ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016  Având în vedere deficitul de forță de muncă din anumite regiuni reclamat de reprezentanții mediului de afaceri, asociat cu tendința acestora de a-și reloca activitatea în alte state, se impune luarea de urgență a unor măsuri de stimulare a mobilității interne a lucrătorilor,luând în considerare climatul european de incertitudine marcat de posibila ieșire a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, precum și probabilitatea mare de întoarcere în România a lucrătorilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație în spațiul Uniunii Europene,ținând cont de necesitatea evitării pierderii absorbției fondurilor externe nerambursabile pentru acest an aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul operațional Capital uman, axele 1, 2 și 3, destinate reducerii șomajului, integrării tinerilor în piața muncii, mai cu seamă a celor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, a șomerilor de lungă durată, precum și a persoanelor cu dizabilități,având în vedere cadrul de performanță pentru perioada de programare 2014-2020, conform căruia în anul 2018 statul român va dezangaja sumele neconsumate până la această dată, și coroborat cu faptul că în perioada 2014-2016 nu au fost angajate sume pentru finanțarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, în scopul atingerii țintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operațional Capital uman, au fost angajate sume pentru finanțarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă.Ținând seamă că alocarea financiară este estimată la aproximativ 230 milioane euro pentru perioada de programare 2014-2020, iar modalitatea concretă de selecție și contractare este asimilată mecanismului de tip necompetitiv și că Ministerul Fondurilor Europene a demarat procedura de modificare a Programului operațional Capital uman, a informat Comisia Europeană, respectiv DG EMPL, despre acest proiect legislativ, precum și că aprobarea prezentului act normativ condiționează aprobarea fișei de proiect din punctul de vedere al fundamentării bugetului având în vedere faptul că plafonul de 49 milioane euro/proiect nu se aplică pentru proiectele noncompetitive aferente axelor prioritare 1 și 2,față de considerentele expuse, nepromovarea prezentelor măsuri pe calea ordonanței de urgență ar avea consecințe negative asupra mediului economic și social,întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după punctul IV^3 se introduce un nou punct, punctul IV^4, cu următorul cuprins:IV^4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională; (la 22-07-2017, Punctul IV^4., Articolul 5 din Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 172 din 14 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017 ) 2. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Informarea și consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop:a) furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;b) profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil;c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;d) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se realizează în cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, iar serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e) se pot realiza și de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditați.(3) Persoanele cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu și foarte greu ca urmare a profilării pot beneficia de serviciile prevăzute la alin. (1) lit. e) după încadrarea în muncă pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.(4) Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.3. După articolul 73^1 se introduc două noi articole, articolele 73^2 și 73^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 73^2(1) Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.(2) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.(3) Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menținerea acesteia și în situația în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleași condiții.(4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare și cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75.(5) Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare prevăzută la art. 74.  +  Articolul 73^3Angajații au obligația de a restitui integral sumele primite potrivit dispozițiilor art. 73^2, în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.(2) Cuantumul primei prevăzute la alin. (1) se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.(3) Prima de încadrare prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni.5. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, și/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.(2) Prima de instalare prevăzută la alin. (1) se acordă în cuantum diferențiat, astfel:a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința;b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere.(3) În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare prevăzute la alin. (1), unul va primi suma prevăzută la alin. (2) lit. a), iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situația prevăzută la alin. (2) lit. a);b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situația prevăzută la alin. (2) lit. b);c) 3.500 lei pentru fiecare soț aflat în situația prevăzută la alin. (3).(5) Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute la alin. (2) și (3) se acordă în două tranșe, astfel:a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.(6) Prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (4) se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.6. Articolul 75^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75^1(1) Prima de încadrare și prima de instalare, prevăzute la art. 74 și 75, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.(2) Primele de mobilitate prevăzute la art. 74 și 75 se acordă persoanelor care au domiciliul sau reședința ori își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2^1) Prima de încadrare se acordă persoanelor prevăzute la art. 74 alin. (1) care au domiciliul sau reședința în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate, indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate. (la 22-07-2017, Articolul 75^1 din Punctul 6. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 172 din 14 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017 ) (2^2) Prima de instalare se acordă persoanelor prevăzute la art. 75 care:a) au domiciliul sau reședința în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate și își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate; b) au domiciliul sau reședința în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate și își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul național de mobilitate; c) au domiciliul sau reședința în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul național de mobilitate și își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate. (la 22-07-2017, Articolul 75^1 din Punctul 6. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 172 din 14 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017 ) (3) Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.