ORDONANȚĂ nr. 94 din 30 august 1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 31 august 1999  (la 23-03-2001, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 87 din 20 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 23 martie 2001. ) În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituția României și al art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1(1) Reprezentarea intereselor statului român la Consiliul Europei în procedurile jurisdicționale, în procedurile de rezolvare pe cale amiabilă, în procedurile de aviz consultativ și în celelalte proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și în procedurile executionale în fața Comitetului Ministrilor se face potrivit Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalelor adiționale la aceasta.(2) Prerogativele de agent guvernamental în procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei se exercită, în numele Guvernului României, de Ministerul Afacerilor Externe. (la 29-06-2003, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de lit. a) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. ) (3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului. (la 29-06-2003, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de lit. a) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 2În cuprinsul prezentei ordonanțe:a) Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi denumit Agentul guvernamental;b) Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei va fi denumita Curtea;c) Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va fi denumit Comitetul Ministrilor;d) Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele adiționale la aceasta, ratificate de România prin Legea nr. 30/1994 și prin Legea nr. 79/1995, vor fi denumite convenția.  +  Articolul 3Întocmirea actelor și apararilor necesare, înfăptuirea oricăror alte acte procesuale, luarea măsurilor necesare pe plan intern și orice alte acte sau activități legate de reprezentarea intereselor statului român la Curte și la Comitetul Ministrilor sunt de competența Agentului guvernamental, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță.  +  Articolul 4(1) Sesizarea Curții de către România cu o cauza interstatala se face de către Agentul guvernamental, pe baza deciziei luate în acest sens de Guvern.(2) Intervenția voluntara într-o cauza aflată pe rolul Curții, în care reclamantul este un cetățean român, iar pârâtul un alt stat decât România, parte la Convenție, se face de către Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului afacerilor externe. (la 29-06-2003, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de lit. b) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. ) (3) Agentul guvernamental poate prezenta observații scrise și poate lua parte la audieri în procedurile de aviz consultativ inițiate de o instanță română, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, după consultarea autorităților interne cu competențe în domeniul vizat de cererea de aviz. (la 11-06-2022, Articolul 4 a fost completat de Articolul 9 din LEGEA nr. 173 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 08 iunie 2022 )  +  Articolul 5(1) Desemnarea candidaților în numele României pentru funcția de judecător al Curții se face de către Guvern, cu avizul comisiilor juridice și pentru drepturile omului din Senat și Camera Deputaților, reunite în ședință comună, la propunerea unei comisii formate din persoanele enumerate mai jos, care își exercită mandatul în mod individual și independent și își exprimă propria opinie:a) ministrul justiției;b) ministrul afacerilor externe;c) agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului;d) directorul Direcției afaceri europene și drepturile omului din cadrul Ministerului Justiției;e) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia;f) un judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, desemnat de Colegiul de conducere al acesteia;g) Avocatul Poporului;h) două cadre didactice universitare de la facultățile de drept din cadrul universităților de cercetare avansată și educație, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, desemnate, cu majoritate, de membrii prevăzuți la lit. a)-g), în baza propunerilor facultăților de drept. (la 04-04-2013, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^1) Comisia prevăzută la alin. (1) este convocată de ministrul justiției, care prezidează lucrările acesteia. Comisia este valabil întrunită în prezența a cel puțin 5 membri și decide cu votul majorității membrilor prezenți. (la 04-04-2013, Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^2) În termen de 5 zile de la convocare, comisia, prin grija secretariatului acesteia, asigurat de Ministerul Justiției, publică