoarele: (la 11-08-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, depozitare și procesare a fructelor și legumelor și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul grupurilor și/sau organizațiilor de producători de fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume și lapte, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente și/sau activități similare;b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate;d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea risipei alimentare. (la 03-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (1^1) În cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, măsurile educative se pot realiza și în mediul educațional virtual, definit potrivit art. 2 lit. b) din Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020. (la 03-03-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (2) Măsurile educative prevăzute la alin. (1) se pot desfășura independent sau integrat, oricare dintre ele putând include sesiuni de degustare de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform art. 3 alin. (3) și/sau miere.(2^1) În cazul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ 2 și 3, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, sesiunile de degustare prevăzute la alin. (2) se pot asigura la domiciliul preșcolarilor și elevilor prin distribuirea unui pachet de produse/preșcolar sau elev, în condițiile de distribuție stabilite pentru cele două scenarii și cu respectarea condițiilor aplicabile produselor care pot fi degustate. (la 03-03-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (3) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, optează, în funcție de preferințe și buget, pentru măsurile educative pe care le vor implementa pe perioada cursurilor anilor școlari din perioada 2018-2023 și vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de fructe și legume și cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și produse lactate. (la 08-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (4) În funcție de specificul măsurilor educative pe care le vor implementa, autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, vor beneficia de asistență din partea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, a direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București și din partea direcțiilor județene pentru agricultură/a municipiului București, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. (la 08-02-2019, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (5) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfășurarea orei de educație pentru sănătate ca materie opțională. În acest caz, toți preșcolarii din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore autorizate/acreditate și particulare acreditate și toți elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular care beneficiază de acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și lapte și produse lactate în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev beneficiază de această măsură, iar autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, menționează numărul instituțiilor de învățământ beneficiare și numărul de preșcolari și elevi participanți. (la 05-08-2019, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 559 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 05 august 2019 ) (6) Produsele degustate cu ocazia sesiunilor de degustare prevăzute la alin. (2) respectă cerințele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5La cererea motivată a părinților, preșcolarii sau elevi care suferă de intoleranță la gluten și/sau lactoză și/sau la orice alt ingredient sau compus și/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de produse adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 6(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 2 se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale.(2) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăților către furnizori și prestatori sunt președinții consiliilor județene și primarii municipiilor, orașelor, comunelor/sectoarelor municipiului București. (la 08-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispozițiilor alin. (1), rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.  +  Articolul 7(1) Procedurile de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de furnizare a produselor prevăzute la art. 2 lit. a) și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1) se organizează la nivel județean și/sau local și se stabilesc potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice. (la 08-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (2) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, sunt responsabile de elaborarea documentațiilor de atribuire și a documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea și controlul distribuției produselor și al desfășurării măsurilor educative. (la 08-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (3) Documentațiile de atribuire prevăzute în acordurile-cadru de furnizare a produselor se elaborează pe baza documentației standardizate prevăzute la alin. (8), cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale hotărârii anuale a Guvernului adoptate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, pentru fiecare an școlar. (la 20-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 ) (4) Furnizorii produselor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) pot fi și prestatori de măsuri educative aferente, conform prevederilor art. 4 alin. (1).(5) În elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, ordonatorii principali de credite, în condițiile prevederilor art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, țin cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.(6) În sensul prezentei hotărâri, prin lanț de aprovizionare scurt se înțelege relația directă dintre producător/procesator și consumator, între care nu poate exista decât maximum un intermediar, unde:a) producătorul este persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploatație se obțin fructe și/sau legume. Grupurile și organizațiile de producători de fructe și legume recunoscute conform legislației în vigoare, precum și cooperativele de producători de fructe și legume sunt considerate producători;b) procesatorul este persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori;c) consumatorul este preșcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru școli al României;d) intermediar este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigură furnizarea produselor de la producător/procesator la consumator.