(4) Nu beneficiază de primele de mobilitate:a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;c) persoanele care se încadrează la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; (la 22-07-2017, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 75^1 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 172 din 14 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017 ) d) persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează potrivit art. 44 lit. a);e) absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;f) absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.g) persoanele al/a căror soț/soție a beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate. (la 22-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 75^1 , Punctul 6. , Articolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 172 din 14 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017 ) (5) Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menținerea acestora și în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.7. La articolul 76, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Angajații au obligația de a restitui integral sumele primite potrivit dispozițiilor art. 73^1, 74 și 75, în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Angajații au obligația de a restitui integral suma primită ca primă de instalare potrivit art. 75 în situația în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reședință într-o perioadă de 12 luni de la angajare.8. După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 76^1(1) Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, în cuantumurile stabilite la art. 75 alin. (2)-(4) și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 75^1 și 76.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică persoanelor în situația întoarcerii la domiciliul de pe teritoriul României sau la noul domiciliu ori reședință pe care îl/o stabilesc pe teritoriul României și se încadrează în muncă în localitatea de domiciliu/reședință sau în localitățile învecinate acesteia, iar localitatea respectivă se află în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate, potrivit art. 75^1 alin. (2). (la 22-07-2017, Articolul 76^1 din Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 172 din 14 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017 ) 9. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) și (2):a) angajatorii care au obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ;b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor de învățământ, cu excepția situației în care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare; (la 22-07-2017, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 80 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 172 din 14 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017 ) c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 85, pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forței de muncă se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora.(4) Suma prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă angajatorilor care beneficiază conform prevederilor legale de aceste sume și în situația în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligația legală de menținere a raporturilor de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap.10. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.(2) Măsura de stimulare prevăzută la art. 80 se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum și pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.11. Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 85(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.(2) De facilitățile prevăzute la alin. (1) beneficiază și angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și angajatorii care nu au această obligație legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap și le mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.(3) Facilitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă angajatorilor și în situația în care, în perioada acordării acestora sau în cea în care există obligația legală de menținere a raporturilor de muncă, persoanele beneficiare nu mai au statut de părinte unic susținător al familiei monoparentale sau statut de persoană cu handicap, după caz.(4) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) anterior termenului de 18 luni sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei.(6) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (1), (2) și (5):a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la alin. (1), (2) și (5);b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art. 80 și la alin. (1), (2) și (5) pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitații se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora.(7) Facilitățile prevăzute la alin. (1), (2) și (5) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute la aceste alineate, precum și pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.(8) Facilitățile prevăzute la alin. (1), (2) și (5) se acordă angajatorilor în situația în care tinerii NEET și persoanele din categoriile menționate sunt înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.12. După articolul 85^1 se introduce un nou articol, articolul 85^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 85^2Măsurile prevăzute la art. 73^2, 74, 75, 80 și 85 se finanțează, pe baza principiului adiționalității, conform art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului și Consiliului din 17 decembrie 2013, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj.13. La articolului 93^4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Nu beneficiază de suma prevăzută la alin. (1):a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la acest alineat;b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art. 80 și art. 85 alin. (1) și (2), pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;c) angajatorii care la data solicitării acordării sumei se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora.  +  Articolul IIPersoanele care solicită acordarea primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 și 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de drepturile prevăzute de lege, în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul III(1) Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 80, 85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau care au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prevederile art. 85 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind termenul de cel puțin 18 luni nu se aplică angajatorilor care, la data intrării în vigoare a art. I pct. 11, prin convențiile încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, aflate în derulare la această dată, au obligația de a respecta alt termen.(3) Convențiile încheiate în aplicarea prevederilor art. 80 și 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își produc efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare anterioare datei intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  ----București, 28 septembrie 2016.Nr. 60.