HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 9 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 48 alin. (3) și art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) certificatul de orientare școlară și profesională - documentul/actul oficial eliberat de către centrele județene de resurse și de asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și de Asistență Educațională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficiența, gradul acestuia/acesteia, în funcție de care copiii cu CES sunt orientați în învățământul de masă sau în învățământul special;b) copii cu CES - copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar.(2) Beneficiarii sunt copiii școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, după cum urmează:a) copiii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă;b) copiii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă;c) copiii cu CES din învățământul special;d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați;e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.  +  Articolul 3(1) Copiii cu CES beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, denumite în continuare drepturi.(2) Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.(3) Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare.(4) Fac excepție de la condiția de acordare a alocației de hrană, în funcție de prezența școlară, copiii cu CES școlarizați la domiciliu și/sau internați în unitățile sanitare.  +  Articolul 4(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), drepturile nu se acordă în perioada în care copiii cu CES beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Copiii cu CES din învățământul special care, pe perioada școlarizării, locuiesc în internatul unității de învățământ beneficiază de drepturile prevăzute la art. 3 alin. (1), prin unitatea de învățământ special la care sunt înscriși. În acest caz, prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2), alocația zilnică de hrană se acordă pe toată durata cursurilor școlare, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. (la 19-06-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 405 din 12 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iunie 2019 )  +  Articolul 5Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoțită de următoarele documente, în copie:a) certificatul de naștere al beneficiarului;b) actul de identitate al beneficiarului, după caz;c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;d) certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;e) declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;f) declarații pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) și 2.b).  +  Articolul 6(1) În vederea fundamentării sumelor necesare finanțării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, ordonatorii de credite ai unităților de învățământ și ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația întocmirii și transmiterii documentelor solicitate de administrațiile județene ale finanțelor publice/direcțiile generale regionale ale finanțelor publice la termenele precizate.(2) Sumele aprobate anual județului/municipiului București prin legea bugetului de stat se repartizează pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit fundamentărilor transmise la proiectul de buget.(3) Pentru copiii care sunt orientați școlar și profesional după expirarea termenului prevăzut la art. 5 cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de orientare școlară și profesională, până la data de 15 a fiecărei luni, urmând ca drepturile să fie finanțate din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, începând cu luna/tranșa imediat următoare, după caz.(4) Finanțarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul local, iar pentru cei din învățământul special și pentru cei integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul județului/al sectoarelor municipiului București, prin unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii cu CES.(5) Sumele primite potrivit alin. (2) se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la capitolul venituri, cu ajutorul indicatorilor „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“ cod 11.02.01, respectiv „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București“ cod 11.02.02.(6) Pentru clasele/grupele speciale organizate în învățământul de masă, finanțarea drepturilor se asigură din bugetul județului, prin transferuri din bugetul județului către bugetul local al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează unitatea de învățământ în cadrul căreia este integrată clasa/grupa. Creditele bugetare destinate finanțării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă se reflectă în bugetul județului cu ajutorul indicatorului „Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă“ cod 51.01.64 și se comunică unităților administrativ-teritoriale primitoare, în vederea cuprinderii acestor sume în bugetul propriu.(7) Sumele transferate din bugetul județului potrivit alin. (6) se reflectă în bugetul local al unităților administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează unitatea de învățământ în cadrul căreia este integrată clasa/grupa la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului „Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă“, cod 43.02.30.(8) La partea de cheltuieli, creditele destinate plății drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES care urmează cursurile unităților de învățământ special de stat, precum și ale tuturor copiilor integrați în unitățile de învățământ de masă, de stat, se reflectă în bugetele unităților de învățământ la care sunt înscriși beneficiarii, la capitolul, subcapitolul, paragraful corespunzător nivelului de învățământ, la titlul „Asistență socială“ cod 57, articolul „Ajutoare sociale“ cod 57.02, alineatul „Ajutoare sociale în numerar“ cod 57.02.01.(9) Pentru finanțarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES integrați în unitățile de învățământ particular sau confesional acreditat, special sau de masă, creditele se reflectă în bugetul local, capitolul, subcapitolul, paragraful corespunzător nivelului de învățământ, la titlul „Alte transferuri“ cod 55, articolul „Transferuri interne“ cod 55.01, alineatul „Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat“ cod 55.01.63.(10) Sumele primite potrivit dispozițiilor alin. (9) de către unitățile de învățământ preuniversitar particular sau confesional acreditat, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, se restituie bugetului local din care au fost primite.(11) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES, repartizate cu această destinație prin legile bugetare anuale și prin cele de rectificare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se restituie la bugetul de stat de către unitățile administrativ-teritoriale care le-au primit.  +  Articolul 7(1) Cuantumul drepturilor este stabilit potrivit prevederilor lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.(2) Încadrarea beneficiarului în grupa de vârstă prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 și prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se face la începutul anului școlar/momentului depunerii cererii și se menține pe tot parcursul anului școlar  +  Articolul 8(1) În execuție, unitățile de învățământ plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocația zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară înregistrată în luna/lunile anterioară(e), prin totalizarea numărului de zile în care copiii/elevii/tinerii cu CES au fost prezenți la școală sau au absentat motivat.(2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, cu excepția celor reprezentând alocația zilnică de hrană, se plătesc în două tranșe: prima tranșă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar a doua tranșă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.  +  Articolul 9Anexele nr. 1, 2.a) și 2.b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 564.  +  Anexa nr. 1
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ........................, domiciliat(ă) în ............, str. ............... nr. .................., bl .............., sc. ........, et. ......., ap. ........, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de ............ la data de .............., în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului ....................., înscris(ă) la școala ....................... în clasa ........., an școlar ..............., încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ....................., emis de ............., valabil până la .............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea/minorul/minora*) nu beneficiez/nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială. Notă
  *) Se va completa în cazul în care beneficiarul este minor, astfel: se completează cu „fiul/fiica mea“, în cazul în care cel care completează este părintele copilului cu CES, respectiv cu „minorul/minora“ în cazul în care cel care completează nu este părintele copilului cu CES, ci reprezentantul legal.
  Falsul în declarații este pedepsit conform codului penal în vigoare.Data......................................Semnătura..................................
   +  Anexa nr. 2 a)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ..........................., domiciliat(ă) în ..........., str. ........... nr. .................., bl .............., sc. ............, et. ................, ap. ................, legitimat(ă) cu B.I./C.I seria ........ nr. ..........., eliberat(ă) de ............ la data de ............, în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului .............., înscris(ă) la școala .......... în clasa ........., an școlar ........, încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ........., emis de ........., valabil până la ............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că suma de ...................................., reprezentând valoarea drepturilor pentru achiziționarea de: rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, o voi folosi doar în scopurile mai sus menționate.Falsul în declarații este pedepsit conform codului penal în vigoare.Data......................................Semnătura..................................
   +  Anexa nr. 2 b)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ....................., domiciliat(ă) în .........., str. ............. nr. ........, bl ......., sc. ...., et. ....., ap. ......., legitimat(ă) cu B.I./C.I seria ........ nr. .........., eliberat(ă) de ........... la data de ........, în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului .............., înscris(ă) la școala ........... în clasa ........., an școlar ..............., încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ....................., emis de .........., valabil până la .........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că suma de .................. aferentă lunii ........., anul .........., reprezentând valoarea alocației de hrană, o voi folosi doar în scopul mai sus menționat.Falsul în declarații este pedepsit conform codului penal în vigoare.Data......................................Semnătura..................................
  -----