ORDONANȚĂ nr. 29 din 30 august 2017pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 31 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se înființează Centrul Național de Management al Apei Grele, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, specializat în managementul apei grele, material de interes nuclear. (la 21-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Centrul Național de Management al Apei Grele funcționează în subordinea Ministerului Energiei și preia activitatea de management al apei grele de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin. (3) Centrul Național de Management al Apei Grele are sediul în satul Răscolești, comuna Izvorul Bârzii, Calea Târgu Jiului, km 7, județul Mehedinți, în imobilul aflat în proprietatea Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin.  +  Articolul 2(1) Centrul Național de Management al Apei Grele preia de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin în depozit și/sau administrare cantitățile de apă grea achiziționate la rezerva de stat, inclusiv obligația de depozitare și menținere a proprietăților fizico-chimice ale apei grele. Decizia cu privire la preluarea în depozit și/sau administrare a cantităților de apă grea achiziționate la rezerva de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Centrul Național de Management al Apei Grele preia în depozit și cantitățile de apă grea produse și aflate în proprietatea Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, altele decât cele achiziționate la rezerva de stat, inclusiv cele destinate corecției sau înlocuirii neconformităților, cu acordul creditorilor regiei, în baza unui contract de depozit încheiat cu Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin.  +  Articolul 3Centrul Național de Management al Apei Grele are următoarele atribuții principale:a) depozitarea și menținerea calității apei grele preluate în depozit și/sau administrare, conform cerințelor pentru parametrii de calitate prevăzuți în prescripțiile tehnice aferente acestui produs;b) păstrarea inventarului de apă grea care face obiectul depozitului și asigurarea măsurilor tehnologice și de protecție pentru menținerea integrității acestuia;c) preluarea de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin a arhivei tehnice, inclusiv a documentațiilor clasificate, privind instalațiile, fluxurile tehnologice, prescripțiile tehnice legate de producerea, depozitarea și menținerea proprietăților fizico-chimice ale apei grele, conform unui inventar stabilit de institutul de specialitate, respectiv Centrul de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin;d) obținerea și menținerea tuturor avizelor, aprobărilor, autorizațiilor necesare pentru derularea activităților legate de managementul apei grele, conform prevederilor legale in vigoare.e) întocmește și transmite Ministerului Energiei, până la data de 1 martie a anului următor, raportul anual de activitate care va conține modul de îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor prezentei ordonanțe. (la 21-01-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 4(1) Conducerea Centrului Național de Management al Apei Grele este asigurată de un director general și un director general adjunct, numiți, in condițiile legii, de ministrul energiei.(2) Centrul Național de Management al Apei Grele funcționează cu un număr maxim de 80 de posturi, cu statut de personal contractual.(3) Salarizarea personalului Centrului Național de Management al Apei Grele se realizează conform prevederilor legale care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Centrului Național de Management al Apei Grele se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în conformitate cu avizele și autorizațiile necesare prevăzute de lege.  +  Articolul 5Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Național de Management al Apei Grele se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.  +  Articolul 6În vederea desfășurării activităților specifice, Centrul Național de Management al Apei Grele administrează infrastructura - constând în echipamente, instalații, laboratoare, recipiente de depozitare și celelalte accesorii tehnice -, precum și căile de acces necesare asigurării funcționării sale în conformitate cu prevederile naționale și internaționale referitoare la garanții nucleare, protecție sanitară, protecție fizică, situații de urgență și protecție a mediului înconjurător și preia în administrare de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare bunurile care nu aparțin domeniului public, în baza unui proces-verbal de predare-primire.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vișan,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Dorin Sandu Voicu
  București, 30 august 2017.Nr. 29.-----