ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016  Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug", prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Procedura privind modulul "Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice", prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor", prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă Procedura privind modulul «Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 5. (la 26-07-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 )  +  Articolul 2Se aprobă formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 26-07-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 )  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și entitățile publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 13 aprilie 2016.Nr. 517.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂ din 13/04/2016  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂ din 13/04/2016  +  Anexa nr. 3PROCEDURĂ din 13/04/2016  +  Anexa nr. 4Nr. ........../dată ...........****) Notă
  ****) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
  CătreTrezoreria ..............CEREREprivind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesuluila funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)Nr. ........../data ........Entitatea publică .......(denumire)........, cod de identificare fiscală: ................, pentru dl/dna .......(numele și prenumele)......, având funcția de .................... la .......(direcție/serviciu/birou/compartiment).........., CNP ............., având adresa de e-mail .................., solicită următoarele*): Notă
  *) Se bifează o singură opțiune din cele enumerate.
  - accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug;- reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug;- actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug;- revocarea accesului la sistemul Forexebug.Persoana menționată mai sus va deține următorul/următoarele rol/roluri pentru funcționalitățile sistemului Forexebug:[] vizualizare rapoarte;[] acces la aplicația Control Angajamente Bugetare**); Notă
  **) Acest rol include și vizualizarea informațiilor din aplicația Control Angajamente Bugetare.
  [] vizualizare informații din aplicația Control Angajamente Bugetare;[] semnare și transmitere documente electronice;[] semnare și transmitere documente electronice pentru:┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│Denumirea entității publice din subordine│Codul de identificare fiscală│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 1 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 2 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│... │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Atașăm prezentei:[] copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;[] fișierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menționate), pe suport electronic***). Notă
  ***) Pentru recertificarea accesului la sistem, actualizarea rolurilor și revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fișier.
  Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menționate în prezenta cerere:- are calitatea de conducător al entității publice;- are atribuții delegate potrivit prevederilor legale în vigoare.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.    Data:                                Conducătorul entității publice,                            ........................................                           (numele și prenumele, semnătura, ștampila)Rubrică destinată unității teritoriale a Trezoreriei Statului ****) Notă
  ****) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
  ┌────────────────────┬───────┬───────────────┬────────────────┬─────────┐│Numele și prenumele │Funcția│Data înrolării/│Data verificării│Semnătură││administratorului/ │ │modificării/ │ │ ││Numele și prenumele │ │revocării │ │ ││persoanei care a │ │ │ │ ││efectuat verificarea│ │ │ │ │├────────────────────┼───────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│ │ │ │ X │ │├────────────────────┼───────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│ │ │ X │ │ │└────────────────────┴───────┴───────────────┴────────────────┴─────────┘NOTĂ:Cererea se listează față-verso, în două exemplare în original, semnate și ștampilate de conducătorul entității publice. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entității publice un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia.
   +  Anexa nr. 5PROCEDURĂ din 20/07/2017 (la 26-07-2017, Anexa nr. 5 a fost introdusă de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 ) -------