HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 8 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, al art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism, denumit în continuare Masterplanul investițiilor în turism, urmărește:a) dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică;b) dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice;c) dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive pe plan internațional;d) abrogată. (la 27-12-2018, Litera d) din Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) e) identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.  +  Articolul 2Masterplanul investițiilor în turism vizează realizarea următoarelor activități majore:a) dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic; b) dezvoltarea domeniului schiabil. (la 21-10-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 3În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții:a) pentru unitățile administrativ-teritoriale atestate ca stațiuni balneare și balneoclimatice: construirea/reabilitarea/modernizarea/ extinderea bazelor de tratament, traseelor marcate pentru cură de teren, aleilor de promenadă, buvetelor; achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice procedurilor balneare; amenajarea în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice;b) pentru unitățile administrativ-teritoriale cu factori naturali terapeutici, altele decât cele atestate ca stațiuni balneare și balneoclimatice: construirea unei baze de tratament cu dotări specifice. (la 21-10-2022, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 4(1) În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. b) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții pentru construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea domeniilor schiabile: pârtii de schi/școală/trasee de legătură, instalație de transport pe cablu, bandă transportoare pentru pârtii școală, tubbing, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare, pârtie/pistă de săniuș, drum de acces, post de prim ajutor, amenajare/reabilitare patinoar, infrastructură pentru petrecerea timpului liber pe timp de vară conexă domeniilor schiabile.(2) Domeniile schiabile se vor finanța în ansamblu; nu se finanțează obiecte de investiții astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-10-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 21-10-2022, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 21-10-2022, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 21-10-2022, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 21-10-2022, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 9Lista proiectelor de investiții în turism prevăzută în anexa nr. 1 se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. (la 21-10-2022, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 10Se aprobă criteriile de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 11(1) În conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul statului, prin bugetul autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinație, se pot aloca resurse financiare către bugetele locale pentru finanțarea parțială a proiectelor de investiții în turism, în completarea surselor proprii ale acestora. Sumele aferente finanțării parțiale se repartizează pe unități administrativ-teritoriale prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului. (la 21-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 ) (2) Unitățile administrativ-teritoriale pot solicita decontarea sumelor cheltuite pentru întocmirea proiectului tehnic de execuție la data încheierii procesului-verbal de recepție parțială a lucrărilor sau la data realizării recepției la terminarea lucrării, după caz, dar nu mai mult de 3% din valoarea fondurilor alocate în contractul de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 13. (la 27-12-2018, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 12(1) Transferul de fonduri de la bugetul autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului, titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.02.21 «Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism», către unitățile administrativ-teritoriale se face în conformitate cu contractele de finanțare, încheiate pe baza contractelor de achiziție publică încheiate între acestea și executanți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare incidente în materia achizițiilor publice. (la 21-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 ) (2) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația respectării tuturor prevederilor legale în vigoare la utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiții și au obligația înregistrării separate în contabilitatea proprie a operațiunilor legate de primirea și utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Turismului. Unitățile administrativ-teritoriale sunt responsabile de atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice încheiate între acestea și executanți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Ministerul Turismului monitorizează anual derularea contractelor de finanțare prin structurile sale de specialitate sau în colaborare cu alte instituții publice pe baza unor protocoale în condițiile legii sau cu persoane juridice de drept privat, pe baza unor contracte/acorduri încheiate în condițiile legii.(4) Abrogat. (la 21-10-2022, Alineatul (4) din Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 ) (la 27-12-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 13Cotele avute în vedere a fi finanțate din sumele aprobate în bugetul de stat potrivit art. 11 alin. (1) sunt următoarele:a) pentru investițiile realizate în zonele identificate pentru dezvoltarea domeniilor schiabile și în localitățile sau părți din localitățile atestate în condițiile legii ca stațiuni balneare și balneoclimatice, 90% din următoarele secțiuni ale devizului general actualizat în urma achiziției publice a contractului de execuție lucrări: din cap. 1 «Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului» subcap. 