HOTĂRÂRE nr. 716 din 2 septembrie 1999privind reorganizarea și funcționarea inspectoratelor pentru calitatea semințelor și materialului săditor și a Laboratorului Central pentru Controlul Calității Semințelor, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 septembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Inspectoratele pentru calitatea semințelor și materialului săditor, organizate pe județe și municipiul București, se reorganizează ca inspectorate teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, potrivit prezentei hotărâri.(2) Inspectoratele pentru calitatea semințelor și materialului săditor, care se desființează, și cele care preiau activitatea, activul și pasivul acestora, pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, rezultate în urma reorganizării potrivit prevederilor art. 1, sunt cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Personalul angajat la inspectoratele pentru calitatea semințelor și materialului săditor, care se desființează, va fi preluat de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor și de Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor, prevăzute în anexa nr. 1, și va fi încadrat în numărul total de posturi aprobat Ministerului Agriculturii și Alimentației.(2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, cuprinse în anexa nr. 2, sunt subordonate Inspecției de stat pentru calitatea semințelor și materialului săditor din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației și sunt conduse de un inspector-șef numit de ministrul agriculturii și alimentației.(3) Structura organizatorică și numărul personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor prevăzute în anexa nr. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.  +  Articolul 3Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor pot organiza filiale, la nivel de serviciu, în județele pe care le deservesc, în limita numărului și structurii de personal aprobate de Ministerul Agriculturii și Alimentației.  +  Articolul 4Finanțarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor se face de la bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației și din venituri extrabugetare constituite potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 75/1995, republicată.  +  Articolul 5Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor au pe raza lor de activitate, în conformitate cu prevederile legale, următoarele atribuții principale:a) efectuează controlul calității în camp și în laborator, eliberează certificatele oficiale de atestare a calității semințelor și materialului săditor, supraveghează, monitorizează și acreditează agenții economici furnizori de semințe și de material săditor pentru producere, condiționare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport și comercializare;b) eliberează și retrag autorizațiile de funcționare pentru agenții economici care produc, prelucreaza și comercializează semințe și material săditor;c) fac propuneri Inspecției de stat pentru calitatea semințelor și materialului săditor privind îmbunătățirea regulilor și normelor de control, certificare și comercializare a semințelor și materialului săditor, în concordanta cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și materialului săditor la care România este parte, întocmesc, la cererea agenților economici, programele anuale de multiplicare și certificare și urmăresc aplicarea acestora;d) asigura exercitarea controlului în scopul menținerii calității semințelor și materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol și postcontrol, prin tehnici și scheme științifice adecvate;e) urmăresc aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice și standardelor în vigoare, precum și a reglementărilor internaționale în domeniul semințelor și materialului săditor, la care România este parte, constata contravențiile și aplica sancțiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii și alimentației;f) executa sarcinile și instrucțiunile stabilite de Inspecția de stat pentru calitatea semințelor și materialului săditor din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 6Abrogat. (la 12-09-2002, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 5 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 12 septembrie 2002 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 12-09-2002, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 5 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 12 septembrie 2002 )  +  Articolul 8Salarizarea personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor și al Laboratorului Central pentru Controlul Calității Semințelor se face potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza din sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 75/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, se actualizează după cum urmează:a) cele de la lit. e), f), h) și i), cu amendă de la 1.700.000 lei la 5.000.000 lei;b) cele de la lit. g), j) și l), cu amendă de la 5.000.000 lei la 8.500.000 lei;c) cele de la lit. a), b) și k), cu amendă de la 8.500.000 lei la 17.000.000 lei;d) cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 17.000.000 lei la 28.000.000 lei.  +  Articolul 11(1) Anexa nr. 2. "Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației" la Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, se modifica și se completează după cum urmează:1. subpunctele 10 și 11 ale punctului I "Instituții publice finanțate de la bugetul de stat" se abroga;2. după punctul II "Alte unități finanțate din venituri extrabugetare" se introduce punctul III cu următorul cuprins:III. Unități finanțate de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare:1. Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor;2. inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor;3. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor.(2) Articolul 14 și anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificările și completările ulterioare, se abroga, iar articolul 11 din Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Oficiile de reproducție și selecție a animalelor se organizează ca unități cu personalitate juridică, iar oficiile de studii pedologice și agrochimice se organizează ca unități cu personalitate juridică și funcționează ca instituții de stat autofinanțate potrivit Decretului nr. 151/1975, toate în subordinea direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara, având denumirea, sediul și obiectul de activitate prevăzute în anexa nr. 6.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și alimentației,
