REGULAMENTUL din 9 iulie 2014 de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară*)
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 bis din 31 iulie 2014    Notă
    *) Aprobat prin Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 31 iulie 2014.
     +  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE. OBIECTUL ȘI SCOPUL ÎNSCRIERILOR ÎN PLANUL CADASTRAL ȘI CARTEA FUNCIARĂ  +  Articolul 1Prezentul Regulament stabilește procedurile de lucru privind înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor, avizarea și recepția lucrărilor de specialitate. Acestea sunt obligatorii pentru persoanele fizice și juridice care execută lucrări de specialitate și pentru salariații oficiilor teritoriale care au atribuții de avizare, recepție și înscriere a imobilelor în cartea funciară.  +  Articolul 2(1) Regulamentul este elaborat în aplicarea dispozițiilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale Codului civil, ale Codului de procedură civilă și a altor reglementări cu incidență asupra activității specifice.(2) Mențiunile referitoare la hotărârile judecătorești irevocabile, din cuprinsul prezentului regulament, se aplică celor pronunțate în temeiul Codului de procedură civilă în vigoare până la data de 15.02.2013 și celor pronunțate după această dată, potrivit art. 24 și 25 din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 3(1) Sistemul integrat de cadastru și carte funciară cuprinde evidența tehnică, economică și juridică a imobilelor din aceeași unitate administrativ-teritorială: comună, oraș sau municipiu.(2) În realizarea funcțiilor tehnice, economice și juridice ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, asigură centralizarea și arhivarea informatică și analogică a datelor de identificare a imobilelor și a titularilor drepturilor înscrise.(3) În cadastru sistematic se înregistrează din oficiu în sistemul integrat de cadastru și carte funciară toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritorială sau sector cadastral.(4) În cadastru sporadic imobilele se înregistrează la cerere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.(5) Deoarece sistemul informatic integrat, utilizat la nivel național de către Agenția Națională și instituțiile sale subordonate, ca mediu de lucru unic, generează rapoarte structurate conform registrelor ținute în format analog, înscrierea în continuare de mențiuni în aceste registre de către birourile teritoriale nu mai este necesară.(6) În sistemul integrat de cadastru și carte funciară fiecare imobil este reprezentat printr-un poligon închis căruia îi este atribuit un număr cadastral unic și pentru care este deschisă o carte funciară. În cartea funciară sunt evidențiate informațiile despre imobil.  +  Articolul 4(1) Activitatea de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor din fiecare unitate administrativ-teritorială arondate acestora, se realizează de birourile de cadastru și publicitate imobiliară denumite în continuare birouri teritoriale.(2) Birourile teritoriale se organizează ca instituții fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești.(3) Modul de organizare, numărul, precum și arondarea acestora pe UAT se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.(4) Birourile de relații cu publicul sunt competente să efectueze operațiunile de preluare a cererilor, în vederea înregistrării acestora la birourile teritoriale competente, respectiv operațiuni de eliberare a documentelor.  +  Articolul 5(1) Toate operațiunile și informațiile cuprinse în cartea funciară, registrele, dosarele de carte funciară, precum și orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru și carte funciară se întregește, pot fi arhivate și redate pe suport digital.(2) În cazul în care redarea se face potrivit alin. (1), forța probantă a datelor de carte funciară este echivalentă cu aceea a înscrisurilor și a lucrărilor în baza cărora s-au operat înscrierile în cartea funciară, dacă aceste date sunt certificate de biroul teritorial.(3) Biroul teritorial va certifica datele de carte funciară prevăzute la alin. (2) printr-o adresă din care să rezulte faptul că acestea sunt conforme cu toate operațiunile și informațiile cuprinse în cartea funciară, registrele, dosarele de carte funciară, precum și orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru și carte funciară se întregește.  +  Articolul 6Accesul la informațiile conținute în bazele de date ale Agenției Naționale numai de către persoanele autorizate de Agenția Națională. Accesul la aceste informații se face pe bază de user și parolă. Utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea elementelor de acces. Consecințele transmiterii elementelor de acces către alte persoane, sunt imputabile exclusiv titularului de cont.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Capitolul II CUPRINSUL CĂRȚII FUNCIARE. TIPURI DE ÎNSCRIERI ÎN CARTEA FUNCIARĂ. TIPURI DE DOCUMENTAȚII CADASTRALE ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A ACESTORA2.1. Cuprinsul cărții funciare  +  Articolul 7Cartea funciară este alcătuită din titlu și 3 părți: A, B, C.  +  Articolul 8(1) Titlul cărții funciare cuprinde numărul cărții funciare și denumirea unității administrativ - teritoriale în care este situat imobilul.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Documentațiile cadastrale se recepționează cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Cărțile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială.  +  Articolul 9(1) Cuprinsul părților cărții funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.(2) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a și a III-a a cărții funciare, se vor indica:a) numărul curent al operațiunii înscrise;b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;c) indicarea tipului de înscriere;d) observații, după caz.(3) Ori de câte înscrierea efectuată în partea a II-a și a III-a a cărții funciare privește un drept, se va indica și titularul dreptului, prin indicarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii complete a persoanei juridice care are această calitate, precum și a datelor de identificare ale acestora: codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz. Datele cu caracter personal se vor înscrie în baza de date și nu vor fi vizibile în rapoartele generate de sistemul informatic.(4) Numărul curent al operațiunii înscrise este numărul de ordine sub care s-a făcut înscrierea și la care, dacă este cazul, se face trimitere în rubrica "observații" din celelalte părți ale cărții funciare sau de la alte înscrieri din partea a II-a și a III-a ori, după caz, din alte cărți funciare.(5) Atunci când înscrierea privește dreptul de proprietate, în descrierea operațiunii efectuate se vor indica dobândirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-părți din acesta, cu indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorăsc aceste efecte, precum și cu mențiunea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, după caz, a modalității dreptului de proprietate sub forma proprietății comune pe cote-părți ori a proprietății comune în devălmășie.(6) Atunci când înscrierea privește o servitute pentru care imobilul constituie fond dominant, în descrierea operațiunii înscrise se va indica natura servituții, prin arătarea obiectului acesteia.(7) Atunci când înscrierea privește un drept personal, în descrierea operațiunii se vor indica obiectul acestuia și actul juridic sau faptul juridic ce constituie izvorul dreptului personal înscris.(8) Atunci când înscrierea privește alte fapte sau raporturi juridice referitoare la proprietate, în descrierea operațiunii se va indica faptul sau raportul juridic supus înscrierii.(9) Atunci când se efectuează modificări, îndreptări sau însemnări privitoare la cele arătate în titlul cărții funciare ori la înscrierile efectuate în partea I, a II-a și a III-a a cărții funciare, în descrierea operațiunii se va arăta în ce constă modificarea, îndreptarea sau însemnarea.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 4 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 5 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.2. Tipurile de înscrieri în cartea funciară2.2.1. Intabularea  +  Articolul 12(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.(2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate privată, dezmembrămintele acestuia și alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul de proprietate publică și drepturile reale corespunzătoare acestuia și drepturile reale de garanție, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare în înțelesul legii.(3) Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 551 pct. 2-6 din Codul civil.(4) Drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 866 din Codul civil.(5) Se înscriu în cartea funciară drepturile reale de garanție, prevăzute de Codul civil și legile speciale.(6) La deschiderea cărții funciare dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietății se vor menționa toți coproprietarii și cota parte cuvenită acestora, atunci când este determinată. După deschiderea cărții funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte determinată din acesta.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 13(1) Intabularea sau înscrierea provizorie se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, republicată, art. 888 din Codul civil precum și a altor înscrisuri prevăzute expres de lege.----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) În cazul în care, consecutiv emiterii certificatului de moștenitor se încheie și un act de partaj voluntar, înscrierea în cartea funciară se poate face ulterior, în baza documentației cadastrale, cu excepția cazului în care imobilul/imobilele din masa partajabilă se dezlipește/dezlipesc.(3) În cazul în care partajul voluntar se încheie în baza certificatului de sarcini, fără dezlipirea imobilului/imobilelor din masa partajabilă, prima înscriere în cartea funciară se efectuează în baza documentației cadastrale, întocmită ulterior actului de partaj; în cazul în care imobilul/imobilele din masa partajabilă se dezlipește/dezlipesc, pentru acesta/acestea, actul de partaj se va putea încheia numai în baza extrasului de carte funciară pentru autentificare și a documentației cadastrale de dezlipire.(4) În cazul în care unul din coproprietari declară că nu deține originalul și solicită eliberarea unei copii a titlului de proprietate pentru înscrierea în cartea funciară, oficiul teritorial va permite accesul notarului public în vederea legalizării copiei de pe cotorul titlului.(5) Intabularea dreptului de proprietate se efectuează în baza ofertei de donație și acceptarea acesteia încheiate, în toate cazurile, în formă autentică notarială de către un notar public în funcție în România.(6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 13 a fost abrogat de pct. 8 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.2.2. Înscrierea provizorie  +  Articolul 14Înscrierea provizorie este acel tip de înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiția și în măsura justificării ei.  +  Articolul 15Dispozițiile art. 12 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și înscrierii provizorii.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 16Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepția cazului în care legea prevede expres altfel, ori dacă aceasta este condiționată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, situație în care justificarea acestei din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte înscrieri.2.2.3. Notarea  +  Articolul 17(1) Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile față de terți sau sunt înscrise cu efect de informare.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 17 a fost abrogat de pct. 11 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea nu prevede formalitatea de publicitate a notării se vor respinge.  +  Articolul 18(1) Cazurile și regimul juridic al notărilor sunt prevăzute de art. 902-903 din Codul civil, precum și alte legi.(2) Din categoria notărilor pot fi enumerate:a) contractul de administrare a coproprietății asupra unui alt drept real principal având ca obiect un bun imobil înscris în cartea funciară, precum și declarațiile de denunțare unilaterală a unor asemenea contracte, în condițiile art. 644 alin. (3) din Codul civil;b) obligațiile care, potrivit actului de constituire dreptului de servitute, incumbă proprietarului fondului aservit în scopul asigurării uzului și utilității fondului dominant;c) sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalității și de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător;d) calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil;e) calitatea de arie naturală protejată ori de coridor ecologic;f) existența contractelor de împrumut și a convențiilor de fidejusiune încheiate în scopul finanțării reabilitării termice a clădirilor de locuit, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, cu modificările și completările ulterioare;g) faptul că terenul agricol pe care se înființează perdele forestiere de protecție este supus procedurii de împădurire prevăzute de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, cu modificările și completările ulterioare;h) excepțiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanțe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanței ipotecare și pe care înțelege să le opună cesionarului;i) notificarea, de către consiliile județene sau de către Consiliul general al Municipiului București, a obligațiilor ce revin proprietarilor unor construcții expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, asociațiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au în administrare asemenea construcții, în scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea acestor obligații de către primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor sau de către Primarul general al Municipiului București, precum și dispozițiile primarilor de aprobare a deciziilor de intervenție prin expertizarea tehnică a construcțiilor sau prin proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;j) creanța fiscală a statului având ca obiect restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate, pe baza expertizei tehnice, în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic, în sensul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și interdicția legală de înstrăinare a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, care fac parte din clădirile incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat, până la rambursarea integrală a sumelor provenite din finanțări de la bugetul de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la recepția efectuată la terminarea lucrărilor de consolidare;k) cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii de carte funciară;l) hotărârea judecătorească prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoanei juridice;m) hotărârea judecătorească pronunțată de instanța de tutelă prin care se încuviințează măsura exercitării dreptului de către unul dintre soți de a dispune de anumite bunuri numai cu consimțământul expres al celuilalt soț;n) bogățiile de orice natură ale solului și subsolului, fructele neculese încă, plantațiile și construcțiile încorporate în sol care devin mobile prin anticipație, atunci când, prin voința părților, sunt privite în natura lor individuală în vederea detașării lor;o) existența, modificarea sau desființarea temporară, prin acordul părților, a limitelor legale în interes privat în condițiile art. 602 alin. (2) din Codul civil;p) convențiile privind suspendarea partajului imobilelor aflate în coproprietate;q) notarea actelor încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadență sau urmărirea acestora de alți creditori;r) mențiunea de menținere a ipotecii pentru garantarea noii creanțe;s) clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;t) notarea strămutării dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea/novația;u) recepția propunerii de dezlipire ori de alipire și respingerea acesteia, respingerea cererii de recepție și/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;v) obligații de a nu face: interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare;w) restricțiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit convențiilor și tratatelor europene și internaționale la care România este parte;x) împrejurarea că imobilul este afectat de lucrări sau investiții subterane de interes local sau național;y) împrejurarea că imobilul este afectat exercitării unei profesii autorizate;z) suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;aa) împrejurarea că imobilul aparține patrimoniului național, european sau internațional;bb) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute;cc) orice drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea notării.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 19Notarea se face în baza înscrisului care constată dreptul, faptul sau raportul juridic supus notării, în forma cerută de lege pentru validitatea actului juridic, în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, după caz, sau în temeiul actului normativ care constată sau atestă dreptul, faptul sau raportul supus notării.2.2.4. Efectul înscrierii în cartea funciară  +  Articolul 20Efectul intabulării și înscrierii provizorii este cel prevăzut de art. 56 din Legea nr. 71/2011.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.2.5. Rangul înscrierii  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 14 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.3. Tipuri de documentații cadastrale și modul de întocmire a acestora2.3.1. Dispoziții generale  +  Articolul 22Documentația cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice și administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin care se constată situația reală din teren.2.3.2. Tipuri de documentații cadastrale și conținutul acestora  +  Articolul 23Documentațiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară, pot fi:a) documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;b) documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară:– înscriere/radiere construcții;– modificare limită;– modificare suprafață;– actualizare categorii de folosință/destinații pentru o parte din imobil;– repoziționare;– identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;– actualizarea altor informații cu privire la imobil;----------Lit. b) a art. 23 a fost modificată de pct. 15 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.c) documentație de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidența căruia a fost înregistrat în cartea funciară;d) documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;e) documentație pentru dezlipire/alipire teren;f) documentație de prima înregistrare UI;g) documentație pentru apartamentare;h) documentație pentru subapartamentare/alipire UI;----------Lit. h) a art. 23 a fost modificată de pct. 15 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.i) documentație pentru reapartamentare;j) documentație în vederea reconstituirii cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase.  +  Articolul 24(1) Documentația cadastrală se întocmește pe suport analogic și pe suport digital, în formate care permit accesul și transferul de date.(2) Planul de amplasament și delimitare se va întocmi:a) în format analogic la o scară convenabilă, între 1:200 - 1:5000;b) în format digital.(3) Releveul se va întocmi în format analogic la o scară convenabilă, între 1:50 - 1:500.  +  Articolul 25(1) Persoanele fizice autorizate sunt obligate să înregistreze on-line cererile și documentația în format digital aferentă, conform prevederilor prezentului regulament. Lipsa documentației în format digital înregistrată on-line constituie motiv de respingere a cererii. (la 14-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2) La solicitarea oficiului teritorial, pentru măsurătorile efectuate prin tehnologie GNSS, partea digitală a documentației va fi completată în conformitate cu prevederile menționate în prezentul regulament.  +  Articolul 26Partea analogică a documentației cadastrale va cuprinde o succesiune de piese a căror ordine este următoarea:a) Borderoul;b) Dovada achitării tarifului, după caz;c) Formularele tipizate de cereri și declarații;d) Certificatul fiscal, după caz;e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor și ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice sau certificatul constatator, pentru persoanelor juridice; în cazurile prevăzute de prezentul regulament copiile actelor de identitate pot fi înlocuite cu adeverințe emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare ale persoanelor fizice.f) Copia extrasului de carte funciară, după caz;g) Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;h) Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;i) Calculul analitic al suprafeței;j) Memoriul tehnic;k) Planul de amplasament și delimitare;l) Releveele construcțiilor, după caz;m) Abrogată.----------Lit. m) a art. 26 a fost abrogată de pct. 16 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.3.3. Modul de întocmire a documentațiilor cadastrale  +  Articolul 27Realizarea documentațiilor cadastrale presupune parcurgerea următoarelor etape:a) identificarea amplasamentului imobilului și documentarea tehnică;b) execuția lucrărilor de teren și birou;c) întocmirea documentațiilor.  +  Articolul 28Proprietarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deține cu privire la imobil.  +  Articolul 29(1) Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanță cu geometria la zi a imobilului din baza de date a oficiului teritorial.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 17 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren. Toate paginile din documentație vor fi numerotate, iar documentele tehnice vor fi însușite de persoana autorizată prin ștampilă și semnătură.(3) În cazul imobilelor pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului și limitele acestora în conformitate cu actele de proprietate, sau situația juridică/tehnică a imobilului nu corespunde cu situația reală din teren, persoana autorizată nu întocmește documentația cadastrală.----------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 17 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 30Întocmirea documentațiilor cadastrale, recepția și înscrierea în cartea funciară pe flux integrat de cadastru și carte funciară presupune parcurgerea următoarelor etape:a) identificarea amplasamentului imobilului de către proprietar, indicarea limitelor acestuia persoanei autorizate și documentarea tehnică;b) executarea măsurătorilor;c) întocmirea documentației cadastrale;d) înregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;e) recepția documentației cadastrale;f) înscrierea în cartea funciară a dreptului real asupra imobilului.  +  Articolul 31Întocmirea documentațiilor cadastrale și înscrierea în cartea funciară pe flux întrerupt presupune parcurgerea etapelor prevăzute la articolul anterior, cu precizarea că recepția documentațiilor se finalizează cu transmiterea referatului către compartimentul registratură care îl comunică persoanei autorizate sau beneficiarului, urmând ca înscrierea în cartea funciară să se efectueze după întocmirea actului autentic. De asemenea, compartimentul registratură va înregistra referatul în RGI pentru efectuarea notării în cartea funciară a propunerii de alipire ori de dezlipire sau a respingerii acesteia. Documentațiile cadastrale pe flux întrerupt se referă la operațiuni de dezlipire/alipire teren sau apartamentare/reapartamentare condominiu, subapartamentare/alipire UI și la cele de atribuire număr cadastral în conformitate cu protocoalele de colaborare.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 18 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 32În documentațiile cadastrale/topografice coordonatele imobilelor vor fi prezentate în sistem național de referință.  +  Articolul 33(1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuției lucrărilor și constă în:a) pentru imobilele care fac obiectul primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau convenționale, în vederea efectuării măsurătorilor;b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte și fapte juridice ulterioare primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată verifică și validează amplasamentul conform datelor tehnice. Această verificare se realizează pe baza documentelor existente, respectiv a documentațiilor cadastrale, extraselor de carte funciară pentru informare, planurilor de amplasament și delimitare, planuri de carte funciară sau hărți cadastrale, etc.(2) Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se face, la cerere, și constituie obiectul unei lucrări ulterioare, care se finalizează printr-un proces - verbal de trasare și predare a amplasamentului, semnat de către persoana autorizată și de către proprietar.  +  Articolul 34Documentarea tehnică constă în:a) analizarea situației existente, în conformitate cu datele și documentele deținute de proprietar, în relație cu elementele existente în teren;b) solicitarea de informații actualizate, din baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial.  +  Articolul 35(1) Solicitarea de date și informații aflate în baza de date a oficiului/biroului teritorial, se realizează prin înregistrarea, în prealabil, a unei cereri de informații sau prin accesarea portalului destinat autorizaților.(2) Persoanele fizice autorizate pot solicita date și informații ce nu sunt disponibile pe portal, acestea având obligația să verifice punctele de pe limita comună a imobilului pentru care se întocmește documentația cadastrală cu imobilele limitrofe, să confirme corectitudinea acestora și să le utilizeze, dacă acestea sunt corect determinate. Dacă se constată neconcordanțe, erori sau greșeli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate și argumentate în memoriul tehnic. (la 14-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (3) Pentru realizarea planului parcelar, oficiile teritoriale vor pune la dispoziția executantului, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informații:a) lista titlurilor de proprietate;b) fișiere .dxf sau copii ale planurilor de amplasament și delimitare recepționate, dacă informația nu există în format digital; (la 14-09-2017, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 35 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) c) planuri parcelare existente;d) copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 35 a fost modificată de pct. 19 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.e) lista cuprinzând numărul de carte funciară și numerele cadastrale alocate imobilelor situate în tarlaua respectivă.f) copiile cărților funciare, dacă este cazul. (la 14-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 35 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (3^1) Solicitarea informațiilor prevăzute la alin. (3) va fi însoțită întotdeauna de acordul comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din localitatea unde se efectuează planul parcelar exprimat în cererea de informații întocmită conform anexei 1.53.