ORDONANȚĂ nr. 3 din 20 iulie 2017privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 24 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.4. din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Pentru realizarea unei analize a organizării instituționale și a eficienței utilizării resurselor umane la nivelul Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor din subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii, se constituie Comitetul pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet.(2) Rolul Comitetului este de a realiza analiza stadiului privind organizarea instituțională și a statelor de funcții pentru toate autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) și de a prezenta Guvernului propuneri de măsuri pentru eficientizarea managementului resurselor umane din cadrul acestora, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 2(1) Componența Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.(2) Coordonarea Comitetului este asigurată de prim-ministru și, în lipsa acestuia, de către secretarul general al Guvernului.(3) În activitatea sa, Comitetul este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de un grup de lucru tehnic format din experți desemnați prin act administrativ de către conducătorii instituțiilor prevăzute la pct. 3-6 din anexă.(4) Componența nominală a Comitetului se stabilește prin decizie a prim-ministrului, pe baza nominalizărilor transmise de instituțiile prevăzute la pct. 3-6 din anexă, și cuprinde câte un membru titular și câte un membru supleant pentru fiecare instituție. Reprezentarea se realizează la nivel de ministru sau de secretar de stat/subsecretar de stat.(5) Structura, mandatul și termenele de realizare a obiectivelor specifice ale grupului de lucru tehnic prevăzut la alin. (3) se stabilesc prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Comitetului.(6) Regulamentul de organizare și funcționare a secretariatului tehnic, precum și cel al grupului de lucru tehnic, prevăzute la alin. (3), se stabilesc de Comitet în prima ședință a acestuia și se aprobă prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 3Comitetul are următoarele atribuții principale:a) analizează structurile organizatorice ale instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea legislației privind regimul informațiilor clasificate;b) analizează raportul dintre competențele instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 1 alin. (1) și necesarul de resurse umane;c) formulează propuneri pentru eficientizarea structurilor instituționale și a managementului resurselor umane la nivelul autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) și le supune spre aprobare Guvernului prin raportul prevăzut la art. 5 alin. (2).  +  Articolul 4(1) Fiecare dintre instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) realizează analize ale propriilor structuri organizatorice și de personal și le prezintă Comitetului, cu respectarea calendarului întocmit de acesta.(2) În realizarea analizelor propriilor structuri organizatorice și de personal, autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie grupuri de lucru tehnice, a căror componență se aprobă prin act administrativ al conducătorilor acestora.(3) Instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pun la dispoziția Comitetului analizele elaborate și realizează documente de completare, la solicitarea Comitetului.  +  Articolul 5(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3, Comitetul solicită, prin secretariatul său, instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 1 alin. (1) structurile organizatorice detaliate, statele de personal, situația posturilor ocupate, ocupate temporar, temporar vacante și vacante, analize și situații comparative cu privire la organigramele și personalul acestora, precum și orice alte documente pe care le consideră necesare în desfășurarea activității sale.(2) Comitetul elaborează un raport privind analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală, care se prezintă și se analizează în ședința Guvernului. Raportul conține și recomandări în baza concluziilor și analizelor efectuate.  +  Articolul 6(1) Comitetul se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea coordonatorului său, transmisă membrilor Comitetului prin intermediul secretariatului tehnic.(2) La ședințele Comitetului, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor neguvernamentale și reprezentanți ai sindicatelor reprezentative pentru administrația publică.  +  Articolul 7(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe până la data de 31 decembrie 2017 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv procedurile demarate în vederea ocupării posturilor vacante, din autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se continuă procedurile de ocupare a posturilor pentru care anunțurile de concurs au fost publicate în Monitorul Oficial al României, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, respectiv au fost îndeplinite obligațiile de publicitate instituite în sarcina instituțiilor și autorităților publice, conform prevederilor legale în vigoare, după caz.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.  +  Articolul 8Prevederile art. 7 nu se aplică unităților sanitare publice și instituțiilor din învățământul de stat.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Moisiu Leonid-Augustin
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Teiu Păunescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 20 iulie 2017.Nr. 3.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală
  1. Prim-ministru - președinte2. Secretar general al Guvernului - membru3. Un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice - membru4. Un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale - membru5. Un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - membru6. Un reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici - membru
  ----