ORDIN nr. 1.846/2.408/2014privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Nr. 2.408 din 3 decembrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014  Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul atestatului de producător eliberat de primari persoanelor fizice care desfășoară o activitate economică în sectorul agricol.(2) Modelul și conținutul atestatului de producător sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Formularul atestatului de producător are caracteristicile tehnice cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2.(2) Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București solicită Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. tipărirea necesarului de formulare.  +  Articolul 3(1) Primarii eliberează atestate de producător cu respectarea următorului regim de completare a acestora:a) numele și prenumele titularului - se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită atestat de producător;b) datele de identificare ale titularului - se completează cu datele privind adresa de domiciliu, seria și numărul CI/BI, CNP;c) produsele pentru care se solicită emiterea atestatului de producător - se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, după caz, sau toate produsele zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale deținute de titular.(2) Atestatul de producător este valabil 5 ani de la data emiterii. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 3 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 14 septembrie 2017 ) (3) Atestatul de producător conține 5 file, câte o filă distinctă pentru fiecare an, se completează anual cu datele din registrul agricol și se vizează prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz. (la 01-01-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 3 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 14 septembrie 2017 ) (4) Filele distincte completate potrivit alin. (3) trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a atestatului de producător prevăzută la art. 3 alin. (2). (la 01-01-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 3 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 14 septembrie 2017 )  +  Articolul 4(1) La nivelul fiecărei primării se înființează, se organizează și se gestionează Registrul pentru evidența atestatelor de producător, pe suport hârtie și în format electronic, care cuprinde cel puțin informații privind datele de identificare ale titularului atestatului de producător, suprafața de teren agricol utilizată și/sau efectivele de animale deținute.(2) Modelul și conținutul Registrului pentru evidența atestatelor de producător sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5(1) Atestatul de producător își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;b) în caz de deces al titularului;c) la solicitarea titularului.(2) Eliberarea atestatului de producător cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol atrage după sine nulitatea acestuia.(3) În situația pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunțe în termen de 24 de ore unitatea de poliție cea mai apropiată, precum și autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeași valabilitate cu a atestatului inițial, operând mențiunea corespunzătoare în Registrul pentru evidența atestatelor de producător.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1
  Modelul și conținutul atestatului de producător
                                                                     Anexa A                                                              (model copertă)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                                                                              ││                                                                              ││                                  ROMÂNIA                                     ││                     Primăria ............., județul .........                ││                                                                              ││    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) și ale art. 5 alin. (1) din Legea│nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor││din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare,             ││    având în vedere cererea dlui (dnei) ....................., în calitate de ││titular(ă), domiciliat(ă) în județul ..........., localitatea .............,  ││str. ............. nr. ......., legitimat(ă) cu CI/BI seria .............,    ││nr. ..........., cod numeric personal (CNP) ............................., și ││înregistrată la primărie sub nr. .............. din ....................,     ││    ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3│din Legea nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare,           ││se emite                                                                      ││                                                                              ││                          ATESTAT DE PRODUCĂTOR                               ││                      seria ............ nr. ............                     ││                                                                              ││    pentru ........., domiciliat(ă) în județul ........, localitatea ........,││str. .............. nr. ........., legitimat(ă) cu CI/BI seria .........      ││nr. .........., cod numeric personal (CNP) ..................... .            ││    Valabilitatea prezentului atestat de producător este de 5 ani de la data  ││emiterii, respectiv de la .......... până la .............., și conține câte o││filă distinctă pentru fiecare an.                                             ││                                                                              ││                                                                              ││Data emiterii                                                                 ││                                                                              ││                                                                              ││                                                                              ││                                  Primar,                                     ││                        .........................                             ││               (numele și prenumele, semnătura, ștampila)                     ││                                                                              ││                                                                              ││NOTĂ:                                                                         ││Titularul este același pe fiecare filă a atestatului.                         ││Filă nedetașabilă                                                             │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                   Anexa B                                                                (model filă)                                ROMÂNIA                    Primăria .........., județul .........                            ATESTAT DE PRODUCĂTOR                 seria ....... nr. ......... din data de ..........*)    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) și ale art. 5 alin. (1) din Legeanr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselordin sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare,    se completează                       ATESTAT DE PRODUCĂTOR    pentru ...................., domiciliat(ă) în județul ..................,localitatea ............., str. .............. nr. ............, legitimat(ă)cu CI/BI seria .......... nr. ......., cod numeric personal (CNP) ............pentru următoarele produse agricole:┌───────────┬─────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐│Produsul**)│Suprafața de teren exploatată│Produsul***)│Număr, efective animale││           ├──────────────┬──────────────┤            │                       ││           │      ha      │      ari     │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │├───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────────┤│           │              │              │            │                       │└───────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────┘    Data completării ............................                                          Primar,                        ........................................                       (numele și prenumele, semnătura, ștampila) Notă
  *) Se va completa cu data emiterii atestatului, menționată pe copertă.
  **) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, pentru care se solicită emiterea atestatului.
  ***) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.
  NOTĂ:Prezentul atestat este valabil un an de la data completării.Filă detașabilă (la 01-01-2018, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 3 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 14 septembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului
  atestatului de producător
  Formularul atestatului de producător se tipărește cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:a) hârtie de securitate;b) tipărire pe format A4;c) finisare în blocuri a câte 100 file, cu copertă din hârtie ofset;d) tipărire față 2 culori;e) numerotare cu 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;f) seria atestatului se completează cu indicativul județului/municipiului București;g) textul negru.
   +  Anexa nr. 3- model -Județul ..................Primăria .................
  Registrul pentru evidența atestatelor de producător
  *Font 7*┌─────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┐│Nr. │ Producător agricol │ Cerere pentru │Produsele pentru care se solicită│ Atestat de │Observații/││crt./│(numele și prenumele,│eliberarea atestatului│ atestatul de producător │ producător │ mențiuni ││data │ CNP, adresa) │ de producător ├────────┬──────────┬─────────────┤ (nr. serie/ │ ││ │ │ (nr./data) │Produsul│Suprafața │ Număr, │data emiterii)│ ││ │ │ │ │ de teren │ efective │ │ ││ │ │ │ │exploatată│ animale │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│.... │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┘Întocmit.................................................(numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)NOTĂ:Registrul se numerotează, se șnuruiește și se sigilează.
  ----