----------Alin. (3^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 20 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(4) Pentru realizarea planului de încadrare în tarla, oficiile teritoriale vor pune la dispoziția persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informații, următoarele date:a) fișiere .dxf sau copii ale planurilor de amplasament și delimitare recepționate, dacă informația nu există în format digital; (la 14-09-2017, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 35 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) b) limitele tarlalei în format .dxf, determinată prin măsurători, dacă există în arhivă. În situația în care oficiul teritorial nu poate furniza această informație, persoana autorizată va determina limita tarlalei prin măsurători.(5) Oficiul teritorial are obligația de a pune la dispoziția persoanei autorizate informațiile deținute în arhivă, necesare realizării planului parcelar.  +  Articolul 36(1) Execuția lucrărilor de teren și birou, constă în:a) alegerea metodei de lucru;b) execuția măsurătorilor pentru realizarea rețelelor de îndesire și ridicare, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita și în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări și validări ale datelor existente. În funcție de metodele și mijloacele de măsurare utilizate persoana autorizată va face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schița rețelei, descrierea punctelor noi de îndesire și de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate. Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren;c) analizarea de către persoana autorizată a limitelor imobilelor indicate de către proprietar, în concordanță cu actele de proprietate, informațiile preluate de la oficiul teritorial și măsurătorile efectuate. Natura împrejmuirilor se va menționa în planul de amplasament și delimitare la punctul "A. Date referitoare la teren", la rubrica observații;d) determinarea de către persoana autorizată a elementelor fixe existente la teren, din interiorul și vecinătatea imobilului și reprezentarea acestora pe planul de amplasament și delimitare în format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosință se pot determina și prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafața imobilului și se reprezintă pe planul de amplasament și delimitare prin linii întrerupte și coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosință în suprafață mai mare de 50 mp în intravilan și mai mare de 300 mp în extravilan. Pentru construcțiile situate în interiorul imobilelor se vor determina limitele construcțiilor permanente la nivelul solului. Valorile suprafețelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se determină cu două zecimale.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 21 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.g) abrogată;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.h) abrogată.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.i) prelucrarea datelor;j) întocmirea documentației în format analogic și digital.(2) Erorile admise sunt:a) Eroarea de identificare a punctului de contur:– în cazul imobilelor împrejmuite ± 10 cm;– în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 30 cm.b) Eroarea poziției reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ± 10 cm.(3) Eroarea de poziție absolută a punctelor, incluzând erorile menționate la alineatul (2) și erorile punctelor rețelei geodezice de sprijin, nu va depăși:– în cazul imobilelor împrejmuite ± 20 cm;– în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 40 cm.(4) Erorile menționate la alineatele precedente nu vor genera suprapuneri ale imobilelor din sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Reprezentarea grafică a limitei comune este unică.  +  Articolul 37Elementele liniare, punctuale și de caroiaj, semnele convenționale și atributele textuale din conținutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezintă modele care pot fi adaptate corespunzător modelelor prevăzute în normele, instrucțiunile, standardele și atlasele de semne convenționale în vigoare.  +  Articolul 38(1) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi documentația în format digital la solicitarea oficiului teritorial se sancționează cu suspendarea autorizației pe 3 luni. (la 14-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 38 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2) Neîndeplinirea demersurilor referitoare la sancționarea persoanei autorizate de către persoanele desemnate atrage cercetarea disciplinară a acestora.(3) Sancțiunile aplicate se aduc la cunoștința publicului prin afișare la sediul oficiului teritorial și pe paginile de internet ale Agenției Naționale și oficiului teritorial.(4) Pe durata suspendării autorizației persoanele autorizate pot reface documentațiile întocmite incorect, la solicitarea oficiului/biroului teritorial, dar nu pot executa alte documentații.  +  Capitolul III DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ3.1. Cererea de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară  +  Articolul 39(1) Competența soluționării cererii de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară revine biroului de cadastru și publicitate imobiliară, în raza căruia se află imobilul.(2) Cererea de recepție și/sau înscriere cuprinde următoarele elemente:a) numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului;b) codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;c) felul și obiectul înscrierii, iar în cazul rectificărilor, modificărilor, reconstituirilor, actualizărilor, completărilor, îndreptărilor erorilor materiale cu indicarea elementelor ce fac obiectul acestor cereri;d) indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al cererii;e) localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului și numărul de carte funciară;f) în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară se va arăta, după caz, pentru cele din extravilan - tarlaua și parcela, iar pentru cele din intravilan - strada și numărul, respectiv blocul, scara, etajul și apartamentul pentru unitățile individuale amplasate în condominii;g) valoarea tarifului achitat și numărul documentului de plată;h) opțiunea modalității de comunicare;i) data și semnătura.(3) Cererea de recepție și/sau înscriere se formulează pentru fiecare imobil în parte. Prin excepție, intabularea dreptului de servitute se va face în baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante și a celor care constituie fonduri aservite. În cazul în care o documentație cadastrală de primă înscriere conține mai multe imobile relaționate, se formulează o singură cerere de recepție și înscriere. (la 14-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 39 , Punctul 3.1. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (4) În cazul solicitărilor de înscriere succesivă a unor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice asupra aceluiași imobil, se va depune o singură cerere de înscriere, care se va înregistra sub un singur număr.(5) Înscrierile solicitate cu privire la o unitate individuală dintr-un condominiu și a cotelor părți ce revin acesteia din terenul parte de uz comun se vor face în baza unei singure cereri de recepție și/sau înscriere care va cuprinde identificarea atât a cărții funciare a unității individuale cât și a cărții funciare a terenului.(6) Cererii de recepție și/sau înscriere i se atașează înscrisul care constată actul sau faptul ce constituie temei al înscrierii, în original sau în copie legalizată, documentația cadastrală, după caz, precum și dovada plății tarifului aferent serviciului solicitat.(7) În situația în care actul juridic are ca obiect mai multe imobile situate în circumscripția aceluiași birou teritorial, se depune o cerere de înscriere pentru fiecare imobil. Înscrisul original sau copia legalizată a acestuia se va atașa la prima cerere de înscriere, iar la celelalte cereri de înscriere se va menționa numărul de înregistrare al cererii la care a fost atașat originalul sau copia legalizată a actului juridic pe care se întemeiază înscrierea. În acest caz, cererile de înscriere vor fi înregistrate în Registrul General de Intrare al biroului teritorial ca cereri legate, urmând a fi repartizate acelorași persoane responsabile.(8) Cererea de recepție și/sau înscriere, odată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată cu noi capete de cerere. Soluționarea acesteia se va face numai în limitele capetelor de cerere formulate.(9) Dosarul cererii va putea fi completat numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost atașate toate înscrisurile necesare soluționării și când se impune refacerea documentației cadastrale sau a unei părți din aceasta.(10) Termenul acordat prin referatul de completare nu poate depăși 15 zile calendaristice, calculat de la data afișării în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și pe site-ul Agenției Naționale www.ancpi.ro. Termenul de soluționare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările. (la 14-09-2017, Alineatul (10) din Articolul 39 , Punctul 3.1. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (11) Cererea respinsă poate fi redepusă, în limita cererii inițiale și fără a putea fi completată cu noi capete de cerere, o singură dată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, fără plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează. Documentația anexată cererii de redepunere trebuie să conțină copia încheierii de respingere și toate celelalte documente a căror lipsă a justificat soluția de respingere a cererii. Noua cerere primește un număr de înregistrare și se formează un nou dosar.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 23 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 40(1) Cererea și înscrisurile privind efectuarea înscrierilor în cartea funciară se înregistrează on - line sau la registratura biroului teritorial în circumscripția căruia se află imobilul.(2) Înregistrarea în Registrul general de Intrare a cererilor având ca obiect serviciile de cadastru și/sau publicitate imobiliară prestate de unitățile subordonate Agenției Naționale se efectuează pentru toate categoriile de solicitanți, zilnic, între orele 8,30-14,00. Același program se aplică și pentru înregistrarea on - line a cererilor.(3) Eliberarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară se efectuează pentru toate categoriile de solicitanți în intervalul orar 11,00-16,00.(4) Programul stabilit la alineatele (2) și (3) este unic la nivel național.(5) Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părții, cu mențiunea numărului de înregistrare, data primirii și termenul de soluționare, în caz contrar eliberându-se dovada de confirmare a înregistrării cererii, care conține aceleași informații.(6) Regulile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică oricărei completări a dosarului solicitate prin referat.----------Alin. (6) al art. 40 a fost modificat de pct. 24 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, precum și de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentația cadastrală.Atunci când există mai mulți coproprietari sau persoane interesate în efectuarea înscrierii, oricare dintre acestea poate depune cererea de recepție și/sau înscriere, personal sau prin intermediul persoanelor enumerate mai sus.  +  Articolul 41(1) Cererile de recepție și/sau înscriere, primite prin poștă sau curier, se depun la registratură și se înregistrează în registrul general de intrare.(2) Cererile de recepție și/sau înscriere, primite prin fax, se înregistrează în registrul general de intrare. Cererea, împreună cu actul în original, se transmite prin poștă cu confirmare de primire sau direct, în aceeași zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.(2^1) În situația în care documentația în format analogic, înscrisul original sau copia legalizată a acestuia nu sunt depuse în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, aceasta se respinge. (la 14-09-2017, Alineatul (2^1) din Articolul 41 , Punctul 3.1. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2^2) Termenul de soluționare se calculează de la data la care a fost primit înscrisul original sau copia legalizată a acestuia.----------Alin. (2^2) al art. 41 a fost introdus de pct. 25 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Cererile de recepție și/sau înscriere înregistrate on-line care au atașate versiunea scanată a dosarului cererii se vor soluționa conform procedurilor stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenția Națională și colaboratori, aprobat prin ordin cu caracter normativ, după caz.(4) Cererile și înscrisurile de altă natură decât cererile de recepție și/sau înscriere și înscrisurile depuse în susținerea acestora, sosite prin poștă sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial și se înregistrează în registrul de corespondență, în aceeași zi, cu menționarea datei primirii, după care se predau spre soluționare.3.2. Dispoziții generale privind recepția documentațiilor cadastrale  +  Articolul 42Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după:– verificarea existenței tuturor pieselor din documentație așa cum sunt menționate în borderou;– verificarea existenței fișierelor, unde este cazul;– verificarea existenței documentației în format digital;– verificarea achitării tarifului legal. (la 14-09-2017, Articolul 42 din Punctul 3.2. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 43Abrogat.----------Art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 44Nu se poate renunța la cererea privind efectuarea unei operațiuni de cadastru și/sau publicitate imobiliară, înregistrată în RGI. Tariful aferent serviciului solicitat nu se restituie după înregistrarea cererii, cu excepția situației în care a fost calculat greșit și s-a urmat procedura prevăzută de ordinul directorului general de stabilire a tarifelor de cadastru și publicitate imobiliară.  +  Articolul 45După înregistrarea în RGI, cererea și documentele aferente se transmit spre soluționare pe flux persoanelor alocate.  +  Articolul 46(1) Recepția documentației cadastrale constă în verificarea din punct de vedere tehnic a următoarelor aspecte:a) serviciul solicitat, raportat la situația imobilului, astfel cum rezultă din evidențele de cadastru și publicitate imobiliară;b) corespondența categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum și verificarea existenței în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentația și valabilitatea autorizației;c) corespondența semnatarilor declarației pe proprie răspundere, cu titularul dreptului real/deținătorul imobilului sau creditorul chirografar;d) corespondența dintre elementele tehnice din documentație și documentele atașate cererii;e) corespondența dintre datele din documentația cadastrală în format analogic și datele din documentația în format digital; (la 14-09-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 46 , Punctul 3.2. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) f) modul de utilizare a datelor furnizate de oficiul teritorial pentru realizarea documentației;g) verificarea geometriei imobilului pe suport ortofotoplan și alte suporturi cartografice existente în arhiva analogică și digitală;h) verificarea corectitudinii încadrării limitelor imobilului cu imobilele existente în baza de date grafică și dacă s-au utilizat coordonatele imobilelor vecine. Se verifică dacă nu există suprapuneri ale imobilului cu alte imobile înregistrate;i) verificarea informațiilor utilizând aplicația DDAPT, pentru imobilele care au făcut obiectul restituirii în baza legilor fondului funciar;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 27 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.j) conținutul tehnic și forma de prezentare a documentației;l) corespondența între detaliile cadastrale conținute în planul de amplasament și delimitare și cele existente pe ortofotoplan, în cazul constatării diferențelor se procedează la verificarea în teren;----------Lit. l) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 27 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.m) calitatea și corectitudinea operațiunilor, măsurătorilor, calculelor, preciziilor, dacă se consideră necesare;n) corespondența între atributele descriptive și elementele grafice;o) localizarea imobilului în baza de date grafică.(2) După recepție, dacă imobilul a făcut obiectul legilor proprietății, inspectorul comunică persoanei responsabile cu DDAPT, numărul cadastral aferent imobilului, în vederea completării acestuia în aplicația DDAPT.----------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 28 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Oficiile teritoriale efectuează verificări pe teren, cu privire la corectitudinea măsurătorilor și a modului de întocmire a documentației realizate, prin sondaj sau ori de câte ori se impune.  +  Articolul 47După alocarea numărului cadastral în sistemul informatic, pe planul de amplasament și delimitare se menționează numărul cadastral, data atribuirii, se aplică parafa inspectorului și semnătura. Documentația recepționată se transmite serviciului publicitate imobiliară/sau la registratură, în cazul în care recepția s-a efectuat pe flux întrerupt.  +  Articolul 48(1) Inspectorul verifică documentația din punct de vedere tehnic, iar în cazul în care documentația este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare, se întocmește nota de completare cu toate datele, documentele sau informațiile suplimentare necesare soluționării cererii și încadrarea în prevederile legale. Nu se solicită completări cu privire la documente, date și informații care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se înaintează pe flux împreună cu documentația la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea completării și transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, în condițiile art. 39, alin. (10). Pentru operativitatea comunicării transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligația să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale și să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancționată conform reglementărilor în vigoare. (la 14-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 48 , Punctul 3.2. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2) Referatul ce cuprinde nota de completare/respingere se emite o singură dată pentru o documentație de recepție/recepție și înscriere în cartea funciară și se redactează în comun de către serviciul de cadastru și cel de publicitate imobiliară.(3) Dacă documentația nu a fost recepționată din cauza nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri sau depășirii termenului stabilit prin referat, inspectorul care a verificat documentația completează nota de respingere din referat și o transmite împreună cu documentația serviciului de publicitate imobiliară în vederea întocmirii încheierii de respingere.(4) În cazul în care constată că documentația este întocmită incorect, inspectorul emite referatul de respingere și îl transmite împreună cu. documentația la serviciul de publicitate imobiliară. Referatul inspectorului va sta la baza încheierii de respingere.----------Alin. (4) al art. 48 a fost modificat de pct. 29 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(5) Asistentul registrator și registratorul verifică documentația din punct de vedere juridic astfel încât încheierea de respingere va fi motivată atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere juridic. Motivarea încheierii de respingere din punct de vedere tehnic va fi preluată din referatul inspectorului.----------Alin. (5) al art. 48 a fost modificat de pct. 29 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 49(1) Prin documentație întocmită incorect se înțelege:a) integrarea incorectă a imobilului în sistemul național de referință și ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greșite;b) calcule efectuate greșit;c) neconcordanțe între detaliile topografice conținute în planul de amplasament și delimitare și cele existente pe teren, în cazul verificărilor la teren;d) serviciul incorect solicitat, raportat la situația imobilului, astfel cum rezultă din evidențele de cadastru și publicitate imobiliară;e) neconcordanța între datele de identificare ale imobilului înscrise în actul de proprietate și cele ale imobilului din planul de amplasament și delimitare;f) neconcordanțe între datele analogice din documentația cadastrală și datele digitale din fișiere;g) documentație întocmită fără executarea măsurătorilor la teren;h) tipul documentației nu corespunde categoriei de lucrări în care persoana executantă este autorizată, există alte incompatibilități ale persoanei autorizate, autorizație expirată ori suspendată;i) nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către proprietarii imobilului/imobilelor învecinate sau, în cazul imobilelor aparținând domeniului public, nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către concesionar, administrator sau titular al dreptului de folosință, după caz;j) generarea de suprapuneri în planul cadastral digital, după caz, cu excepțiile prevăzute de lege;k) neconcordanțe cu planul parcelar recepționat de oficiul teritorial.(2) Inginerul șef coordonează, verifică și controlează activitatea desfășurată de inspectorii din cadrul oficiului teritorial. Referatele cu notele de completare și respingere vor fi semnate de către inspector și vor fi verificate prin sondaj de inginerul șef.  +  Articolul 50În procesul de verificare, avizare și recepție, inspectorul realizează:a) verificarea și recepția documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu respectarea normelor și regulamentelor în vigoare;b) verificarea și recepția suportului topografic din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului și cele întocmite în vederea emiterii autorizației de construire/desființare;c) avizarea și recepția lucrărilor de specialitate, definite potrivit prezentului regulament;d) verificarea bazelor de date grafice și textuale;e) verificarea la teren, prin sondaj, sau ori de câte ori se impune, a modului de întocmire a documentațiilor supuse recepției;f) emiterea notelor de completare și respingere pentru documentațiile întocmite incorect;g) avizarea tehnică, la solicitarea instanței de judecată, a expertizelor topografice întocmite de experții judiciari;h) întocmirea documentațiilor în format digital, conform prevederilor legale, din oficiu din dispoziția șefului ierarhic, pentru rectificarea unor erori și pentru actualizarea bazei de date grafice; (la 14-09-2017, Litera h) din Articolul 50 , Punctul 3.2. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) i) constatarea și propunerea sancționării persoanelor fizice și juridice autorizate.3.3. Dispoziții cu privire la numerotarea cadastrală  +  Articolul 51(1) Numerotarea cadastrală a imobilelor se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităților administrativ-teritoriale" publicat de Institutul Național de Statistică.(2) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică și baza de date textuală în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.  +  Articolul 52(1) Imobilele se numerotează la nivelul unității administrativ-teritoriale în ordinea înregistrării solicitărilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.(2) În cadrul fiecărui imobil, construcțiile se identifică printr-un cod atașat numărului cadastral, alcătuit din litera "C" urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, . . .). Codul și destinația construcției se evidențiază în planul de amplasament și delimitare.(3) În cazul construcțiilor-condominiu, proprietățile individuale se identifică astfel: la numărul cadastral al imobilului (teren) și codul construcției, se adaugă codul unității individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu număr cadastral 178, construcția C1 și unitatea individuală 25). Toate unitățile individuale se evidențiază în cartea funciară colectivă.(4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate se numerotează la nivelul UAT. Aceste imobile primesc un singur număr cadastral pe toată lungimea lor în cadrul fiecărui UAT sau pe tronsoane, dacă sunt intersectate cu alte imobile de tip liniar. Intersecția imobilelor de tip liniar va primi număr cadastral distinct.----------Alin. (4) al art. 52 a fost modificat de pct. 30 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.3.4. Încheierea de carte funciară  +  Articolul 53(1) Registratorul dispune prin încheiere admiterea sau respingerea cererii de înscriere.(2) În caz de admitere a cererii de înscriere, se procedează la intabularea, la înscrierea provizorie sau la notarea în cartea funciară.(3) Registratorul poate dispune admiterea în parte a cererii de înscriere arătând, motivat, partea din cerere care a fost admisă, precum și cea care a fost respinsă.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 53 a fost abrogat de pct. 31 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(5) Înscrierile în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni se efectuează la cerere în baza actelor justificative, prin emiterea unei încheieri.----------Alin. (5) al art. 53 a fost modificat de pct. 32 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 54(1) Încheierea pronunțată de registrator are același număr cu cel al cererii de înregistrare și cuprinde obligatoriu elementele prevăzute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată.(2) Alături de mențiunile prevăzute la alin. (1) încheierea mai cuprinde:a) denumirea oficiului și a biroului teritorial;b) numărul și data înregistrării;c) numele și prenumele registratorului și al asistentului registrator;d) numele și prenumele sau denumirea petentului, după caz;e) obiectul cererii;f) înscrisul pe care se întemeiază cererea;g) tariful achitat;h) motivarea în drept a soluției de admitere, respectiv motivarea în drept și în fapt a soluției de respingere;i) unitatea administrativ-teritorială în care este situat imobilul identificat prin numărul cadastral sau topografic și numărul cărții funciare;j) numărul de ordine al înscrierii;k) felul înscrierii;l) modalitățile drepturilor înscrise;m) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;n) calea de atac, termenul de exercitare a acesteia și biroul teritorial sau instanța de judecată la care se formulează;o) semnătura registratorului și a asistentului registrator;p) data soluționării.----------Art. 54 a fost modificat de pct. 33 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 55(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 55 a fost abrogat de pct. 34 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Încheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării, plus un exemplar care se va atașa la dosarul cererii.(3) Fiecare exemplar al încheierii de admitere necesar comunicării este însoțit de extrasul de carte funciară pentru informare care atestă modul în care s-a efectuat înscrierea în cartea funciară, cu excepția exemplarului care se arhivează.----------Alin. (3) al art. 55 a fost modificat de pct. 35 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 55 a fost abrogat de pct. 34 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(5) Încheierea prin care s-a dispus respingerea cererii nu trebuie însoțită de extrasul de carte funciară pentru informare.  +  Articolul 56Abrogat.----------Art. 56 a fost abrogat de pct. 36 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 57(1) Comunicarea documentelor specifice/încheierilor către persoanele interesate se face în mod direct, prin confirmare cu semnătură de primire sau prin poștă, cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire, conform solicitării.(2) Fila de comunicare este semnată pentru conformitate de către referentul de la registratură.3.5. Căile de atac împotriva încheierii de carte funciară  +  Articolul 58Încheierile de carte funciară sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.  +  Articolul 59Cel care a cerut înscrierea nu poate modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.  +  Articolul 60(1) Cererea de reexaminare se formulează de persoanele și în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.----------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Cererea de reexaminare va fi însoțită de copia încheierii de carte funciară atacată și va fi motivată.----------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Cererea de reexaminare se soluționează, prin încheiere, de către registratorul șef, în termenul legal potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată. Reverificarea părții tehnice a documentației este în sarcina inginerului șef și se soluționează printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluționează cererea de reexaminare.----------Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(4) Soluționarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozițiilor referitoare la procedura de soluționare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii inițiale. Pentru soluționarea cererii de reexaminare, registratorul șef are posibilitatea de a solicita înscrisuri noi.(5) În situația în care încheierea de carte funciară împotriva căreia s-a formulat cerere de reexaminare a fost soluționată de un registrator care a fost numit ulterior în funcția de registrator - șef, reexaminarea se soluționează de un alt registrator din cadrul oficiului teritorial, în baza unui mandat special acordat în acest sens. Se procedează similar în cazul în care atribuțiile registratorului - șef sunt aduse la îndeplinire, pe o perioadă determinată, de către un registrator de carte funciară care a emis încheierea atacată cu reexaminare.----------Alin. (5) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(6) Dosarul se înaintează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare inginerului șef sau registratorului șef, după caz. Dosarul este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor și a documentațiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărții funciare. De îndeplinirea acestei obligații este responsabil referentul arhivar care are în păstrare arhiva de acte a biroului teritorial.----------Alin. (6) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(7) După soluționarea cererii de reexaminare, dosarul se arhivează la biroul teritorial unde s- a înregistrat cererea de înscriere.  +  Articolul 61(1) Plângerea împotriva încheierii de reexaminare se formulează de persoanele și în condițiile prevăzute de lege.----------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 38 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Plângerea împotriva încheierii registratorului șef prezentată direct, prin poștă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menționează în registrul general de intrare sub numărul dosarului inițial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea numelui/denumirii persoanei ce o formulează și data depunerii acesteia.----------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 38 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Plângerea împotriva încheierii se poate depune și direct la judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita, din oficiu, biroului teritorial comunicarea copiei dosarului încheierii și a copiei cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară. În acest caz, plângerea se menționează în registrul general de intrare sub numărul dosarului inițial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea datei primirii acesteia.(4) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (3) nu se emite încheiere de carte funciară.(5) După verificarea dosarului și menționarea din oficiu a plângerii în cartea funciară, acesta se înaintează de îndată, dar nu mai târziu de 15 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul șef sau registratorul coordonator, după caz, și de către referentul de la arhivă.(6) Dosarul care se înaintează instanței este format din: copia certificată a tuturor actelor și a documentațiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum și a încheierii registratorului șef prin care s-a soluționat cererea de reexaminare, primul exemplar al plângerii, după caz, copia certificată a cărții funciare dacă este deschisă și dovada efectuării comunicărilor. Dacă, ulterior, sunt înregistrate și alte plângeri privind același dosar, se vor înainta și acestea instanței, cu menționarea numărului inițial de comunicare.  +  Articolul 62(1) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanței judecătorești produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial. Înscrierea dispusă se efectuează în baza unui exemplar conform cu originalul al hotărârii judecătorești prin care a fost admisă plângerea, cu mențiunea că este rămasă definitivă, iar încheierea emisă nu este supusă nici unei căi de atac. Prin aceeași încheiere se dispune radierea plângerii din cartea funciară.(2) În cazul în care prin hotărârea judecătorească nu s-a dispus efectuarea unor operațiuni de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul inițial, radiindu-se totodată plângerea din cartea funciară prin încheiere care nu este supusă nici unei căi de atac.3.6. Anularea numerelor cadastrale.  +  Articolul 63(1) Numerele cadastrale se pot anula:a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:– cererii de anulare;– declarației pe proprie răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil;b) la cerere, pe flux integrat, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepția situației în care imobilele sunt identificate și prin număr topografic.----------Lit. b) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 39 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza de recepție a documentației pe flux integrat care au primit încheieri de respingere la cartea funciară se anulează.(3) După anularea numărului cadastral, inspectorul aplică ștampila "ANULAT" pe planul de amplasament și delimitare la rubrica în care e menționat numărul cadastral și pe ștampila inspectorului, pe toate exemplarele documentației cadastrale, în format analogic.  +  Articolul 64În situația cererilor de reexaminare sau când instanța de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef și dispune intabularea, compartimentul relații cu publicul/registratură înregistrează cererea și atașează copia dosarului inițial, iar inspectorul, pe baza informațiilor din sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, soluționează cererea și după caz, realizează recepția și aplică parafa pe planul de amplasament și delimitare. (la 14-09-2017, Articolul 64 din Punctul 3.6. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) 3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară și a certificatului de sarcini  +  Articolul 65(1) Biroul teritorial eliberează extrase de carte funciară pentru informare, extrase de carte funciară pentru autentificare și certificate de sarcini.(2) Extrasul de carte funciară prezintă situația cadastral - juridică a imobilului, respectiv pozițiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia.(3) Extrasul de carte funciară pentru autentificare se eliberează la cererea notarului public, în vederea autentificării actelor juridice prin care se constituie, se modifică sau se transmite un drept real imobiliar.(4) Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situația cadastral - juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Eliberarea se poate efectua și on-line, prin intermediul platformei e-payment, extrasul fiind valabil exclusiv în mediul electronic ca urmare a generării automate de către sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și semnării cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001, republicată, precum și cu cele ale Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare. (la 14-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 65 , Punctul 3.7. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (4^1) Extrasele de carte funciară pentru informare/autentificare pot fi solicitate și eliberate și prin intermediul platformei registrul general de intrare electronic, pe baza contului de utilizator și a parolei. Aceste extrase se generează automat, în format electronic și sunt semnate cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001, republicată, precum și cu cele ale Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, fiind valabile exclusiv în mediul electronic. (la 14-09-2017, Alineatul (4^1) din Articolul 65 , Punctul 3.7. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 65 a fost abrogat de pct. 41 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(6) Certificatul de sarcini se eliberează la solicitarea oricărei persoane. La cerere se vor anexa orice înscrisuri care pot ajuta la soluționarea acesteia.----------Alin. (6) al art. 65 a fost modificat de pct. 42 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(7) Cererile având ca obiect eliberare extrase de carte funciară, certificate de sarcini primite prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire se soluționează și se eliberează fără a fi condiționate de primirea cererilor în original, cu condiția ca plata tarifelor aferente să fie efectuată.3.8. Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial și/sau consultarea acestora  +  Articolul 66(1) Oficiile/birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea și copii ce poartă mențiunea "conform cu exemplarul din arhivă" ale documentelor emise de alte instituții/autorități publice ce se află în arhiva biroului teritorial.(2) Orice persoană, fără a justifica un interes, poate solicita informații din sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Consultarea situației cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoana utilizând datele de identificare ale imobilului.(3) Orice persoană interesată poate consulta mapa cu înscrisuri, cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(4) Cererile având ca obiect eliberare copii ale cărților funciare primite prin fax, e-mail, on- line sau prin orice altă modalitate de comunicare, care asigură confirmarea de primire, se soluționează și se eliberează fără a fi condiționate de primirea cererilor în original, cu condiția ca plata tarifelor aferente să fie efectuată.(5) Copiile solicitate se eliberează în condițiile alin. (1) și cuprind, numărul și data înregistrării cererii, tariful și numărul de chitanță, semnătura și parafa referentului, precum și ștampila oficiului/biroului teritorial.(6) În sensul prezentului articol, persoane interesate sunt:a) părțile actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;b) persoanele îndreptățite să se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor arătate la punctele a) și b), astfel cum sunt moștenitorii părților actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor arătate la punctele a) și b), atunci când invocă un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin înscris ori un drept aflat în legătură cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumpărătorul sau donatarul dreptului constatat prin înscris;e) titularul unui drept de preempțiune privitor la dreptul constatat prin înscris, reprezentantul convențional sau legal al uneia dintre părțile actului juridic constatat prin înscris, ocrotitorul legal al uneia dintre părți ori creditorul uneia dintre părți, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin înscris;f) instanțele judecătorești, instituțiile și organele de cercetare și urmărire penală, instituțiile publice de recuperare a creanțelor fiscale/bugetare ale statului, notarii publici și orice altă autoritate sau instituție publică abilitată legal în acest sens;g) reclamantul într-o acțiune care privește imobilul înscris în cartea funciară.  +  Articolul 67(1) Se interzice scoaterea cărților funciare, a actelor ce stau la baza înscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor și a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu excepția situațiilor în care se solicită efectuarea unei expertize grafologice, în condițiile legii.(2) În această situație, anterior predării, cartea funciară se convertește în format digital și se întocmește un proces-verbal în care se menționează cartea funciară și documentele predate în original și termenul de restituire. În arhivă, în locul cărții funciare și a actului ridicat, se va lăsa o copie a acestora și un exemplar al adresei de ridicare și al procesului-verbal încheiat. În baza procesului verbal, în cartea funciară se efectuează o notă marginală la rubrica "Observații/Referințe" din partea I a cărții funciare, în care vor fi menționate numele și prenumele persoanei care a ridicat originalul cărții funciare sau actele care au stat la baza înscrierii, data la care au fost ridicate și documentul în baza căruia au fost solicitate.(3) Procesul-verbal se înregistrează în registrul de corespondență și conține: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau șef, după caz, denumirea instituției care ridică originalele, numele și calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predării actelor juridice, data ridicării și data la care se preconizează să fie înapoiate, numele și semnătura celui care predă, respectiv primește.(4) Dacă la împlinirea termenului preconizat de restituire cărțile funciare și actele transmise în original nu au fost înapoiate, se solicită instituțiilor care le-au ridicat informații referitoare la termenul de restituire.(5) Cererile înregistrate după ridicarea originalului cărții funciare în format analogic se soluționează în termenele legale.3.9. Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, în vederea trasării  +  Articolul 68Persoana autorizată este obligată ca, înainte de executarea unei lucrări de trasare pentru un imobil, să solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de cadastru și carte funciară, iar după finalizarea lucrării să întocmească un proces-verbal de trasare și predare-primire a amplasamentului, semnat de către persoana autorizată și de către proprietar.  +  Capitolul IV PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ4.1. Dispoziții generale  +  Articolul 69Cererile de înscriere, indiferent de data înregistrării lor, sunt soluționate potrivit art. 80 din Legea nr. 71/2011.----------Art. 69 a fost modificat de pct. 43 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 70(1) Cererea de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară se verifică și se înregistrează de îndată în registrul general de intrare, cu menționarea datei, orei și minutului primirii cererii.(2) Cererile de recepție și/sau înscriere se repartizează aleatoriu, prin aplicația informatică, inspectorilor, registratorilor, asistenților registratori sau referenților, în funcție de specificul fiecăreia.(3) Cererile înregistrate sunt grupate de către referent, în mape, repartizate pe bază de centralizator, care sunt completate zilnic de către referentul de la registratură cu numerele de înregistrare alocate cererilor din ziua respectivă. Centralizatorul se semnează zilnic de către salariatul căruia i s-au repartizat cererile înregistrate la biroul teritorial în ziua respectivă.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 70 a fost abrogat de pct. 44 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(5) La arhivă, dosarele soluționate se predau sub semnătură, făcându-se mențiune în registrul de unități arhivistice, la rubrica observații: arhivă - data. Referentul scade lucrările cu data intrării în arhivă a dosarelor soluționate.  +  Articolul 71(1) Înainte de soluționarea cererii de către registrator, asistentul registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară, precum și cu informațiile din cuprinsul registrelor de transcripțiuni și inscripțiuni. Rezultatul verificărilor, respectiv dacă există sau nu impedimente pentru efectuarea lucrărilor solicitate ori sarcini sau alte operațiuni care urmează a fi transcrise în cartea funciară, se menționează pe cerere.(2) Cât timp o cerere de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară este în curs de soluționare, se pot elibera doar extrase de carte funciară pentru informare și copii certificate ale cărții funciare respective cu mențiunea existenței cererii, a numărului și a datei de înregistrare a acesteia. În situația în care cererea în curs de soluționare are ca obiect o cotă - parte din dreptul intabulat în cartea funciară, se pot elibera și extrase de carte funciară pentru autentificare pentru celelalte cote-părți.  +  Articolul 72(1) Registratorul respinge cererea de înscriere a actului juridic cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1) - (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.----------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de pct. 45 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Abrogată.----------Alin. (2) al art. 72 a fost abrogat de pct. 46 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) În cazul în care apreciază că pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluționarea cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca părțile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data și ora prezentării. Concluziile convocării vor fi menționate într-un proces verbal semnat de părți, care se atașează la dosarul cererii.  +  Articolul 73(1) Înscrierile în cartea funciară se efectuează în cazul admiterii cererii, de către asistentul registrator.(2) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul registrator notează din oficiu soluția de respingere în acea parte a cărții funciare unde ar fi urmat să se facă înscrierea.(3) În situația în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a unui imobil, pentru care nu există carte funciară deschisă, respingerea se va menționa în RGI și în dreptul poziției din registrul de transcripțiuni la care fusese transcris dreptul.(4) Notarea respingerii cererii nu se evidențiază în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepția situației în care a fost notată cererea de reexaminare sau plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare.  +  Articolul 74De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, documentațiile cadastrale recepționate cu alocare de număr cadastral atribuit, pentru imobilele neînscrise în cartea funciară, anterior implementării sistemului informatic integrat de cadastru și carte funciară, își pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale se anulează din oficiu. (la 14-09-2017, Articolul 74 din Punctul 4.1. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 75Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de carte funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.  +  Articolul 76(1) În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului care a făcut obiectul unui litigiu în care s-a dispus expertiza judiciară, avizată de oficiul teritorial, planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepția ține locul documentației cadastrale după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Atribuirea numărului cadastral se face de către oficiile teritoriale, ulterior pronunțării hotărârii judecătorești, la cererea persoanelor interesate, după verificarea corespondenței cu realitatea din teren, dacă situația tehnico - juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare.(2) Documentația întocmită în aplicarea art. 1050 din Codul de procedură civilă se avizează tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr cadastral, similar procedurii de avizare a expertizelor tehnice judiciare.(3) În situația în care imobilul ce face obiectul dosarului prin care s-a solicitat constatarea uzucapiunii nu este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, ulterior pronunțării hotărârii judecătorești, la cererea persoanelor interesate, oficiul teritorial înregistrează cererea pe flux integrat și procedează la înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Atribuirea numărului cadastral se efectuează după verificarea corespondenței cu realitatea din teren, respectiv dacă situația tehnico-juridică a imobilul nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării documentației tehnice cadastrale anexate cererii prin care se solicită constatarea uzucapiunii.4.2. Soluționarea cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciară  +  Articolul 77Fluxul integrat de cadastru și carte funciară, presupune parcurgerea următoarelor etape:– la înregistrarea în RGI cererea electronică este alocată în mod aleatoriu inspectorului, asistentului registrator și registratorului, după caz;– în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară pe hârtie, înaintea procesării cererii de către inspector se efectuează conversia cărții funciare în format electronic de către asistentul registrator;– în funcție de obiectul cererii, inspectorul accesează modulul de cadastru al sistemului integrat parcurgând etapele din aplicația informatică;– dacă din punct de vedere tehnic documentația îndeplinește cerințele impuse, inspectorul integrează imobilul în baza de date și alocă număr cadastral, după caz;– dacă se impun completări, rectificări ale documentației cadastrale, se emite nota de completare din referatul generat de aplicație;– documentația cadastrală însoțită de referat se transmite serviciului de publicitate imobiliară în vederea efectuării eventualelor completări;– persoana autorizată și beneficiarii pot urmări în sistem electronic starea cererilor înregistrate la oficiul teritorial în baza numărului de înregistrare;– dacă în termenul stabilit prin referat se efectuează completările solicitate, inspectorul soluționează cererea;– dacă documentația cadastrală este incorectă sau nu au fost aduse completările solicitate în termenul stabilit, se completează nota de respingere din referatul generat de aplicație;– inspectorul soluționează cererea prin admitere sau respingere;– după soluționarea cererii de către inspector cererea electronică se transmite serviciului de publicitate imobiliară, împreună cu documentația analogică;– serviciul de publicitate imobiliară emite încheierea de carte funciară de admitere sau de respingere.4.2.1. Prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară  +  Articolul 78(1) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează la cerere sau din oficiu, în cazurile expres prevăzute de lege.(2) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează la cerere, în baza:a) înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real;b) certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;c) documentației cadastrale recepționate, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului;d) dovezii plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară, după caz.  +  Articolul 79(1) Cărțile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul electronic de evidență prin conversia cărții funciare efectuată în condițiile art. 6, alin. 3 și 4 din Legea nr. 7/1996, republicată. În această situație, documentațiile de alipire/dezlipire ale imobilelor identificate cu numere topografice vor cuprinde doar geometria imobilului/imobilelor rezultate. La cererea de recepție și înscriere se va anexa și consimțământul titularului încheiat în formă autentică.(2) Imobilele înscrise în cărțile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin actualizarea geometriei imobilului, după conversia cărții funciare, în baza unei documentații cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, după caz.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) imobilele înscrise în cărțile funciare vechi, situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, care nu pot fi convertite din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament, se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară prin întocmirea unei documentații cadastrale de primă înscriere, cu preluarea pozițiilor active din cartea funciară veche.(4) În cazul imobilelor înscrise în cărți funciare vechi, deschise în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru care nu se pot determina limitele, deschiderea unei cărți funciare noi pentru partea din imobil ale cărei limite se pot determina, se va face conform procedurii stabilite la art. alin. (5) și alin. (6), în baza acordului de voință exprimat în formă autentică și a documentației cadastrale, cu preluarea pozițiilor active din cartea funciară veche.(5) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte funciară veche din zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, face obiectul actului juridic supus înscrierii, se procedează la deschiderea unei cărți funciare noi pe flux de primă înscriere.(6) Partea neafectată de actul juridic supus înscrierii conform alin. (5), rămâne în aceeași carte funciară, cu menționarea diminuării corespunzătoare de suprafața, în cazul în care suprafața este menționată în cartea funciară iar pentru imobilul nou format se deschide o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menționează numărul cadastral și numărul cărții funciare în care s-a înscris imobilul nou format.(7) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărți topografice, cu menționarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărți funciare. În această situație, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situația în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară și ortofotoplanul, se constată diferențe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentații de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.(8) În cazul în care imobilul ce face obiectul legilor proprietății sau a unui alt act juridic supus înscrierii se identifică pe mai multe cărți funciare vechi deschise în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, înscrierea acestuia se efectuează pe flux de primă înscriere. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse integral în noul imobil, vechile cărți funciare se sistează. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse parțial în noul imobil se procedează potrivit alin. (6).(9) La deschiderea cărții funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral, se preia informația din partea a II-a și a III-a a cărții funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafața și categoria de folosință se preiau din documentația cadastrală. Se consideră cărți funciare noi și cărțile funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, după ce s-a actualizat geometria imobilului și s-a atribuit număr cadastral, în baza unei documentații cadastrale.