ORDIN nr. 157 din 1 februarie 2007pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007  În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, precum și al art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 16 din 20 decembrie 2006 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală, Avizul nr. 20.463 din 12 decembrie 2006 al Asociației de Standardizare din România, precum și avizele nr. 8.837 din 8 decembrie 2006 și nr. 9.318 din 21 decembrie 2006 ale Inspectoratului de Stat în Construcții,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă reglementarea tehnică "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", denumită în continuare metodologie, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcții București, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București - UAUIM, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea "Transilvania" Brașov și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor INCERC - București, cu participarea Asociației Inginerilor de Instalații din România la coordonarea elaborării metodologiei.(2) Metodologia este structurată pe 6 părți, astfel: (la 04-09-2013, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.210 din 26 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 04 septembrie 2013 ) a) Partea I "Anvelopa clădirii", indicativ Mc 001/1-2006, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) Partea a II-a "Performanța energetică a instalațiilor din clădiri", indicativ Mc 001/2-2006, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;c) Partea a III-a "Auditul și certificatul de performanță a clădirii", indicativ Mc 001/3-2006, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.d) Partea a IV-a "Breviar de calcul al performanței energetice a clădirilor și apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009", prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin; (la 19-01-2010, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.071 din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010 ) e) Partea a V-a - Model certificat de performanță energetică al apartamentului, indicativ Mc 001/5-2009, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin. (la 19-01-2010, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.071 din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010 ) f) Partea a VI-a - Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor - indicativ Mc 001/6 - 2013, prevăzută în anexa nr. 6 - informativă, la prezentul ordin. (la 04-09-2013, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.210 din 26 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 04 septembrie 2013 )  +  Articolul 2Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București, unitate aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, va monitoriza implementarea metodologiei și va propune, ori de câte ori va fi necesar, revizuirea acesteia, pentru a reflecta progresul tehnic în domeniul eficienței energetice a clădirilor.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 04-09-2013, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.210 din 26 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 04 septembrie 2013 ) Notă
  Potrivit pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.071 din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010, după anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 și 5, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 2.210 din 26 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013, după anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", cu modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6 - informativă, al cărei cuprins este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.435/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde menajere", indicativ MP 024-2002, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 10-11/2002 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 7 octombrie 2002, se abrogă, iar Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru elaborarea și acordarea certificatului energetic al clădirilor existente", indicativ NP 049-2000, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 047-2000, și Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru elaborarea și acordarea certificatului energetic al clădirilor existente", indicativ GT 037-2002, își încetează aplicabilitatea.
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  București, 1 februarie 2007.Nr. 157.  +  ANEXA nr. 1METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA I - ANVELOPA CLĂDIRIIIndicativ Mc 001/1 ™ 2006  +  ANEXA nr. 2METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA a II-a - PERFORMANȚA ENERGETICĂ A INSTALAȚIILOR DIN CLĂDIRIIndicativ Mc 001/2 ™ 2006  +  ANEXA nr. 3METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA a III-a - AUDITUL ȘI CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ A CLĂDIRIIIndicativ Mc 001/3 ™ 2006  +  ANEXA nr. 4METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA a IV-a - BREVIAR DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICEA CLĂDIRILOR ȘI APARTAMENTELORIndicativ Mc 001/4 ™ 2009 Notă
  Potrivit pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.071 din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010, după anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 și 5, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  (la 19-01-2010, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.071 din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010 ) (la 16-04-2010, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.217 din 31 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010 )  +  ANEXA nr. 5METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA a V-a- MODEL CERTIFICAT DEPERFORMANȚĂ ENERGETICĂ AL APARTAMENTULUIIndicativ Mc 001/5 ™ 2009 Notă
  Potrivit pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.071 din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010, după anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 și 5, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  (la 19-01-2010, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.071 din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010 )  +  ANEXA nr. 6METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILORPARTEA a VI-a PARAMETRII CLIMATICI NECESARI DETERMINĂRII PERFORMANȚEI ENERGETICEA CLĂDIRILOR NOI ȘI EXISTENTE, DIMENSIONĂRII INSTALAȚIILOR DE CLIMATIZAREA CLĂDIRILOR ȘI DIMENSIONĂRII HIGROTERMICE A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ ALE CLĂDIRILORIndicativ Mc 001/6 ™ 2013 Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 2.210 din 26 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013, după anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", cu modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6 - informativă, al cărei cuprins este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  (la 04-09-2013, Actul a fost completat de Articolul II din ORDINUL nr. 2.210 din 26 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 04 septembrie 2013 )