(7) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, nu sunt considerate intermediari. (la 08-02-2019, Alineatul (7) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (8) În aplicarea prevederilor alin. (4), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională pentru Achiziții Publice vor emite un ordin comun privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate în cadrul Programului pentru școli al României, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(9) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația urmăririi respectării contractelor/acordurilor-cadru încheiate cu furnizorii, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui și a produselor lactate și produselor de panificație în unitățile de învățământ. (la 08-02-2019, Alineatul (9) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 )  +  Articolul 8(1) Produsele, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinație de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preșcolari și elevi beneficiari comunicat de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. (la 08-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (2) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, îl au numai preșcolarii și elevii prezenți la cursuri.(2^1) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, îl au și preșcolarii și elevii prezenți la cursuri conform scenariilor 2 și 3 de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021. (la 03-03-2021, Articolul 8 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (3) Prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege preșcolarul/elevul care a frecventat cel puțin o oră de curs în ziua distribuției.(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege și preșcolarul/elevul care a participat la cel puțin o oră de curs/zi în cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021. (la 03-03-2021, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (3^2) Preșcolarii și elevii prevăzuți la alin. (2^1), prezenți la cursuri conform scenariului 2, prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, primesc produsele aferente perioadei respective, după revenirea în unitatea de învățământ preuniversitar. (la 03-03-2021, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (3^3) Preșcolarii și elevii prevăzuți la alin. (2^1), prezenți la cursuri conform scenariului 3, prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, primesc produsele aferente perioadei respective prin ridicarea acestora de către părinți/reprezentanți legali/ocrotitori legali sau, acolo unde acest lucru este posibil, de către elevi, pe baza evidențelor de participare la cel puțin o oră de curs/zi. (la 03-03-2021, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (4) Preșcolarul/Elevul prezent la cursuri poate consuma mai mult de o porție de produs în aceeași zi, ca urmare a redistribuirii produselor neconsumate din motive obiective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene se va solicita potrivit prevederilor art. 3 alin. (3). (la 08-02-2019, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (5) Pentru săptămâna «Școala altfel», preșcolarii/elevii prezenți care efectuează excursii sau tabere pot consuma o porție de produs în ziua/zilele respective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene nu se va solicita pentru cantitățile aferente. (la 08-02-2019, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 )  +  Articolul 9(1) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, și directorii unităților de învățământ răspund în mod direct de buna desfășurare a Programului pentru școli al României, având următoarele obligații: (la 08-02-2019, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 9 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) a) să asigure condițiile de primire și recepție a produselor în unitățile de învățământ, precum și distribuția produselor elevilor prezenți la cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, șib) să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și realizarea măsurilor educative.(2) Plata produselor și a serviciilor contractate aferente Programului pentru școli al României se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, confirmate de directorii unităților de învățământ.(3) Directorii unităților de învățământ preuniversitar răspund de respectarea condițiilor de igienă privind primirea, depozitarea și distribuția produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în privința cantităților ce trebuie livrate preșcolarilor și elevilor prevăzuți la art. 8 alin. (2), (2^1), (3) și (3^1), precum și de întocmirea evidențelor prezenței preșcolarilor/elevilor la distribuția produselor și la desfășurarea măsurilor educative. (la 03-03-2021, Alineatul (3) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2021 ) (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, primesc din partea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în termen de 21 de zile de la finalizarea anului școlar, centralizarea cantității de produse distribuite per categorie de produs, în funcție de numărul preșcolarilor și elevilor prezenți în anul școlar precedent, pe care o vor corela cu situația existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. (la 11-08-2022, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (5) Depozitarea produselor în unitățile de învățământ se face în spații special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor în condiții de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.