ORDIN nr. 251 din 24 iulie 2017pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 iulie 2017    Văzând Referatul Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescuˮ nr. 11.158 din 11.07.2017,în temeiul prevederilor:– Regulamentului nr. 1.366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol;– Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor reprezintă totalitatea mijloacelor și documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor și stupilor;b) panou de identificare a stupinelor - mijloc oficial de identificare a stupinelor pe perioada deplasării în pastoral și/sau în perioada de iernare, după caz, pe care se înscriu următoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, codul stupinei și, după caz, în partea inferioară, tipul stupinei: elită, multiplicare, producție; c) mijloace pentru identificarea stupilor - pirogravare, vopsire;d) codul de identificare a stupinei - cod alcătuit din 2 litere care reprezintă codul județului și 4 cifre care reprezintă numărul de ordine al apicultorului de la 0001 la 9999, eliberat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescuˮ, denumită în continuare ANZ, prin oficiile județene de zootehnie, denumite în continuare OJZ-uri;e) codul de identificare a stupului reprezintă codul de identificare a stupinei însoțit de un număr de ordine, care se inscripționează de către apicultor, obligatoriu pe toți stupii declarați;f) familia de albine - unitate biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori, faguri pentru dezvoltarea și depozitarea hranei, care se află într-un stup;g) stupina/exploatație apicolă - totalitatea familiilor de albine deținute de o persoană, care poate fi amplasată pe o singură vatră sau pe mai multe vetre, în număr variabil. O stupină/exploatație apicolă poate cuprinde echipamente specifice, utilaje și construcții necesare pentru desfășurarea activității apicole;h) stup - echipament apicol asamblat, care adăpostește familia de albine în perioada de creștere și exploatare și este utilizat atât în stupăritul staționar, cât și în stupăritul pastoral;i) cutie - echipament apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar și pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producție;j) produse apicole - produsele obținute de la familia de albine ca rezultat al activității acesteia, sub denumirea de miere, polen, păstură, lăptișor de matcă, ceară, propolis, venin de albine.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 2 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 24 iulie 2017.Nr. 251.  +  ANEXĂSISTEM UNITAR din 24 iulie 2017