  Ștefan Pete,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
   +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând inspectoratele pentru calitatea semințelor și materialului săditor
  care se desființează și unitățile care preiau activitatea acestora
  Unitățile care se desființeazăUnitățile care preiau activitatea
  UnitateaSediulUnitateaSediul
  localitateajudețullocalitateajudețul
  1.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor BacăuBacău, Str. Șoimului nr. 5BacăuInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor VranceaFocșani, Str. Republicii nr. 7Vrancea
  2.Inspectoratul pentru calitateasemințelor și materialului săditor Bistrița-NăsăudBistrița, Cartierul Unirea nr. 337Bistrița- NăsăudInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor ClujCluj-Napoca, Str. Fabricii de zahăr nr. 121Cluj
  3.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Caraș-SeverinReșița, Str. Republicii nr. 28Caraș- SeverinInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor TimișTimișoara str. Vlad Delamarina nr. 3Timiș
  4.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor CovasnaSfântu Gheorghe, Str. Crângului nr. 1CovasnaInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor HarghitaMiercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 22Harghita
  5.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor GorjTârgu Jiu, Str. 1 Mai nr. 532GorjInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor DoljCraiova str. N. Romanescu nr. 35Dolj
  6.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor HunedoaraDeva, str. Aurel Vlaicu nr. 25HunedoaraInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor AlbaAlba Iulia, Str. Moților nr. 110Alba
  7.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor MaramureșBaia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 66MaramureșInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor Satu MareSatu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37Satu Mare
  8.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor SălajZalău, Str. Tipografilor nr. 7SălajInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor Satu MareSatu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37Satu Mare
  9.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor SibiuSibiu, Calea Șurii Mari nr. 21SibiuInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor AlbaAlba Iulia, Str. Moților nr. 110Alba
  10.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor VâlceaRâmnicu Vâlcea, str. Oituz nr. 7VâlceaInspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor ArgeșPitești, Bd Republicii nr. 22Argeș
  11.Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor al municipiului BucureștiBucurești, Aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1Municipiul BucureștiLaboratorul Central pentru Controlul Calității SemințelorBucurești, Aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1Municipiul București
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSediul (localitatea)Zona deservită (județul)
  1.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor AlbaAlba Iulia, Str. Moților nr. 110Alba, Hunedoara, Sibiu
  2.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor AradArad, str. Cloșca nr. 4-6Arad
  3.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor ArgeșPitești, Bd Republicii nr. 22Argeș, Vâlcea
  4.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor BihorOradea, str. Ion Bogdan nr. 18Bihor
  5.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor BotoșaniBotoșani, str. Tudor Vladimirescu nr. 5Botoșani
  6.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor BrașovBrașov, str. E. Varga nr. 2Brașov
  7.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor BrăilaBrăila, Calea Galați nr. 344Brăila
  8.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor BuzăuBuzău, str. Lt.-col. Gh. Iacob nr. 2Buzău
  9.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor CălărașiCălărași, Str. Gării nr. 6Călărași
  10.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor ClujCluj-Napoca, Str. Fabricii de zahăr nr. 121Cluj, Bistrița-Năsăud
  11.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor ConstanțaConstanța, Str. Celulozei nr. 3 bisConstanța
  12.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor DâmbovițaTârgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 175Dâmbovița
  13.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor DoljCraiova, str. N. Romanescu nr. 35Dolj, Gorj
  14.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor GalațiGalați, str. N. Bălcescu nr. 45Galați
  15.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor GiurgiuGiurgiu, Str. Ghizdarului nr. 2Giurgiu
  16.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor HarghitaMiercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 22Harghita, Covasna
  17.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor IalomițaSlobozia, str. Al. Odobescu nr. 7Ialomița
  18.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor IașiIași, str. Dumbrava Roșie nr. 7Iași
  19.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor MehedințiDrobeta-Turnu Severin, str. Crișan nr. 89Mehedinți
  20.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor MureșSângeorgiu de Mureș, Str. Principală nr. 1.021Mureș
  21.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor NeamțPiatra-Neamț, Aleea Tiparului nr. 12Neamț
  22.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor OltCaracal, Str. Libertății nr. 16Olt
  23.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor PrahovaPloiești, str. Praga nr. 7Prahova
  24.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor Satu MareSatu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37Satu Mare, Maramureș, Sălaj
  25.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor SuceavaSuceava, str. 1 Decembrie 1918 nr. 15Suceava
  26.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor TeleormanAlexandria, Str. Libertății nr. 514Teleorman
  27.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor TimișTimișoara, str. Vlad Delamarina nr. 3Timiș, Caraș-Severin
  28.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor TulceaTulcea, Str. Mahmudiei nr. 8Tulcea
  29.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor VasluiVaslui, str. Călugăreni nr. 124Vaslui
  30.Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor VranceaFocșani, Str. Republicii nr. 7Vrancea, Bacău
  (la 29-10-1999, Anexa nr. 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 716 din 2 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 octombrie 1999 )
  -------