(6) În aplicarea prevederilor alin. (3), directorii unităților de învățământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparținând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc și respectă normele de igienă, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 10(1) Pentru participarea la Programul pentru școli al României, autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, se constituie ca solicitanți de ajutor financiar din «Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)» pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și pentru implementarea măsurilor educative aferente în unitățile de învățământ și depun în acest sens la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură angajamentele scrise prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei. (la 08-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (2) Solicitanții de ajutor aprobați în temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare își vor actualiza angajamentele asumate în vederea respectării prevederilor alin. (1), în termen maximum de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11(1) Se desemnează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ca autoritate națională competentă pentru implementarea, controlul și acordarea de ajutoare financiare din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ și pentru realizarea măsurilor educative aferente.(2) În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1), autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația depunerii cererilor de plată la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA. (la 08-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (3) Solicitanții de ajutor, aprobați conform prevederilor art. 6 alin. (1) - (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei, își actualizează angajamentele asumate pentru implementarea măsurilor educative aferente, prevăzute la art. 10 alin. (1), în funcție de situația impusă. (la 08-02-2019, Articolul 11 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 )  +  Articolul 12(1) În vederea acordării ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și derularea măsurilor educative aferente, solicitanții de ajutor depun la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de plată, la sfârșitul fiecărui an școlar, conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, în termen de două luni de la sfârșitul perioadei pe care o vizează. (la 11-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (2) Solicitantul de ajutor are deplina responsabilitate a declarațiilor în ceea ce privește înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale în angajamentele asumate și în cererile de plată și are obligația returnării sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate.(3) În situația aplicării prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, consiliile județene și/sau consiliile locale au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu privire la suplimentarea sumelor, prin transmiterea unei note odată cu depunerea cererii de plată. (la 20-08-2020, Articolul 12 a fost completat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 678 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 august 2020 )  +  Articolul 13(1) Valoarea ajutorului financiar solicitat nu poate să fie mai mare decât prețul de vânzare al produselor distribuite plătit furnizorului, fără TVA.(2) Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 3 luni de la data depunerii cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație. Dacă până la data efectuării plăților au fost declanșate anchete administrative care nu au fost finalizate, termenul de 3 luni se prelungește până la încheierea anchetelor administrative prin care s-a constatat eligibilitatea cererii de plată. (la 23-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 881 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021 ) (3) În cazul în care termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) se depășește, se aplică reducerile prevăzute la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ.(4) Sumele reprezentând ajutorul financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, plătite conform prevederilor alin. (2), se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 14(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente, precum și cele de control în vederea aplicării acestei măsuri.(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene/al municipiului București, pune la dispoziția solicitanților de ajutor formularistica și documentația necesare aplicării măsurii de acordare a ajutorului financiar din FEGA. (la 20-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 678 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 august 2020 ) (3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și raportează Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale stadiul realizării acestei măsuri, numărul de beneficiari, furnizorii, cantitățile și tipurile de produse distribuite, măsurile educative puse în aplicare, precum și valoarea totală a ajutorului financiar din FEGA acordat.  +  Articolul 15(1) Ajutorul financiar din FEGA prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 se acordă și pentru acoperirea costurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. (c), (d) și (e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.(2) Costurile prevăzute la alin. (1), cuantumul și sursa de finanțare a acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, după caz.(3) Pentru anul școlar 2017-2018, Programul pentru școli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la alin. (1).(4) Pentru anul școlar din perioada 2018-2019, Programul pentru școli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d) și e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei. (la 08-02-2019, Articolul 15 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) (5) Pentru anul școlar 2019-2020, Programul pentru școli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei. (la 05-08-2019, Articolul 15 a fost completat de Punctul 2, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 559 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 05 august 2019 )  +  Articolul 16(1) Între repartizările definitive ale ajutoarelor financiare din FEGA alocate României în baza prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, pentru fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor, se pot efectua transferuri până la 31 ianuarie a anului școlar în curs, în limita a 20% din una sau din cealaltă repartizare.