ORDIN nr. 4.688 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Kinderstar" din comuna Berceni
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 6 septembrie 2017  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.683/2012*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie S.C. LXL Invest Proiect Solutions - S.R.L. din localitatea Berceni pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Kinderstar“ din comuna Berceni,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.757/2013*) privind fuziunea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Kinderstar“ din comuna Berceni de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Kinderstar“ din comuna Berceni, Notă
  *) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.683/2012 și Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.757/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 11 mai-21 iulie 2017,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Kinderstar“, cu sediul în comuna Berceni, Bulevardul 1 Mai nr. 22, județul Ilfov, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, program „normal“ și program „prelungit“.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Kinderstar“ din comuna Berceni, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1 este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2017-2018.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Kinderstar“ din comuna Berceni are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2021-2022.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară „Kinderstar“ din comuna Berceni.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Kinderstar“ din comuna Berceni este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Societatea Comercială LXL Invest Proiect Solutions - S.R.L. din localitatea Berceni, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară „Kinderstar“ din comuna Berceni, Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală management preuniversitar din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 18 august 2017.Nr. 4.688.----