1.2 «Amenajarea terenului», 1.3. «Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială» și 1.4 «Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților»; cap. 2 «Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții»; cap. 4 «Cheltuieli pentru investiția de bază»; din cap. 5 «Alte cheltuieli» subcap. 5.1.1 «Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier» și din cap. 6 «Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste» subcap. 6.1 «Pregătirea personalului de exploatare»; b) pentru investițiile în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, realizate în alte localități decât cele prevăzute la lit. a), 80% din următoarele secțiuni ale devizului general actualizat în urma achiziției publice a contractului de execuție lucrări: din cap. 1 «Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului» subcap. 1.2 «Amenajarea terenului», 1.3 «Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială» și 1.4 «Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților»; cap. 2 «Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții»; cap. 4 «Cheltuieli pentru investiția de bază»; din cap. 5 «Alte cheltuieli» subcap. 5.1.1 «Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier» și din cap. 6 «Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste» subcap. 6.1 «Pregătirea personalului de exploatare (la 21-10-2022, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 13^1Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării și sunt din următoarele secțiuni ale devizului general actualizat în urma achiziției publice a contractului de execuție lucrări: din cap. 1 «Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului» subcap. 1.1 «Obținerea terenului»; cap. 3 «Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică»; din cap. 5 «Alte cheltuieli» subcap. 5.1.2 «Cheltuieli conexe organizării de șantier», 5.2 «Comisioane, cote, taxe, costul creditului», 5.3 «Cheltuieli diverse și neprevăzute» și 5.4 «Cheltuieli pentru informare și publicitate»; din cap. 6 «Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste» subcap. 6.2 «Probe tehnologice și teste (la 21-10-2022, Articolul 13^1 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 14Pentru investițiile propuse de unitățile administrativ-teritoriale ulterior anului 2022, în vederea actualizării anuale conform art. 9, data-limită de transmitere a propunerilor de proiecte, însoțite de studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, este data de 1 august a fiecărui an. (la 21-10-2022, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )  +  Articolul 15Contractelor de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile legale în vigoare la data încheierii acestora.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism, precum și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor și proiectelor de investiții în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 558.  +  Anexa nr. 1A. Lista cuprinzând proiectele de investiții în turism cu contracte de finanțare în derulare
  Nr. crt.Unitatea administrativ-teritorialăDenumirea proiectului
  1.Consiliul Județean CălărașiDezvoltarea turistică a brațului Borcea-Călărași
  2.Consiliul Județean ConstanțaExtindere Delfinariu, municipiul Constanța
  3.Consiliul Local Borșa, județul MaramureșTelegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa
  B. Lista cuprinzând proiectele de investiții în turism aflate în stadiul de completări/clarificări și nou-depuse
  Nr. crt.JudețulDenumirea proiectului
  1.Județul AlbaDezvoltarea infrastructurii turistice - amenajare domeniu schiabil, orașul Zlatna
  2.Județul BacăuAmenajare ca zonă de agrement lacul cu apă sărată - Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
  Amenajare parc aventură - Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
  3.Județul Bistrița-NăsăudDomeniu schiabil Valea Bârgăului, comuna Prundu Bârgăului
  Dezvoltarea domeniului schiabil Valea Vinului, comuna Rodna
  4.Județul Caraș-SeverinDezvoltarea zonei turistice Semenic
  5.Județul CălărașiZona de agrement
  6.Județul ClujSchi în România, stațiunea Băișoara, comuna Băișoara
  Aquaparc, comuna Chinteni
  7.Județul ConstanțaCreșterea atractivității turistice a stațiunilor Eforie Nord și Eforie Sud; dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, orașul Eforie
  8.Județul CovasnaInstalație și echipamente de liftare și sanie de vară, orașul Covasna, stațiunea Covasna
  9.Județul DâmbovițaParcare publică și dotări conexe în zona Telecabină Padina-Peștera, comuna Moroeni
  Centrul Salvamont, zona Peștera, comuna Moroeni
  Refacere zonă de agrement și construire bază de tratament și valorificarea apei sulfuroase (existente în zonă) pe dealul Moțăianca și în zona „La sursă“, orașul Pucioasa
  10.Județul HarghitaRealizarea unui parc de aventură, orașul Borsec, faza II (Realizarea parcului de agrement Speranța în orașul Borsec, județul Harghita)
  Extindere și modernizare instalație de înzăpezit artificial pârtiile de schi Speranța din stațiunea Borsec
  11.Județul MaramureșAmenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei, orașul Cavnic
  Amenajarea domeniului schiabil Boriște-Izvoare
  12.Județul PrahovaConstruire patinoar în orașul Vălenii de Munte
  13.Județul Satu MareDezvoltarea zonei turistice Luna Șes - Negrești-Oaș
  Bază de tratament, orașul Tășnad
  14.Județul SibiuÎnființare bază de tratament (wellness), comuna Bazna
  Înființare bază de agrement (aqua park), comuna Bazna
  15.Județul SuceavaAmenajarea unui parc de tip „Adventure“, comuna Sucevița
  Dezvoltarea domeniului schiabil, municipiul Vatra Dornei
  Creșterea calității serviciilor turistice în Bazinul Dornelor prin amenajarea posturilor de salvamont, municipiul Vatra Dornei
  (la 21-10-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 ) Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1029 din 21 octombrie 2022, prevede:
  Articolul II
  (1) Contractelor de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevăzute în anexa nr. 1 la lit. A, li se aplică prevederile legale în vigoare la data încheierii acestora.
  (2) Proiectelor depuse anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevăzute în anexa nr. 1 la lit. B, li se aplică prevederile legale în vigoare la data depunerii acestora.