(2) Transferul prevăzut la alin. (1) în cadrul Programului pentru școli al României se face pe baza gradului de utilizare a sumelor alocate pentru acordarea gratuită de fructe și legume și lapte și produse lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente până la data de 15 decembrie a anului școlar în curs respectiv, dacă este cazul.  +  Articolul 17(1) Repartizările orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru sunt cele care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 795/2016 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, iar pentru anul școlar 2017-2018, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2018- 31 iulie 2019, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792, suma este de 5.493.478 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 12.605.204 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente. (la 20-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 ) (2) Pentru anul școlar 2017-2018 se alocă suma de 377.088 mii lei pentru Programul pentru școli al României.(3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează după cum urmează:a) 70.483 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 41.408 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 3;b) 109.317 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 41.408 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 4;c) 114.472 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație conform anexei nr. 5, exclusiv din bugetul național.(4) Sumele necesare acordării gratuite de lapte și produse lactate și de produse de panificație în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018 se finanțează din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 cu această destinație.  +  Articolul 17^1(1) Ajutorul financiar alocat din FEGA pentru măsurile educative aferente nu poate depăși 15% din ajutorul financiar alocat pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente.(2) În cazul în care ajutorul financiar pentru măsurile educative aferente nu este utilizat în întregime, acesta este utilizat pentru stabilirea ajutorului financiar destinat acordării gratuite de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate.(3) Stabilirea plafonului ajutorului financiar anual pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate se realizează ținând seama de numărul total de zile de școală din anul școlar aferent. (la 11-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 17^1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (3^1) În anul școlar 2022-2023, stabilirea plafonului ajutorului financiar anual pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate se realizează ținând seama de numărul total de zile pentru care este prevăzută distribuția, conform art. 8 alin. (2), din anul școlar aferent și de numărul de zile în care s-au distribuit produsele. (la 11-08-2022, Alineatul (3^1) din Articolul 17^1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (4) În cazul în care valoarea totală a cererilor de plată depuse de solicitanți în termen, precum și a celor care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (3) depășește plafoanele anuale pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate, valoarea ajutorului financiar se stabilește proporțional cu încadrarea în plafonul anual respectiv. (la 16-11-2022, Alineatul (4) din Articolul 17^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 16 noiembrie 2022 ) (5) Abrogat. (la 11-08-2022, Alineatul (5) din Articolul 17^1 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (la 20-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul 18(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se constituie la nivelul județelor și al municipiului București o comisie, denumită în continuare comisie, alcătuită din: prefect, președintele consiliului județean, primarii municipiilor, orașelor, comunelor/sectoarelor municipiului București, după caz, un reprezentant al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, un reprezentant al direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene/a municipiului București, un reprezentant din cadrul departamentului de supraveghere în sănătate publică din cadrul direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, un reprezentant din cadrul structurii de supraveghere a factorilor de mediu al direcției generale regionale a finanțelor publice/ administrației județene a finanțelor publice, un reprezentant al comisariatului județean pentru protecția consumatorilor/al municipiului București, un reprezentant al direcției agricole județene/al municipiului București și un reprezentant al oficiului fitosanitar județean/al municipiului București.(2) Coordonatorul comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul, care aprobă prin ordin componența nominală a acesteia, la propunerile instituțiilor din care este constituită.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) constituită pentru implementarea Programului pentru școli al României are următoarele responsabilități pentru distribuție produse și pentru realizarea măsurilor educative: a) în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau sectoarelor municipiului București, după caz, autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, decid asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3) și a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul școlar în cauză și în urma consultării comisiei;b) comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru școli al României în județul și sectorul municipiului București respectiv;c) inspectoratul școlar județean/al municipiului București asistă autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, după caz, în punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1), având responsabilitatea ca preșcolarii/elevii care nu participă la activități educative practice să beneficieze de activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe și legume proaspete și de lapte și produse lactate.