(10) În toate situațiile în care imobilele provin din imobile identificate cu numere topografice în cărțile funciare, precum și în actele notariale, se menționează atât numerele topografice, cât și numerele cadastrale corespunzătoare, până la prima operațiune de alipire sau dezlipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.(11) Până la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru în localitățile din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, înscrierile privitoare la imobilele înscrise în cărțile funciare deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996, vor continua să fie făcute asupra acestor imobile, fie în cărțile funciare rezultate după conversia cărții funciare în format de hârtie, fie în cărțile funciare în format de hârtie, dacă acestea nu pot fi convertite pentru unul din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament.----------Art. 79 a fost modificat de pct. 48 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 80(1) Concomitent cu deschiderea cărții funciare, în regiunile de transcripțiuni și inscripțiuni se fac verificări pentru a identifica poziția din registrul de transcripțiuni și inscripțiuni la care a fost transcris actul juridic ce atestă dreptul ce urmează a fi intabulat, precum și eventualele sarcini înscrise cu privire la imobil. În dreptul acestor poziții se va face trimitere la numărul cărții funciare deschise pentru imobil și la localitatea în care s-a deschis cartea funciară, concomitent cu transcrierea sarcinilor în cartea funciară.(2) Înscrierile din registrul de transcripțiuni și inscripțiuni convertite în format electronic trebuie corectate și validate.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 80 a fost abrogat de pct. 49 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 81(1) Înainte de soluționarea cererii având ca obiect prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, asistentul registrator solicită referentului arhivar o copie "conformă cu exemplarul aflat în arhivă" a actului transcris în vechile registre de publicitate imobiliară în temeiul căruia urmează a fi efectuată înscrierea.(2) Copia menționată la alin. (1) este confruntată de către asistentul registrator cu actul anexat cererii de înscriere în cartea funciară. În cazul în care se constată neconcordanțe între cele două înscrisuri se face mențiune despre aceasta pe cererea de înscriere, iar registratorul de carte funciară dispune respingerea înscrierii.(3) Registratorul de carte funciară care a pronunțat încheierea de respingere comunică, în scris, directorului oficiului teritorial inadvertențele constatate între actul transcris și cel anexat cererii de înscriere, iar acesta dispune, dacă este cazul, sesizarea organelor de urmărire penală privind eventualele infracțiuni.  +  Articolul 82(1) Înainte de soluționarea cererii având ca obiect prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară în baza titlului de proprietate emis în baza legilor proprietății, inspectorul verifică corespondența titlului anexat cererii cu exemplarul aflat în arhiva oficiului teritorial.(2) În situația în care se constată inadvertențe, se recurge la procedura îndreptării erorilor materiale, a rectificării sau se sesizează organele de urmărire penală, după caz, iar cererea de recepție se va soluționa cu notă de respingere.  +  Articolul 83(1) Documentația cadastrală de primă înscriere conține:a) Borderou;b) Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;c) Cererea de recepție și înscriere;d) Declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor și ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărții funciare, dacă este cazul;g) Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;h) Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;----------Lit. h) a art. 83 a fost modificată de pct. 50 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.i) Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate,j) Calculul analitic al suprafețelor;k) Memoriul tehnic;l) Abrogată;----------Lit. l) a art. 83 a fost abrogată de pct. 51 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.m) Planul de amplasament și delimitare;n) Abrogată;----------Lit. n) a art. 83 a fost abrogată de pct. 51 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 83 , Punctul 4.2.1. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 17. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 84(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în intravilan, a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate - în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile;b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit.(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în extravilan, a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial, sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar avizat de primărie și recepționat de oficiul teritorial.b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, sau alte elemente liniare) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate.(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial, sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat prin care își exprimă acordul privind înregistrarea acestei suprafețe.(4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosință/destinația și descrierea construcțiilor se preiau din documentația cadastrală recepționată. În cazul în care există diferențe între situația din actele de proprietate și cea din documentația cadastrală se vor anexa înscrisurile justificative prevăzute de normele legale aplicabile.----------Art. 84 a fost modificat de pct. 53 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 85(1) Pentru imobilele situate în intravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu peste 10% față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate și pentru imobilele situate în extravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu peste 5% față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938 sau cea din actele de proprietate, documentația cadastrală se respinge cu excepția situației în care se depun documentele prevăzute la alin. (2).(2) Pentru imobilele prevăzute la alin. (1), proprietarii pot dobândi excedentul de suprafață, fie prin acțiune în instanță, fie prin procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar.  +  Articolul 86(1) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform legilor proprietății în situația în care pentru tarlaua în care este situat imobilul nu există plan parcelar recepționat, pentru prima înregistrare persoana autorizată are obligația de a realiza planul parcelar.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la solicitarea persoanelor interesate, în cazul primei înscrieri a imobilelor situate în extravilan, unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial, se poate utiliza un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei furnizate de oficiul teritorial, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză și alte detalii fixe din teren, și nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2), din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafață.----------Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 54 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Planul de încadrare în tarla este întocmit în format analogic și digital, este semnat de persoana autorizată, de proprietar sau de deținătorul legal și vizat de președintele comisiei locale de fond funciar.(4) Planul de amplasament și delimitare întocmit în condițiile alin. (2) și (3) va purta mențiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar". Această mențiune se face și în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la rubrica "Observații" din secțiunea "date textuale ale terenului (la 14-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 86 , Punctul 4.2.1. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (5) Persoana autorizată informează proprietarul cu privire la consecințele ulterioare ale lipsei planului parcelar, respectiv posibilitatea schimbării amplasamentului ocupat în prezent, modificarea geometriei, modificarea dimensiunilor laturilor și a suprafeței iar proprietarul semnează declarația care ulterior se semnează și de către persoana autorizată.(6) Mențiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se radiază în baza referatului întocmit de inspector și aprobat de inginerul șef, cu ocazia recepției planului parcelar.  +  Articolul 87(1) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății și care au trecut din extravilan în intravilan, la prima înscriere se solicită plan parcelar.----------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății și care au trecut din extravilan în intravilan, prima înscriere se poate efectua în lipsa planului parcelar, fără plan de încadrare în tarla, cu mențiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar», și nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2) din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafață.----------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) La prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în extravilanul UAT-urilor din zone necooperativizate, care nu au făcut obiectul legilor proprietății, nu se solicită plan parcelar sau plan de încadrare în tarla. Recepția se realizează în baza documentației cadastrale, a unei adeverințe eliberată de primărie care să ateste că imobilul se află în zona necooperativizată și că nu a făcut obiectul legilor proprietății, cât și a procesului verbal de vecinătate.----------Alin. (3) al art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(4) Pentru imobilele situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, în intravilanul localităților este obligatorie identificarea imobilelor cu date de carte funciară veche, cu excepția situațiilor în care imobilul este înscris fără a fi identificat cu număr topografic, cartea funciară este degradată sau nu există în arhivă. Aceste excepții vor fi certificate de către asistentul registrator sau referentul arhivar care va emite un referat în acest sens.(5) Răspunderea pentru corectitudinea identificării imobilelor cu datele de carte funciară veche revine persoanei autorizate.----------Alin. (5) al art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(6) Pentru terenurile înscrise în vechile cărți funciare, situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor proprietății, nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepție făcând cazurile în care pe aceste imobile există construcții.4.2.2. Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate  +  Articolul 88Dacă dezmembrămintele au ca obiect doar o parte determinată dintr-un imobil, se întocmește planul de amplasament și delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren afectată, iar documentația cadastrală aferentă se înregistrează pe flux de actualizare informații tehnice, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau pe flux de primă înscriere, pentru imobilele neînscrise.  +  Articolul 89Documentația pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, cuprinde:a) Borderou;b) Dovada achitării tarifului;c) Cererea de recepție și înscriere;d) Declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare, după caz;g) Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;h) Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;i) Calculul analitic al suprafeței;j) Memoriul tehnic;k) Copia planului de amplasament și delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ, după caz;l) Planul de amplasament și delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren/construcție afectată de dezmembrământ, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembrământului, și/sau releveele construcțiilor afectate de dezmembrăminte;m) Abrogată;----------Lit. m) a art. 89 a fost abrogată de pct. 56 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.n) Documentația în format digital, unde la rubrica "Observații" se va face mențiune cu privire la existenta unei suprafețe afectate de dezmembrământ. (la 14-09-2017, Litera n) din Articolul 89 , Punctul 4.2.2. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 19. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 90Dreptul de servitute se va intabula în partea a III-a a cărții funciare a imobilului care constituie fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota în partea a II-a a cărții funciare a imobilului care constituie fond dominant.Dacă fondul dominant sau fondul aservit se dezlipește, înscrierile privitoare la servitute vor fi transcrise în mod corespunzător în partea a II-a, respectiv în partea a III-a a cărților funciare ale imobilelor afectate de dreptul de servitute.  +  Articolul 91(1) Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărții funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizându-se, totodată, cartea funciară de superficie. În cartea funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției, se va înscrie același număr cadastral al imobilului (teren) - însoțit de codul construcției, făcându-se mențiune în rubrica "Observații" a părții I despre numărul cărții funciare a terenului.(2) Dreptul de superficie se intabulează în baza următoarelor acte juridice:a) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcție în România, hotărârea judecătorească definitivă, certificatul de moștenitor sau actul administrativ prin care se dispune constituirea, modificarea sau transmiterea unui drept de superficie;b) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcție în România care constată actul juridic, prin care proprietarul unui teren și al construcției situate pe acesta a dispus numai de construcție, certificatul de moștenitor care constată dobândirea, de către unul sau mai mulți moștenitori, doar a dreptului de proprietate asupra construcției, iar nu și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimțământul unei părți la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra construcției independent de proprietatea terenului pe care aceasta este situată;c) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcție în România care constată actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren și a construcției situate pe acesta a dispus atât de teren, cât și de construcție, dar în favoarea unor persoane diferite, certificatul de moștenitor care constată dobândirea, de către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimțământul unei sau a unor părți la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată;d) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcție în România sau hotărârea judecătorească prin care se constată renunțarea proprietarului unui teren la dreptul de a invoca accesiunea cu privire la construcția realizată de o altă persoană pe acel teren;(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 91 a fost abrogat de pct. 57 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 92(1) Dreptul de superficie se înscrie întotdeauna cu arătarea duratei pentru care a fost constituit.(2) Durata dreptului de superficie este cea arătată în înscrisul în baza căruia se solicită intabularea, dar nu mai mult de 99 de ani.(3) În cazurile de constituire indirectă a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru o durată de 99 de ani.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 92 a fost abrogat de pct. 58 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 93(1) În cazul în care se constituie un drept de superficie, în structura căruia intră dreptul de folosință asupra terenului și posibilitatea de a edifica o construcție pe teren, dreptul de superficie se intabulează în partea a III-a a cărții funciare a terenului.(2) În situația în care proprietarul construcției devine și proprietarul terenului sau invers ori dacă un terț devine proprietarul ambelor bunuri, cartea funciară de superficie se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit și cu transcrierea construcției în cartea funciară a terenului.  +  Articolul 94Radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris un drept asupra imobilului, dat prin înscris autentic notarial, fără întocmirea unei documentații cadastrale. Acest consimțământ nu este necesar dacă radierea s-a dispus printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenței juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică.4.2.3. Înscrierea actualizării informațiilor tehnice  +  Articolul 95(1) Documentația cadastrală de actualizare informații tehnice este documentația prin care se realizează actualizarea oricăror informații textuale și grafice ale imobilului înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și poate fi realizată prin una sau mai multe operațiuni de: înscriere/radiere construcții, modificare limită de imobil, modificare suprafață, actualizare categorii de folosință/destinații, repoziționare, descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate pentru o parte din imobil și actualizarea oricăror informații tehnice cu privire la imobil.(2) Prin cererea de actualizare informații tehnice pot fi efectuate simultan toate operațiunile enumerate mai sus.(3) Cu ocazia soluționării cererilor de actualizare informații tehnice în cărțile funciare în care s-a înscris atât suprafața rezultată din măsurători cât și suprafața din act, se va păstra doar suprafața din măsurători. (la 14-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 95 , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) 4.2.3.1. Înscrierea în planul cadastral și în cartea funciară a unei construcții existente pe un teren înscris în cartea funciară  +  Articolul 96Documentația cadastrală de înscriere a unei construcții definitive pe un teren înscris în cartea funciară conține:a) borderou;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție și înscriere;d) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;g) copia extrasului de carte funciară pentru informare;h) certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;i) certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit conform anexei nr. 1.52 la prezentul regulament;----------Lit. i) a art. 96 a fost modificată de pct. 60 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.j) inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;k) calculul analitic al suprafeței;l) memoriul tehnic;m) copia planului de amplasament și delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcția definitivă sau se extinde o construcție veche;n) planul de amplasament și delimitare cu reprezentarea terenului și a construcției;o) abrogată;----------Lit. o) a art. 96 a fost abrogată de pct. 61 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera p) din Articolul 96 , Punctul 4.2.3.1. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 21. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 97La înscrierea construcțiilor persoana autorizată specifică numărul de niveluri, anul construirii, suprafața construită la sol și suprafața construită desfășurată. Aceste date vor fi menționate în planul de amplasament și delimitare a imobilului, la pct. B "Date referitoare la construcții", coloana "Mențiuni", iar în documentația în format digital în câmpurile specifice din secțiunea "date textuale ale construcției (la 14-09-2017, Articolul 97 din Punctul 4.2.3.1. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 98(1) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în condițiile art. 37 alin. (1) - (3) din Legea nr. 7/1996 republicată.----------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 62 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) În cazul construcțiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrierea se face în baza:a) autorizației de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază este situată construcția;b) documentației cadastrale.(3) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate intabula în cartea funciară și pe stadii de execuție, în baza următoarelor documente:a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcției, eliberat de primarul unității administrativ-teritoriale;b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției, semnat și ștampilat de serviciul de specialitate din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale;c) documentației cadastrale.----------Alin. (3) al art. 98 a fost modificat de pct. 62 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 99(1) Pentru construcțiile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situația în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operațiunea se efectuează pe flux integrat, cu întocmirea de către persoana fizică autorizată a unei documentații în format digital. (la 14-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 99 , Punctul 4.2.3.1. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2) Cererea de recepție și înscriere va fi însoțită de:a) dovada achitării tarifului;b) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;c) copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;d) copia extrasului de carte funciară pentru informare;e) documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra construcțiilor; (la 14-09-2017, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 99 , Punctul 4.2.3.1. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 24. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 100Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a unei construcții edificate pe mai multe terenuri ce au limite comune este condiționată de efectuarea în prealabil a unei operațiuni de alipire, din care să rezulte un singur imobil.  +  Articolul 101Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a unei construcții reprezentând un sistem de panouri fotovoltaice, se face în baza documentației cadastrale și a certificatului de atestare prevăzut de art. 37, alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată. Pe planul de amplasament și delimitare se reprezintă conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile, iar în documentația în format digital se face mențiunea «sistem cu "n" panouri fotovoltaice», la rubrica "Observații" din secțiunea "date textuale ale construcției (la 14-09-2017, Articolul 101 din Punctul 4.2.3.1. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 25. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 102Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a unei construcții cu caracter provizoriu, se face în baza documentației cadastrale și a certificatului de atestare prevăzut de art. 37 din Legea nr. 7/1996 republicată.----------Art. 102 a fost modificat de pct. 64 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.2. Radierea din planul cadastral și din cartea funciară a unei construcții existente pe un teren înscris în cartea funciară.  +  Articolul 103Operațiunea de radiere a unei construcții din sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate efectua, la cererea proprietarului, fără documentație cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condițiile legale. Cererea se soluționează pe flux integrat, iar inspectorul actualizează datele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. (la 14-09-2017, Articolul 103 din Punctul 4.2.3.2. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 26. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) 4.2.3.3. Documentația cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului  +  Articolul 104(1) Documentația cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului conține:a) borderou;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție/cererea de recepție și înscriere;d) declarațiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate;e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) copiile extraselor de carte funciară pentru informare;g) declarația autentică de voință între părți sau hotărârea judecătorească definitivă;h) inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;i) calculul analitic al suprafețelor;j) memoriul tehnic;k) copiile planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;l) planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;m) abrogată;----------Lit. m) a alin. (1) al art. 104 a fost abrogată de pct. 66 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 104 , Punctul 4.2.3.3. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 27. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2) Operațiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) există două sau mai multe imobile învecinate înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;b) imobilele în cauză au cel puțin o latură comună;c) operațiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate și se vor respecta prevederile legale cu privire la diferențele de suprafețe.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 104 a fost modificată de pct. 67 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.4. Documentația cadastrală de modificare a suprafeței imobilului  +  Articolul 105Documentația cadastrală de modificare a suprafeței imobilului se va întocmi în situația în care suprafața imobilului rezultată din măsurători este diferită de suprafața pentru care a fost atribuit numărul cadastral, indiferent dacă această suprafață a fost sau nu înscrisă în cartea funciară.  +  Articolul 106(1) Documentația cadastrală de modificare a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară, conține:a) borderoul;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție/cererea de recepție și înscriere;d) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) copia extrasului de carte funciară pentru informare;g) hotărârea judecătorească definitivă, declarația autentică a proprietarului, procesul verbal de vecinătate, după caz;h) inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;i) calculul analitic al suprafețelor;j) memoriul tehnic;k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafață;----------Lit. k) a art. 106 a fost modificată de pct. 68 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.l) planul de amplasament și delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafață se modifică;m) abrogată;----------Lit. m) a art. 106 a fost abrogată de pct. 69 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 106 , Punctul 4.2.3.4. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 28. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 107Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 10% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței, care conține suplimentar următoarele documentele:a) declarația autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp;b) declarația autentică a proprietarului și procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit;  +  Articolul 108Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței care conține suplimentar următoarele documentele, după caz:a) declarația autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar recepționat de oficiul teritorial;b) declarația autentică a proprietarului și procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.----------Lit. b) a art. 108 a fost modificată de pct. 70 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 109(1) Modificarea în plus a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară, până la procentele menționate în prezentul capitol se poate realiza la cererea proprietarului, o singură dată.