ORDONANȚA URGENȚĂ nr. 21 din 20 mai 1997privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 21 mai 1997  (la 28-07-1997, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților evreiesti din România și au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de confiscare și de naționalizare, se restituie Federației Comunităților Evreiesti din România (F.C.E.R.). (la 28-07-1997, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 )  +  Articolul 2Pentru administrarea bunurilor prevăzute la art. 1, se va constitui o fundație care va desfășura activități nonprofit, având ca scop, în principal:a) ajutorarea și protecția socială a membrilor comunităților evreiesti din România și a altor persoane aflate în nevoie;b) păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității culturale a comunităților evreiesti din România; (la 28-07-1997, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) c) prezentarea istoriei vechi și contemporane a poporului evreu, cu accent pe istoria comunităților evreiesti din România;d) combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și intolerantei, dezvoltarea respectului pentru diversitate, democratie, libertate și justiție;e) păstrarea și dezvoltarea legăturilor dintre cetățenii României și cetățenii altor state, în special cetățenii Statului Israel, originari din România.  +  Articolul 3Din conducerea fundației menționate la art. 2 vor face parte, pe lângă reprezentanții Federației Comunităților Evreiești din România, și reprezentanți ai unor organizații care sunt mandatate sa apere drepturile foștilor proprietari și ale succesorilor acestora, între care și asociația "Organizația Mondială Evreiasca pentru Restituirea Bunurilor". Modul de constituire a organelor de conducere a fundației, precum și modul de funcționare a acesteia se vor stabili prin actele de constituire a fundației.  +  Articolul 4(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 și al stabilirii măsurilor tehnice legate de restituirea imobilelor cuprinse în anexa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se instituie o comisie specială formată, pe bază de paritate numerică, din reprezentanți ai Guvernului și ai Federației Comunităților Evreiesti din România. (la 28-07-1997, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) (2) Comisia va examina, pentru fiecare caz în parte, pe bază de acte doveditoare, drepturile de proprietate asupra imobilelor revendicate.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de restituire și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților evreiesti din România. După identificarea acestor imobile, autoritățile care au initiat prezenta ordonanță de urgență vor supune spre aprobare Guvernului propuneri corespunzătoare. (la 28-07-1997, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 )  +  Articolul 5Predarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza prin protocoale încheiate între actualii deținători ai imobilelor și Federația Comunităților Evreiești din România.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  minorități naționale,
  Gyorgy Tokay
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Adrian Severin
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului și a Departamentului
  pentru Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
   +  AnexăLISTAbunurilor care vor fi restituite Federației Comunităților Evreiești din România*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Actul     Titularul                         Actul în                de       actual al   Destinația  Folosința baza căruiaNr.  Adresa   poprie-    dreptului   inițială    actuală   a trecut      Obser-crt.          tate       de adminis-                       în proprie-   vații                         trare                             tatea                                                           statului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. București,            Consiliul    Teatru    Teatrul   Inexistent   Se va   str. Iuliu            General al   evreiesc  Evreiesc               păstra   Barasch               Municipiului           de Stat                destina-   nr. 18                București                                     tia2. București,            Consiliul    Imobil+   Nu se     Fără titlu   Se res-   str. Matei            General al   teren     cunoaște  și fără act  tituie   Basarab               Municipiului                     normativ     terenul   nr. 58-60             București3. București,            Consiliul    Imobil+   Locuința+ Fără titlu   Se res-   str. I.C.             General al   teren     birouri   și fără act  tituie   Filitti               Municipiului                     normativ     terenul   nr. 13                București4. Cluj-Napoca,   CF.    Societatea   Gradinita Între-    Proces-      În între-   Str. Oțetului  18.214 Comercială   de        prindere  verbal nr.   gime, cu   nr. 3,                "Textila     copii     textila   16.829/      contract   județul               Romat" -                         2.300 din    de în-   Cluj                  S.A.                             19 iunie     chiriere                                                          1974 si                                                          cerere a                                                          Grupului                                                          Întreprinde-                                                          rilor de                                                          Gospodărie                                                          Comunală5. Petrova,              Consiliul    Baie      Magazin,  Inexistent   Se res-   str.                  local,       rituală   sediu                  tituie   Principală,           Cooperativa  și        poșta                  terenul   județul               de consum    sinagoga   Maramureș6. Hîrlău,      Nr. de   Consiliul    Baie      Lemnărie, Inexistent   În între-   str. Petru   inventar local        rituala   magazie,               gime, cu   Rareș nr.    005-2512                        S.R.L.                 contract   56, județul                                                         de inchi-   Iași                                                                riere                                                                       reînnoit──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Prezenta anexă a fost întocmită conform documentației prezentate de       F.C.E.R. și W.J.R.O. și confirmate de prefecturi la solicitarea       Secretariatului General al Guvernului. (la 28-07-1997, Titlul anexei a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) ---------