ORDIN nr. 1.605/875/2014privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.605 din 23 decembrie 2014
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 875 din 22 decembrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.585 din 2014 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.041 din 22 decembrie 2014 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) și (5) și art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modul de calcul al prețurilor de decontare a medicamentelor prevăzute în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România, acordate bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Prețul de decontare al medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, se calculează în aceleași condiții prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în baza prețului aprobat de Ministerul Sănătății.(la 01-07-2015 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015)  +  Articolul 2(1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2. (la 19-01-2015, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 15 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 ) (1^1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.(la 01-07-2015 Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015)(2) Listele prevăzute la alin. (1) și (1^1) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.(la 01-07-2015 Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015)  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori și distribuitori de medicamente, Compania Națională "Unifarm" - S.A., furnizorii de servicii medicale, precum și farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naționale de sănătate curative, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.(la 01-07-2015 Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015)  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 și 609 bis din 30 august 2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
   +  Anexa nr. 1MODUL DE CALCUL
  al prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă
  bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate
  nominalizate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii
  Notă
  *) Anexa nr. 1 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 bis/2014.
  (la 01-07-2015, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015 )
   +  Anexa nr. 2LISTA MEDICAMENTELOR
  aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2,
  care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate,
  precum și prețul de decontare al acestora
  Notă
  *) Anexa nr. 2 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 bis/2014.
  (la 19-01-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 31 din 15 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 ) (la 01-04-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 382 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 01 aprilie 2015 ) (la 23-04-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 483 din 17 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015 ) (la 01-07-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015 ) (la 01-10-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.213 din 30 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 01 octombrie 2015 ) (la 14-10-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.282 din 14 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015 )
   +  Anexa nr. 3LISTA
  denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC
  care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de
  sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI)
  Notă
  *) Anexa nr. 3 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 bis/2015.
  (la 01-07-2015, Anexa nr. 3 a fost introdusă de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015 ) (la 01-10-2015, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul II ORDINUL nr. 1.213 din 30 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 01 octombrie 2015 )
  -----