ORDIN nr. 4.678 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Caransebeș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 6 septembrie 2017  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.732/2012*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației Umanitare „Societatea Doamnelor din Călan“ din localitatea Călan pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Caransebeș, Notă
  *) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.732/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“, cu sediul în municipiul Caransebeș, Strada Libertății nr. 14, județul Caraș-Severin, pentru nivelul de învățământ „postliceal“ (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical generalist“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Caransebeș, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2017-2018.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Caransebeș are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2021-2022.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Caransebeș.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Caransebeș este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Caraș-Severin, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Asociația Umanitară „Societatea Doamnelor din Călan“ din orașul Călan, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Caransebeș, Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală management preuniversitar din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Caraș-Severin vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 18 august 2017.Nr. 4.678.----