(2) Modificarea în plus a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară peste procentele menționate în prezentul capitol se poate realiza în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive, în baza documentației cadastrale.  +  Articolul 110Pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară, modificarea suprafeței se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației autentice a proprietarului cu privire la acordul de diminuare a suprafeței.----------Art. 110 a fost modificat de pct. 69 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.5. Documentația cadastrală de actualizare a categoriei de folosință/destinației pentru imobile înscrise în cartea funciară.  +  Articolul 111(1) Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosință/destinația terenului, pentru o parte din imobil, se realizează în baza unei documentații de actualizare informații tehnice.----------Alin. (1) al art. 111 a fost modificat de pct. 71 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Documentația cadastrală de actualizare a categoriei de folosință/destinației conține:a) borderoul;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție și înscriere;d) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) copia extrasului de carte funciară pentru informare;g) actul administrativ specific (ex.: adeverința emisă de primărie, autorizația de construire), emis în condițiile legii;h) inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate, i) calculul analitic al suprafețelor;j) memoriul tehnic;k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 111 a fost modificată de pct. 72 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.l) planul de amplasament și delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren cu categoria/destinația actuală;m) abrogată;----------Lit. m) a alin. (2) al art. 111 a fost abrogată de pct. 73 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera n), Alineatul (2) , Articolul 111 , Punctul 4.2.3.5. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 29. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), actualizarea categoriei de folosință/destinației pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza fără documentație cadastrală, de către inspector, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în baza actului administrativ specific, emis în condițiile legale. (la 14-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 111 , Punctul 4.2.3.5. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 30. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 112(1) Imobilele situate în intravilanul localităților, aprobat potrivit legii, prin PUG și/sau PUZ, pentru care a fost emisă autorizație de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin efectul legii, înregistrându-se în evidențele de cadastru și carte funciară pentru întreaga suprafață, cu categoria de folosință curți-construcții, fără întocmirea în acest sens a unei documentații cadastrale de actualizare informații tehnice.(2) În cazul imobilelor menționate la alin. (1), scoaterea din circuitul agricol pentru o parte din suprafața imobilului se face în baza unei documentații cadastrale de actualizare informații tehnice, cu identificarea suprafeței de teren care își schimbă categoria de folosință în curți construcții.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 112 a fost abrogat de pct. 74 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.6. Documentație de rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital. Suprapunerea virtuală. Suprapunerea reală.  +  Articolul 113(1) Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital, eliminarea golurilor și suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizează prin repoziționare.(2) Repoziționarea este operațiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziționat greșit în planul cadastral care se efectuează prin rotație, translație sau modificarea geometriei anterior recepționate, fără acordul proprietarului.(3) Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară.(4) Documentația de repoziționare se întocmește de către persoana autorizată la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de către inspector, din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector și aprobat de inginerul șef.  +  Articolul 113^1(1) Comisiile constituite la nivelul oficiilor teritoriale procedează, la cererea persoanei interesate sau din oficiu, la îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și înscrierilor în cartea funciară, în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, situate în intravilan, împrejmuite și cele situate în extravilan unde există plan parcelar recepționat, prin efectuarea în acest scop de verificări în teren.(2) Membrii comisiei identifică și efectuează măsurători ale limitelor existente în teren și întocmesc un proces-verbal care stă la baza actualizării cărții funciare.(3) Punerea în concordanță a limitelor din teren cu cele din baza de date a oficiului teritorial se face exclusiv pe baza măsurătorilor.(4) Încheierea de carte funciară prin care s-a dispus actualizarea mențiunilor din cartea funciară se comunică părților interesate și este supusă căilor de atac și procedurii prevăzute de art. 31 din Lege.(5) Atribuțiile comisiei constituite pentru îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și înscrierilor în cartea funciară sunt următoarele:a) analizează cererile persoanelor interesate și hotărăște oportunitatea verificării la teren;b) pregătește și analizează informațiile disponibile, în cazul validării de la lit. a);c) convoacă persoanele implicate, dacă este cazul;d) realizează verificarea la teren prin efectuarea de măsurători;e) întocmește procesul-verbal, care va fi semnat de persoanele prezente la verificare și va conține inclusiv fotografii la teren;f) prelucrează datele rezultate în urma măsurătorilor;g) prezintă o soluție de actualizare a informațiilor tehnice ale imobilelor;h) pe baza soluției de la lit. g), întocmește referatul pentru îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și înscrierilor în cartea funciară;i) actualizează sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în aplicarea art. 36 alin. (4) din regulament;j) introduce în sistemul integrat de cadastru și carte funciară imobilele provenite din conversii, care nu pot fi integrate fără efectuarea de măsurători la teren;k) întocmește documentația de repoziționare conform art. 114 alin. (2) din prezentul regulament, care va conține și procesul-verbal întocmit în urma verificării la teren. (la 26-01-2017, Capitolul IV a fost completat de Punctul 2. din ORDINUL nr. 1.608 din 23 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017 )  +  Articolul 113^2(1) La cererea persoanelor interesate, comisiile formate din specialiști de cadastru și carte funciară, constituite pentru îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și înscrierilor în cartea funciară, în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru zone clar delimitate, efectuează verificări în teren, în vederea clarificării situației din zona respectivă și actualizării cărților funciare.(2) Comisia identifică și efectuează măsurători ale limitelor existente în teren.(3) Specialiștii de carte funciară verifică identitatea proprietarului, situația juridică a imobilului conform înscrierii în cartea funciară.(4) Comisia întocmește un proces-verbal, însoțit de anexă grafică și inventarul de coordonate ale punctelor ce definesc limitele materializate în teren, care stă la baza actualizării cărții funciare.(5) Comisia constituită pentru îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și înscrierilor în cartea funciară nu este abilitată să rezolve litigiile dintre părți, aflate pe rolul instanței.(6) Pot face obiectul sesizării comisiei erorile privitoare la informații grafice și textuale existente în partea I a cărții funciare, cu excepția situațiilor în care este cerere în curs de soluționare pentru imobilul în cauză.(7) Constituie erori în înțelesul art. 34 alin. (3) din Lege acele inexactități de date privitoare la imobil ce puteau sau pot fi sesizate și înlăturate cu ocazia recepției documentației cadastrale și a căror existență poate fi constatată prin verificări la teren. Nu constituie erori în înțelesul art. 34 alin. (3) din Lege acele situații care fac obiectul rectificării tabulare reglementate la art. 908 alin. (1) pct. 4 din Codul civil. (la 26-01-2017, Capitolul IV a fost completat de Punctul 2. din ORDINUL nr. 1.608 din 23 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017 )  +  Articolul 114(1) Documentația de repoziționare la cerere conține:a) borderoul;b) cererea de recepție și înscriere;c) inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;d) calculul analitic al suprafețelor;e) memoriul tehnic care va conține și date cu privire la necesitatea repoziționării;f) copia planului de amplasament și delimitare a imobilului recepționat anterior;g) planul de amplasament și delimitare a imobilului; (la 14-09-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 114 , Punctul 4.2.3.6. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 31. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2) Documentația de repoziționare din oficiu conține referatul de constatare întocmit de inspector și aprobat de inginerul șef și se realizează de către inspector în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în cazul în care imobilul este situat în intravilan și este împrejmuit sau în cazul în care imobilul este situat în extravilan și există plan parcelar recepționat. (la 14-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 114 , Punctul 4.2.3.6. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 32. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (3) Prin documentația cadastrală ce conține piesele indicate la alin. (1), cu ocazia repoziționării se vor putea rectifica și erori cum ar fi:– erori cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producție, vecinătățile imobilului, fără afectarea amplasamentului;– erori ale suprafețelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafața totală a imobilului, precum și suprafața utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeței utile totale;– alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului și a suprafeței totale.(4) În situația în care nu este necesară repoziționarea, erorile cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producție, vecinătățile imobilului, fără afectarea amplasamentului, se efectuează de către inspectorul de cadastru, cu actualizarea datelor din sistemul integrat de cadastru și carte funciară. (la 14-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 114 , Punctul 4.2.3.6. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 33. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (5) Rectificarea erorii de înregistrare a unui imobil în planul cadastral digital, prin repoziționare, se poate realiza și în cazul în care pentru acel imobil nu s-a deschis carte funciară.  +  Articolul 115(1) Dacă la recepția documentațiilor cadastrale sau la actualizarea bazei de date grafice se constată că în planul cadastral în format digital, sunt imobile reprezentate cu suprapunere totală sau parțială, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentațiile, pentru verificarea la teren și stabilirea tipului de suprapunere, reală sau virtuală.(2) Persoanele autorizate au obligația să se prezinte la sediul oficiului teritorial la data și ora convocării. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocării la oficiul teritorial vor comunica în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel puțin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire, în vederea reprogramării întâlnirii.  +  Articolul 116(1) Suprapunerea virtuală există doar în baza de date grafică a oficiului teritorial, imobilul nefiind afectat de suprapunere în teren și este generată de erori de măsurare, prelucrare a datelor și integrare în baza de date.(2) Suprapunerea virtuală se soluționează prin operațiunea de repoziționare.(3) Dacă documentația de repoziționare nu este realizată de către persoana autorizată în termenul stabilit de inspector, din motive nejustificate, aceasta este sancționată conform prezentului regulament.(4) Dacă rectificarea coordonatelor imobilului implică modificarea suprafeței cu un procent care depășește +/- 2%, persoana autorizată întocmește documentația de actualizare informații tehnice.(5) Dacă la întocmirea documentației de actualizare informații tehnice, proprietarul imobilului poziționat greșit refuză să își exprime acordul sau nu este găsit, persoana autorizată dă o declarație cu privire la aceste aspecte, în termenul stabilit de inspector. În baza declarației persoanei autorizate și a referatului de constatare întocmit de inspector, aprobat de inginerul șef, inspectorul actualizează datele textuale referitoare la teren în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin completarea rubricii Observații cu mențiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă". Această mențiune se va face și pe planul de amplasament și delimitare din arhiva oficiului teritorial și nu constituie piedică la recepția altei documentații cadastrale poziționate corect. (la 14-09-2017, Alineatul (5) din Articolul 116 , Punctul 4.2.3.6. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 34. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 116 a fost abrogat de pct. 76 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 117Suprapunerea reală este suprapunerea efectivă în teren datorată existenței mai multor acte juridice diferite pentru același amplasament, identificării diferite a limitei comune sau lipsei materializării limitei la momentul identificării. Suprapunerea reală se soluționează pe cale amiabilă prin documentații cadastrale sau de către instanțele de judecată.  +  Articolul 118(1) În situația în care există imobile înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, și se solicită prima înscriere în sistem pentru un nou imobil, constatându-se o suprapunere reală, oficiul teritorial respinge documentația cadastrală.(2) În situația prevăzută la alin. (1), dacă proprietarul imobilului pentru care cererea a fost respinsă dorește să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona neafectată de suprapunere, în baza declarației titularului dreptului, exprimată în formă autentică, se întocmesc documentații cadastrale pentru fiecare lot, respectiv lot afectat de suprapunere, lot fără suprapunere. Pentru lotul neafectat de suprapunere se atribuie număr cadastral, se deschide carte funciară, iar documentația întocmită pentru lotul cu suprapunere se respinge.(3) Dacă la actualizarea bazei de date grafice se identifică în planul cadastral de carte funciară imobile reprezentate cu suprapunere reală, inspectorul actualizează datele textuale referitoare la teren în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin completarea rubricii Observații cu mențiunea "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral........./înscris în Cartea Funciară nr. ..... " și întocmește referatul privind constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul șef. Mențiunea privind suprapunerea se face și pe planurile de amplasament și delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate în arhiva oficiului teritorial. (la 14-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 118 , Punctul 4.2.3.6. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 35. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (4) Ștergerea mențiunilor "imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă" și "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral...../înscris în Cartea Funciară nr. .... " se efectuează în baza referatului emis de Serviciul de Cadastru în sensul că imobilele nu se mai suprapun în baza de date cadastrală sau imobilul a fost localizat corect prin repoziționare, ca urmare a refacerii documentațiilor cadastrale sau a hotărârii judecătorești definitive.----------Alin. (4) al art. 118 a fost modificat de pct. 78 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(5) Dacă prin emiterea unei hotărâri judecătorești se generează o suprapunere între imobile, se procedează potrivit dispozițiilor de la alin. (3).----------Alin. (5) al art. 118 a fost introdus de pct. 79 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.7. Documentația cadastrală de actualizare a altor informații tehnice cu privire la imobil  +  Articolul 119(1) Documentația cadastrală de actualizare a altor informații tehnice cu privire la imobil conține:a) borderoul;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție și înscriere;d) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) copia extrasului de carte funciară pentru informare;g) originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 119 a fost modificată de pct. 80 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.h) inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;i) calculul analitic al suprafețelor;j) memoriul tehnic;k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;----------Lit. k) a alin. (1) al art. 119 a fost modificată de pct. 80 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.l) planul de amplasament și delimitare;m) planul de încadrare în zonă; (la 14-09-2017, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 119 , Punctul 4.2.3.7. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 36. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2) Aceste actualizări pot privi:a) adresa unde este situat imobilului, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producție, vecinătățile imobilului, fără afectarea amplasamentului;b) erori ale suprafețelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafața totală a imobilului, precum și suprafața utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeței utile totale;c) alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului și a suprafeței totale.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), inspectorul actualizează datele textuale în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, ca urmare a cererii de actualizare însoțită de actul juridic specific și de dovada achitării tarifului aferent serviciului de actualizare. (la 14-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 119 , Punctul 4.2.3.7. , Punctul 4.2.3. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) 4.2.3.8. Documentația cadastrală întocmită ca urmare a modificării prin PUZ sau PUG a limitei intravilanului  +  Articolul 120Abrogat.----------Art. 120 a fost abrogat de pct. 82 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 121Abrogat.----------Art. 121 a fost abrogat de pct. 83 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.4. Condominiu  +  Articolul 122Abrogat.----------Art. 122 a fost abrogat de pct. 84 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 123(1) În vederea înscrierii condominiului se deschide o carte funciară a terenului, o carte funciară colectivă pentru întreaga construcție și câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate reprezenta apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință.(2) Cartea funciară colectivă se înființează concomitent cu deschiderea primei cărți funciare aferente unei unități individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acesteia.(3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentația se completează cu o fișă colectivă care conține datele din cartea de imobil cu privire la lista apartamentelor, suprafața blocului, suprafața utilă a apartamentelor, descrierea părților comune, suprafața terenului aferent blocului precum și cotele aferente fiecărei unități individuale din părțile comune ale construcției și din teren.----------Alin. (3) al art. 123 a fost modificat de pct. 85 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(4) Dacă se solicită înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăți individuale pe etaje sau pe apartamente, la documentație se va atașa releveul etajului/apartamentului.(5) Locurile de parcare situate în construcții de tip condominiu se asimilează unității individuale.----------Alin. (5) al art. 123 a fost introdus de pct. 86 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 124(1) Alipirea unităților individuale se realizează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) unitățile individuale alăturate, situate în același condominiu, au cel puțin un perete comun, o terasă sau un hol, altele decât cele de folosință comună generală;b) unitățile individuale situate la etaje diferite, cu condiția să aibă planșeu comun și să existe scară de acces, alta decât scara din părțile de folosință comună generală;(2) Transformările necesare alipirii se vor efectua conform legislației în vigoare privitoare la construcții.  +  Articolul 125(1) Documentația cadastrală de primă înregistrare unitate individuală va conține:a) borderoul;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție și înscriere;d) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;d^1) certificat fiscal;----------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 125 a fost introdus de pct. 87 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;g) memoriul tehnic;h) abrogată;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 125 a fost abrogată de art. I din ORDINUL nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 noiembrie 2014.i) releveul unității individuale;j) abrogată;----------Lit. j) a alin. (1) al art. 125 a fost abrogată de pct. 88 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 125 , Punctul 4.2.4. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 38. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (2) Pentru prima înscriere UI, formată din apartament și dependințe distincte (boxă, pivniță, garaj sau alte anexe) aparținând aceluiași condominiu, se va întocmi o singură documentație cadastrală, în format analogic și digital, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează și dependința aferentă. (la 14-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 125 , Punctul 4.2.4. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 39. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (3) La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziție sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentații cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependințe. (la 14-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 125 , Punctul 4.2.4. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 39. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (4) La executarea documentațiilor cadastrale, persoanele autorizate au obligația să informeze beneficiarul despre consecințele ce decurg din înscrierea dependințelor în cartea funciară, separat de cea a apartamentului. Documentația va fi completată cu acordul proprietarului, întocmit într-un număr de exemplare egal cu cel al documentațiilor cadastrale.(5) Anterior înregistrării unei unități individuale sau actualizării informațiilor tehnice cu privire la o unitate individuală, persoana autorizată analizează situația juridică a terenului și a construcției condominiu și întocmește documentația cadastrală de prima înscriere sau de actualizare a informațiilor tehnice cu privire la imobil, dacă se impune.4.2.5. Notarea posesiei în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic  +  Articolul 126(1) În cazul imobilelor proprietate privată, în situația în care nu există acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară, în baza documentației cadastrale și a următoarelor înscrisuri:a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:– posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar;– imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;– primăria are sau nu are cunoștință de acțiuni în justiție cu privire la imobilul respectiv;– imobilul a făcut sau nu a făcut obiectul legilor de retrocedare;– proprietarul tabular nu figurează ca proprietar în evidențele primăriei, în zonele de aplicare a prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938.b) declarația pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:– posedă imobilul sub nume de proprietar;– este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza și regimul matrimonial;– nu a înstrăinat sau grevat imobilul;– imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;– imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;– imobilul este deținut sau nu pe cote-părți; în cazul în care imobilul este deținut pe cote-părți, toți posesorii vor declara întinderea cotelor;– înscrisul doveditor al posesiei provine de la părțile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deține și nu are cunoștință de existența unui astfel de înscris;c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;d) copie de pe actele de identitate și stare civilă.(2) În situația în care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate construcții pentru care există acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula în cartea funciară.4.2.6. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor aflate în evidența unui teritoriu administrativ, al căror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ  +  Articolul 127(1) Pentru imobilele înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în situațiile în care:a) imobilul este înscris în cartea funciară pe un alt UAT decât cel pe care este amplasat saub) prin operațiuni de rectificare, actualizare sau modificare a limitelor UAT imobilele își schimbă apartenența teritorială, punerea în concordanță se realizează în baza cererii de modificare UAT și a referatului de constatare întocmit de inspector și aprobat de inginerul șef, pe flux integrat, de către oficiul teritorial, fără documentație cadastrală, la sesizarea persoanelor interesate sau din oficiu.(2) Inspectorul actualizează informația din sistemul integrat de cadastru și carte funciară, iar în urma soluționării cererii de către inspector, referatul se transmite serviciului de publicitate imobiliară. Persoanele responsabile cu activitatea de arhivare vor efectua modificările în documentele din arhiva oficiului teritorial. (la 14-09-2017, Articolul 127 din Punctul 4.2.6. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 40. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 128Dacă oficiul teritorial nu poate identifica poziția imobilului, punerea în concordanță a informațiilor se realizează în baza măsurătorilor efectuate la teren și a documentației întocmită de o persoană autorizată, conform prevederilor art. 129, la solicitarea persoanelor interesate. (la 14-09-2017, Articolul 128 din Punctul 4.2.6. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 129Documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidența căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situația corectării la cerere, conține:a) borderoul;b) cererea de recepție și înscriere;c) declarația pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea și identificarea imobilului măsurat;d) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; (la 14-09-2017, Litera e) din Articolul 129 , Punctul 4.2.6. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 42. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (la 14-09-2017, Litera f) din Articolul 129 , Punctul 4.2.6. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 42. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) g) inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;h) calculul analitic al suprafețelor;i) memoriul tehnic;j) planul de amplasament și delimitare;k) abrogată;----------Lit. k) a art. 129 a fost abrogată de pct. 90 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera l) din Articolul 129 , Punctul 4.2.6. , Punctul 4.2. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 42. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 130(1) Cererea de anulare a numărului cadastral se înregistrează la biroul teritorial în evidența căruia a fost înscris imobilul. În urma acestei cereri se eliberează referatul de constatare și anulare număr cadastral, întocmit de inspectorul de cadastru și aprobat de inginerul șef, care se înregistrează, din oficiu, în Registrul General de Intrare, în baza căruia se sistează cartea funciară veche.(2) Documentația prevăzută la art. 129 din prezentul regulament se înregistrează la biroul teritorial în evidența căruia este situat imobilul. În baza acestei documentații se va atribui număr cadastral și se va deschide o nouă carte funciară. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentația cadastrală și situația juridică din cartea funciară sistată. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate.----------Art. 130 a fost modificat de pct. 91 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.3. Soluționarea cererilor pe flux întrerupt  +  Articolul 131(1) Documentația cadastrală pe flux întrerupt se întocmește pentru efectuarea operațiunilor de alipire/dezlipire, apartamentare, reapartamentare.(2) Se întocmește documentație cadastrală pe flux întrerupt și în situația în care, pentru încheierea actului autentic sau a certificatului de moștenitor, nu se prezintă un act justificativ al titlului dispunătorului sau autorului succesiunii, conform protocolului de colaborare dintre Agenția Națională și UNNPR. Drepturile reale constatate prin certificatele de moștenitor și actele de partaj voluntar și judiciar sunt intabulate în cartea funciară la prima înregistrare pe flux integrat, în baza unei documentații cadastrale întocmite ulterior încheierii actului și a unui certificat de sarcini.4.3.1. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor  +  Articolul 132(1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică nici un transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operațiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial și a consimțământului proprietarului exprimat prin înscris în formă autentică sau după caz prin hotărâre judecătorească definitivă.----------Alin. (1) al art. 132 a fost modificat de pct. 92 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeași unitate administrativ-teritorială.----------Alin. (2) al art. 132 a fost modificat de pct. 92 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea alipirii în cartea funciară în baza actului de alipire, a unei convenții privind stabilirea cotelor-părți deținute din imobilul rezultat în urma alipirii, încheiată în formă autentică și a unei documentații cadastrale. Prin excepție, în zona de extravilan, în scopul constituirii de exploatații agricole, imobilele pot fi alipite fără a fi înscrise în prealabil în cartea funciară, dacă imobilul rezultat este delimitat în teren prin detalii fixe, stabile în timp. Documentația cadastrală se înregistrează pe flux întrerupt și se întocmește în baza convenției în formă autentică a proprietarilor, pentru întreg imobilul rezultat din alipire. În actul autentic de alipire imobilele se identifică după nr. topografic sau după identificatorii din titlurile de proprietate.  +  Articolul 133(1) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, la întocmirea documentațiilor cadastrale de alipire/dezlipire se utilizează suprafețele imobilelor implicate în aceste operațiuni, rezultate din măsurători, pentru care au fost atribuite numere cadastrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data atribuirii numărului cadastral, indiferent dacă aceste suprafețe au fost sau nu înscrise la acea dată în cartea funciară. Dacă se impune conversia cărții funciare, atunci suprafața din măsurători, pentru care a fost atribuit numărul cadastral, se preia din planul de amplasament și delimitare.(2) În situația în care la măsurătorile efectuate la teren se constată că suprafața măsurată a imobilului/imobilelor supuse operațiunilor de dezlipire/alipire este diferită de suprafața măsurată anterior și evidențiată în documentația cadastrală inițială recepționată, se realizează în prealabil o documentație de modificare a suprafeței, verificându-se dacă anterior a mai fost realizată o modificare în plus a suprafeței.(3) Verificarea existenței unei alte modificări de suprafață revine obligatoriu inspectorului căruia i-a fost alocată lucrarea.  +  Articolul 134(1) În caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi și se transcriu în cărți funciare noi.(2) Cărțile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se închid, neputând fi redeschise pentru noi înscrieri.(3) Modificările intervenite prin alipire/dezlipire se arată atât în partea A, cât și în partea B a cărții funciare.  +  Articolul 135(1) Din punct de vedere tehnic:a) dezlipirea este operațiunea de împărțire a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai multe imobile cu suprafețe egale/inegale ce se vor înscrie în cărți funciare distincte;b) alipirea este operațiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărți funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o singură carte funciară.(2) Documentația cadastrală de dezlipire/alipire conține:a) borderoul;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție;e) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;f) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;g) copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărții funciare;h) certificatul de urbanism, în cazurile prevăzute de lege;----------Lit. h) a alin. (2) al art. 135 a fost modificată de pct. 93 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.i) inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;j) calculul analitic al suprafețelor;k) memoriul tehnic;l) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea.----------Lit. l) a alin. (2) al art. 135 a fost modificată de pct. 93 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.m) planul de amplasament și delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;n) planurile de amplasament și delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament și delimitare a imobilului rezultat din alipire;o) abrogată;----------Lit. o) a alin. (2) al art. 135 a fost abrogată de pct. 94 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera p) din Alineatul (2) , Articolul 135 , Punctul 4.3.1. , Punctul 4.3. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 43. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (3) Operațiunea de dezlipire/alipire a unui imobil este considerată finalizată în momentul înscrierii actului autentic de dezlipire/alipire în cartea funciară.(4) Referatul de admitere/respingere rezultat din aplicația informatică, emis de inspector, în 3 exemplare, se comunică la registratură, în vederea transmiterii către:a) biroul de carte funciară, în vederea notării în cartea funciară a propunerii de admitere/respingere;b) arhivă, împreună cu dosarul unic;c) beneficiar/autorizat.(5) Dacă imobilul supus dezlipirii/alipirii implică operațiuni de repoziționare, prin cererea de dezlipire/alipire se soluționează și aceste operațiuni de repoziționare, fără modificarea suprafeței.(6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 135 a fost abrogat de pct. 95 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 136Nu poate fi dezlipită o parte din terenul pe care se află un condominiu dacă prin această operațiune sunt afectate căile de acces către condominiu sau pe terenul ce urmează să se dezlipească există rețele edilitare care deservesc condominiul.  +  Articolul 137(1) Dacă imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini aparținând unor terți, operațiunea de alipire/dezlipire nu se poate face decât cu acordul acestor terți, cu excepția operațiunilor de alipire/dezlipire efectuate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale.----------Alin. (1) al art. 137 a fost modificat de pct. 96 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) În lipsa unei convenții contrare, înscrierile privind drepturile reale, împreună cu sarcinile și celelalte înscrieri care grevează imobilul, se mențin neschimbate în cărțile funciare ale tuturor imobilelor rezultate.(3) Dacă asupra imobilului supus modificării erau intabulate drepturi reale ale unor terți, în caz de alipire/dezlipire a imobilului, urmată de transcrierea imobilelor rezultate în noi cărți funciare, acestea se vor menține ca atare.(4) Ipotecile ce grevează imobilele ce se alipesc, se înscriu în cartea funciară a imobilului rezultat din alipire în ordinea rangurilor inițiale.(5) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară și a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară nu constituie piedică la alipirea sau dezlipirea imobilului. În situația în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu, imobilul se poate dezlipi la cererea proprietarului, cu consimțământul părților în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronunțate de instanța de judecată, formându-se un imobil distinct din partea grevată de litigiu și unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu.4.3.2. Apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea4.3.2.1. Documentația de apartamentare a unei construcții - condominiu pentru înființarea unor unități individuale  +  Articolul 138Apartamentarea este operațiunea definită la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996 republicată.----------Art. 138 a fost modificat de pct. 97 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 139Construcțiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate.  +  Articolul 140Apartamentarea este o operațiune pe flux întrerupt și se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:a) recepția documentației cadastrale de apartamentare;b) întocmirea actului de apartamentare în formă autentică, ori emiterea hotărârii judecătorești;c) înscrierea actului de apartamentare.  +  Articolul 141Documentația cadastrală de apartamentare conține:a) borderoul;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție;d) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcție;g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;h) memoriul tehnic;i) fișa colectivă cuprinzând informații referitoare la unitățile individuale, părțile comune și cotele din părțile comune;j) releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;k) releveul fiecărei unități individuale din propunerea de apartamentare;l) planul de amplasament și delimitare;m) abrogată;----------Lit. m) a art. 141 a fost abrogată de pct. 98 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera n) din Articolul 141 , Punctul 4.3.2.1. , Punctul 4.3.2. , Punctul 4.3. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 44. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) 4.3.2.2. Documentația de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate individuală  +  Articolul 142(1) Subapartamentarea este operațiunea definită la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996 republicată.----------Alin. (1) al art. 142 a fost modificat de pct. 99 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Alipirea UI este operațiunea de formare a unei unități individuale prin alipirea a două sau mai multe unități individuale. Operațiunea de alipire a tuturor unităților individuale dintr-un condominiu conduce la sistarea apartamentării, operațiune prin care construcția condominiu revine la situația inițială, dinainte de apartamentare.  +  Articolul 143Subapartamentarea UI/alipirea UI este o operațiune pe flux întrerupt și se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:a) recepție documentație cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI;b) întocmire act de subapartamentare UI/alipire UI în formă autentică ori emitere hotărâre judecătorească;c) înscriere act de subapartamentare UI/alipire UI.  +  Articolul 144Documentația cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI conține:a) borderoul;b) dovada achitării tarifului;c) cererea de recepție;d) declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) copia extrasului/extraselor de carte funciară al/ale ui;g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;h) memoriul tehnic;i) fișa colectivă cuprinzând informații referitoare la unitățile individuale, părțile comune și cotele din părțile comune;j) releveele cu propunerea de apartamentare a ui- urilor inițiale;k) planul de amplasament și delimitare;l) releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui;m) abrogată;----------Lit. m) a art. 144 a fost abrogată de pct. 100 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera n) din Articolul 144 , Punctul 4.3.2.2. , Punctul 4.3.2. , Punctul 4.3. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 45. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) 4.3.2.3. Documentația de reapartamentare  +  Articolul 145(1) Reapartamentarea este operațiunea de reconfigurare a condominiului sau a unei părți din acesta rezultând alte unități individuale cu restabilirea cotelor din părțile comune, aferente fiecărei unități individuale.(2) De asemenea, constituie reapartamentare operațiunea de desprindere a unei unități individuale din părțile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părțile comune, aferente fiecărei unități individuale.----------Art. 145 a fost modificat de pct. 101 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 146Abrogat.----------Art. 146 a fost abrogat de pct. 102 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 147Abrogat.----------Art. 147 a fost abrogat de pct. 103 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 148Cota din părțile comune aferente unei unități individuale nu poate fi egală cu zero.  +  Articolul 149Reapartamentarea este o operațiune pe flux întrerupt și se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:a) recepție documentație cadastrală de reapartamentare;b) întocmire act de reapartamentare în formă autentică, ori emitere hotărâre judecătorească;c) înscriere act de reapartamentare.  +  Articolul 150Documentația cadastrală de reapartamentare a UI conține:a) Borderoul;b) Dovada achitării tarifului;c) Cererea de recepție;d) Declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare al condominiului;g) Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;h) Memoriul tehnic;i) Fișa colectivă cuprinzând informații referitoare la unitățile individuale, părțile comune și cotele din părțile comune;j) Releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;k) Planul de amplasament și delimitare;l) abrogată;----------Lit. l) a art. 150 a fost abrogată de pct. 104 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (la 14-09-2017, Litera m) din Articolul 150 , Punctul 4.3.2.3. , Punctul 4.3.2. , Punctul 4.3. , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 46. din ANEXA din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) 4.3.2.4. Operațiunea de sistare a apartamentării/condominiului  +  Articolul 151(1) Operațiunea de sistare a apartamentării unei construcții tip condominiu se poate realiza dacă proprietarul deține toate unitățile individuale componente al condominiului.(2) Operațiunea de sistare a apartamentării se efectuează la cererea proprietarului tuturor unităților individuale din condominiu, în baza acordului autentic de voință, astfel:a) dacă proprietarul construcției este și proprietarul terenului pe care aceasta este amplasată, atunci se efectuează următoarele operațiuni:– se sistează cărțile individuale aferente UI- urilor;– se sistează cartea funciară a construcției;– construcția se transcrie în cartea funciară a terenului.b) dacă proprietarul construcției nu este și proprietarul terenului pe care aceasta este amplasată, atunci se sistează cărțile individuale aferente UI- urilor, iar pentru înscrierea construcției se aplică dispozițiile referitoare la dreptul de superficie.4.3.3. Încetarea destinației de folosință comună pentru părțile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente4.3.3.1. Dispoziții generale  +  Articolul 152(1) Încetarea destinației de folosință comună pentru părțile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor și presupune parcurgerea următoarelor etape:– recepția documentației cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părțile de uz comun, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociației de proprietari;– încheierea actului autentic prin care toți coproprietarii își exprimă acordul pentru încetarea destinației de folosință comună și pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părți indivize din condominiu;– înscrierea în cartea funciară, în baza documentației cadastrale și a înscrisului autentic menționat mai sus, a operațiunii de reapartamentare.(2) În vederea individualizării părții de uz comun ca unitate locativă nou creată, cartea funciară colectivă trebuie să cuprindă obligatoriu fișa colectivă întocmită pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, după caz, cu indicarea dreptului de proprietate exclusivă și în care să fie evidențiate cotele de teren și cotele din părțile comune indivize recalculate, aferente unităților individuale.4.3.3.2. Procedura privind înscrierea mansardei în evidențele de cadastru și carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare  +  Articolul 153În sensul prezentei proceduri, mansardarea reprezintă crearea și înscrierea unor noi unități individuale, prin extinderea condominiului pe verticală, cu recalcularea cotelor din părțile comune.  +  Articolul 154Etapele privind înscrierea mansardei în evidențele de cadastru și carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare sunt:1. reapartamentarea:a) recepția documentației cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părțile de uz comun a terasei, prin care se formează o nouă unitate individuală și se recalculează cotele din părțile comune, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociației de proprietari în condițiile art. 658 alin. (1) Codul civil;b) încheierea actului autentic prin care coproprietarii își exprimă acordul pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părți indivize din condominiu;c) înscrierea în cartea funciară a operațiunii de reapartamentare, în baza documentației cadastrale și a înscrisului autentic de la lit. b), înscrierea mansardei în baza autorizației de construire și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.2. subapartamentarea mansardei:a) recepția documentației de subapartamentare a mansardei;b) încheierea actului autentic de subapartamentare mansardă;c) înscrierea actului de subapartamentare.4.3.4. Intabularea dreptului de proprietate publică și a drepturilor reale corespunzătoare acestuia  +  Articolul 155(1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a statului și a unităților administrativ teritoriale se face în condițiile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată. Extrasul de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condițiile legii, certificat pentru conformitate, va fi însoțit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventar.(2) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale se face în condițiile art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicată. Extrasul de pe inventarul aprobat prin Hotărârea consiliului local sau județean după caz, certificat pentru conformitate, va fi însoțit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventar.----------Art. 155 a fost modificat de pct. 105 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 156(1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită se intabulează în partea a II-a a cărții funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior intabulării dreptului de proprietate al statului sau al unităților administrativ teritoriale. Dacă este cazul, în rubrica de observații se va face trimitere în mod corespunzător la cartea funciară a construcției edificate pe teren.----------Alin. (1) al art. 156 a fost modificat de pct. 106 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) În cazul în care dreptul real corespunzător proprietății publice privește o parte dintr-un imobil, se întocmește documentația cadastrală care va conține piesele prevăzute la art. 89 din prezentul regulament.(3) În cartea funciară a construcției asupra căreia s-a constituit dreptul de concesiune, de administrare sau de folosință se descrie construcția în partea I, iar în partea a II-a se înscrie dreptul de proprietate asupra construcției respective.(4) În cărțile funciare în care se înscriu drepturile statului și ale unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor aparținând domeniului public sau privat al acestora, se va indica în mod obligatoriu apartenența bunului la domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale.----------Alin. (4) al art. 156 a fost modificat de pct. 106 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 157La înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în interiorul unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice, se va proceda astfel:a) dacă imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice sunt înscrise în cartea funciară, atunci înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentației cadastrale de dezlipire care nu conține actul autentic de dezlipire și certificatul fiscal;b) dacă imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice nu sunt înscrise în cartea funciară, dar au atribuite numere cadastrale, atunci înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentației cadastrale de primă înregistrare, iar recepția se realizează cu suprapunere. În cazul în care se solicită ulterior înscrierea în cartea funciară a imobilului proprietatea persoanelor fizice/juridice, se va proceda conform art. 74 din regulament, cu diminuarea suprafeței acestui imobil cu suprafața terenului aflat în domeniul public al statului, fără a se solicita acordul proprietarului persoană fizică/juridică.4.3.5. Intabularea dreptului de ipotecă și a privilegiului imobiliar  +  Articolul 158(1) Constituirea, modificarea, transmiterea și stingerea dreptului de ipotecă se înscriu în partea a III-a (C) a cărții funciare a imobilului ipotecat.(2) Ipoteca convențională se intabulează în temeiul înscrisului autentic notarial încheiat de un notar public în funcție în România, care constată convenția de constituire a ipotecii.(3) Ipoteca legală se intabulează în temeiul înscrisului constatator al creanței garantate, în forma cerută de lege pentru validitatea actului, prezentat în original sau în copie legalizată.(4) Ipoteca se poate intabula și în temeiul înscrisului autentic care constată cesiunea unei creanțe garantate cu o ipotecă imobiliară, în beneficiul creditorului cesionar. Dreptul de ipotecă imobiliară asupra unui drept real care garantează o creanță novată sau asupra căreia a intervenit o subrogație în drepturi se notează în baza înscrisurilor în forma cerută pentru valabilitatea novației sau a subrogației. Strămutarea dreptului de ipotecă imobiliară ca urmare a novației/subrogației se va realiza doar dacă în înscrisul constatator al novației/subrogației sau într-un înscris separat încheiat în formă autentică, este consemnată voința părților de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii creanțe.----------Alin. (4) al art. 158 a fost modificat de pct. 107 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(5) În cazurile în care legea permite cesiunea dreptului de ipotecă separat de creanța garantată, înscrierea ipotecii în beneficiul creditorului cesionar se va face în temeiul convenției de cesiune a ipotecii, încheiată în formă autentică.(6) În cartea funciară, pe baza contractului de cesiune de creanță, se va intabula dreptul de ipotecă cu menționarea persoanei fizice/juridice în favoarea căreia a fost strămutată garanția reală imobiliară. Ipoteca înscrisă în favoarea noului creditor va avea rangul sub care a fost înscrisă inițial ipoteca.(7) Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță se percepe numai tariful fix aferent intabulării acestui drept real.  +  Articolul 159(1) Dreptul de ipotecă se poate intabula:a) asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscriși în cartea funciară sau care urmează să fie înscriși în cartea funciară;b) asupra cotei-părți din imobil aparținând unui coproprietar. Dacă dreptul de ipotecă are ca obiect o unitate individuală dintr-un condominiu dreptul de ipotecă se va înscrie atât asupra unității individuale, cât și asupra cotei-părți aferente din dreptul de proprietate comună și forțată asupra părților comune;c) asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori asupra dreptului de superficie în întregul lor, dacă acestea au ca unic titular pe constituitorul ipotecii;d) asupra cotei-părți determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de superficie, care se cuvine constituitorului, dispozițiile alin. (1) lit. b) teza a II-a din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător;e) asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii și arenzi, prezente și viitoare) sau asupra indemnizațiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile.----------Alin. (1) al art. 159 a fost modificat de pct. 108 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Dacă, în cartea funciară, constituitorul ipotecii este înscris ca unic titular al dreptului ipotecat, dar este notată calitatea de bun comun sau destinația de locuință a familiei, înscrierea ipotecii se face numai cu acordul soțului neînscris în cartea funciară, acord cuprins în convenția de ipotecă ori într-un înscris separat, în formă autentică.  +  Articolul 160(1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară menționează:a) obiectul, întinderea și felul ipotecii imobiliare;b) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca;c) titlul juridic care justifică garanția ipotecii, anume, după caz, convenția de ipotecă și titlul obligației garantate ori numai acest din urmă titlu, în situația ipotecilor legale;d) mențiunea despre clauza "la ordin" sau "la purtător" cuprinsă în înscrisul care constată creanța garantată prin ipotecă, dacă este cazul;e) valoarea pentru care este constituită ipoteca.----------Alin. (1) al art. 160 a fost modificat de pct. 109 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(1^1) La înscrierea ipotecii în cartea funciară nu este necesară menționarea unei sume maximale care să acopere - pe lângă valoarea creditului - dobânzile, comisioanele și celelalte cheltuieli aferente, acestea din urmă vor fi arătate în cuprinsul înscrierii prin formula "și celelalte obligații aferente creditului----------Alin. (1^1) al art. 160 a fost introdus de pct. 110 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) În cazul ipotecilor legale, atunci când cuantumul creanței garantate nu este determinat sau determinabil pe baza înscrisurilor în temeiul cărora se solicită intabularea ipotecii, înscrierea se va face pentru suma maximă arătată în cerere, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 2386 pct. 4 din Codul civil când nu este necesară precizarea sumei.  +  Articolul 161(1) Ori de câte ori se admite o cerere de înscriere în cartea funciară, iar din înscrisul în baza căruia s-a solicitat înscrierea rezultă existența unui caz de ipotecă legală, registratorul va proceda la înscrierea ipotecii din oficiu, cu excepția cazului în care prin lege se prevede că ipoteca legală se înscrie la cerere și a cazului în care creditorul renunță la înscrierea dreptului de ipotecă legală, în cuprinsul actului sau prin declarație autentică.(2) Ipoteca legală prevăzută de art. 2386 pct. 2 din Codul civil se intabulează în cartea funciară la cererea promitentului achizitor oricând în termenul stipulat în antecontract pentru executarea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea acestuia.(3) Dispozițiile alin. (1) se aplică prin asemănare și privilegiilor legale, înscrise conform art. 78 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 162(1) Sechestrul prevăzut de art. 154 din Codul de procedură fiscală, instituit de organul de executare fiscală, constituie ipotecă legală, se intabulează în baza procesului verbal de sechestru și se radiază în baza înscrisului oficial emis de instituția în cauză care va conține acordul creditorului pentru radierea dreptului de ipotecă.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 162 a fost abrogat de pct. 111 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 162 a fost abrogat de pct. 111 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 163(1) Privilegiile se înscriu în partea a III-a a cărții funciare a imobilului asupra căruia poartă privilegiul.(2) Atunci când legea nu prevede expres care sunt înscrisurile în baza cărora se procedează la înscrierea privilegiului, înscrierea se va face în baza înscrisului care constată creanța privilegiată, în formă autentică sau, după caz, sub forma cerută pentru validitatea actului care constituie izvorul creanței.4.3.6. Înscrierea actelor de executare silită imobiliară  +  Articolul 164(1) Urmărirea imobilului se notează asupra întregului imobil, proprietate exclusivă.(2) Prin excepție:– notarea se poate efectua asupra construcției al cărei proprietar este diferit de cel al terenului;– se poate nota urmărirea imobilului pe tronsoane, pe etaje, pe apartamente;– se poate nota urmărirea asupra oricăror altor bunuri pe care legea le declară imobile.(3) Dacă executarea silită se efectuează asupra unor imobile aflate în proprietate comună în devălmășie sau pe cote-părți, urmărirea imobilului se notează după cum urmează:a) în cazul proprietății comune devălmașe, notarea se va efectua asupra întregului imobil. Partajarea imobilului se va efectua ulterior, în vederea scoaterii la licitație a acestuia;b) în cazul proprietății comune pe cote-părți, notarea se va efectua asupra cotei-părți determinate matematic din dreptul de proprietate al debitorului.(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) precum și în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b) când nu este determinată cota, notarea urmăririi silite va conține și numele debitorului.----------Alin. (4) al art. 164 a fost introdus de pct. 112 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 165Abrogat.----------Art. 165 a fost abrogat de pct. 113 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 166(1) Registratorul de carte funciară dispune intabularea dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare.(2) Procesul verbal de licitație care consemnează adjudecarea, precum și contestația împotriva acestuia, se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 849 alin. 1 și alin. 3 din Codul de procedură civilă.(3) În cazul executărilor silite începute în perioada 15 februarie 2013 - 19 octombrie 2014 în baza actului de adjudecare se dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate, urmând ca justificarea înscrierii provizorii a adjudecatarului să se efectueze la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii definitive a acestuia, prin care se hotărăște intabularea dreptului de proprietate.(4) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata prețului în rate, în baza încheierii definitive prevăzute la alin. (3) se vor nota în cartea funciară interdicția de înstrăinare și de grevare a imobilului, până la plata integrală a prețului și a dobânzii corespunzătoare. Notarea se va radia la cerere, în baza înscrisului emis de executorul judecătoresc care constată o modalitate de stingere a obligației adjudecatarului de plată a prețului și a dobânzilor sau cu acordul creditorului, exprimat în formă autentică.----------Art. 166 a fost modificat de pct. 114 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 167(1) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanță. Dacă prețul de adjudecare se plătește în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate. Prin excepție, notarea efectuată conform art. 195 alin. (5) din prezentul regulament, se radiază numai în baza acordului instituției care a dispus măsura asigurătorie.(2) Efectele adjudecării în privința radierii ipotecilor, sarcinilor reale, drepturilor reale și personale, precum și altor acte și fapte juridice prevăzute de lege sunt arătate la art. 856-858 din Codul de procedură civilă.(3) Radierea notării urmăririi silite se face din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului sau la cerere, în baza actului emis de executorul judecătoresc sau a hotărârii judecătorești definitive care dispune în acest sens.(4) În situația în care urmărirea silită imobiliară a fost notată în Cartea funciară la solicitarea executorului judecătoresc pentru o creanță cu privire la care există deja înscrisă o sultă, ipotecă legală sau convențională înscrisă în cartea funciară în favoarea aceluiași creditor urmăritor, la cererea acestuia sau a creditorului formulată în baza încheierii de încetare a executării silite, odată cu radierea urmăririi silite imobiliare, se va radia și ipoteca legală sau convențională din cartea funciară, cu excepția situației prevăzută de art. 2428 alin. 3 din Codul civil.----------Art. 167 a fost modificat de pct. 115 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 168Abrogat.----------Art. 168 a fost abrogat de pct. 116 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.3.7. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societăți comerciale sau ca urmare a reorganizării persoanei juridice  +  Articolul 169Dreptul de proprietate asupra imobilului constituit ca aport la capitalul social al unei societăți comerciale se intabulează în favoarea persoanei juridice în temeiul actului prin care s- a efectuat acest aport, încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege, a certificatului de înmatriculare a persoanei juridice și a rezoluției directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate.  +  Articolul 170Intabularea în cartea funciară ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanței de judecată care se pronunță asupra legalității acestei operațiuni, a dovezii de înregistrare la registrul comerțului, a certificatului de înmatriculare, precum și a hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea, încheiată în formă autentică și care identifică imobilele prin număr cadastral și de carte funciară. Pentru autentificarea hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare.----------Art. 170 a fost modificat de pct. 117 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 171(1) În cazul lichidării voluntare urmate de radierea societății comerciale, intabularea imobilelor în cartea funciară în favoarea foștilor asociați se efectuează în baza certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comerțului conform art. 235 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare în care se identifică imobilul cu număr cadastral și număr de carte funciară, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din Lege.(2) În cazul în care dizolvarea societății comerciale și radierea din registrul comerțului este pronunțată de instanța de judecată, hotărârea judecătorească definitivă constituie titlu de proprietate.(3) În situația în care, ca urmare a hotărârii judecătorești definitive de dizolvare a societății comerciale, nu se procedează la numirea lichidatorului, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului, iar bunurile persoanei juridice radiate intră prin efectul legii în patrimoniul asociaților. În acest caz, hotărârea judecătorească pronunțată în cauză confirmă noua situație juridică a imobilului.(4) În cazul transferului unui drept real imobiliar dintr-un patrimoniu într-o masă patrimonială aparținând persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale sau altor entități similare fără personalitate juridică, se va efectua intabularea în favoarea persoanei fizice titulare și se va menționa apartenența la această masă patrimonială.4.3.8. Radierea drepturilor reale din cartea funciară  +  Articolul 172(1) Radierea drepturilor reale tabulare se face la cerere, cu excepția cazului în care legea prevede expres radierea din oficiu. În această din urmă situație, obligația registratorului de a proceda la radierea din oficiu a unei intabulări se naște numai ca urmare a înregistrării, la biroul teritorial, a înscrisului din care rezultă existența unui caz de radiere din oficiu.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 172 a fost abrogat de pct. 118 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Radierea drepturilor reale imobiliare și promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept în legătură cu acesta înscris în baza unor acte juridice în care părțile au stipulat rezilierea sau rezoluțiunea în baza unor pacte comisorii, se efectuează în condițiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 republicată.----------Alin. (3) al art. 172 a fost modificat de pct. 119 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(4) Radierea dreptului de ipotecă constituit în favoarea autorităților administrației publice centrale și locale se face în condițiile art. 37 alin. (13) din Legea nr. 7/1996 republicată.----------Alin. (4) al art. 172 a fost modificat de pct. 119 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(5) Nu este necesar consimțământul expres al titularului tabular la radierea din cartea funciară a dreptului real, în cazul înstrăinării imobilului, acesta rezultând din acordul exprimat în vederea încheierii contractului.(6) Atunci când, în cazurile prevăzute de lege, dreptul intabulat se stinge prin împlinirea unui termen arătat în înscriere sau prin decesul persoanei fizice ori prin încetarea existenței persoanei juridice care are calitatea de titulară a înscrierii, radierea va fi operată la cererea persoanei interesate, cu excepția cazului în care legea prevede radierea din oficiu.  +  Articolul 173(1) În toate cazurile în care se radiază un drept intabulat, înscrierile privitoare la sarcini care grevează dreptul radiat vor fi menținute, afară numai dacă legea prevede radierea acestor din urmă drepturi.(2) În situația în care cartea funciară se sistează, înscrierile privitoare la sarcini vor fi transcrise în Registrele de Transcripțiuni și Inscripțiuni.  +  Articolul 174Radierea dreptului de ipotecă se efectuează și în baza înscrisurilor prevăzute la art. 1012 din Codul de procedură civilă. Radierea ipotecii va opera chiar dacă aceste înscrisuri sunt supuse căilor de atac.----------Art. 174 a fost modificat de pct. 120 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.3.9. Procedura înscrierii provizorii a drepturilor reale  +  Articolul 175Dacă s-a efectuat o înscriere provizorie, se vor putea efectua noi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât și împotriva celui înscris provizoriu cu privire la același drept. Radierea intabulării celui împotriva căruia s-a făcut înscrierea provizorie se va efectua numai cu prilejul justificării acesteia.  +  Articolul 176(1) În vederea înscrierii drepturilor de garanție asupra unei construcții viitoare, dreptul de proprietate asupra construcției viitoare se înscrie provizoriu în baza autorizației de construire și a documentației cadastrale.(2) Ipoteca asupra unei construcții cu privire la care dreptul de proprietate este înscris provizoriu este, de asemenea, supusă înscrierii provizorii, cu excepția situației prevăzute de legea privind creditul ipotecar pentru investițiile imobiliare, când ipoteca este supusă intabulării. Creditorul ipotecar va putea să ceară înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de ipotecă.(3) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcției se va justifica la cerere, în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor emis în conformitate cu dispozițiile legale, ori, după caz, în baza hotărârii judecătorești prin care, în lipsa acordului părților, s-a dispus recepția la terminarea lucrărilor. Dacă se justifică înscrierea dreptului de proprietate asupra construcției, se va justifica din oficiu și înscrierea dreptului de ipotecă.(4) Justificarea altor înscrieri provizorii decât a celei privind dreptul de proprietate asupra unei construcții viitoare și a celor care depind de aceasta se face numai în baza înscrisurilor arătate la art. 899 alin. (2) și (3) din Codul civil. Prin hotărârea judecătorească de validare rămasă definitivă se înțelege hotărârea judecătorească definitivă de validare a ofertei de plată urmată de consemnațiune.(5) Justificarea înscrierii provizorii se poate efectua și în temeiul înscrisului autentic prin care se constată îndeplinită condiția suspensivă sau rezolutorie care a condus la înscrierea provizorie a dreptului. Hotărârea judecătorească definitivă poate înlocui înscrisul autentic.(6) Dacă a fost notat un drept convențional de preempțiune, terțul cumpărător poate cere înscrierea provizorie a dreptului cumpărat, sub condiția suspensivă a neînregistrării dovezii de consemnare a prețului la dispoziția vânzătorului de către preemptor în termen de 30 de zile de la data comunicării către acesta din urmă a încheierii de înscriere provizorie. Pentru efectuarea înscrierii provizorii nu se va cere acordul preemptorului. Încheierea prin care se dispune înscrierea provizorie se comunică din oficiu preemptorului indicat în notare.  +  Articolul 177(1) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiție suspensivă se va radia în condițiile art. 912 alin. (1) din Codul civil.(2) În aplicarea art. 912 alin. (2) din Codul civil, înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiție rezolutorie se va justifica din oficiu după 10 ani de la efectuarea în cartea funciară a acestei operațiuni, dacă nu s-a cerut radierea dreptului înscris sub o asemenea modalitate, consecința fiind intabularea dreptului de proprietate în favoarea celui înscris provizoriu.----------Art. 177 a fost modificat de pct. 121 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.3.10. Notarea/radierea actelor și faptelor juridice  +  Articolul 178(1) Înscrierile în vechile registre de publicitate imobiliară se efectuează în cazurile și condițiile prevăzute de art. 40 alin. (2) din Legea nr. 7/1996republicată.----------Art. 178 a fost modificat de pct. 122 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 179(1) Notarea punerii sub interdicție judecătorească sau a ridicării acestei măsuri conform art. 902 alin. (2) pct. 1 din Codul civil se face în temeiul hotărârii judecătorești definitive de punere sub interdicție sau de ridicare a măsurii punerii sub interdicție, comunicată din oficiu de către instanța judecătorească ori depusă de către persoana interesată.(2) Notarea cererii de declarare a morții sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotărârii judecătorești declarative de moarte se va face în baza unui exemplar original al cererii purtând viza de înregistrare a instanței sau a copiei legalizate a cererii înregistrate la instanță, depusă de către persoana interesată sau transmisă de către instanța de judecată sesizată cu soluționarea cererii.(3) Decesul persoanei fizice, constatat judiciar, anularea hotărârii declarative de moarte și rectificarea acesteia se notează în temeiul unei copii legalizate a hotărârii judecătorești definitive prin care s-a declarat decesul sau s-a anulat ori s-a rectificat hotărârea declarativă de moarte, depusă de persoana interesată ori transmisă de către instanța de judecată care a pronunțat hotărârea rămasă definitivă.  +  Articolul 180Notarea calității de bun comun conform art. 902 alin. (2) pct. 3 din Codul civil se va face în baza copiei legalizate a certificatului de căsătorie, dacă din conținutul acestuia, corelat cu situația juridică a imobilului descrisă în cartea funciară, rezultă că imobilul s-a dobândit în timpul căsătoriei și că nu face parte din categoria bunurilor proprii ale soțului al cărui drept este intabulat în cartea funciară.  +  Articolul 181(1) Notarea în cartea funciară a convenției matrimoniale conform art. 902 alin. (2) pct. 4 din Codul civil se va efectua în baza acesteia.(2) Notarea în cartea funciară a modificării sau a înlocuirii convenției matrimoniale se va efectua în baza convenției soților prin care aceștia înlocuiesc regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial sau îl modifică, încheiată conform art. 369 din Codul Civil.(3) Radierea notării din cartea funciară a convenției matrimoniale se efectuează fie în baza convenției de lichidare încheiată în formă autentică notarială sau în baza hotărârii judecătorești prin care instanța pronunță separația de bunuri conform art. 370-371 din Codul Civil, fie în baza actului voluntar sau a hotărârii judecătorești de partaj.(4) În situația convențiilor matrimoniale în care s-a stipulat o clauză de preciput, dreptul de proprietate se intabulează în favoarea soțului beneficiar în baza certificatului de moștenitor întocmit în urma decesului soțului dispunător. Ca efect al clauzei de preciput se transferă dreptul real imobiliar în patrimoniul soțului beneficiar.  +  Articolul 182(1) Notarea destinației de locuință a familiei conform art. 902 alin. (2) pct. 5 din Codul civil se poate face, la cererea oricăruia dintre soți, cu privire la imobilul ce face obiectul dreptului de proprietate intabulat în beneficiul unuia dintre soți ori al unui drept de folosință izvorât dintr-un contract de închiriere, notat în cartea funciară în beneficiul unuia dintre soți, chiar dacă soțul care solicită notarea nu este cel indicat în cartea funciară drept proprietar sau locatar. Notarea se va efectua în baza declarației în formă autentică din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară este locuința comună a soților sau locuința soțului la care se află copiii.(2) Notarea destinației de locuință a familiei se va putea face și atunci când solicitantul sau soțul acestuia este titularul unui drept de uzufruct sau de abitație asupra locuinței, intabulat în cartea funciară, ori titularul unui drept de folosință izvorât dintr-un contract de comodat. În acest ultim caz, notarea destinației de locuință a familiei va arăta și împrejurarea că imobilul este deținut în temeiul unui contract de comodat, făcându-se mențiune și despre durata comodatului sau, după caz, despre perioada nedeterminată a comodatului.(3) Destinația de locuință a familiei se va nota în cartea funciară numai dacă soții au o locuință comună ori, în lipsă de locuință comună, dacă aceștia au copii care locuiesc împreună cu unul dintre soți.(4) Pentru notarea destinației de locuință a familiei, soțul solicitant va prezenta certificatul de căsătorie, în copie legalizată, precum și dovada faptului că soții au locuința în imobilul cu privire la care se solicită notarea ori, după caz, că în acel imobil locuiește unul dintre soți, împreună cu copiii. Dovada locuinței se va face în condițiile art. 90-95 din Codul civil privind dovada domiciliului și a reședinței. Dacă folosința locuinței se exercită în temeiul unui contract de comodat, se va prezenta și înscrisul constatator al comodatului, în formă autentică sau sub semnătură privată, în original sau în copie legalizată.(5) Niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia fără consimțământul scris al celuilalt soț.(6) Radierea notării din cartea funciară a destinației unui imobil de locuință a familiei se va efectua în baza declarației în formă autentică din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară nu mai este locuința comună a soților sau în baza hotărârii judecătorești prin care s-a pronunțat divorțul soților și, după caz, încredințarea copiilor.  +  Articolul 183(1) Notarea în cartea funciară a locațiunii prevăzută de art. 902 alin. (2) pct. 6 din Codul civil se efectuează pe baza contractului de locațiune, în forma cerută de lege pentru validitatea actului respectiv, în original sau copie legalizată.(2) Pentru notarea locațiunii este necesar ca din cuprinsul cărții funciare, corelat cu conținutul contractului de locațiune a cărui notare se cere, să rezulte că locatorul este titularul unui drept care îi permite să constituie locatarului un drept de folosință asupra imobilului, astfel cum sunt drepturile de proprietate sau de uzufruct ori dreptul de folosință izvorât dintr-o altă locațiune. Dacă locatorul este altul decât proprietarul imobilului, solicitantul va prezenta și titlul dreptului locatorului, în forma cerută pentru validitatea actului respectiv, în original sau în copie legalizată. Cererea de notare a locațiunii se va respinge dacă prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia locațiunea ori, după caz, sublocațiunea. În caz de interdicție parțială, locațiunea sau sublocațiunea se va putea nota în măsura în care nu a fost interzisă.(3) Regulile privitoare la notarea locațiunii se vor aplica și în caz de cesiune a contractului de locațiune ori a dreptului de folosință al locatarului. Cererea de notare a cesiunii locațiunii se va respinge dacă prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia să cedeze locațiunea. În caz de interdicție parțială, cesiunea locațiunii se va putea nota în măsura în care nu a fost interzisă.(4) Întrucât arenda este o formă de locațiune a bunurilor agricole, contractul de arendă se va nota în cartea funciară.(5) Radierea notării locațiunii se efectuează în următoarele situații:a) la împlinirea termenului stipulat în contract, la cererea oricăreia dintre părți;b) înainte de termenul stipulat în contract sau în cazul locațiunilor făcute fără determinarea duratei, prin acordul scris al părților sau al succesorilor în drepturi ai acestora ori, în lipsa acestuia, în baza hotărârii judecătorești definitive.  +  Articolul 184(1) Notarea aportului dreptului de folosință asupra unui imobil la patrimoniul unei societăți, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil, se efectuează în baza înscrisului doveditor al acestui fapt juridic (hotărârea adunării generale a asociațiilor/decizia asociatului unic) și a rezoluției directorului oficiului registrului comerțului sau a persoanei desemnate.(2) Radierea acestei notări din cartea funciară se va efectua în baza în baza înscrisului doveditor al scoaterii din patrimoniul societății a aportului de folosință a bunului imobil la capitalul social al societății (hotărârea adunării generale a asociațiilor/decizia asociatului unic/hotărâre judecătorească) și a rezoluției directorului oficiului registrului comerțului sau a persoanei desemnate.  +  Articolul 185(1) Clauza de inalienabilitate și interdicția convențională de grevare se notează la cerere conform art. 628 și 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil, atunci când sunt prevăzute într-un testament sau într-un contract translativ de proprietate.(2) Clauza de inalienabilitate și interdicția de grevare se notează în temeiul certificatului de moștenitor însoțit de testamentul autentic sau olograf ori al testamentului privilegiat în care aceste clauze sunt prevăzute expres, precum și, după caz, în temeiul contractului translativ încheiat în formă autentică.(3) Clauza de inalienabilitate și interdicția de grevare se notează numai dacă se realizează intabularea, înscrierea provizorie sau, după caz, notarea în baza actului în care acestea sunt prevăzute.(4) Clauza de inalienabilitate precum și interdicția de grevare se notează numai dacă în actul în temeiul căruia se solicită înscrierea este prevăzută durata inalienabilității sau a interdicției de grevare, care nu poate depăși 49 de ani. Notarea se va face pentru durata astfel arătată în act, iar dacă aceasta depășește 49 de ani, notarea se va face pentru o durată de 49 de ani.(5) În vederea soluționării cererii de notare a clauzei de inalienabilitate sau a interdicției de grevare, registratorul nu examinează cerința existenței unui interes serios și legitim, ci numai cerințele privind forma actului în care s-a prevăzut interdicția și a termenului.(6) Notarea clauzei de inalienabilitate sau a interdicției de grevare se radiază la cerere, după împlinirea termenului arătat în notare.(7) Notarea se poate radia și mai înainte de împlinirea acestui termen:a) dacă prin hotărâre judecătorească definitivă s-a desființat actul juridic care a stat la baza intabulării dreptului;b) concomitent cu radierea din cartea funciară a antecontractului sau a pactului de opțiune;c) în orice alte cazuri, dacă există acordul la radiere al creditorului obligației de a nu înstrăina sau de a nu greva, exprimat în formă autentică.(8) Creditorul căruia i s-a admis acțiunea revocatorie poate cere notarea inalienabilității bunului care a făcut obiectul actului revocat până la momentul încetării executării silite asupra debitorului său. În acest caz, notarea se face în temeiul copiei legalizate a hotărârii judecătorești definitive de admitere a acțiunii revocatorii. Notarea astfel efectuată se poate radia la cerere, în temeiul încheierii executorului judecătoresc prin care se constată încetarea urmăririi silite sau cu acordul creditorului, exprimat prin înscris în formă autentică, ori în alte cazuri prevăzute de lege.  +  Articolul 186Obligațiile de a nu face: interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare se notează din oficiu atunci când sunt prevăzute într-un contract de ipotecă. Radierea acestora se efectuează concomitent cu radierea dreptului de ipotecă.  +  Articolul 187(1) în situația unei vânzări imobiliare cu rezerva proprietăți până la plata integrală a prețului, la cerere, operațiunea este supusă notării în temeiul contractului de vânzare încheiat în formă autentică, cu arătarea prețului sau a restului de preț conform art. 1684 din Codul civil. Pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare cu rezerva proprietății notarul public va solicita extras de carte funciară de informare.----------Alin. (1) al art. 187 a fost modificat de pct. 123 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Notarea se va radia din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului sau la cererea vânzătorului, în baza hotărârii judecătorești definitive, în cazul neîndeplinirii obligației de plată a prețului.