(4) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, adoptă deciziile prevăzute la alin. (3) lit. a) înainte de demararea Programului pentru școli al României și le aduc la cunoștința comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.(5) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, informează comisia cu privire la câștigătorii desemnați în urma organizării procedurilor de achiziție publică prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora.(6) Consiliile județene și consiliile locale colaborează și își distribuie responsabilitățile înainte de demararea Programului conform procedurii privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, prevăzută în anexa nr. 6. (la 08-02-2019, Articolul 18 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 )  +  Articolul 19(1) Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să provină numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie etichetate și ambalate conform anexei nr. 1.(2) Unitățile de procesare a laptelui trebuie să dețină autorizație sanitară veterinară, iar unitățile de panificație, depozitele de fructe și legume, precum și mijloacele de transport necesare furnizării fructelor și legumelor proaspete, laptelui și produselor lactate trebuie să dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare.(3) Furnizorii de produse păstrează și prezintă organismelor de control competente documentele comerciale care atestă calitatea și siguranța produselor distribuite în unitățile de învățământ.  +  Articolul 20(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alături de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății sunt instituțiile administrației publice centrale responsabile pentru conținutul Programului pentru școli al României.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, este responsabil de monitorizarea și evaluarea Programului pentru școli al României, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei.(2^1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va trimite Comisiei un raport de evaluare a programului pentru școli, care conține rezultatele evaluării prevăzute la art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40, cu privire la perioada de implementare ce vizează primii 5 ani școlari, respectiv 2017-2022, până la data de 1 martie a anului următor perioadei respective. Primul raport de evaluare se va trimite până la data de 1 martie 2023 inclusiv. (la 11-08-2022, Articolul 20 a fost completat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (2^2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este responsabilă de organizarea procedurii de achiziție publică pentru realizarea exercițiului de evaluare prevăzut la alin. (2^1), aferentă perioadei 2017-2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-08-2022, Articolul 20 a fost completat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (2^3) Plățile aprobate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, reprezentând ajutorul financiar pentru evaluarea programului, au ca sursă de finanțare bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentând ajutor financiar din FEGA aferent prestărilor de servicii. (la 11-08-2022, Articolul 20 a fost completat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (3) În conformitate cu prevederile art. 23a alin. (8) din Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 și (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează publicul larg, prin comunicate de presă, despre implementarea Programului pentru școli al României, cel puțin o dată pe parcursul fiecărui an școlar. (la 11-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 10 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 august 2022 ) (4) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București, are obligația de a asista consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București în realizarea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1).  +  Articolul 21(1) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația transmiterii tuturor datelor solicitate referitoare la Programul pentru școli al României Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Sănătății și Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.(2) Dacă o autoritate competentă la nivel local prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, nu respectă obligațiile prevăzute în cadrul Programului pentru școli al României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate aplica prevederile art. 7 și 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei. (la 08-02-2019, Articolul 21 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 )  +  Articolul 22Controalele oficiale pentru verificarea respectării legislației în vigoare privind distribuirea fructelor, legumelor, laptelui, produselor lactate și de panificație în unitățile de învățământ, precum și stabilirea și sancționarea contravențiilor se efectuează de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății.  +  Articolul 23(1) În aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, contractele/acordurile-cadru încheiate pentru distribuția laptelui și produselor lactate, precum și pentru distribuția de fructe și/sau legume proaspete aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri fac excepție de la prevederile art. 3 alin. (3) în privința numărului de porții distribuite, produsele distribuindu-se în conformitate cu acordurile-cadru/contractele încheiate, până la expirarea acestora, fără posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în sumele alocate conform prevederilor art. 17 alin. (3) și (4). (la 20-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 23 a fost modificat de Punctul 8, Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 ) (2) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, produsele care se vor distribui în baza contractelor/acordurilor-cadru încheiate pentru distribuția fructelor, laptelui și produselor lactate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt eligibile pentru plata ajutorului financiar FEGA.