HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Cheltuielile indirecte se pot rambursa pe bază de rată forfetară, stabilită în contractul/decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul UE nr. 1.303/2013, caz în care nu este necesar să fie însoțite de facturi ori de alte documente justificative.2. La articolul 13, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) și (3) din Ordonanță și cu respectarea prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se realizează după cum urmează:1. pentru beneficiarii care nu primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde: suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) din Ordonanță, defalcată, în cazul proiectelor implementate in parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat și/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanțare;b) existența conturilor, deschise pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul/decizia/ordinul de finanțare;2. pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, cu condiția îndeplinirii cumulativ a cerințelor prevăzute la pct. 1 și cu constituirea unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea cumulată a tranșelor de prefinanțare nu poate depăși 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operațiune..............................................................(3) Contribuția proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului și se reflectă, în mod obligatoriu, în cererea de rambursare aferentă prefinanțării. În cazul în care prin cererea de rambursare aferentă prefinanțării beneficiarul/liderul de parteneriat/ partenerul nu face dovada utilizării contribuției proprii, autoritatea de management/organismul intermediar va respinge cererea de rambursare aferentă prefinanțării, informând în consecință beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul.3. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Cu excepția primei cereri de prefinanțare, celelalte cereri de prefinanțare vor îndeplini cumulativ atât cerințele prevăzute la alin. (1), cât și următoarele cerințe:a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a extraselor de cont din care să reiasă situația prefinanțării rămase neutilizată din tranșa anterioară, pentru fiecare entitate, respectiv beneficiar/lider de parteneriat/partener;b) depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării prefinanțării acordate anterior.4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) și (6) din Ordonanță, tranșa de prefinanțare acordată partenerului nu poate depăși 10% din valoarea bugetului aferent activităților derulate de acesta în cadrul proiectului.5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Prefinanțarea se acordă în tranșe, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Suma efectiv transferată de către unitățile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranșă de prefinanțare, cu excepția celei aferente primei tranșe, reprezintă diferența dintre cuantumul estimat al prefinanțării solicitate și prefinanțarea rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, din tranșa anterioară.6. La articolul 15, alineatele (1)-(3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația depunerii, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare, de către unitatea de plată din cadrul autorității de management, în contul său și/sau al partenerilor, a unei cereri de rambursare prin care se justifică utilizarea prefinanțării de către beneficiar/liderul de parteneriat și parteneri, după caz, precum și a contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative anexate cererii de rambursare.(2) Autoritățile de management au obligația verificării modului de utilizare a prefinanțării și validării sumelor utilizate corespunzător din cererile de rambursare, transmise conform alin. (1), corespunzător surselor de finanțare din care aceasta a fost acordată, conform prevederilor art. 13 alin. (2).(3) Autoritățile de management au obligația recuperării întregii sume acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificate în cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut la alin. (1).......................................................................(6) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (5), corespunzătoare sumelor de prefinanțare rămase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorității de management și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.7. La articolul 34, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 29 alin. (1) din Ordonanță, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (7) prin intermediul paginii proprii de internet și demonstrează, prin elaborarea unui raport, că în selecția partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiții:a) a selectat una sau mai multe dintre entitățile private care au răspuns anunțului public în baza unor criterii transparente;b) organizația/organizațiile selectate are/au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului;c) în procesul de selecție a partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.8. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță, precum și pentru beneficiarii instituții publice autonome, se cuprind, la o poziție de cheltuieli distinct:a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibile;c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare;d) contravaloarea sumelor aferente contribuției Uniunii Europene, care în conformitate cu prevederile acordurilor/ deciziilor de finanțare se rambursează după finalizarea proiectului.9. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. a)-c) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în conturile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. i) și j).10. La articolul 41, alineatele (3), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (1^1) lit. a)-c) se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu titlu de prefinanțare, prima tranșă fiind egală cu valoarea prevăzută în Formularul nr. 12 - Fișă proiect CEF, corespunzător primului trimestru de implementare a proiectului................................................................(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuți la art. 40 alin. (1) sunt obligați:a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A.85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice»;2. sumele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;c) să notifice Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).(8) În cazul nefinalizării proiectelor, beneficiarii sunt obligați să transfere în conturile corespunzătoare prevăzute la alin. (7) lit. b) cuantumul sumelor acordate conform prevederilor art. 40 alin. (1) și (1^1).11. La articolul 41, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. d) se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în conturile prevăzute la art. 45 alin. (1^1) în baza solicitării beneficiarului, însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.12. La articolul 41, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuți la art. 40 alin. (1^1) sunt obligați:a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A.85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice»;2. sumele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;c) să notifice Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).13. La articolul 45, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță, precum și pentru beneficiarii instituții publice autonome la Trezoreria Statului în care se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. d) sunt următoarele:a) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală și pentru instituții publice autonome: 20.F.48.19.04. «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile»;b) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală: 20.G.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile»;c) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală: 21.F.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile»;d) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală: 21.G.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile»;e) pentru ordonatorii de credite ai bugetului local: 21.A.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile».(1^2) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță, precum și pentru beneficiarii instituții publice autonome în care se virează sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/ INEA, după efectuarea schimbului valutar, sunt următoarele: a) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală și pentru instituții publice autonome: 20.F.48.19.03. «Prefinanțare»;b) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală: 20.G.48.19.03 «Prefinanțare»;c) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală: 21.F.48.19.03 «Prefinanțare»;d) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală: 21.G.48.19.03 «Prefinanțare»;e) pentru ordonatorii de credite ai bugetului local: 21.A.48.19.03 «Prefinanțare14. La articolul 45, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în care se rambursează sumele prevăzute la art. 41 alin. (7) lit. a) și alin. (7^1) sunt următoarele: a) 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent»;b) 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori15. La articolul 45, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (8) din Ordonanță în care se virează sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA, după efectuarea schimbului valutar, sunt următoarele:a) în cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul de stat: 20.D.48.19.03 «Prefinanțare»;b) în cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat: 22.D.48.19.03 «Prefinanțare»;c) în cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate: 26.D.48.19.03 «Prefinanțare»;d) în cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul asigurărilor pentru șomaj: 28.D.48.19.03 «Prefinanțare».(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (7) din Ordonanță sunt obligați să vireze, în lei, sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile cheltuite inițial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, astfel:a) în contul 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral de la bugetul de stat;b) în contul 22.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 22.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat;c) în contul 28.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 28.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj;d) în contul 26.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 26.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul fondului național de asigurări sociale de sănătate.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 570.-----