(3) Intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului se efectuează în baza declarației autentice a vânzătorului, prin care acesta confirmă stingerea obligației de plată a prețului, a hotărârii judecătorești definitive care dispune în acest sens sau în baza actului emis de executorul judecătoresc, care atestă stingerea obligației. Pentru autentificarea declarației notarul public va solicita extras de carte funciară de autentificare.----------Alin. (3) al art. 187 a fost modificat de pct. 124 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 188(1) Dreptul de revocare sau de denunțare unilaterală a contractului prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al contractului supus revocării sau denunțării, în forma cerută de lege pentru validitatea acestui contract. Acest drept se va nota numai dacă este expres prevăzut în contract, cu excepția situației în care contractul cu executare succesivă sau continuă este încheiat pe durată nedeterminată, precum și a altor cazuri în care dreptul de revocare sau de denunțare unilaterală a contractului rezultă din lege.(2) Dacă dreptul de denunțare unilaterală a contractului s-a conferit uneia sau ambelor părți cu titlu oneros, notarea va indica și prestația stipulată în schimbul acestui drept, afară numai dacă dreptul de denunțare privește un contract cu executare succesivă încheiat pe durată nedeterminată.(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea dreptului de revocare sau de denunțare unilaterală a contractului se radiază din cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului în formă autentică care constată, în mod expres, exercitarea dreptului ori renunțarea la drept de către titularul său sau în baza copiei legalizate a hotărârii judecătorești prin care dreptul a fost desființat sau prin care s-a constatat exercitarea dreptului ori renunțarea la drept.  +  Articolul 189(1) Notarea declarației de rezoluțiune sau de reziliere prevăzute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil se face la cerere, în baza înscrisului constatator al declarației creditorului în formă autentică. Radierea acestei notări se va face la cerere, în baza declarației în formă autentică a titularului tabular, ori a hotărârii judecătorești definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea declarației de rezoluțiune sau de reziliere sau s-a dispus desființarea contractului.(2) Pactul comisoriu se notează, la cerere, sub condiția înscrierii în cartea funciară a dreptului afectat de pactul comisoriu, în baza înscrisului constatator al contractului în care acesta a fost inserat. În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea pactului comisoriu se va radia, la cerere, în baza:a) declarației în formă autentică a părților;b) hotărârii judecătorești definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea pactului comisoriu sau prin care acesta a fost anulat.Notarea pactului comisoriu se va radia, din oficiu, concomitent cu radierea drepturilor reale înscrise în baza contractului în care pactul comisoriu a fost inserat.  +  Articolul 190(1) Notarea unui antecontract în cartea funciară conform art. 906 Codul civil se poate efectua oricând în termenul stipulat pentru încheierea contractului dar nu mai târziu de 6 luni de la data expirării acestui termen. Menționarea în antecontract a termenului în care urmează a fi încheiat contractul este obligatorie sub sancțiunea respingerii cererii de notare.(1^1) Notarea antecontractelor având ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unității individuale dintr-un condominiu - bun viitor - este condiționată de menționarea cotei părți determinate/determinabilă din dreptul de proprietate asupra terenului aferent unității individuale identificată prin număr de apartament și etaj.----------Alin. (1^1) al art. 190 a fost introdus de pct. 125 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(1^2) Notarea antecontractelor având ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unității individuale dintr-un condominiu - bun viitor - se preia doar în cartea funciară a unității individuale corespunzătoare, potrivit mențiunilor din actul de apartamentare.----------Alin. (1^2) al art. 190 a fost introdus de pct. 126 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Notarea antecontractului se va radia din oficiu, în condițiile art. 906 alin. (3) din Codul civil. Radierea notării antecontractului se va efectua la cerere, în baza următoarelor înscrisuri:a) acordul părților exprimat în formă autentică;b) hotărâre judecătorească definitivă.----------Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 127 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2^1) Notarea antecontractului se radiază din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleași părți. (la 14-09-2017, Articolul 190 din Punctul 4.3.10. , Punctul 4.3. , Capitolul IV a fost completat de Punctul 47. din din 21 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 ) (3) Notarea în cartea funciară a pactului de opțiune se poate efectua până la expirarea termenului pentru exercitarea opțiunii. Dacă părțile nu au convenit un termen de exercitare a opțiunii, acesta poate fi stabilit de instanță prin ordonanță președințială, caz în care se va anexa cererii de notare a pactului de opțiune și această hotărâre judecătorească.(4) Pactul de opțiune trebuie încheiat în forma prevăzută de lege pentru contractul pe care părțile urmăresc să-l încheie și va cuprinde toate elementele acestui act juridic.(5) Notarea pactului de opțiune se radiază din oficiu la împlinirea termenului de exercitare a opțiunii dacă, până la acest moment, nu se înregistrează la biroul de carte funciară cererea de intabulare sau de înscriere provizorie întemeiată pe declarația de acceptare în formă autentică a beneficiarului opțiunii.(6) Se radiază din oficiu notarea pactului de opțiune concomitent cu intabularea dreptului în favoarea beneficiarului pactului de opțiune dispusă în baza declarației de acceptare în formă autentică. La încheierea declarației de acceptare, notarul public solicită un extras de carte funciară pentru autentificare.  +  Articolul 191(1) Dreptul convențional de preempțiune prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, întocmit în forma autentică.(2) Dacă dreptul convențional de preempțiune a fost constituit pentru un anumit termen, notarea va indica obligatoriu și acest termen.(3) Radierea notării dreptului de preempțiune convențională se va efectua, la cerere, în următoarele cazuri:a) la decesul preemptorului, în cazul în care dreptul de preemțiune nu a fost constituit pe un anumit termen;b) la expirarea termenului de 5 ani de la data constituirii, în cazul în care preemptorul a decedat iar părțile au prevăzut un termen mai lung.c) la expirarea termenului pentru care a fost constituit.(4) Radierea notării dreptului de preempțiune convențională se va efectua, din oficiu, în următoarele cazuri:a) la intabularea dreptului de proprietate în baza contractului de vânzare încheiat cu preemptorul;b) în cazul justificării înscrierii provizorii sub condiție suspensivă a terțului achizitor, respectiv dacă preemptorul nu a făcut notificarea în termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii prin care s-a dispus înscrierea. În acest caz dreptul de preemțiune se va radia concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea terțului achizitor.  +  Articolul 192(1) Notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca se efectuează la cererea proprietarului tabular, în baza declarației unilaterale a acestuia încheiată în formă autentică care trebuie să indice persoana în beneficiul căreia se intenționează înstrăinarea, respectiv ipotecarea, precum și, în acest din urmă caz, suma a cărei plată face obiectul obligației pentru care se intenționează constituirea ipotecii. Notarea intenției trebuie să indice anul, luna și ziua în care își pierde efectul, respectiv trei luni de la data înregistrării cererii.(2) Radierea intenției de înstrăinare și ipotecare a imobilului, notată în cartea funciară, al cărei efect a încetat prin expirarea termenului legal de trei luni, se poate efectua fie la cererea titularului tabular, fie din oficiu, cu prilejul soluționării unei cereri de înscriere în acea carte funciară, fără plata unui tarif.  +  Articolul 193(1) Schimbarea rangului ipotecii se va nota în temeiul convenției creditorilor, încheiată în formă autentică. Schimbarea rangului se va nota în limita creanței garantate cu ipoteca de rang preferat, iar dacă valoarea acesteia este inferioară valorii creanței garantate cu ipoteca de rang inferior, aceasta din urmă își va păstra rangul pentru diferență, făcându-se mențiune despre aceasta în notare.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și cesiunii rangului ipotecii de către un creditor ipotecar către un altul. În această situație, ipoteca înscrisă în beneficiul creditorului căruia i se cedează rangul va primi rangul superior al ipotecii înscrise în beneficiul creditorului care cedează rangul, iar această din urmă ipotecă va primi rangul inferior al primei ipoteci, chiar în lipsa unei stipulații exprese în acest sens în convenția autentică de cesiune a rangului.(3) Dacă se notează cesiunea sau schimbul rangului ipotecilor imobiliare, registratorul nu va opera vreo modificare în înscrierile privitoare la garanțiile sau drepturile unor creditori care nu au consimțit la cesiune sau la schimb, potrivit mențiunilor din convenția autentică de cesiune sau de schimb al rangului.(4) Constituirea ipotecii mobiliare asupra creanței garantate cu o ipotecă imobiliară se notează în baza convenției de constituire a ipotecii, în formă autentică sau sub semnătură privată.(5) În cazul când creanța poprită este garantată cu ipotecă sau cu altă garanție reală, creditorul popritor poate cere notarea popririi în cartea funciară, în baza unei copii certificate de executorul judecătoresc de pe adresa de înființare a popririi.(6) Radierea notării popririi se efectuează în baza:a) adresei de desființare a popririi emise de executorul judecătoresc;b) încheierii definitive a instanței de executare.  +  Articolul 194Deschiderea procedurii insolvenței, ridicarea dreptului de administrare al debitorului și închiderea procedurii se vor nota, la cerere, în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-au dispus aceste măsuri.  +  Articolul 195(1) Sechestrul asupra imobilului prevăzut de art. 797 alin. (3) din Codul de procedură civilă se va nota în temeiul încheierii judecătorești executorii prin care a fost încuviințată această măsură, și se radiază la cerere în baza adresei executorului judecătoresc sau a hotărârii judecătorești.----------Alin. (1) al art. 195 a fost modificat de pct. 128 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2) Sechestrul asigurător prevăzut de Codul de procedură fiscală asupra imobilului se va nota în temeiul procesului-verbal întocmit de organul de executare și se radiază la cerere, în baza acordului creditorului cuprins într-o decizie emisă de organul care l-a dispus.----------Alin. (2) al art. 195 a fost modificat de pct. 129 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(3) Urmărirea imobilului, a fructelor sau a veniturilor sale se va nota la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii de încuviințare a urmăririi silite, în copie certificată de acesta. Cererea de notare a urmăririi imobilului va menționa datele de identificare ale imobilului, respectiv numărul cadastral/topografic și de carte funciară, în situația în care aceasta este deschisă. Notarea urmăririi imobilului poate fi efectuată în Registrele de Transcripțiuni și Inscripțiuni, până la deschiderea cărților funciare pentru imobilele urmărite. În această situație, în vederea efectuării operațiunii solicitate, se va face dovada verificării existenței cărții funciare cu privire la imobilul în cauză, prin solicitarea în prealabil a certificatului privind identificarea nr. topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului.(4) Prin încheiere, registratorul de carte funciară va dispune notarea, cu indicarea creditorului urmăritor și a sumei pentru care se face executarea.(5) Măsura asiguratorie dispusă în condițiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanța emisă de procuror, hotărârea instanței de judecată sau certificat de grefă care cuprinde soluția pronunțată. Radierea de efectuează în baza ordonanței emise de procuror sau a hotărârii judecătorești care dispune ridicarea măsurii asigurătorii.----------Alin. (5) al art. 195 a fost modificat de pct. 130 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 196(1) Acțiunea în rectificare, în justificare sau în prestație tabulară se notează fie la cererea părții interesate, fie la sesizarea instanței de judecată. Notarea se va face în baza copiei acțiunii având ștampila și numărul de înregistrare ale instanței sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părțile și imobilul. Notarea se va radia în baza:a) dovezii stingerii definitive a litigiului, constatată prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă;b) declarației autentice de renunțare la dreptul dedus judecății, însoțită de dovada înregistrării la instanța judecătorească învestită cu soluționarea cauzei.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește:a) notarea acțiunii în revendicare, a acțiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poartă asupra imobilelor înscrise în cartea funciară;b) notarea acțiunii de partaj;c) notarea acțiunilor în ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor înscrise în cartea funciară, astfel cum sunt acțiunea în constatarea nulității sau în anulare, acțiunea în rezoluțiune, acțiunea în revocarea donației sau acțiunea în simulație;d) notarea acțiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligații, dacă obiectul prestației este un imobil înscris în cartea funciară;e) notarea acțiunilor posesorii sau a altor acțiuni privitoare la fapte și alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară.  +  Articolul 197(1) Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârșită printr-o faptă prevăzută de legea penală se notează, la cerere, în baza ordonanței procurorului prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale ori extinderea acțiunii penale.(2) Radierea notării prevăzute la alin. (1) se efectuează la cerere, în baza ordonanței procurorului prin care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală sau în baza hotărârii judecătorești definitive de condamnare, enunțare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal.----------Art. 197 a fost modificat de pct. 131 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 198(1) Incapacitatea sau restrângerea prin efectul legii a capacității de exercițiu se poate nota în cartea funciară la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului însuși, în baza copiei legalizate a certificatului de naștere sau a cărții de identitate care atestă vârsta incapabilului. Radierea se va face la cererea persoanei interesate, după dobândirea capacității depline de exercițiu prin împlinirea vârstei de 18 ani de către cel la care se referă notarea, potrivit mențiunilor din cartea funciară. Radierea se va putea face, la cererea persoanei interesate, și mai înainte de acest moment, în baza certificatului de căsătorie care face dovada căsătoriei minorului înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.(2) Restrângerea prin efectul legii a capacității de folosință a persoanei juridice fără scop lucrativ se poate nota, la cerere, în temeiul actului de constituire sau al statutului din care rezultă scopul persoanei juridice. Notarea va indica acest scop și va cuprinde mențiunea că persoana juridică fără scop lucrativ la care se referă notarea poate avea doar drepturile și obligațiile civile care sunt necesare pentru realizarea scopului astfel menționat.  +  Articolul 199(1) Declarația de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil înscris în cartea funciară se poate nota la cererea Guvernului, a consiliului județean, a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București ori a altei autorități publice care, potrivit unei norme speciale, reprezintă statul sau unitatea administrativ-teritorială în procedura de expropriere, în temeiul hotărârii de declarare a utilității publice, adoptată de Guvern, de consiliul județean, consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului București.(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea declarației de utilitate publică se poate radia, la cererea persoanei interesate, în temeiul hotărârii judecătorești definitive de desființare a actului administrativ de declarare a utilității publice, în temeiul actului administrativ prin care s-a revocat actul de declarare a utilității publice, în temeiul hotărârii judecătorești definitive de expropriere sau din oficiu ca urmare a intabulării dreptului de proprietate publică în folosul expropriatorului.  +  Articolul 200Natura juridică de bun mobil prin anticipație conform art. 540 din Codul civil se notează în cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului constatator al actului juridic care cuprinde voința părții sau a părților de a privi bunul ca având natură mobiliară, în vederea detașării, astfel cum este contractul de vânzare a unor materiale încorporate într-o construcție sau a unor bogății ale solului ori subsolului. Pentru notare, înscrisul va îmbrăca forma cerută de lege pentru validitatea actului constatat.  +  Articolul 201(1) Contractele de administrare a coproprietății sau a cotitularității asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil se notează în cartea funciară în temeiul înscrisului constatator în formă autentică. Registratorul admite cererea de notare numai dacă din cuprinsul înscrisului rezultă că la încheierea contractului de administrare și-au dat acordul toți coproprietarii/cotitularii intabulați în cartea funciară, personal sau prin reprezentare. Cu toate acestea, cererea de notare poate fi admisă chiar dacă din înscrisul constatator nu rezultă existența acordului tuturor coproprietarilor/cotitularilor, exprimat personal sau prin reprezentare, dacă cererea de notare este formulată de către coproprietarul/cotitularul nesemnatar ori dacă se înregistrează la biroul teritorial și declarația de ratificare a contractului de administrare, făcută de coproprietarul/cotitularul nesemnatar, în formă autentică.(2) Declarația de denunțare a contractului de administrare se notează în baza înscrisului constatator al actului unilateral de denunțare, în formă autentică.(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea contractului de administrare a coproprietății/cotitularității se va putea radia, la cerere, dacă dreptul aflat în coproprietate/cotitularitate este ulterior intabulat în beneficiul unui titular unic, precum și în cazul în care se notează declarația de denunțare unilaterală a contractului de administrare.  +  Articolul 202(1) Obligațiile care incumbă proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului și utilității fondului dominant conform art. 759 din Codul civil se notează în cartea funciară în baza înscrisului autentic de constituire a servituții ori în baza hotărârii judecătorești definitive. Notarea astfel efectuată va fi păstrată chiar dacă, ulterior, dreptul de proprietate asupra fondului dominant sau asupra fondului aservit este intabulat în beneficiul unor alte persoane.(2) Notarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se va face doar dacă este intabulat și dreptul de servitute corespunzător.(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se va putea radia, la cerere, dacă se radiază intabularea dreptului de servitute.  +  Articolul 203(1) Sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalității și de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător, se notează în cartea funciară în baza certificatului de moștenitor sau în baza donației încheiate în formă autentică.(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea sarcinii prevăzute la alin. (1) poate fi radiată la cerere ca urmare a intabulării, în beneficiul substituitului, a dreptului care a făcut obiectul substituției fideicomisare.  +  Articolul 204(1) Calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil se notează, la cererea persoanei interesate, în baza ordinului de clasare emis de ministrul culturii și al cultelor și publicat în Monitorul Oficial al României, partea I conform art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul alin. (1), indiferent de persoana obligată, potrivit legii, să îndeplinească formalitatea de publicitate, sunt socotite persoane interesate care pot cere notarea calității de monument istoric, nelimitativ, proprietarul imobilului, înscris în cartea funciară, titularii altor drepturi reale, Guvernul României, Ministerul Culturii și al Cultelor și direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniu cultural județene, respectiv a municipiului București, Comisia Națională a Monumentelor Istorice, Comisia Națională de Arheologie, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, precum și asociațiile și fundațiile care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice, potrivit legii sau actului constitutiv.(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea calității de monument istoric se poate radia din cartea funciară, la cerere, în baza ordinului de declasare al ministrului culturii și al cultelor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.  +  Articolul 205(1) Calitatea de arie naturală protejată se notează la cerere, în baza documentației cadastrale, conform legii sau a ordonanței Guvernului, a hotărârii Guvernului, a ordinului emis de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului și a pădurilor, sau a hotărârii consiliului local sau județean ori a Consiliului General al Municipiului București actului normativ prin care a fost instituită regimul de arie naturală.(2) În funcție de natura actului prin care s-a instituit regimul de arie naturală protejată, notarea indică și calitatea de sit natural al patrimoniului natural universal, de rezervație științifică, parc național, monument al naturii, rezervație naturală, parc natural, zonă umedă de importanță internațională, rezervație a biosferei, geoparc, arie specială de conservare, arie de protecție specială avifaunistică, sit de importanță comunitară sau arie naturală protejată de interes județean ori local, potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Calitatea de coridor ecologic se notează la cerere, în baza ordinului emis de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.  +  Articolul 206(1) Existența contractelor de împrumut și a convențiilor de fideiusiune în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, cu modificările și completările ulterioare, se notează în partea a III-a a cărții funciare a imobilului supus reabilitării termice, în baza înscrisurilor constatatoare ale convențiilor respective, încheiate în formă autentică sau sub semnătură privată.(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, radierea notării prevăzute la alin. (1) se poate dispune, la cerere, în baza chitanței liberatorii care atestă plata integrală a obligației sau a altui înscris care, potrivit legii, constată un mod de stingere a obligației născute din contractul de credit sau din convenția de fideiusiune.  +  Articolul 207(1) Faptul că terenul agricol pe care se înființează perdele de protecție forestieră este supus procedurilor de împădurire conform art. 7 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată se notează în cartea funciară, la cererea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, în baza actului administrativ care îl identifică prin număr cadastral și număr de carte funciară.(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, radierea notării prevăzute la alin. (1) se face la cererea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale, în temeiul dovezii de finalizare a procedurii sau de renunțare la efectuarea investițiilor.  +  Articolul 208(1) Excepțiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanțe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanței ipotecare și pe care înțelege să le opună cesionarului se pot nota în cartea funciară la cererea debitorului cedat. Excepțiile care fac obiectul notării vor fi menționate în cererea de înscriere prin indicarea cel puțin a obiectului, a temeiului și a efectului lor, de exemplu, prin indicarea compensației legale, a izvorului creanței opuse în compensație și a sumei până la care compensația a operat.(2) Registratorul admite cererea de notare doar dacă aceasta a fost înregistrată la biroul de carte funciară în termen de o lună de la comunicarea către debitorul cedat a încheierii prin care s-a încuviințat intabularea ipotecii creanței cesionate în beneficiul creditorului cesionar, potrivit dovezii de comunicare.(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea excepțiilor debitorului cedat se radiază la cerere, în temeiul hotărârii judecătorești definitive prin care s-a constatat netemeinicia excepțiilor notate.  +  Articolul 209(1) Notarea prevăzută la art. 18 lit. j) al prezentului regulament se face la cererea primarului comunei, al orașului sau al municipiului ori la cererea primarului general al Municipiului București, în baza originalului sau a unei copii legalizate a notificării sau a deciziei de intervenție.(2) Notările prevăzute la art. 18 lit. k) al prezentului regulament se fac la cererea primarului, a consiliului local sau a Consiliului general al Municipiului București, în baza contractului de credit având ca obiect finanțarea lucrărilor de consolidare a clădirilor, din transferuri de la bugetul de stat sau din bugetul local, ori, după caz, în baza procesului-verbal întocmit de primar prin care se constată refuzul proprietarului de a încheia contractul, stabilindu-se totodată cuantumul sumelor acordate cu titlul de credite de la bugetul de stat sau local și modalitatea de restituire a acestora.(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notările prevăzute la alin. (1) și (2) se radiază, la cerere, în baza chitanței liberatorii care atestă plata integrală a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate prin transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetul local ori a unui alt înscris care, potrivit legii, constată un mod de stingere a acestor obligații.(4) Notarea dreptului de creanță și interdicția de înstrăinare a construcției înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate, se efectuează potrivit art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în baza contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuția lucrărilor de intervenție.(5) Notarea interdicției se poate radia, la cerere, după împlinirea unui termen de 25 de ani de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de consolidare, ori înainte de împlinirea acestui termen, în situația prevăzută la alin. (2) teza ultimă.  +  Articolul 210Notarea în cartea funciară a recepției cadastrale a propunerii de alipire ori de dezlipire se face din oficiu, în baza referatului de admitere. Radierea acestor notări se face din oficiu odată cu înscrierea actului de alipire ori de dezlipire.