LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 18 octombrie 2010  Notă
  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 10 și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 46/2008- Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.(1^1) Transmiterea drumurilor forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și administrarea consiliilor locale se face pe bază de măsurători topografice de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.----------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.(2) Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 2Drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile aferente acestora care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la cererea consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.  +  Articolul 2^1(1) Lucrările de corectare a torenților realizate în fondul forestier național sunt de interes național și de utilitate publică.(2) Execuția și întreținerea investițiilor efectuate pentru corectarea torenților în fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate pe care este realizat sau urmează să fie realizat obiectivul, se execută din fonduri publice și/sau fonduri europene.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.  +  Articolul 3Orice restricție de circulație pe drumurile forestiere se poate face numai cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 4(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile forestiere aferente acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015.(2) Este interzisă schimbarea categoriei de folosință silvică și a destinației pentru terenurile forestiere prevăzute la art. 2, cu excepția terenurilor necesare realizării și/sau extinderii și/sau modernizării următoarelor categorii de lucrări: drumuri de interes național, județean sau local. Terenurile vor putea fi utilizate în scopul realizării și/sau extinderii și/sau modernizării drumurilor de interes național, județean sau local după finalizarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare referitoare la scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național. (la 21-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Articolul III din LEGEA nr. 175 din 14 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 18 iulie 2017 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 14 octombrie 2010.Nr. 192.-------