REGULAMENT din 4 iulie 2017privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 13 iulie 2017



  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 722 din 4 iulie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 557 din 13 iulie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în vederea menținerii/restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes național având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice și ecologice care pot fi cauzate de riscurile tehnologice, naturale, biologice sau radiologice, accidente și incidente cu afectarea căilor de transport.  +  Articolul 2(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare comitet ministerial.(2) Comitetul ministerial face parte din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.  +  Articolul 3(1) Procedura de anunțare-comunicare a situațiilor de urgență la nivelul Ministerului Transporturilor este următoarea:1. Atât în timpul, cât și în afara orelor de program, zile libere și sărbători legale, ofițerul de serviciu din centrul operativ comunică imediat evenimentele despre care a fost informat, în funcție de gravitate, ministrului (care poate dispune asupra modului de comunicare în continuare), secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți, directorilor direcțiilor de specialitate, șefului Serviciului situații de urgență, consilierilor ministrului și directorului Direcției comunicare, relația cu sindicatele, patronatele și organizațiile neguvernamentale (pentru pregătirea comunicatului de presă oficial) sau în baza listei cu persoanele nominalizate de conducerea ministerului.2. Ministrul, secretarul de stat, directorii direcțiilor de specialitate, șeful Serviciului situații de urgență, consilierii ministrului sunt anunțați prin S.M.S. permanent despre premisa apariției unor evenimente, despre producerea unor evenimente și evoluția acestora, iar pentru evenimente deosebit de grave sunt apelați și telefonic.3. În lipsa ministrului, evenimentele se comunică imediat demnitarului desemnat ca supleant al ministrului, secretarilor de stat, directorilor direcțiilor de specialitate, șefului Serviciului situații de urgență, consilierilor ministrului.4. Anunțarea evenimentelor se face telefonic, prin S.M.S., fax, e-mail și echipamente de radio.5. După caz, evenimentele se comunică și următoarelor autorități: Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Centrului Operațional de Comandă al Guvernului, altor componente ale sistemului național, în funcție de natura, amploarea, complexitatea, evoluția sau consecințele evenimentelor.6. În funcție de situația creată, ministrul transporturilor convoacă comitetul ministerial în totalitatea membrilor săi sau pe componente. Componența comitetului ministerial se regăsește în anexa nr. 1 la ordin.7. În cazul situațiilor de urgență declarate, după convocarea comitetului ministerial, personalul centrului operativ se suplimentează cu un membru din cadrul Serviciului situații de urgență.8. Nu se transmit informații clasificate.9. Convocarea personalului comitetului ministerial, în situații de urgență, se va face de către ofițerul de serviciu de pe numerele de telefon din cadrul centrului operativ la solicitarea ministrului sau înlocuitorului acestuia.10. Personalul comitetului ministerial are obligația de a răspunde apelului inițiat din cadrul centrului operativ.(2) Procedura pentru gestionarea situațiilor de urgență este următoarea:1. La solicitarea ministrului, vicepreședinții și membrii comitetului ministerial se vor prezenta la centrul operativ în 15-30 de minute de la anunțare (în timpul programului legal de lucru) și 2h-2h30 minute de la anunțare (în afara programului legal de lucru și dacă se află în București).2. Dacă din motive obiective vicepreședinții sau membrii comitetului ministerial nu se află în București, vor transmite în ce interval de timp pot ajunge la centrul operativ pentru a fi prezenți la activitatea comitetului ministerial.3. Ministrul transporturilor poate convoca și parțial (în situații de urgență) comitetul ministerial, dar nu mai puțin de două componente din cele șase componente ale comitetului ministerial (componenta centrală întotdeauna și componenta în domeniul căreia s-a produs situația de urgență), hotărârile urmând a fi adoptate cu votul a cel puțin două treimi din totalul reprezentanților componentelor convocate din comitetul ministerial prezenți.  +  Capitolul II Structuri organizatorice și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență  +  Articolul 4Comitetul ministerial este compus din:1. Ministrul transporturilor este președintele comitetului ministerial.2. Vicepreședinții sunt demnitari (secretari de stat), secretar general sau secretari generali adjuncți, numiți de către președintele comitetului ministerial.3. Membrii sunt persoane cu funcții de răspundere (demnitari, directori generali, directori, șefi de serviciu) din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, cu atribuții și responsabilități în domeniu, în componența și persoane cu funcții de conducere din unitățile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.4. Consultanții sunt experți și specialiști din aparatul propriu al ministerului sau din unitățile din subordinea sau sub autoritatea acestuia, precum și reprezentanți ai altor ministere, instituții publice de învățământ superior, cercetare-proiectare, servicii publice, manageri ai societăților și regiilor autonome cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, cooptați în comitetul ministerial la solicitarea președintelui, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.5. Comitetul ministerial coordonează activitatea de prevenire și asigură gestionarea situațiilor generate de producerea accidentelor majore pe căile de transport rutiere, feroviare, navale și aeriene, datorate unor cauze tehnice, cutremure, alunecări de teren, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice, tornade, uragane, blocaje de ghețuri pe Dunăre, ploi torențiale, inundații, alte fenomene care pot scoate din uz sau pot produce disfuncționalități infrastructurilor de transport și, totodată, pot afecta starea de normalitate socială și/sau economică.  +  Articolul 5(1) Comitetul ministerial se întrunește semestrial și/sau ori de câte ori situația o impune, la convocarea președintelui, a vicepreședinților sau a persoanelor anume desemnate de aceștia.(2) Ședințele ordinare ale comitetului ministerial se desfășoară în prezența majorității membrilor celor șase componente sau a înlocuitorilor desemnați și/sau mandatați ai acestora.(3) Hotărârile comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți, cu excepția punerii în aplicare a planului de evacuare în situații de urgență, care se face în baza deciziei președintelui.(4) Comitetul ministerial colaborează cu autoritățile care au atribuții și responsabilități specifice în domeniul prevenirii și intervenției în situații de urgență cauzate de producerea sau iminența producerii unor accidente majore pe căile de transport feroviare, rutiere, navale și aeriene și a accidentelor generate de producerea sau iminența producerii unor dezastre provocate de inundații, tornade, cutremure, alunecări/prăbușiri de teren, precum și a celor rezultate în urma erorilor de natură tehnologică, a intervențiilor umane.  +  Articolul 6(1) Șeful centrului operativ este secretarul de stat coordonator al Serviciului situații de urgență, numit prin ordin al ministrului transporturilor.(2) Activitatea centrului operativ este asigurată de personal de specialitate din cadrul Serviciului situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor.  +  Capitolul III Atribuții  +  Articolul 7Comitetul ministerial are următoarele atribuții:a) elaborează, prin direcțiile de specialitate și unitățile din subordinea și sub autoritatea ministerului, planuri, materiale, centralizatoare etc. pentru situații de urgență sau fenomene meteorologice extreme etc.;b) elaborează, împreună cu instituțiile abilitate, cu direcțiile generale, direcțiile și serviciile care au membri desemnați în comitetul ministerial, regulamentele și procedurile privind gestionarea situațiilor de urgență specifice principalelor tipuri de risc, din domeniul de activitate;c) avizează planurile proprii anuale pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență, elaborate de către direcțiile generale, direcțiile și serviciile care au membri desemnați în comitetul ministerial, în vederea constituirii planului general al ministerului;d) informează Comitetul național pentru situații speciale de urgență, denumit în continuare C.N.S.S.U., prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și prin Centrul operațional de Comandă al Guvernului, asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și iminenței producerii acestora;e) evaluează situația de urgență produsă, în domeniul de competență, stabilește măsuri specifice pentru gestionarea acesteia, inclusiv privind pre-alarmarea serviciilor de urgență din domeniul de competență al Ministerului Transporturilor și propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgență;f) informează C.N.S.S.U. asupra activităților desfășurate;g) asigură monitorizarea și evaluarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora;h) sprijină și colaborează cu organele cu atribuții privind transportul forțelor și mijloacelor de intervenție, a persoanelor evacuate și altor resurse;i) sprijină și colaborează cu organele cu atribuții privind asigurarea asistenței medicale de urgență prin unitățile sanitare aparținătoare;j) sprijină și colaborează cu organele cu atribuții privind localizarea și stingerea incendiilor în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice;k) sprijină și colaborează cu organele abilitate pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase, precum și pentru efectuarea depoluării și decontaminării în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice;l) asigură monitorizarea și/sau coordonarea lucrărilor de intervenție la construcțiile, facilitățile și instalațiile proprii afectate;m) propune programe de cercetare și inițiază promovarea în vederea obținerii finanțării acestora în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice;n) face propuneri C.N.S.S.U. pentru asigurarea mijloacelor materiale și financiare necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice;o) actualizează și/sau modifică propriul regulament privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetului ministerial și centrului operativ;p) avizează, pe baza normelor naționale și internaționale, măsurile de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență provocate de accidente majore pe căile de transport;q) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege și de C.N.S.S.U.;r) analizează și evaluează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență;s) informează C.N.S.S.U. și colegiile ministerelor asupra activității desfășurate;t) asigură funcțiile de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, care i-au fost atribuite prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.  +  Articolul 8(1) Președintele convoacă comitetul ministerial, stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia, aprobă hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate, precum și avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative și decide, după caz, punerea în aplicare a planului de evacuare și informează operativ președintele comitetului național.(2) Vicepreședinții îndeplinesc atribuțiile președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele care le revin ca membrii ai comitetului ministerial, în domeniul specific de management al situației de urgență.(3) Membrii participă la ședințele comitetului ministerial și prezintă informări și puncte de vedere asupra situației gestionate; informează operativ conducătorii instituțiilor și unităților pe care le reprezintă în legătură cu deciziile și hotărârile adoptate în comitetul ministerial și urmăresc aplicarea acestora în domeniul de competență; mențin legătura permanent cu centrele operative din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.(4) Directorii generali și directorii sunt direct responsabili de chemarea și desemnarea personalului de specialitate de la unitatea (autoritatea) din subordine care va asigura desfășurarea unui serviciu permanent la sediul centrului operativ, în cazul apariției unor situații de urgență sau fenomene extreme și în perioada de iarnă.  +  Articolul 9Coordonarea tehnică și de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență care asigură și menținerea permanentă a fluxului informațional.  +  Articolul 10Președintele comitetului ministerial conduce activitatea de protecție civilă din minister.  +  Articolul 11Consultanții participă la ședințele comitetului ministerial, îi consiliază pe membrii acestuia asupra aspectelor tehnice la nivel de expert și asigură documentația tehnică de specialitate.  +  Capitolul IV Dotarea  +  Articolul 12Spațiul de lucru al comitetului ministerial este echipat și dotat cu mobilier, aparatură și echipamente de comunicații și informatică, potrivit competențelor. Lista cu dotările principale ale comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 2 la regulament.  +  Articolul 13(1) Ședințele comitetului ministerial se desfășoară la sediul ministerului, în spații special destinate (sala albastră/sala hărților), amenajate și echipate prin grija Ministerului Transporturilor.(2) În imposibilitatea utilizării sediului propriu, conducerea acțiunilor comitetului ministerial și a centrului operativ se realizează din punctul de comandă amenajat la subsolul clădirii „Palat C.F.R.“ sau altă locație amenajată corespunzător, prevăzută în planul de evacuare al Ministerului Transporturilor.(3) Aparatura și echipamentele de comunicații și informatică, cu excepția echipamentului de comunicații speciale și de cooperare, se conectează cu centrul operativ și comitetul național prin Centrul operațional național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte comitete ministeriale, precum și cu echipamentele prevăzute la cabinetul prim-ministrului.(4) Echipamentele de comunicații și de informatică fac parte din sistemul de comunicații, de prelucrare automată și stocare a datelor necesare funcționării Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență și se asigură potrivit legii.(5) Comitetul ministerial are acces la spații și dotări destinate conferințelor și comunicatelor de presă, utilizate în mod curent pentru astfel de activități.(6) Dotările prevăzute pentru spațiile de lucru ale comitetului ministerial și respectiv ale centrului operativ, precum și mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de către Ministerul Transporturilor, potrivit legii.(7) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor și consultanților comitetului ministerial se asigură de către minister și unitățile din subordine sau sub autoritate.  +  Articolul 14Finanțarea cheltuielilor materiale, de servicii și a cheltuielilor de capital ale comitetului ministerial, precum și ale centrului operativ se asigură de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, alocat cu această destinație, precum și din alte surse interne și externe, constituite potrivit legii.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 15(1) Comitetul ministerial propune inițierea demersurilor pentru efectuarea de studii și cercetări în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice sectoarelor din competența ministrului.(2) În vederea promovării reglementărilor în domeniu, comitetul ministerial adoptă metodologii și proceduri care se aprobă prin ordine ale ministrului transporturilor.(3) În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, comitetul ministerial poate constitui, în vederea consultării, grupuri de specialiști formate din cadre didactice, cercetători, experți. Remunerarea acestora și achitarea cheltuielilor necesare funcționării acestor grupuri se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16În situația producerii evenimentelor pe modurile de transport, relația și comunicarea cu media se fac exclusiv prin Direcția comunicare, relația cu sindicatele, patronatele și organizațiile neguvernamentale din Ministerul Transporturilor, în baza proiectelor de comunicate de presă elaborate de către autoritățile sau entitățile implicate.  +  Articolul 17În situațiile în care entitățile implicate consideră că evenimentul este unul major, necesitând adoptarea unor decizii care nu pot fi luate la nivelul acestora, se transmite imediat, prin centrul operativ al Ministerului Transporturilor, propunerea fundamentată de convocare a comitetului ministerial pentru situații de urgență.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  LISTA CONSULTANȚILOR*)
  Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
  Notă
  *) Lista este orientativă. Membrii comitetului ministerial pot consulta, după caz, specialiști și din alte structuri de profil.
  a) Pentru situații de urgență create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cauze tehnice sau acte de terorism, care pot afecta, scoate din uz sau produce disfuncțiuni ale căilor de transport, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice - tornade, uragane, blocaje de ghețuri pe Dunăre:– Universitatea Politehnica București;– Institutul de Cercetări în Transporturi - „INCERTRANS“ - S.A. București;– Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale și Aeriene - IPTANA - S.A. București;– Institutul de Cercetări și Proiectări Navale - ICEPRONAV - S.A. Galați;– Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate București - ISPCF - S.A. București.b) Pentru situații de urgență create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cutremure puternice și alunecări de teren, ploi torențiale ce pot provoca inundații sau alte fenomene meteorologice care afectează starea de normalitate pe căile de transport, precum și stabilitatea socială, economică, ecologică:– Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltarea Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“;– Universitatea Tehnică de Construcții București;– Institutul de Geografie al Academiei Române;– Universitatea București;– Autoritatea Națională de Meteorologie și Hidrologie;– Regia Autonomă „Apele Române“;– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului I.N.C.D.F.P. București;– Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic București;– Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN;– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“;– Inspectoratul de Stat în Construcții.c) Pentru poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare și pentru cazuri SAR:– Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ Constanța;– Universitatea Maritimă Constanța;– Institute de cercetări din domeniul petrolier și chimic;– Direcția Hidrografică Maritimă Constanța.
   +  Anexa nr. 2la regulament
  LISTA
  cuprinzând dotările principale necesare desfășurării activității Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
  Nr. crt.Mijloace și materialeNr. bucăți
  1.Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu1 set
  2.Aparat radio și TV color1 set
  3.Mijloace de comunicații și informatice:telefoane fixetelefoane mobilefaxradiotelefoane fixeradiotelefoane portabilemodem internetechipament de videoconferință4523511
  4.Hărți ale:a) României cu riscurile specifice gestionate de Ministerul Transporturilorb) județelor și municipiului Bucureștic) Europeid) zonei economice exclusive a României1111
  5.Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță 1
  6.Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim ajutor și de p.s.i.2
  7.Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice prevenirii și gestionării situațiilor de urgență2 seturi
  8.Planuri, programe și proceduri specifice privind situațiile de urgență1 set
  9.Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare1
  ----