ORDONANȚA URGENȚĂ nr. 21 din 20 mai 1997privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 21 mai 1997  (la 28-07-1997, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților evreiesti din România și au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de confiscare și de naționalizare, se restituie unei fundații înființate de către Federația Comunităților Evreiești din România și Organizația Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor. (la 29-08-1998, sintagma: Federației Comunităților Evreiesti din România (F.C.E.R.) a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul UNIC ORDONANȚA ORDONANTA nr. 111 din 27 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 29 august 1998 ) (la 28-07-1997, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 )  +  Articolul 2Pentru administrarea bunurilor prevăzute la art. 1, se va constitui o fundație care va desfășura activități nonprofit, având ca scop, în principal:a) ajutorarea și protecția socială a membrilor comunităților evreiesti din România și a altor persoane aflate în nevoie;b) păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității culturale a comunităților evreiesti din România; (la 28-07-1997, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) c) prezentarea istoriei vechi și contemporane a poporului evreu, cu accent pe istoria comunităților evreiesti din România;d) combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și intolerantei, dezvoltarea respectului pentru diversitate, democratie, libertate și justiție;e) păstrarea și dezvoltarea legăturilor dintre cetățenii României și cetățenii altor state, în special cetățenii Statului Israel, originari din România.  +  Articolul 3Din conducerea fundației menționate la art. 2 vor face parte, pe lângă reprezentanții Federației Comunităților Evreiești din România, și reprezentanți ai unor organizații care sunt mandatate sa apere drepturile foștilor proprietari și ale succesorilor acestora, între care și asociația "Organizația Mondială Evreiasca pentru Restituirea Bunurilor". Modul de constituire a organelor de conducere a fundației, precum și modul de funcționare a acesteia se vor stabili prin actele de constituire a fundației.  +  Articolul 4(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 și al stabilirii măsurilor tehnice legate de restituirea imobilelor cuprinse în anexa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se instituie o comisie specială formată, pe bază de paritate numerică, din reprezentanți ai Guvernului și ai fundației prevăzute la art. 1. (la 29-08-1998, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA ORDONANTA nr. 111 din 27 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 29 august 1998 ) (2) Comisia va examina, pentru fiecare caz în parte, pe bază de acte doveditoare, drepturile de proprietate asupra imobilelor revendicate.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de restituire și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților evreiesti din România. După identificarea acestor imobile, autoritățile care au initiat prezenta ordonanță de urgență vor supune spre aprobare Guvernului propuneri corespunzătoare. (la 28-07-1997, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 )  +  Articolul 5Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deținători ai imobilelor și fundația prevăzută la art. 1. (la 29-08-1998, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA ORDONANTA nr. 111 din 27 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 29 august 1998 )  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  minorități naționale,
  Gyorgy Tokay
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Adrian Severin
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului și a Departamentului
  pentru Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
   +  Anexa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Titularul                      Actul                               actual al   Desti-    Folo-   în bazaNr.    Adresa      Actul de   dreptului   natia     sinta   căruia crt. imobilului  proprietate     de      inițială  actuala a intrat   Observații                               propri-                    în propri-                                etate                       etatea                                                           statului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. București,  Proces-verbal   Statul    Teatrul  Teatrul   Fără   Se restituie   str. Iuliu  nr. 28.575/1940  român    Evreiesc  Evreiesc  titlu  terenul im-   Barasch      al Comisiunii                      de Stat           preuna cu   nr. 15       pentru                                             construcțiile    (fosta str.  înființarea                                           aferente   Biserica     cărților    Udricani     funciare      nr. 15)      în București 2. București,  Proces-verbal   Statul  Locuințe  Sediu    Decretul Se restituie     str. Matei  nr. 29.076/1940  român             firme       nr.   terenul im-   Basarab      al Comisiunii                              112/1989  preuna cu   nr. 50-52    pentru                                      anexa  construcțiile    (fosta str.  înființarea                                 nr 10     aferente   Ghenadie     cărților                                    poziția   Petrescu     funciare                                     80   nr. 58-60)   în București 3. București,  Proces-verbal   Statul  Locuințe  Locuințe Decre-   Se restituie      str.        nr. 730/1940    român              și ate-  tul-    terenul im-   Franceza     al Comisiunii                      lier    lege nr.  preuna cu   nr. 18 și    pentru                                     842/1941  construc-   str. Filitti înființarea                                Decre-     tiile   nr. 13       cărților                                    tul-      aferente   (fosta       funciare                                   lege nr.   str. Carol   în București                               111/1951   nr. 18) 4. Cluj-       Extras C.F.     Statul  Sinagoga  Gradi-  Proces-   Se restituie    Napoca,     nr. 18.214,     român             nita de  verbal    terenul în   Str. Ote-    nr. topo.                         copii   nr.16.829/  suprafața   lului         11.222                           con-     2.300 și  de 462 stp.   nr. 3                                          struita  cererea   județul                                        pe tere- Grupului   Cluj                                           nul și-  de între-                                                  nagogii  prinderi                                                  demolate de gos-                                                           podarie                                                           comunală 5. Petrova,     Extras C.F.    Statul    Baie     Magazin   Fără   Se restituie    Str.         nr. 167,       român    rituala  construit  titlu  terenul în   Principala    nr. topo.                 și     în locul           suprafața   nr. 415,      284, 285                sinagoga sinagogii          de 102+49    județul                                        și baii             stp.     Maramures                                       rituale                                                                       demolate 6. Harlau,      Număr          Statul    Baie     Locuințe  Fără   Se restituie   str. Petru   inventar        român    rituala   și maga-  titlu  terenul im-   Rares        005-2512                           zin               preuna cu   nr. 56                                                            construc-   județul                                                             tiile   Iași                                                               aferente──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 05-07-2000, Anexa a fost modificată de Articolul 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 05 iulie 2000 ) ------