(3) Abrogat. (la 20-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 23 a fost abrogat de Punctul 9, Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul 23^1În instituțiile de învățământ în care se distribuie produse conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei, trebuie să existe permanent un afiș, în conformitate cu cerințele minime prevăzute în anexa la acest regulament, care se amplasează într-un loc în care este clar vizibil, la intrarea principală a instituției de învățământ participante. (la 05-08-2019, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 559 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 05 august 2019 )  +  Articolul 24(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în școli, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012.(2) Contractele/Acordurile-cadru de furnizare a merelor, a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condițiile legii.(3) Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică aflate în curs de desfășurare continuă a se derula potrivit legislației aplicabile la momentul inițierii lor.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 05-08-2019, Articolul 25 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 559 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 05 august 2019 )
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 7 septembrie 2017.Nr. 640.  +  Anexa nr. 1
  Produsele distribuite
   +  Capitolul I. Caracteristici generale:Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la art. 2 lit. a), în cadrul programului pentru școli se vor distribui numai produse alimentare care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.  +  Capitolul II. Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ:A. Fructe și legume1. Se pot distribui următoarele:– mere;– pere;– struguri de masă;– prune;– morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie;– ardei grași;– castraveți proaspeți.2. Porția de fructe distribuită are cel puțin 100 grame și conține o singură specie de fructe, iar porția de legume distribuită are cel puțin 200 grame și poate fi un amestec din speciile propuse, preparate și gata de consum în stare proaspătă.3. Fructele și legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Amestecurile vor conține legume sănătoase, spălate, curate fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, curățate și tăiate în bucăți gata de consum și fără niciun alt ingredient.4. Fiecare porție va fi ambalată individual.5. Merele, perele, strugurii de masă și ardeii grași distribuiți întregi vor fi încadrate la categoria „Extra“ și/sau categoria I, conform standardului de comercializare specific, prevăzut în anexa I „Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3“ - partea B „Standarde specifice de comercializare“, partea 1, partea 6, partea 8 și partea 9 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, cu modificările și completările ulterioare.6. Prunele, morcovii, păstârnacul, țelina rădăcină și sfecla roșie distribuite vor respecta standardul de comercializare general, prevăzut în anexa I „Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3“ - partea A „Standardul de comercializare general“.7. Amestecurile de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011.8. Perioada de consum a fructelor și legumelor se stabilește conform legislației UE și naționale în vigoare. (la 08-02-2019, Punctul 8. din Litera A. , Capitolul II. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) B. Lapte și produse lactate1. Se vor distribui:– lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao;– produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana și alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao.2. Porția de lapte și porția de produse lactate au un conținut de minimum 3,2% proteine și de minimum 1,8% grăsime. Porția de produse lactate conține cel puțin 90% din greutate lapte tratat termic.3. Porția de lapte distribuită are 200 ml, iar porția de produse lactate distribuită are 125 grame.4. În cadrul Programului pentru școli nu se vor distribui produse obținute în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului de stat, ministrul sănătății, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum.5. Perioada de consum a produselor se stabilește conform legislației UE și naționale în vigoare. (la 08-02-2019, Punctul 5. din Litera B. , Capitolul II. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) C. Produse de panificație1. Se vor distribui:– corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care pot conține adaos de zaharuri și grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;– covrigi simpli sau biscuiți uscați, ambalați, din făină integrală/dietetică, care pot conține adaos de zaharuri și grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008.2. Porția produselor de panificație, în funcție de tipul produsului, va avea 80 grame pentru corn și baton sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru covrigi simpli sau biscuiți uscați.3. Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificație poate conține amestecuri de semințe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in și/sau mac.4. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabilește de producător, fără a depăși 7 zile de la data fabricației. Pentru celelalte produse de panificație se vor respecta prevederile legislației în vigoare referitoare la informarea consumatorilor. (la 08-02-2019, Litera C. din Capitolul II. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 )  +  Capitolul III. Specificații privind etichetarea și marcareaProdusele distribuite în cadrul programului pentru școli vor avea inscripționate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz:a) denumirea produsului: denumirea speciei și a soiului de fructe sau legume, lapte de consum, lapte UHT, lapte bătut, corn, baton etc.;b) lista legumelor în cazul amestecurilor și lista ingredientelor în cazul produselor lactate și al celor de panificație, conform legislației specifice în vigoare. În cazul laptelui și al produselor lactate, se vor menționa conținutul minim de proteine și grăsimi;c) în cazul laptelui, produselor lactate și de panificație se vor menționa și substanțele care cauzează alergii sau intoleranțe;d) declarația nutrițională;e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate și al celor de panificație, și exprimată în mililitri, în cazul laptelui;f) data durabilității minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: ”a se consuma, de preferință înainte de data…”, urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului sau de indicarea locului unde este înscrisă data. Legumele și fructele care nu au suferit operațiuni de curățare, tăiere sau un tratament similar sunt scutite de indicarea datei durabilității minimale; (la 08-02-2019, Litera f) din Capitolul III. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 ) g) condiții de depozitare;h) denumirea și adresa producătorului și ale distribuitorului, după caz;i) mențiune privind lotul;j) ambalajul laptelui și al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare ovală, care să ateste că laptele și produsele lactate au fost obținute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare;k) mențiunea ”Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru școli conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!” sau mențiunea «Produsele sunt distribuite gratuit conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017. Este interzisă comercializarea! (la 08-02-2019, Litera k) din Capitolul III. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  Produsele care pot fi degustate cu ocazia măsurilor educative
  Pentru a familiariza preșcolarii și elevii cu varietatea și gustul diferitelor produse agricole proaspete, măsurile educative pot include și sesiuni de degustare. În cadrul acestora, preșcolarii/elevii pot degusta orice produse care nu sunt distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.A. Fructe și legumeFructele și legumele destinate degustării trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate și trebuie să respecte toate caracteristicile specifice fructelor și legumelor distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.Se pot degusta orice fructe și/sau legume prevăzute în anexa nr. I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate și/sau sucuri proaspete, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sare, oțet și ulei.În cazul degustării de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apă și consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare.Fructele și legumele destinate degustării trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. (la 05-08-2019, Litera A. din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 559 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 05 august 2019 ) B. Lapte și produse lactateLaptele și produsele lactate destinate degustării trebuie să fie însoțite de fișele tehnice specifice fiecărui produs lactat degustat și să respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate. Se poate degusta orice produs prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b) și alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 05-08-2019, Litera B. din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 559 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 05 august 2019 ) C. MierePreșcolarii și elevii pot degusta o cantitate de 1-3 grame de miere pe kg/corp.Mierea degustată îndeplinește următoarele condiții:– nu trebuie produsă de albine care au fost hrănite cu zahăr sau siropuri artificiale în perioada recoltării nectarului;– provine de la stupine autorizate conform prevederilor legale în vigoare;– respectă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile și compoziția mierii, cu modificările și completările ulterioare;– respectă declarația nutrițională prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1.999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2.000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2.002/67/CE și 2.008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3
  Sume pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și
  pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2017-2018
  - mii lei -
  Județ Distribuția fructelor și legumelor proaspete Măsuri educative
  Sume 2017 Sume 2018 Din care: 15 ianuarie -2 februarie 2018 Sume 2017 Sume 2018 Din care: 15 ianuarie -2 februarie 2018
  1 2 3 4 5 6 7
  Alba 589 573 123 355 328 68
  Arad 738 719 154 445 411 86
  Argeș 1.098 1.069 229 662 611 127
  Bacău 1.168 1.137 244 704 650 135
  Bihor 1.082 1.054 226 653 602 126
  Bistrița-Năsăud 592 577 124 357 330 69
  Botoșani 833 811 174 502 463 97
  Brașov 1.017 992 213 614 567 118
  Brăila 534 520 111 322 297 62
  Buzău 798 778 167 482 445 93
  Caraș-Severin 475 463 99 287 265 55
  Călărași 573 559 120 346 320 67
  Cluj 1.060 1.033 221 639 590 123
  Constanța 1.322 1.289 276 798 737 153
  Covasna 420 410 88 253 234 49
  Dâmbovița 872 850 182 526 486 101
  Dolj 1.035 1.009 216 625 577 120
  Galați 945 920 197 570 526 110
  Giurgiu 500 487 104 302 278 58
  Gorj 595 579 124 358 331 69
  Harghita 638 622 133 385 355 74
  Hunedoara 646 628 135 389 359 75
  Ialomița 482 471 101 291 269 56
  Iași 1.595 1.553 333 962 887 185
  Ilfov 686 670 144 415 383 80
  Maramureș 849 827 177 512 473 98
  Mehedinți 486 473 101 293 270 56
  Mureș 1.058 1.031 221 638 589 123
  Neamț 886 863 185 534 493 103
  Olt 713 694 149 430 397 83
  Prahova 1.300 1.266 271 784 723 151
  Satu Mare 617 601 129 372 343 72
  Sălaj 439 428 92 265 245 51
  Sibiu 760 741 159 459 423 88
  Suceava 1.410 1.375 295 851 785 164
  Teleorman 538 524 112 324 299 62
  Timiș 1.102 1.074 230 665 614 128
  Tulcea 376 366 78 226 209 44
  Vaslui 811 790 169 489 452 94
  Vâlcea 611 595 127 368 340 71
  Vrancea 644 628 135 389 359 75
  Municipiul București2.807 2.734 586 1.691 1.561 322
  TOTAL 35.700 34.783 7.454 21.532 19.876 4.141
   +  Anexa nr. 4
  Sume pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf
  și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2017-2018
  - mii lei -
  Județ Distribuția laptelui de consum și a produselor lactate fără adaos de lapte praf Măsuri educative
  Sume 2018 Din care: 15 ianuarie - 2 februarie 2018 Sume 2017 Sume 2018 Din care: 15 ianuarie -2 februarie 2018
  1 2 3 4 5 6
  Alba 1.802 270 293 389 55
  Arad 2.260 339 368 488 68
  Argeș 3.361 504 547 726 102
  Bacău 3.574 536 582 772 108
  Bihor 3.313 497 540 715 100
  Bistrița-Năsăud 1.814 272 296 392 55
  Botoșani 2.549 382 415 550 77