   +  Anexa nr. 2
  CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
  a proiectelor de investiții în turism
  1. Beneficiarii care transmit documentațiile aferente propunerilor de proiecte trebuie să fie incluși în anexele Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009, cu modificările ulterioare.2. Beneficiarii care transmit documentațiile aferente propunerilor care se referă la dezvoltarea infrastructurii balneare trebuie să fie incluși în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare. Se pot realiza investiții în vederea dezvoltării turismului balnear și balneoclimatic și în localități cu potențial curativ care nu sunt incluse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificările și completările ulterioare, dar care au pe raza lor teritorială elemente naturale considerate factori naturali terapeutici, respectiv: ape minerale terapeutice (reci sau termale), lacuri terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice sau bioclimat, dovedite prin studii, analize de specialitate și determinări efectuate în vederea evidențierii rolului terapeutic valoros în tratamentul unor afecțiuni. Aceste unități administrativ-teritoriale pot accesa fonduri pentru amenajarea de baze de tratament cu dotările și instalațiile necesare și alte amenajări specifice necesare îndeplinirii condițiilor de atestare ca stațiuni balneare, balneoclimatice sau climatice (parcuri terapeutice, trasee de cură de teren, buvete, alei de promenadă, amenajări pentru aerohelioterapie, locuri de odihnă, lacuri terapeutice, ștranduri cu ape terapeutice, considerate drept baze de tratament balneofiziatrice și climatice, potrivit Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentațiilor complexe de atestare a funcționării stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și de organizare a întregii activități de utilizare a factorilor naturali, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2004).3. Beneficiarii care transmit documentațiile aferente propunerilor care se referă la dezvoltarea domeniului schiabil trebuie să fie incluși în anexa la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“, cu modificările și completările ulterioare.4. Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv consiliul județean în cazul în care obiectivele de investiții sunt realizate pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale județene ori în administrarea acestora, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.5. Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. În cazul în care obiectivele de investiții sunt realizate pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale județene și pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale locale, altele decât județul, ori în administrarea oricăreia dintre acestea, unitățile administrativ-teritoriale locale implicate vor colabora pentru realizarea obiectivelor de investiții. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 6. Beneficiarii care propun proiectul vor trebui să dețină toate documentele de urbanism, conform legislației în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul.7. Beneficiarii care vor depune documentații cu propuneri care se referă la dezvoltarea domeniului schiabil vor prezenta:– documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investițiilor în turism, dacă este cazul;– studii climatice realizate de autoritatea competentă, dacă este cazul;– documente din care să reiasă îndeplinirea criteriilor minime de omologare a pârtiilor de schi pentru agrement prevăzute în Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, cu modificările și completările ulterioare, sau prevederilor din Regulamentul competițiilor internaționale de schi ale Federației internaționale de schi, după caz.Pârtiile de schi trebuie să aibă lungimea mai mare de 800 m indiferent de gradul de dificultate.8. Beneficiarii incluși în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și unitățile administrativ-teritoriale care au pe raza lor teritorială următoarele elemente naturale considerate factori naturali terapeutici: ape minerale terapeutice, ape termale, lacuri terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, care realizează lucrări de construire/modernizare/extindere baze de tratament, vor depune un punct de vedere emis de Ministerul Sănătății, instituția abilitată cu emiterea autorizației de funcționare a bazelor de tratament, cu privire la soluția tehnică de proiectare a bazei de tratament prezentată în studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții.În cazul în care beneficiarul este o unitate administrativ- teritorială care nu este inclusă în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificările și completările ulterioare, dar are pe raza sa teritorială elemente naturale, considerate factori naturali terapeutici (ape minerale terapeutice, ape geotermale, lacuri terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, bioclimat), factori dovediți prin studii și analize de specialitate și determinări în vederea evidențierii rolului terapeutic valoros în tratamentul unor afecțiuni, va prezenta, în plus:– licența de dare în administrare a activității de exploatare a resursei minerale;– buletine de analize fizico-chimice și farmacodinamice ale factorului/factorilor natural/naturali terapeutic/terapeutici sau studii climatice, efectuate de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (INRMFB), care să ateste calitatea terapeutică a resursei;– documentație care să ateste îndeplinirea criteriilor pentru acordarea statutului de stațiune balneară, balneoclimatică cu caracter permanent, prevăzute la art. 96 și 98 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2004. Ca urmare a investiției, unitatea administrativ-teritorială care nu este inclusă în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să demareze procedura de obținere a statutului de stațiune balneară, balneoclimatică pentru includerea în anexa menționată anterior. 9. Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/Studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, și orice modificare a acestora vor fi avizate de Consiliul tehnico-economic pentru domeniul turism (CTE-T), în limita bugetului. Introducerea proiectelor în CTE-T se face în funcție de bugetul aprobat anual sau de angajament. 10. Ordonatorii principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale solicitante de fonduri vor prezenta o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că investiția ce urmează a fi realizată nu este finanțată sau, după caz, nu au solicitat finanțare din alte fonduri cu finanțare internă de la bugetul statului sau externă rambursabilă sau nerambursabilă și că informațiile cuprinse în aceasta sunt valabile și valide. (la 21-10-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 19 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 octombrie 2022 )
  ----