anunțul privitor la selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător al Curții în Monitorul Oficial și pe site-urile Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție. De asemenea, acesta poate fi afișat pe site-urile organismelor profesionale juridice. În anunț sunt indicate cerințele prevăzute pentru ocuparea acestei funcții de legislația națională, de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de instrumentele juridice adoptate la nivelul Consiliului Europei cu relevanță în acest domeniu, documentația ce trebuie prezentată, data și locul desfășurării selecției candidaților, termenul până la care pot fi depuse candidaturile. (la 04-04-2013, Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^3) Candidații vor fi desemnați din rândul persoanelor cu înaltă prestanță morală și civică, care întrunesc cerințele exercitării unor înalte funcții judiciare sau care sunt juriști cu reputație profesională recunoscută și care îndeplinesc criteriile pentru alegerea judecătorilor prevăzute în instrumentele juridice adoptate la nivelul Consiliului Europei cu relevanță în acest domeniu. (la 04-04-2013, Alin. (1^3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^4) În termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut în anunț pentru depunerea dosarelor de candidatură, comisia organizează o audiere a candidaților. (la 04-04-2013, Alin. (1^4) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^5) În termen 5 zile de la audiere, comisia selectează 3 candidați, care vor fi incluși în lista de propuneri pe care o va înainta Guvernului. În măsura în care este posibil, comisia elaborează și o listă de rezervă cu 3 candidați. Cele două liste sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiției. Procesul-verbal încheiat ca urmare a procedurii de selecție a candidaților și de stabilire a conținutului celor două liste se motivează. (la 04-04-2013, Alin. (1^5) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^6) În termen de 5 zile de la primirea propunerilor comisiei, Guvernul, dacă este de acord cu propunerile acesteia, supune lista de candidați avizului comisiilor parlamentare prevăzute la alin. (1), care procedează la audierea candidaților. Avizul comisiilor parlamentare are valoare consultativă. (la 04-04-2013, Alin. (1^6) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^7) În cazul în care Guvernul nu este de acord cu una sau mai multe dintre propunerile înaintate de comisie, solicită motivat acesteia formularea de noi propuneri. În acest scop, comisia poate înainta una sau mai multe, după caz, dintre propunerile reținute pe lista de rezervă cu 3 candidați. (la 04-04-2013, Alin. (1^7) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^8) În cazul în care Guvernul nu este de acord cu niciuna dintre propunerile prezentate, luându-le în considerare inclusiv pe cele înaintate de comisie potrivit dispozițiilor alin. (1^7), se reia procedura de selecție, prevederile alin. (1^1) - (1^7) rămânând aplicabile. (la 04-04-2013, Alin. (1^8) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (1^9) În termen de 3 zile de la primirea avizului comisiilor parlamentare, Guvernul adoptă și transmite Consiliului Europei lista cuprinzând cei 3 candidați în numele României pentru funcția de judecător al Curții. (la 04-04-2013, Alin. (1^9) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 aprilie 2013. ) (2) Desemnarea judecătorului ad-hoc, în cazurile prevăzute de Convenție, se face de către ministrul afacerilor externe, la propunerea Agentului guvernamental. (la 29-06-2003, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de lit. c) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 6(1) Autoritățile publice, instituțiile publice, regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar public, precum și persoanele și structurile investite cu o misiune de serviciu public sunt obligate sa trimită Agentului guvernamental, la cererea și în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele și informațiile necesare reprezentării intereselor statului român la Curte și la Comitetul Ministrilor.(2) Instanțele judecătorești, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, celelalte jurisdicții, Ministerul Public, organele de cercetare penală, notarii publici, executorii judecătorești și celelalte persoane sau structuri cu misiune de serviciu public, legate de înfăptuirea sau administrarea justiției ori a celorlalte activități jurisdicționale sau de executarea hotărârilor judecătorești ori a celorlalte acte jurisdicționale, au obligația sa trimită Agentului guvernamental, la cererea și în termenul stabilit de acesta, pe lângă actele, datele și informațiile prevăzute la alin. (1), și actele privind procedurile aflate în curs de desfășurare în fața acestora, indiferent de stadiul în care se afla, cu respectarea celeritatii procedurilor interne în curs.