HOTĂRÂRE nr. 1.229 din 13 octombrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 174 alin. (1^1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă cap. IV "Structura organizatorică, organele de conducere și atribuțiile INEMRCM", cuprinzând art. 18-21, din Statutul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 13 octombrie 2005.Nr. 1.229.  +  AnexaREGULAMENT
  de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă