ORDIN nr. 72 din 2 august 2017pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017  Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare, ale art. 6 alin. (11) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 27 aprilie 2019.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) articolul 40, dispozițiile capitolului 5.4.1. «Grupuri generatoare dispecerizabile racordate la rețelele electrice de interes public», dispozițiile capitolului 5.4.2. «Cerințe asupra echipamentelor de telecomunicații», cu excepția articolului 176, și dispozițiile capitolului 5.4.4. «Sisteme de telecomunicații și achiziții de date și telemăsurare», cu excepția articolului 187, din Codul tehnic al rețelei electrice de transport, Partea I - Reguli generale de bază, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, cu modificările ulterioare;b) dispozițiile capitolelor 4.4.1. «Grupuri generatoare dispecerizabile» și 4.4.3. «Sisteme de telecomunicații și achiziții de date», cu excepția punctelor 4.4.3.1. și 4.4.3.2. din Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009. (la 27-04-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 214 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2019 )
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 2 august 2017.Nr. 72.  +  ANEXĂNORMĂ TEHNICĂ privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentrugrupurile generatoare sincrone-----