(3) Agentul guvernamental este obligat să respecte caracterul secret al actelor, datelor și informațiilor care au aceasta natura, potrivit legii.(4) Nu pot fi comunicate Agentului guvernamental acte, date sau informații care sunt protejate de dreptul la respectarea vieții private.(5) Agentul guvernamental nu are dreptul sa intervină în înfăptuirea sau în administrarea justiției.(6) Încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(5) atrage răspunderea persoanelor vinovate, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) După ce Curtea comunică Agentului guvernamental cererea reclamantului, Agentul guvernamental sau reclamantul poate solicita tribunalului competent teritorial efectuarea unei expertize judiciare, care să constituie mijloc de probă în cauza aflată pe rolul Curții. (la 25-04-2008, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008. ) (2) Expertiza se dispune de tribunal prin încheiere, în ședința publică, cu citarea părților, în termen de 5 zile libere de la primirea cererii. (la 23-03-2001, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 87 din 20 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 23 martie 2001. ) (3) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată numai cu apel, în termen de 5 zile de la pronunțare. Apelul nu este suspensiv de executare. (la 02-06-2012, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 32 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (3^1) Intimatul va depune întâmpinare în termen de cel mult 5 zile de la comunicarea cererii de apel. Apelantul va depune răspuns la întâmpinare în termen de cel mult 3 zile de la comunicarea întâmpinării depuse de intimați. (la 02-06-2012, Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. 32 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (3^2) Apelul se judecă în termen de 20 de zile de la înregistrarea dosarului la instanța de apel. (la 02-06-2012, Alin. (3^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. 32 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza dispoziției Agentului guvernamental. (la 29-06-2003, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. ) (5) Prezentul articol se completează cu dispozițiile Codului de procedura civilă și ale celorlalte acte normative în vigoare.  +  Articolul 8(1) Rezolvarea pe cale amiabilă a unei cauze întemeiate pe o cerere individuală împotriva statului român se face prin convenția de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei.(2) Convenția se încheie între Guvernul României, reprezentat de Agentul guvernamental, și reclamant sau reprezentantul acestuia.(3) Convenția se încheie în forma scrisă, intocmindu-se un exemplar pentru Agentul guvernamental, câte un exemplar pentru fiecare reclamant parte la convenție, plus un exemplar pentru Curte.(4) Semnarea convenției de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei nu poate avea loc decât după ce Curtea comunică Agentului guvernamental cererea reclamantului. (la 25-04-2008, Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008. ) (5) Pentru rezolvarea pe cale amiabilă a unei cauze, prin convenția prevăzută la alin. (1), Agentul guvernamental solicita avizul ministrului finanțelor, precum și al conducătorilor autorităților sau celorlalte structuri de la care provine pretinsa încălcare a drepturilor reclamantului. Avizele au caracter consultativ și trebuie comunicate Agentului guvernamental în termen de 5 zile libere de la solicitare. Împlinirea termenului fără primirea avizului semnifica aviz favorabil.(6) Semnarea convenției de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei de către Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului afacerilor externe. (la 29-06-2003, Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de lit. e) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 8^1(1) Rezolvarea unei cauze întemeiate pe o cerere individuală împotriva statului român se poate face și prin declarația unilaterală a Guvernului.(2) Dispozițiile art. 8 alin. (4), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător. (la 31-10-2008, Alin. (2) al art. 8^1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 191 din 21 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008. ) (la 25-04-2008, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008. )  +  Articolul 9Exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor Curții se face de către Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului afacerilor externe. (la 29-06-2003, Art. 9 a fost modificat de lit. f) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 10(1) Sumele necesare plății reparatiei echitabile și celorlalte cheltuieli stabilite prin hotărâre a Curții, precum și sumele necesare plății stabilite prin convenția de rezolvare pe cale amiabilă se stabilesc prin legea bugetului de stat și se înscriu în bugetul Ministerului Finanțelor.