  Brașov 3.117 468 508 673 94
  Brăila 1.633 245 266 353 49
  Buzău 2.446 367 398 528 74
  Caraș-Severin 1.455 218 237 314 44
  Călărași 1.757 264 286 379 53
  Cluj 3.245 487 529 701 98
  Constanța 4.051 608 660 875 123
  Covasna 1.286 193 209 278 39
  Dâmbovița 2.671 401 435 577 81
  Dolj 3.172 476 517 685 96
  Galați 2.891 434 471 624 88
  Giurgiu 1.531 230 249 331 46
  Gorj 1.820 273 296 393 55
  Harghita 1.955 293 318 422 59
  Hunedoara 1.973 296 321 426 60
  Ialomița 1.479 222 241 319 45
  Iași 4.882 732 795 1.054 148
  Ilfov 2.107 316 343 455 64
  Maramureș 2.600 390 423 561 79
  Mehedinți 1.487 223 242 321 45
  Mureș 3.240 486 528 700 98
  Neamț 2.713 407 442 586 82
  Olt 2.182 327 355 471 66
  Prahova 3.979 597 648 859 121
  Satu Mare 1.888 283 308 408 57
  Sălaj 1.346 202 219 291 41
  Sibiu 2.329 349 379 503 71
  Suceava 4.321 648 704 933 131
  Teleorman 1.647 247 268 356 50
  Timiș 3.376 506 550 729 102
  Tulcea 1.150 172 187 248 35
  Vaslui 2.483 372 404 536 75
  Vâlcea 1.869 280 304 403 57
  Vrancea 1.973 296 321 426 60
  Municipiul București8.590 1.289 1.403 1.853 262
  TOTAL 109.317 16.397 17.805 23.603 3.313
   +  Anexa nr. 5
  Sume pentru acordarea gratuită de produse de panificație
  în anul școlar 2017-2018
  - mii lei -
  Județ Sume 2018
  Alba 1.887
  Arad 2.367
  Argeș 3.519
  Bacău 3.742
  Bihor 3.470
  Bistrița-Năsăud 1.900
  Botoșani 2.669
  Brașov 3.264
  Brăila 1.710
  Buzău 2.561
  Caraș-Severin 1.524
  Călărași 1.840
  Cluj 3.398
  Constanța 4.242
  Covasna 1.346
  Dâmbovița 2.796
  Dolj 3.321
  Galați 3.028
  Giurgiu 1.603
  Gorj 1.905
  Harghita 2.047
  Hunedoara 2.066
  Ialomița 1.549
  Iași 5.113
  Ilfov 2.206
  Maramureș 2.722
  Mehedinți 1.557
  Mureș 3.393
  Neamț 2.841
  Olt 2.285
  Prahova 4.167
  Satu Mare 1.978
  Sălaj 1.409
  Sibiu 2.438
  Suceava 4.525
  Teleorman 1.724
  Timiș 3.535
  Tulcea 1.204
  Vaslui 2.600
  Vâlcea 1.957
  Vrancea 2.066
  Municipiul București 8.998
  TOTAL 114.472
   +  Anexa nr. 6
  PROCEDURĂ
  privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale
   +  Capitolul I Dispoziții generale și responsabilități1.1. Prezenta procedură privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, denumită în continuare procedură, stabilește modul de colaborare și distribuire a responsabilităților între consiliile județene și locale înainte de demararea Programului pentru școli al României. 1.2. Autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliul județean și/sau consiliul local.1.3. Autoritățile prevăzute la pct. 1.2 trebuie să comunice și să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor referitoare la demararea programului, prin mijloace cum sunt: fax, e-mail sau poștă.1.4. Pentru o bună aplicare a Programului pentru școli al României, în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau municipiului București, după caz, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, după caz, și stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinație de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel județean și/sau local.1.5. În situația adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, acestea informează consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, despre hotărârea adoptată, în termen de 5 zile. 1.6. În situația în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României, doar în respectivele unități administrativ-teritoriale.  +  Capitolul II Implementarea Programului pentru școli2.1. În situația în care consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau sectoarelor municipiului București adoptă hotărâri privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, acestea organizează și derulează aceste proceduri.2.2. În situația prevăzută la pct. 1.6, consiliile județene organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, conform deciziei adoptate de Comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) din hotărâre și în baza hotărârii emise de autoritățile deliberative, conform art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.2.3. În situația prevăzută la pct. 2.1, sumele alocate pentru finanțarea Programului pentru școli se reflectă în bugetele locale ale municipiilor, orașelor sau comunelor, la partea de venituri cu ajutorul indicatorului 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“, iar în bugetele sectoarelor municipiului București cu ajutorul indicatorului 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București“.Operațiunea de alocare a sumelor din bugetul județelor în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor se face prin diminuarea indicatorului 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“ de la nivelul bugetului județului și majorarea corespunzătoare a aceluiași indicator la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.La partea de cheltuieli a bugetelor locale, din punctul de vedere al clasificației funcționale a indicatorilor bugetelor locale, creditele bugetare destinate finanțării Programului pentru școli se vor reflecta la capitolul 65.02 „Învățământ“, subcapitolul 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului“, în bugetul propriu al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscală al acesteia. Din punctul de vedere al clasificației economice a indicatorilor, creditele bugetare destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli se vor reflecta la titlul 57 „Asistență socială“, articolul 57.02 „Ajutoare sociale“, alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură“.  +  Capitolul III Dispoziții finale3.1. Pe parcursul derulării Programului pentru școli al României, precum și după finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente, monitorizarea este asigurată de consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, în colaborare cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București.3.2. Centralizarea și transmiterea datelor referitoare la implementarea Programului pentru școli al României, către autoritățile competente naționale, se realizează de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București. (la 08-02-2019, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 08 februarie 2019 )
  ----