METODOLOGIE-CADRU din 2 mai 2017de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 16 mai 2017  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 3.850 din 2 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
   +  Capitolul I Organizarea programelor de formare psihopedagogică  +  Articolul 1(1) Organizarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate urmărește dezvoltarea și certificarea competențelor specifice profesiei didactice.(2) În cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, certificarea competențelor pentru profesia didactică se poate obține la două niveluri, respectiv:a) nivelul I (inițial) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul liceal și postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două condiții:(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;(ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență.(3) a) Formarea psihopedagogică a personalului din educația antepreșcolară pentru funcția didactică de educator-puericultor, a celui din învățământul preșcolar și primar pentru funcțiile de educatoare/educator și învățătoare/învățător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiștrilor-instructori și a antrenorilor prin unități de învățământ terțiar nonuniversitar.b) Pentru absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite.c) Au acces la programele de formare psihopedagogică de nivel II absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori care fac dovada îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I menționate la lit. b) și urmează sau au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență.d) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. b), instituțiile de învățământ superior certifică competențele pentru profesia didactică la nivel II și în cazul absolvenților liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite, dacă aceștia au acumulat minimum 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică de nivel II și au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență.  +  Articolul 2(1) Programele de formare psihopedagogică din cadrul instituțiilor de învățământ superior sunt organizate la forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.(2) Obținerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaștere, echivalare și acumulare a creditelor de studiu.  +  Articolul 3(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică de nivel I și II atât pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv master, cât și în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condițiile stabilite prin prezenta metodologie-cadru și prin metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.(2) Practica pedagogică de specialitate se asigură în unități de învățământ în care procesul de învățământ se desfășoară în aceeași limbă cu a programelor de formare psihopedagogică, corespunzător cu specializarea studiilor universitare pe care le urmează studentul sau cu specializarea înscrisă pe diploma de licență a absolvenților, după caz.(3) Instituțiile de învățământ superior care asigură formarea psihopedagogică încheie acorduri-cadru cu inspectoratele școlare la care sunt arondate unitățile de învățământ unde se desfășoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul II Admiterea la programele de formare psihopedagogică  +  Articolul 4(1) Candidații se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică atât în calitate de studenți, pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv de master, cât și în calitate de absolvenți.(2) Absolvenții studiilor universitare de licență care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv de master se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.(3) În cazul absolvenților, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile unui program de formare psihopedagogică de nivel I este condiționată de absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licență.(4) Înscrierea în regim postuniversitar la programe de formare psihopedagogică de nivel II este condiționată de absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 5(1) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui examen/interviu, în condițiile stabilite prin metodologia proprie.(2) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se susține în limba în care se desfășoară procesul de învățământ, aceeași pentru care a fost acreditat programul de formare psihopedagogică.(3) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel I conține, după caz, următoarele:a) documente personale de identificare, în copie, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;b) adeverință de student eliberată de instituția de învățământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituție diferă de cea unde se organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;c) în cazul absolvenților, copie a diplomei de licență certificată "conform cu originalul" de instituția organizatoare a programului de formare;d) foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată "conform cu originalul" de instituția organizatoare a programului de formare;e) atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituția organizatoare a programului de formare;f) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest program, în conformitate cu legislația în vigoare;g) certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților la programele de formare psihopedagogică școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;h) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II conține în plus față de documentele de la alin. (3), după caz, următoarele:a) dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare;b) diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență, însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată "conform cu originalul" de instituția organizatoare a programului de formare;c) atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de master obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituția organizatoare a programului de formare.(5) Înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obținute de personalul din învățământul preuniversitar în cadrul formării psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educației Naționale, prin Direcția generală management preuniversitar, la propunerea Comisiei specializate de recunoaștere. (la 25-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.218 din 22 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 25 iulie 2017 ) (6) Pentru studenții care la data publicării prezentei metodologii sunt deja înscriși la programele de formare psihopedagogică, instituțiile de învățământ superior vor solicita acestor studenți dovada competențelor lingvistice, până la data înscrierii pentru susținerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare. Testarea competențelor lingvistice se va face la una dintre instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române.  +  Articolul 6(1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.(2) Subvenția de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanțării de bază, în funcție de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate și în funcție de numărul de studenți echivalenți, potrivit coeficienților de finanțare aplicați de Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.(3) Absolvenții studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv de master pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.(4) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabilește anual de senatul universității.(5) Drepturile și obligațiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum și raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea, potrivit metodologiei proprii.  +  Capitolul III Curriculumul programelor de formare psihopedagogică  +  Articolul 7(1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum-nucleu, curriculum extins și curriculum opțional, conform Planului de învățământ pentru programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele și activitățile didactice obligatorii pentru nivelurile I și II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;b) discipline de pregătire didactică și practică de specialitate - 12 credite.(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele și activitățile didactice obligatorii pentru obținerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite;b) discipline de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate - 10 credite.(4) Curriculumul opțional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opționale oferite de planul de învățământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.  +  Capitolul IV Planul de învățământ al programelor de formare psihopedagogică  +  Articolul 8 Planurile de învățământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I și nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în tabelul nr. 2a (monospecializare), în tabelul nr. 2b (dublă specializare) și în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.  +  Articolul 9(1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I oferit studenților, în mod eșalonat, pe parcursul studiilor de licență se desfășoară conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 2b (pentru dublă specializare) din anexa nr. 2.(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I și II, se desfășoară conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2. Acest program poate fi urmat doar de studenții/absolvenții unui program de master în domeniul diplomei de licență, care au obținut certificarea pentru nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Capitolul V Finalizarea programelor de formare psihopedagogică  +  Articolul 10(1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.(2) Examenul constă în elaborarea și susținerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.(3) Structura și conținutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie.  +  Articolul 11(1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor și activităților didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.(2) În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susține examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.  +  Capitolul VI Certificarea competențelor pentru profesia didactică  +  Articolul 12 Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:a) absolvenții cu diplomă de licență care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obțin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial;b) absolvenții unui program de master în domeniul diplomei de licență care au finalizat programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obțin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul liceal și postliceal.  +  Articolul 13(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, în limba maternă și în limba engleză, conținând situația școlară a absolventului.(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I se eliberează numai absolvenților programului de formare psihopedagogică care au obținut diploma de licență.(3) Absolvenții care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverință eliberată de instituția de învățământ superior, care va specifica disciplinele promovate.  +  Articolul 14(1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 2a din anexa nr. 2, după cum urmează:a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică și practică pedagogică de specialitate.(2) În cazul studiilor universitare de licență cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obținerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 2b din anexa nr. 2. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare.  +  Articolul 15 Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică și practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate;e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opționale.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 16 Corespondența dintre domeniile studiilor universitare absolvite și disciplinele care pot fi predate în învățământul preuniversitar se stabilește potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educației naționale; pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în România, corespondența se face în baza atestatului de recunoaștere emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.  +  Articolul 17(1) Absolvenții studiilor universitare în domeniul de licență Științele educației - specializările Pedagogie și Psihopedagogie specială - se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de licență obținute, cu condiția ca planurile de învățământ ale ciclului de licență să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obținerea certificatului de formare psihopedagogică - nivelul I.(2) Absolvenții studiilor universitare în domeniul de licență Științele educației, cu specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, se consideră că îndeplinesc condiția de formare psihopedagogică de nivel I, adică se consideră certificați, prin diploma de licență obținută, pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul primar și preșcolar.(3) Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/absolvire.  +  Articolul 18 Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, care urmează sau care au absolvit studii universitare și în alte domenii decât cele pentru care dețin certificarea didactică, pot să obțină certificarea didactică în noile domenii și specializări, beneficiind de sistemul de transfer și recunoaștere a creditelor de studiu.  +  Articolul 19(1) Pentru obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, pentru o altă specializare decât cea inițială, se recunosc 22 de credite obținute anterior și distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite și la Practică pedagogică 2 credite.(2) Obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I pentru o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica specialității (5 credite) și Practica pedagogică (3 credite).  +  Articolul 20(1) Pentru obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o altă specializare decât cea inițială, se recunosc cele 20 de credite obținute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice și la disciplinele opționale.(2) Obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o altă specializare decât cea inițială, este condiționată de acumularea a 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate.  +  Articolul 21(1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între instituțiile de învățământ care asigură formarea psihopedagogică inițială și inspectoratele școlare la care sunt arondate unitățile de învățământ unde se desfășoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unui plasament/stagiu de practică în cadrul programului Erasmus +, perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.  +  Anexa nr. 1 la metodologia-cadru  +  Tabelul nr. 1
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru programul de formare psihopedagogică
  *Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Disciplinele de învățământ │ Perioada de studiu │Numărul de │Totalul orelor│Evaluare│Credite││crt.│ │ al disciplinei │ ore pe │ │ │ ││ │ │ │săptămână │ │ │ ││ │ ├────┬─────────┬─────────┼─────┬─────┼───┬───┬──────┤ │ ││ │ │Anul│Semestrul│ Numărul │ C │ A │ C │ A │ Total│ │ ││ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │săptămâni│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ A. Curriculum-nucleu ││ Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihologia educației │ I │ 1 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │ Pedagogie I: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Fundamentele pedagogiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia curriculumului│ I │ 2 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 3 │ Pedagogie II: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia instruirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia evaluării │ II │ 3 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Managementul clasei de elevi │ III│ 6 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ E │ 3 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │Didactica specializării │ II │ 4 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │Instruire asistată de calculator │ III│ 5 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ C │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 7 │Practică pedagogică în învățământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu (1) │ III│ 5 │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 8 │Practică pedagogică în învățământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu (2) │ III│ 6 │ 12 │ - │ 3 │ - │ 36│ 36 │ C │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul I │ - │ - │ - │ - │ - │140│218│ 358 │ 5E+3C │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul I │ III│ 6 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │├───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ B. Curriculum extins ││ Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale ││ (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihopedagogia adolescenților, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tinerilor și adulților │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │Proiectarea și managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor educaționale │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate ││ (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 3 │Didactica domeniului și dezvoltări în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactica specializării (învățământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, postliceal) │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Practică pedagogică (în învățământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, postliceal) │ │ │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 5 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ C. Curriculum opțional (se aleg două discipline opționale) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │ Pachet opțional 1 (se alege o │ - │ 2 │ 14 │ 1 │ 2 │ 14│ 28│ 42 │ E │ 5 ││ │disciplină): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Comunicare educațională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Consiliere și orientare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Metodologia cercetării educaționale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Educație integrată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │ Pachet opțional 2 (se alege o │ - │ 3 │ 14 │ 1 │ 2 │ 14│ 28│ 42 │ E │ 5 ││ │disciplină): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Sociologia educației │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Managementul organizației școlare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Politici educaționale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Educație interculturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Doctrine pedagogice contemporane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul II │ - │ - │ - │ - │ - │112│140│ 252 │ 5E+1C │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul II │ │ 4 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelurile I și II │ │ │ │ │ │252│358│ 610 │ 12 E │ 70 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 C │ │└───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┘ Precizări: C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică) Listă deschisă, la dispoziția fiecărui departament de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
   +  Anexa nr. 2 la metodologia-cadru  +  Tabelul nr. 2a
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite
  pentru nivelul I (inițial) de certificare
  pentru profesia didactică
  - monospecializare -
  *Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Disciplinele de învățământ │ Perioada de studiu │Numărul de │Totalul orelor│Evaluare│Credite││crt.│ │ al disciplinei │ ore pe │ │ │ ││ │ │ │săptămână │ │ │ ││ │ ├────┬─────────┬─────────┼─────┬─────┼───┬───┬──────┤ │ ││ │ │Anul│Semestrul│ Numărul │ C │ A │ C │ A │ Total│ │ ││ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │săptămâni│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Curriculum-nucleu ││ Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihologia educației │ I │ 1 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │ Pedagogie I: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Fundamentele pedagogiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia curriculumului│ I │ 2 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 3 │ Pedagogie II: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia instruirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia evaluării │ II │ 3 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Managementul clasei de elevi │ III│ 6 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ E │ 3 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │Didactica specializării │ II │ 4 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │Instruire asistată de calculator │ III│ 5 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ C │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 7 │Practică pedagogică în învățământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu (1) │ III│ 5 │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 8 │Practică pedagogică în învățământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu (2) │ III│ 6 │ 12 │ - │ 3 │ - │ 36│ 36 │ C │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul I │ - │ - │ - │ - │ - │140│218│ 358 │ 5E+3C │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul I │ III│ 6 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │└───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┘ Precizări:1. Numărul de săptămâni și, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.3. Se aplică și în cazul studiilor universitare de licență cu durata de 4/5/6 ani.4. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică)
   +  Tabelul nr. 2b
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite
  pentru nivelul I (inițial) de certificare pentru profesia didactică
  - dublă specializare -
  *Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Disciplinele de învățământ │ Perioada de studiu │Numărul de │Totalul orelor│Evaluare│Credite││crt.│ │ al disciplinei │ ore pe │ │ │ ││ │ │ │săptămână │ │ │ ││ │ ├────┬─────────┬─────────┼─────┬─────┼───┬───┬──────┤ │ ││ │ │Anul│Semestrul│ Numărul │ C │ A │ C │ A │ Total│ │ ││ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │săptămâni│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Curriculum-nucleu ││ Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihologia educației │ I │ 1 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │ Pedagogie I: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Fundamentele pedagogiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia curriculumului│ I │ 2 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 3 │ Pedagogie II: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia instruirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Teoria și metodologia evaluării │ II│ 3 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Managementul clasei de elevi │ │ │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ E │ 3 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │Didactica specializării A │ II│ 4 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │Didactica specializării B │ III│ 5 │ 14 │ 2 │ 2 │ 28│ 28│ 56 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 7 │Instruire asistată de calculator │ III│ 6 │ 14 │ 1 │ 1 │ 14│ 14│ 28 │ C │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 8 │Practică pedagogică (în învățământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializarea A │ III│ 5 │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 3 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 9 │Practică pedagogică (în învățământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar obligatoriu) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializarea B │ III│ 6 │ 12 │ - │ 3 │ - │ 36│ 36 │ C │ 2 │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul I │ - │ - │ - │ - │ - │168│246│ 414 │ 6E+3C │ 35 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul I │ III│ 6 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │└───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┘ Precizări:1. Precizările de la tabelul nr. 2a) "Plan de învățământ pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial) de certificare pentru profesia didactică" (monospecializare) se aplică și în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obținerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică)
   +  Tabelul nr. 3
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite
  de extensie pentru nivelul II (aprofundare) de certificare
  pentru profesia didactică - absolvenți de programe
  de master în domeniul diplomei de licență
  *Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬───────┐│Nr. │ Disciplinele de învățământ │ Perioada de studiu │Numărul de │Totalul orelor│Evaluare│Credite││crt.│ │ al disciplinei │ ore pe │ │ │ ││ │ │ │săptămână │ │ │ ││ │ ├────┬─────────┬─────────┼─────┬─────┼───┬───┬──────┤ │ ││ │ │Anul│Semestrul│ Numărul │ C │ A │ C │ A │ Total│ │ ││ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │săptămâni│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 1 │Psihopedagogia adolescenților, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tinerilor și adulților │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 2 │Proiectarea și managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor educaționale │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 3 │Didactica domeniului și dezvoltări în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactica specializării (învățământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, postliceal, după caz) │ │ │ 14 │ 2 │ 1 │ 28│ 14│ 42 │ E │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 4 │Practică pedagogică (în învățământul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, postliceal, după caz) │ │ │ 14 │ - │ 3 │ - │ 42│ 42 │ C │ 5 │├────┴──────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┤│ Discipline opționale (se aleg două discipline) │├────┬──────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───┬───┬──────┬────────┬───────┤│ 5 │ Pachet opțional 1 (se alege o │ │ │ 14 │ 1 │ 2 │ 14│ 28│ 42 │ E │ 5 ││ │disciplină): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Comunicare educațională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Consiliere și orientare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Metodologia cercetării educaționale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Educație integrată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ 6 │ Pachet opțional 2 (se alege o │ │ │ 14 │ 1 │ 2 │ 14│ 28│ 42 │ E │ 5 ││ │disciplină): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Sociologia educației │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Managementul organizației școlare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Politici educaționale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Educație interculturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Doctrine pedagogice contemporane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ TOTAL: nivelul II │ - │ - │ - │ - │ - │112│140│ 252 │ 5E+1C │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼────────┼───────┤│ Examen de absolvire: nivelul II │ II │ 4 │ 2 │ - │ - │ - │ - │ - │ E │ 5 │└───────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴────────┴───────┘ Precizări:1. Fiecare pachet opțional trebuie să cuprindă cel puțin 3 discipline.2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică)
  ------