(2) Hotărârea Curții, sub aspectul sumei constituind reparația echitabila și al celorlalte cheltuieli, precum și convenția de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei, semnată de părți, constituie titlu executoriu.(3) Plata se efectuează în urma hotărârii Curții sau a convenției de rezolvare pe cale amiabilă, pe baza dispoziției scrise a ministrului afacerilor externe. (la 29-06-2003, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de lit. g) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. ) (4) Plata se efectuează în termenul prevăzut de hotărârea Curții sau de convenția de rezolvare pe cale amiabilă, iar, în lipsa acestui termen, plata se efectuează în termen de 3 luni de la data comunicării hotărârii Curții, respectiv de la data semnării convenției de rezolvare pe cale amiabilă. Ministerul Economiei și Finanțelor va calcula și va plăti, după caz, și penalitățile de întârziere, așa cum se stipulează în hotărârea Curții sau în convenția de rezolvare pe cale amiabilă. (la 25-04-2008, Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008. ) (5) Modalitățile de efectuare a plății sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 11(1) Agentul guvernamental poate solicita Camerei Deputaților publicarea gratuită în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor și hotărârilor Curții, pronunțate în cauzele în care statul român are calitatea de pârât.(2) Reclamantul într-o cauză în care Curtea a pronunțat o hotărâre prin care a constatat încălcarea de către România a unui articol din Convenție poate solicita publicarea gratuită a hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea exercitării căii de atac a revizuirii în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură penală. Cererea se formulează în scris și se depune la registratura Ministerului Afacerilor Externe. Hotărârea se publică în termen de 3 luni de la data înregistrării cererii. (la 25-04-2008, Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008. )  +  Articolul 12(1) Statul are drept de regres împotriva persoanelor care, prin activitatea lor, cu vinovăție, au determinat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin hotărâre a Curții sau prin convenție de rezolvare pe cale amiabilă.(2) Răspunderea civilă a funcționarilor publici se stabilește în condițiile de drept comun care vor fi reglementate prin legea privind statutul funcționarilor publici, prin decizie de imputare emisă de ministrul finanțelor. Persoana în cauza poate ataca decizia de imputare în condițiile Legii contenciosului administrativ.(3) Răspunderea civilă a magistraților se stabilește în condițiile care vor fi reglementate prin Legea pentru organizarea judecătorească.(4) Răspunderea civilă a membrilor Guvernului se stabilește în condițiile Legii privind responsabilitatea ministerială.(5) Pentru celelalte persoane, răspunderea civilă se stabilește în condițiile dreptului comun în materie.(6) Nu răspund, în condițiile prezentei ordonanțe, Președintele României, deputații și senatorii și judecătorii Curții Constituționale.(7) În toate procedurile judiciare derulate potrivit dispozițiilor prezentului articol, Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, are drept de intervenție, în condițiile Codului de procedura civilă.  +  Articolul 13(1) În cauzele în care pârât este statul român, iar reclamant un particular având cetățenia, respectiv naționalitatea unui alt stat parte la Convenție, Agentul guvernamental înștiințează despre existenta cauzei statul a cărui cetățenie, respectiv naționalitate, o are reclamantul, pentru ca acesta să poată exercita dreptul de intervenție.(2) Înștiințarea se face prin intermediul misiunii diplomatice în România a acelui stat, iar, în lipsa, prin intermediul misiunii diplomatice a acelui stat pe lângă Consiliul Europei.  +  Articolul 14Agentul guvernamental îl informează pe ministrul afacerilor externe cu privire la modificările legislative care se impun în urma evoluției jurisprudenței Curții. (la 29-06-2003, Art. 14 a fost modificat de lit. h) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 15Organizarea și funcționarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (la 29-06-2003, Art. 15 a fost modificat de lit. i) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 29-06-2003, Art. 16 a fost abrogat de lit. j) a pct. 13 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga toate dispozițiile contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes