DECIZIE nr. 543 din 4 iulie 2017privind certificarea personalului operator al stațiilor de radiocomunicații
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 11 iulie 2017  În temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (2) pct. 10 și 17, art. 11 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 33 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta decizie are drept obiect:a) aprobarea termenilor și condițiilor pentru certificarea persoanelor ce operează stații de radiocomunicații în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim și mobil maritim prin satelit, radiotelefonic pe căile de navigație interioară, precum și în serviciul mobil terestru, cu excepția stațiilor de radiocomunicații din componența rețelelor publice mobile;b) stabilirea obligațiilor persoanelor ce operează stațiile de radiocomunicații menționate la lit. a).  +  Articolul 2(1) Programele de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, și se actualizează periodic, dacă este cazul, în baza reglementărilor tehnice relevante adoptate pe plan european sau internațional.(2) Titularii certificatelor de operator pot opera stațiile de radiocomunicații numai în limitele competențelor prevăzute în anexa la prezenta decizie.  +  Articolul 3Prevederile prezentei decizii nu se aplică în cazul operării stațiilor de radiocomunicații:a) ce aparțin autorităților publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională și care funcționează în benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau în partaj guvernamental/neguvernamental;b) din serviciul de amator, stații a căror operare este reglementată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator;c) ce utilizează frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere.  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentei decizii următorii termeni se definesc astfel:a) certificat de operator - actul prin care se atestă că o persoană deține nivelul de cunoștințe necesar pentru operarea unei stații de radiocomunicații conform legii;b) operator stație de radiocomunicații - persoană care operează o stație de radiocomunicații în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit (SMAS), mobil maritim și mobil maritim prin satelit (SMMS) și în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară (SRCNI);c) operator stație de radiocomunicații în serviciul mobil terestru - persoană care operează și coordonează activitatea stațiilor de radiocomunicații;d) responsabil cu radiocomunicațiile - persoană care operează, coordonează și controlează activitatea stațiilor de radiocomunicații în SMAS, SMMS, SRCNI și SMT (serviciul mobil terestru, cu excepția stațiilor de radiocomunicații din componența rețelelor publice mobile);e) stație coordonatoare - stația de radiocomunicații ce coordonează cu regularitate, altfel decât în mod automat, traficul în cadrul unui serviciu de radiocomunicații;f) stație de radiocomunicații - unul sau mai multe emițătoare și receptoare sau un ansamblu de emițătoare și receptoare, inclusiv echipamentele accesorii acestora, necesare pentru realizarea unui serviciu de radiocomunicații.(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Utilizarea frecvențelor radio în cadrul serviciilor de radiocomunicații prevăzute la art. 1 lit. a) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea respectării condițiilor tehnice și operaționale de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul stațiilor de radiocomunicații fiind în sarcina titularului licenței acordate în condițiile legii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), comandantul navei sau aeronavei este responsabil de operarea stațiilor de radiocomunicații existente în dotarea navelor și/sau aeronavelor aflate în voiaj.(3) Titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate în SMAS, SMMS, SRCNI și SMT este obligat să desemneze, prin decizie scrisă, o persoană responsabilă cu radiocomunicațiile. Persoana desemnată răspunde de activitatea stațiilor de radiocomunicații.(4) Poată fi desemnată, în condițiile alin. (3), persoană responsabilă cu radiocomunicațiile acea persoană ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) deține un certificat de operator corespunzător serviciului de radiocomunicații în care acesta operează;b) deține o funcție sau împuternicire care să îi asigure autoritatea necesară asupra operatorilor stațiilor de radiocomunicații ce intră în coordonarea sa;c) deține o calificare care să îi permită operarea oricărei stații coordonatoare.(5) Dispozițiile alin. (4) lit. c) nu se aplică în cazul SMT.(6) În situația în care titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio este o persoană fizică, aceasta are și calitatea de persoană responsabilă cu radiocomunicațiile fiind aplicabile și prevederile alin. (4) lit. a) și c).  +  Articolul 6(1) Operarea stațiilor de radiocomunicații în SMAS, SMMS, SRCNI, respectiv operarea și coordonarea stațiilor de radiocomunicații în SMT, este permisă doar persoanelor care sunt titulare ale certificatului corespunzător serviciului de radiocomunicații și stației respective.(2) Operarea stațiilor de radiocomunicații aflate în dotarea navelor și/sau aeronavelor situate în afara granițelor țării este exceptată de la prevederile alin. (1) în situația în care operatorul stației de radiocomunicații este în imposibilitate absolută de operare a stației. Pentru această situație sunt aplicabile următoarele:a) stația de radiocomunicații poate fi coordonată, până la prima sosire într-un port sau aeroport românesc, de către un operator stație de radiocomunicații titular al unui certificat corespunzător categoriei stației, eliberat de un organism competent al unui stat membru al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, denumită în continuare UIT, în conformitate cu prevederile Regulamentului radiocomunicațiilor al UIT;b) în cazuri de urgență, survenite în timpul unui zbor sau al unui voiaj național sau internațional, o altă persoană ce nu este titulară a unui certificat, însă este parte a echipajului de navă sau aeronavă, poate coordona, în mod provizoriu, stația/stațiile de pe acea navă sau aeronavă.(3) Activitatea persoanei menționate la alin. (2) lit. b) se limitează la semnalele și mesajele de primejdie, urgență și siguranță, mesaje ce privesc, în mod direct, siguranța vieții, precum și la mesajele urgente referitoare la mișcarea navelor sau aeronavelor. După sosirea navei și/sau aeronavei într-un port și/sau aeroport, persoana în cauză va fi înlocuită de către un operator stație de radiocomunicații ce deține un certificat de operator.(4) Persoanele menționate la alin. (2) sunt obligate să păstreze secretul radiocomunicațiilor, conform prevederilor Regulamentului radiocomunicațiilor al UIT.  +  Capitolul II Certificarea personalului operator  +  Articolul 7(1) Certificarea personalului operator al stațiilor de radiocomunicații se realizează prin emiterea certificatului de operator.(2) Se emit următoarele tipuri și categorii de certificate:a) certificat de operator în SMAS, acordat în conformitate cu secțiunea a II-a, art. 37 din Regulamentul radiocomunicațiilor al UIT; certificatul poate fi certificat general (GOC-AERO) sau certificat restrâns (ROC-AERO);b) certificat de radioelectronist în SMMS, acordat în conformitate cu secțiunea a II-a, art. 47 din Regulamentul radiocomunicațiilor al UIT și Raportul ERC 24/1994 din cadrul Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații, denumită în continuare CEPT; certificatul poate fi de clasa I sau de clasa a II-a în sistemul mondial pentru caz de sinistru și siguranța navigației pe mare (GMDSS);c) certificat de operator în SMMS, acordat în conformitate cu secțiunea a II-a, art. 47 din Regulamentul radiocomunicațiilor al UIT și Decizia Comitetului pentru Comunicații Electronice (99)01, din cadrul CEPT, cu modificările ulterioare; certificatul poate fi certificat general (GOC) sau certificat restrâns (ROC) în GMDSS;d) certificat de operator în SRCNI, acordat în conformitate cu anexa nr. 5 a Aranjamentului regional cu privire la serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară, cu modificările ulterioare;e) certificat general de operator radio pentru ambarcațiuni de agrement în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit (GMDSS-LRC), acordat în conformitate cu Rezoluția Conferinței Mondiale de Radiocomunicații 343 (WRC-12) și Recomandarea Comitetului pentru Comunicații Electronice (10)03 din cadrul CEPT;f) certificat de operator în SMT; certificatul poate fi certificat general (CGR) sau certificat restrâns (CRR).(3) Reglementările tehnice adoptate pe plan european sau internațional, prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), se publică pe pagina de internet a ANCOM.  +  Articolul 8(1) Certificatele menționate la art. 7 alin. (2) se eliberează persoanelor care au obținut calificativul „admis“ la examenul organizat conform capitolului III.(2) Certificatul general de operator include toate competențele certificatului restrâns de operator.(3) Titularii certificatelor generale sau restrânse în SMAS, SMMS și SRCNI pot opera și stații de radiocomunicații din SMT.  +  Articolul 9(1) Examenele pentru obținerea certificatelor în SMAS, SMMS, SRCNI și SMT se organizează semestrial.(2) Centrele de examinare, precum și data susținerii examenului pentru obținerea certificatului de operator se anunță cu cel puțin 30 de zile înaintea datei programate pentru susținerea acestuia. Anunțul se publică pe pagina de internet a ANCOM.(3) În afara sesiunilor ordinare, ANCOM poate organiza, în condițiile alin. (2), sesiuni extraordinare de examinare.  +  Articolul 10(1) ANCOM se consultă și colaborează cu instituții și/sau unități de pregătire acreditate, conform legii, în domeniul aeronautic, maritim și/sau de navigație interioară și poate încheia cu acestea protocoale de colaborare.(2) Prin protocoalele de colaborare prevăzute la alin. (1) se stabilesc:a) condițiile de organizare a cursurilor din punctul de vedere al reglementărilor interne și internaționale în domeniul radiocomunicațiilor;b) probele de frazeologie standard;c) probele privind procedurile specifice utilizate în radiocomunicațiile aeronautice/maritime și trafic radiotelefonic specific, după caz;d) probele privind cunoștințele tehnice referitoare la radioelectronică, întreținerea și depanarea echipamentelor de radiocomunicații din GMDSS;e) probele de simulator privind operarea stațiilor de radiocomunicații în cazul SMAS, SMMS și SRCNI.(3) Programele analitice de pregătire a persoanelor în cadrul entităților prevăzute alin. (1), pentru SMAS, SMMS și SRCNI, se avizează de către ANCOM. Avizul privește reglementările interne și internaționale în domeniul radiocomunicațiilor.(4) ANCOM recunoaște documentele eliberate de către entitățile prevăzute la alin. (1) în cazul respectării cerințelor prevăzute la alin. (2)-(3).(5) Lista entităților cu care s-au încheiat protocoale de colaborare se publică pe pagina de internet a ANCOM.  +  Capitolul III Emiterea certificatului de operator  +  Secţiunea 1 Înscrierea la examen  +  Articolul 11(1) Pentru a se înscrie la examinare solicitantul depune un formular-tip.(2) Formularul-tip se transmite cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei examenului.(3) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se anexează următoarele:a) copia cărții de identitate sau copia pașaportului în cazul cetățenilor străini;b) copia adeverinței de absolvire a cursurilor în SMAS, SMMS și SRCNI organizate în cadrul entităților prevăzute la art. 10 alin. (1);c) o fotografie recentă, color, 3 x 4 cm, tip pașaport sau o fotografie recentă, color, transmisă în format electronic, cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7, în cazul SMT;d) copia certificatului de competență lingvistică conform alin. (5).(4) În cazul examenului pentru obținerea certificatului de operator stație de radiocomunicații în SMAS, SMMS și SRCNI, înscrierea se poate realiza și prin intermediul entităților prevăzute la art. 10 alin. (1) și cu care ANCOM a încheiat protocoale de colaborare.(5) În vederea obținerii certificatului de operator GOC-AERO sau ROC-AERO în SMAS, solicitantul trebuie să dețină un certificat de competență lingvistică care să ateste faptul că nivelul de cunoaștere al limbii engleze este cel puțin nivelul 4 (operațional) potrivit criteriilor stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI).(6) În vederea obținerii certificatului de operator radioelectronist clasele I și a II-a, solicitantul trebuie să dețină un certificat GOC.(7) În vederea înscrierii la examenul pentru obținerea certificatului de operator în SMT, solicitantul trebuie să facă dovada absolvirii cel puțin a cursurilor gimnaziale prin depunerea copiei oricărui act care demonstrează acest lucru (spre exemplu: copia diplomei de absolvire/adeverinței de absolvire/promovare a cursurilor gimnaziale, copia adeverinței de absolvire/promovare a liceului, copia diplomei de absolvire a liceului, copia diplomei de bacalaureat, copia diplomei de licență etc.).(8) Transmiterea documentelor prevăzute în alin. (1), (3), (7) se poate efectua în unul dintre următoarele moduri:a) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice;b) prin depunere la unul dintre sediile ANCOM;c) prin serviciu poștal.(9) Copia cărții de identitate poate fi transmisă la adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei de pe cartea de identitate, menționată pe pagina de internet a ANCOM.(10) La examinare, solicitantul prezintă cartea de identitate sau pașaportul în cazul cetățenilor străini.  +  Secţiunea a 2-a Examinarea  +  Articolul 12(1) Probele de examen pentru obținerea certificatului de operator în SMAS sunt următoarele:a) cunoștințe generale despre serviciul radiotelefonic aeronautic, regulamente interne și internaționale (probă scrisă); în cazul GOC-AERO, proba cuprinde un set de 30 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă; pentru ROC-AERO, proba cuprinde un set de 15 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă;b) proceduri specifice utilizate în radiocomunicațiile aeronautice și trafic radiotelefonic specific (probă scrisă); în cazul GOC-AERO, proba cuprinde un set de 15 întrebări; pentru ROC-AERO, proba cuprinde un set de 10 întrebări.(2) Pentru promovarea probelor prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele criterii de evaluare:a) pentru proba menționată la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 23 de răspunsuri corecte pentru GOC-AERO și minimum 12 răspunsuri corecte pentru ROC-AERO;b) pentru proba menționată la alin. (1) lit. b) sunt necesare minimum 11 răspunsuri corecte pentru GOC-AERO și minimum 7 răspunsuri corecte pentru ROC-AERO.  +  Articolul 13(1) Probele de examen pentru obținerea certificatului de radioelectronist în SMMS sunt următoarele:a) cunoștințe generale despre GMDSS, regulamente de radiocomunicații interne și internaționale (probă scrisă); în cazul certificatului clasa I, proba conține un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă; pentru certificatul clasa a IIa, proba conține un set de 10 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă;b) cunoștințe tehnice despre radioelectronică și despre întreținerea și depanarea echipamentelor de radiocomunicații din GMDSS (probă scrisă); în cazul certificatului clasa I, proba conține un set de 60 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă; pentru certificatul clasa a II-a, proba conține un set de 30 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă;c) simulare trafic în GMDSS și exerciții de căutare și salvare conform Convenției Internaționale din 27 aprilie 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, cu modificările ulterioare, denumită în continuare SAR, (probă practică pe simulator); proba constă într-un exercițiu practic de trafic radio și un exercițiu SAR.(2) Pentru promovarea probelor prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele criterii de evaluare:a) pentru proba descrisă la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte pentru certificatul clasa I și minimum 8 răspunsuri corecte pentru certificatul clasa a II-a;b) pentru proba descrisă la alin. (1) lit. b) sunt necesare minimum 48 de răspunsuri corecte pentru certificatul clasa I și minimum 24 de răspunsuri corecte pentru certificatul clasa a II-a;c) pentru proba descrisă la alin. (1) lit. c) este necesară obținerea minimum a notei 7 (în sistemul de notare de la 1 la 10).  +  Articolul 14(1) Probele de examen pentru obținerea certificatului de operator în SMMS sunt următoarele:a) cunoștințe generale despre GMDSS, regulamente de radiocomunicații interne și internaționale (probă scrisă); în cazul GOC, proba conține un set de 50 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă; pentru ROC, proba conține un set de 25 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă;b) limba engleză (probă scrisă) - frazeologie standard maritimă stabilită de Organizația Maritimă Internațională (OMI); în cazul GOC, proba conține un set de 20 de fraze de tradus din limba engleză în limba română; pentru ROC, proba conține un set de 10 fraze de tradus din limba engleză în limba română;c) simulare trafic în GMDSS și exerciții SAR (probă practică pe simulator); în cazul GOC, proba conține un exercițiu practic de trafic radio și două exerciții SAR; pentru ROC, proba conține un exercițiu practic de trafic radio și un exercițiu SAR.(2) Pentru promovarea probelor prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele criterii de evaluare:a) pentru proba menționată la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 40 de răspunsuri corecte pentru GOC și minimum 20 de răspunsuri corecte pentru ROC; b) pentru probele menționate la alin. (1) lit. b) și c) este necesară obținerea minimum a notei 7 (în sistemul de notare de la 1 la 10).  +  Articolul 15(1) Probele de examen pentru obținerea certificatului de operator în SRCNI sunt următoarele:a) cunoștințe generale despre serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară, regulamente interne și internaționale (probă scrisă); proba conține un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă;b) limba germană - frazeologie standard (probă scrisă); proba conține un set de 10 fraze de tradus din limba germană în limba română;c) simulare trafic în GMDSS și exerciții SAR (probă practică pe simulator); proba conține un exercițiu practic de trafic radio și două exerciții SAR.(2) Pentru promovarea probelor prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele criterii de evaluare:a) pentru proba menționată la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte;b) pentru probele menționate la alin. (1) lit. b) și c) este necesară obținerea minimum a notei 7 (în sistemul de notare de la 1 la 10).  +  Articolul 16(1) Probele de examen pentru obținerea certificatului general de operator radio pentru ambarcațiuni de agrement în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit (GMDSS-LRC) sunt următoarele:a) cunoștințe generale despre GMDSS, regulamente de radiocomunicații interne și internaționale (probă scrisă); proba conține un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă;b) limba engleză - frazeologie standard maritimă stabilită de OMI (probă scrisă); proba conține un set de 5 fraze de tradus din limba engleză în limba română;c) simulare trafic GMDSS și exerciții SAR (probă practică pe simulator); proba conține un exercițiu practic de trafic radio și două exerciții SAR.(2) Pentru promovarea probelor prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele criterii de evaluare:a) pentru proba menționată la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte;b) pentru proba menționată la alin. (1) lit. b) este necesară traducerea corectă a cel puțin 4 fraze;c) pentru proba menționată la alin. (1) lit. c) este necesară obținerea minimum a notei 7 (în sistemul de notare de la 1 la 10).  +  Articolul 17(1) Probele de examen pentru obținerea certificatului de operator în SMT sunt următoarele:a) cunoștințe generale despre regulamente interne și internaționale de radiocomunicații (probă scrisă); în cazul CGR, proba conține un set de 50 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă; pentru CRR, proba conține un set de 25 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă și completă;b) reguli și proceduri de operare și coordonare a stațiilor de radiocomunicații; proba conține un set de 10 întrebări.(2) Pentru promovarea probelor prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele criterii de evaluare:a) pentru proba descrisă la alin. (1) lit. a), în cazul CGR sunt necesare minimum 40 de răspunsuri corecte, iar pentru CRR sunt necesare minimum 20 de răspunsuri corecte;b) pentru proba descrisă la alin. (1) lit. b) sunt necesare minimum 8 răspunsuri corecte.  +  Articolul 18(1) Probele descrise la art. 12 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 15 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (1) lit. a), precum și cele descrise la art. 17 se desfășoară în centrele de examinare stabilite de către ANCOM.(2) Probele descrise la art. 12 alin. (1) lit. b), art. 13 alin. (1) lit. b) și c), art. 14 alin. (1) lit. b) și c), art. 15 alin. (1) lit. b) și c) și art. 16 alin. (1) lit. b) și c) se desfășoară în entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) și cu care ANCOM a încheiat protocoale de colaborare.  +  Articolul 19(1) Candidaților li se acordă calificativul „admis“ sau „respins“ în funcție de îndeplinirea sau nu a criteriilor de evaluare prevăzute de art. 12-17, pentru fiecare tip de certificat în parte.(2) Rezultatele probelor se înscriu în procesul-verbal al examinării.(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2), împreună cu rezultatele examenului, subiectele de examinare, grilele de verificare, precum și lucrările candidaților se păstrează timp de 10 ani. Arhivarea documentelor se realizează ulterior în condițiile legii.  +  Articolul 20(1) Rezultatele probelor se afișează la locul desfășurării examenului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încheierii examenului.(2) Eventualele contestații privind rezultatele probelor se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul oricărei structuri teritoriale a ANCOM. Răspunsul asupra contestației se transmite în scris în termen de 15 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației.(3) Rezultatele finale ale examinării se afișează la locul desfășurării examenului după expirarea termenului de depunere a eventualelor contestații și soluționarea acestora.(4) În cazul SMT, candidații care au obținut calificativul „respins“ la una dintre probe pot repeta examenul la proba la care au fost respinși în decursul unui an de la sesiunea respectivă, fără a mai susține proba la care au obținut calificativul „admis“. În cazul în care nu au intervenit modificări privind datele de identificare, candidații ce repetă examenul la probele la care au fost respinși în cazul SMT depun doar formularul-tip prevăzut la art. 11 alin. (1).(5) Candidații care în termenul prevăzut la alin. (4) nu se prezintă la reexaminare sau nu reușesc să obțină calificativul „admis“ depun un nou dosar de înscriere și susțin examenele la toate probele conform prezentei decizii.  +  Articolul 21(1) Certificatul candidatului declarat „admis“ se eliberează în termen de maximum 15 zile de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. În cazul celor care au depus contestații, termenul se calculează de la data transmiterii răspunsului asupra contestației.(2) Certificatul de operator poate fi transmis și prin intermediul serviciului poștal cu confirmare de primire.  +  Capitolul IV Dispoziții administrative  +  Articolul 22(1) Durata de valabilitate a certificatului de operator este de 5 ani.(2) Valabilitatea certificatelor de operator acordate în SMT se poate prelungi pentru o nouă perioadă de 5 ani în situația în care titularul dovedește, prin înscrisuri, că a lucrat efectiv ca operator al stației de radiocomunicații cel puțin 2 ani în perioada de valabilitate a certificatului. (3) Valabilitatea certificatelor acordate în SMAS, SMMS și SRCNI se poate prelungi pentru o nouă perioadă de 5 ani în situația în care titularul a urmat un curs de reconfirmare în cadrul entităților prevăzute la art. 10 alin. (1), cu care ANCOM a încheiat protocoale de colaborare, și care a obținut calificativul „admis“ la examenul de evaluare a cunoștințelor privind regulamentele interne și internaționale corespunzătoare serviciilor de radiocomunicații în cauză.(4) Examenul prevăzut la alin. (3) cuprinde probele stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 15 alin. (1) lit. a) și art. 16 alin. (1) lit. a) și se desfășoară în condițiile art. 18 alin. (1).  +  Articolul 23(1) Prelungirea valabilității certificatului de operator este condiționată de depunerea unui formular-tip.(2) Formularul-tip se depune cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată și este însoțit de următoarele documente:a) copia cărții de identitate sau a pașaportului în cazul cetățenilor străini;b) o fotografie recentă, color, 3x4 cm, tip pașaport sau o fotografie recentă, color, transmisă în format electronic, cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7, în cazul SMT;c) în cazul SMT, înscrisul prevăzut la art. 22 alin. (2);d) în cazul SMAS, SMMS și SRCNI, copia adeverinței de absolvire a cursului de reconfirmare.(3) Prevederile art. 11 alin. (5), (6), (8) și (9) se aplică în mod corespunzător.(4) ANCOM eliberează certificatul de operator în termen de maximum 30 de zile de la depunerea corectă și completă a celor solicitate la alin. (1)-(3).  +  Articolul 24(1) În situația depășirii termenului de valabilitate al certificatului de operator se aplică procedura privind emiterea unui nou certificat.(2) În perioada dintre data expirării valabilității certificatului inițial și data emiterii unui nou certificat este interzisă operarea stațiilor de radiocomunicații.  +  Articolul 25(1) În situația în care certificatul de operator a fost pierdut, deteriorat sau distrus, titularul solicită, prin cerere scrisă, emiterea unui duplicat al certificatului în cazul SMT sau a unui nou certificat în cazul SMAS, SMMS și SRCNI. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele:a) copia cărții de identitate sau a pașaportului în cazul cetățenilor străini;b) fotografie recentă, color, 3x4 cm, tip pașaport sau o fotografie recentă, color, transmisă în format electronic, cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7, în cazul SMT;c) declarație pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau distrugerea certificatului.(3) Emiterea unui nou certificat în cazul SMAS, SMMS și SRCNI, în condițiile alin. (1)-(2), este condiționată de păstrarea termenului de valabilitate inițial.(4) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea certificatului de operator se anunță în scris.  +  Articolul 26(1) În situația modificării datelor înscrise în certificatul de operator, deținătorul depune o cerere prin care solicită modificarea corespunzătoare a certificatului.(2) Cererea este însoțită de:a) copia cărții de identitate sau a pașaportului în cazul cetățenilor străini;b) documente care atestă necesitatea modificării solicitate;c) fotografie recentă, color, 3x4 cm, tip pașaport sau o fotografie recentă, color, transmisă în format electronic, cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7, în cazul SMT.  +  Capitolul V Obligații  +  Articolul 27Titularul certificatului de operator are următoarele obligații:a) să opereze doar stații de radiocomunicații autorizate să utilizeze frecvențele radio conform legii;b) să opereze doar stații de radiocomunicații corespunzătoare tipurilor și categoriilor de certificate al căror titular este;c) să opereze stațiile de radiocomunicații în limita datelor înscrise în licența de utilizare a frecvențelor radio sau în autorizația de asignare a frecvențelor (anexă a licenței), cu respectarea legislației în vigoare privind caracteristicile tehnice ale emisiilor, procedurilor de trafic, formei și conținutului mesajelor, evidenței activității stațiilor, precum și cu celelalte prevederi ale actelor normative în vigoare din domeniul radiocomunicațiilor;d) să cunoască și să respecte prevederile documentelor și actelor normative din domeniul radiocomunicațiilor;e) să respecte regulile privind efectuarea probelor și a încercărilor care necesită utilizarea antenelor de emisie;f) să nu permită accesul persoanelor care nu posedă certificatul de operator conform prezentei decizii la aparatura și la instalațiile ce compun stația de radiocomunicații;g) să coordoneze, să controleze, să îndrume și să răspundă pentru activitatea desfășurată la stațiile de radiocomunicații sau la rețelele de comunicații electronice al căror responsabil este;h) să informeze titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio cu privire la deficiențele și abaterile constatate în cadrul stațiilor de radiocomunicații al căror responsabil este și să propună măsuri pentru remedierea lor;i) să dețină certificatul de operator asupra sa ori la stația de radiocomunicații, în timpul serviciului;j) să nu interfereze alte stații de radiocomunicații sau semnale radio, iar, în cazul în care o asemenea situație s-a produs, să înceteze imediat emisia la prima cerere făcută în acest sens de oricare dintre stațiile participante la legătura radio interferată.  +  Articolul 28(1) Titularului unui certificat de operator îi este interzis:a) să recepționeze, în mod intenționat, traficul stațiilor de radiocomunicații care nu sunt parte a aceleiași rețele de comunicații electronice și să ia legătura cu asemenea stații, iar, în cazul în care recepția a avut ori are loc, în mod neintenționat, să divulge existența și conținutul mesajelor recepționate, să le publice sau să le folosească în orice mod;b) să transmită sau să permită transmiterea de semnale neidentificabile;c) să transmită sau să permită transmiterea de mesaje conținând cuvinte sau idei indecente sau insultătoare;d) să transmită sau să permită transmiterea de semnale false sau înșelătoare sau să folosească indicative, coduri, cifruri, prescurtări sau alte semnale care nu sunt conforme prevederilor legale în vigoare;e) să transmită sau să permită transmiterea de mesaje sau semnale superflue;f) să producă interferențe sau să se suprapună peste alte radiocomunicații sau semnale.(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul calamităților naturale, nici în cazul situațiilor umanitare și nici în situațiile care pun în primejdie vieți umane sau bunuri materiale.(3) În cazurile prevăzute în alin. (2), operatorul stației de radiocomunicații trebuie să își aducă contribuția, făcând uz de toate cunoștințele, aptitudinile și posibilitățile de care dispune și să informeze despre aceste situații persoana care exercită autoritatea asupra stației.  +  Articolul 29(1) Operatorul unei stații de radiocomunicații aflat în primejdie poate să utilizeze, în vederea semnalării poziției sale și pentru a obține ajutor, toate mijloacele de care dispune pentru a atrage atenția asupra sa.(2) Operatorul unei stații de radiocomunicații care recepționează un mesaj de primejdie poate să utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a ajuta persoanele aflate în primejdie.  +  Articolul 30Operatorii stațiilor de radiocomunicații în SMT au obligația de a respecta procedurile de trafic publicate pe pagina de internet a ANCOM.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 31(1) Certificatele de operator acordate în temeiul Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al stațiilor de radiocomunicații din România, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea până la data menționată în cuprinsul lor.(2) Prelungirea valabilității certificatelor de operator menționate la alin. (1) se realizează în condițiile prezentei decizii.  +  Articolul 32Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 33Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 34Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al stațiilor de radiocomunicații din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 19 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Adrian Diță
  București, 4 iulie 2017.Nr. 543.
   +  ANEXĂLimitele competențelor conferite prin certificatele de operator*Font 8* ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Tipul serviciului de     │Categoria certificatului │             Limitele competențelor               │ │radiocomunicații         │de operator              │                                                  │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │I. Serviciul mobil       │a) certificat general de │Titularul acestui certificat poate opera toate    │ │aeronautic și mobil      │operator                 │stațiile de radiocomunicații de aeronavă sau      │ │aeronautic prin satelit  │                         │stațiile aeronautice de sol.                      │ │(SMAS)                   ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │                         │b) certificat restrâns de│Titularul acestui certificat poate opera toate    │ │                         │operator                 │stațiile de radiocomunicații de aeronavă sau      │ │                         │                         │stațiile aeronautice de sol care funcționează     │ │                         │                         │exclusiv pe frecvențele radio asignate serviciului│ │                         │                         │mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit,│ │                         │                         │cu mențiunea că nu are dreptul de a modifica      │ │                         │                         │frecvența de lucru a stației de radiocomunicații. │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │II. Serviciul mobil      │a) certificat general de │Titularii certificatelor precizate la lit. a) și  │ │maritim și mobil maritim │operator                 │b) pot opera stațiile de navă care utilizează     │ │prin satelit (SMMS)      ├─────────────────────────┤frecvențele radio și tehnicile de lucru stabilite │ │                         │b) certificat restrâns de│în cadrul sistemului mondial pentru caz de        │ │                         │operator                 │sinistru și siguranța navigației pe mare (GMDSS). │ │                         │                         │Titularul certificatului restrâns de operator     │ │                         │                         │poate opera doar stațiile de radiocomunicații ale │ │                         │                         │GMDSS aferente zonei maritime A1 și nu poate opera│ │                         │                         │stațiile de radiocomunicații ale GMDSS            │ │                         │                         │corespunzătoare zonelor maritime A2, A3, A4, chiar│ │                         │                         │dacă nava se găsește în zona maritimă A1.         │ │                         │                         │Zonele maritime A1, A2, A3 și A4 sunt definite de │ │                         │                         │Convenția Internațională din 1 noiembrie 1974     │ │                         │                         │pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS), │ │                         │                         │cu modificările ulterioare.                       │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │III. Serviciul           │a) certificat de operator│Titularul acestui certificat poate opera stațiile │ │radiotelefonic pe căile  │în serviciul             │de radiocomunicații de navă, indiferent că se află│ │de navigație interioară  │radiotelefonic pe căile  │în voiaj intern sau internațional sau de coastă,  │ │(SRCNI)                  │de navigație interioară  │care utilizează frecvențele radio și tehnicile de │ │                         │                         │lucru stabilite prin Aranjamentul regional cu     │ │                         │                         │privire la serviciul radiotelefonic pe căile de   │ │                         │                         │navigație interioară, cu modificările ulterioare. │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │IV. Serviciul mobil      │a) certificat general de │Titularul acestui certificat poate opera și       │ │terestru, cu excepția    │operator                 │coordona stațiile de radiocomunicații în serviciul│ │stațiilor de             │                         │mobil terestru, cu excepția stațiilor de          │ │radiocomunicații din     │                         │radiocomunicații din componența rețelelor publice │ │componența rețelelor     │                         │mobile. În plus, titularul poate îndeplini și     │ │publice mobile (SMT)     │                         │funcția de responsabil cu radiocomunicațiile.     │ │                         ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │                         │b) certificat restrâns de│Titularul acestui certificat poate opera și       │ │                         │operator                 │coordona stațiile de radiocomunicații din         │ │                         │                         │serviciul mobil terestru, cu excepția stațiilor de│ │                         │                         │radiocomunicații din componența rețelelor publice │ │                         │                         │mobile. Titularul acestui certificat poate opera  │ │                         │                         │și coordona exclusiv stații din componența        │ │                         │                         │rețelelor de voce din serviciul mobil terestru.   │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘-----